left

Tutkimustoimintamme pyrkii olemaan jatkuvasti yrityselämän ajan hermolla ja tarjoamaan tutkimuspohjaista tietoa, joilla voidaan tarttua yritysten ajankohtaisiin haasteisiin. Käsittelemme tutkimustyössämme laaja-alaisesti erilaisia teemoja, kuten digitaalisia ja kestäviä liiketoimintamalleja, innovatiivisia ja yrittäjämäisiä ratkaisuja, tietopääoman hyödyntämistä sekä kansainvälistä verkostomaista liiketoimintaa. Monet yritykset ovat myös opetustyömme kumppaneina, jolloin ne saavat opiskelijoilta tuoreita näkemyksiä liiketoimintansa avainkysymyksiin. Tavoitteemme on olla asenteeltamme ja osaamiseltamme ylivoimaisesti paras yliopistokumppani meidän kanssa yhteistyössä toimiville yrityksille.

right

Kuinka hyödyntää dataa, analytiikkaa ja tekoälyä liiketoiminnassa?

left

Mitä parhaillaan tapahtuu?

Tänä päivänä jokainen yritys on datayritys, tiesipä se siitä vielä tai ei. Datan hallinta ja hyödyntäminen on muodostunut modernien yritysten keskeiseksi kilpailueduksi. Kehittynyt analytiikka ja tekoäly auttavat yrityksiä innovoimaan, kasvamaan, parantamaan tehokuutta ja uudistamaan liiketoimintaa. Uudet digitaaliset teknologiat ovat siirtymässä yrityksen liiketoiminnan kriittiseen ytimeen.

right

Kuinka me kontribuoimme?

LUT-kauppakorkeakoulu auttaa yrityksiä analysoimaan dataansa ja rakentamaan algoritmeja yrityksen arjen käyttötapauksiin. Koulutamme liiketoiminnan ammattilaisia, joilla data-ajattelu on luontaista ja oletusarvo. Teemme datan, analytiikan ja tekoälyn ymmärrettäviksi ja autamme yrityksistä saamaan niistä parhaan hyödyn irti. 

left

Lisätietoja antavat

Kuinka luoda tulevaisuudenkestäviä organisaatioita ja liiketoimintamalleja?

left

Mitä parhaillaan tapahtuu?

Maailman ja toimintaympäristön muuttuessa vauhdilla mikään yritys ei voi jäädä paikalleen. Käytännössä kaikki yritykset ovat jatkuvalla muutosmatkalla, jossa niiden tulee miettiä uudelleen kyvykkyytensä, osaamisensa, organisaationsa ja liiketoimintamallinsa, jotta ne vastaavat asiakkaiden ja liiketoiminnan muuttuvia tarpeita. Uusien liiketoimintamahdollisuuksiin tarttumisessa tänä päivänä isot eivät syö pieniä vaan nopeat syövät hitaat.

right

Kuinka me kontribuoimme?

LUT-kauppakorkeakoulu auttaa yrityksiä löytämään puutteita organisaation kyvykkyyksissä sekä löytämään reittejä organisaation oppimiseen ja uudistumiseen. Me myös innovoimme yritysten kanssa uusia tulevaisuudenkestäviä ja markkinatarpeet täyttäviä liiketoimintamalleja, joilla vastataan muun muassa kestävyyden, palvelullistamisen ja datan hyödyntämisen lisääntyviin vaatimuksiin. 

left

Lisätietoja antavat

Kuinka rakentaa ja johtaa verkostoja, ekosysteemejä ja alustoja?

left

Mitä parhaillaan tapahtuu?

Liiketoiminta on muuttumassa “minä-minä-minä” – ajattelusta yhä enemmän kohti ”me-me-me” – ajattelua, jossa lisäarvo ei synny pelkästään yksittäisessä yrityksessä vaan useiden yritysten muodostamissa ekosysteemeissä, alustoissa ja verkostoissa. Niiden avulla yritykset voivat viedä liiketoimintansa uudelle tasolle, esimerkiksi skaalata liiketoimintaansa ilman suuria investointeja, tarjota asiakkaalle laajempia kokonaisratkaisuja, osallistaa asiakkaansa mukaan toimintaan sekä kasvattaa yrityksensä markkina-arvoa. 

right

Kuinka me kontribuoimme?

LUT-kauppakorkeakoulu kartoittaa arvonluontia, kaupallisia malleja ja johtamisen erityiskysymyksiä verkottuneessa taloudessa. Me autamme yrityksiä näkemään toimialansa ja arvoketjunsa liiketoimintamahdollisuudet ja tarttumaan niihin kumppanuuksien ja yhteistyön avulla. 

left

Lisätietoja antavat

Kuinka luoda ja johtaa tietoa, sosiaalista pääomaa ja luottamusta?

left

Mitä parhaillaan tapahtuu?

Fyysisen pääoman kuten tilojen, koneiden ja laitteiden sijaan modernien yritysten liikearvo kerääntyy entistä enemmän aineettomaan, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan kuten tietotaitoon, luottamukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Lisääntyvät aineettomat pääomat vaativat yrityksessä asenteiden, käyttäytymisen ja investointien muutosta: jatkossa yritysten tulee hierarkian ja kontrollin sijaan painottaa innovointia, luovuutta, tiimityötä, kokeiluja ja joustavuutta.

right

Kuinka me kontribuoimme?

LUT-kauppakorkeakoulu auttaa yrityksiä parantamaan tietojohtamisen käytäntöjä, samoin yhteistyökäytäntöjä sekä organisaatiorajojen sisällä että niiden yli. Yritysten tulevaisuuden kilpailukyky riippuu tietopääoman kasvattamisesta sekä yhteisesti jaetun sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa syntyneen tiedon jatkuvasta uudistamisesta. 

left

Lisätietoja antavat

Kuinka lisätä kansainvälistä liiketoimintaa ja yrittäjyyttä?

left

Mitä parhaillaan tapahtuu?

Sekä suuret että pienet yritykset haluavat tyypillisesti kasvattaa ja laajentaa liiketoimintaansa globaaleilla markkinoilla. Erilaisia operaatiomuotoja kokeillaan ja implementoidaan, mukaan lukien suorat ulkomaiset sijoitukset, vienti- ja tuontitoiminta sekä kumppanuuksien ja verkostojen rakentaminen. Kansainvälistyminen vaatii tänä päivänä muun muassa yrittäjyyden, myynnin, markkinoinnin, digitalisaation sekä datan hallitsemista. Samoin tärkeitä ovat liiketoimintamalli-innovaatiot ja yhteistyö muiden yritysten kanssa, jotta kohdemarkkinoiden asiakkaat voidaan onnistuneesti tavoittaa. 

right

Kuinka me kontribuoimme?

LUT-kauppakorkeakoulu auttaa sekä suuria kansainvälisiä yrityksiä että pieniä startuppeja laatimaan kansainvälistymisstrategioita, jotka tuottavat konkreettisia tuloksia. Tutkimme muuttuvaa yrittäjyyttä ja kansainvälistä liiketoimintaa, keskittyen erityisesti megatrendeihin kuten digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen. 

left

Lisätietoja antavat

Kuinka lisätä kiertotaloutta ja liiketoiminnan ympäristöystävällisyyttä?

left

Mitä parhaillaan tapahtuu?

Tänä päivänä meillä kaikilla on jaettu vastuu ajatella liiketoimintaa kestävyyden näkökulmasta. Kohtaamme merkittäviä ympäristöhaasteita kuten ilmastonmuutoksen, ylikulutuksen ja biodiversiteetin vähenemisen. Yritystoiminnassa on tapahtumassa suuri muutos, kun yritykset parhaillaan siirtyvät pelkästä voitto-orientoituneesta ajattelusta kohti laajempaa tarkoitusorientoitunutta ajattelua, jossa yrityksen voiton ohella maksimoidaan kaikkien yhteiskunnan toimijoiden saama arvo. 

right

Kuinka me kontribuoimme?

LUT-kauppakorkeakoulu auttaa yrityksiä ymmärtämään niiden toiminnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä siirtymään kohti kestävämpiä operaatioita, toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. Kasvatamme yrityksille syvempää ymmärrystä muun muassa kiertotaloudesta, tasa-arvosta ja hyvinvoinnista. Lisäksi tutkimme kestävää kulutusta sekä kestävyyteen liittyvää yritysviestintää. 

left

Lisätietoja antavat

Kuinka luoda kestävää hankintojen johtamista ja luotettavia toimitusketjuja?

left

Mitä parhaillaan tapahtuu?

Kestävä hankintojen johtaminen ja toimitusketjujen luotettavuus ovat muodostuneet merkittäviksi haasteiksi monimutkaisessa globaalissa taloudessa ja monilla eri toimialoilla. Erilaiset toimitushäiriöt ja -riskit ovat tänä päivänä tyypillisiä. Haasteiden voittamiseksi yritysten tulee laatia erilaisia vaihtoehtoisia strategisia polkuja, joilla hankintaketjun tehokkuus, toimivuus ja kestävyys sekä yrityksen liiketoiminnan kasvu voidaan varmistaa. 

right

Kuinka me kontribuoimme?

LUT-kauppakorkeakoulu auttaa yrityksiä tunnistamaan mahdollisuuksia, riskejä ja pullonkauloja toimitusketjuissa. Samoin autamme luomaan hankintastrategioita, -käytäntöjä ja -teknologiaa, joilla yritys voi siirtyä kohti kestävää hankintojen johtamista ja luotettavia hankintaketjun toimintoja. Erityisesti panostamme muun muassa hankintakäytäntöihin, kestävyyskäytäntöihin, riskienhallintaan, hankintastrategioihin sekä yhteistyömalleihin, samoin datan ja analytiikan hyödyntämiseen toimitusketjuissa. 

left

Lisätietoja antavat