Ihmisiä tapahtumassa kampuksella
Julkaistu 16.8.2023
Päivitetty 21.8.2023

Mentorointi tarkoittaa kahden henkilön – aktorin ja mentorin – välistä vuorovaikutussuhdetta. LUTin mentorointiohjelmassa alumnit auttavat opiskelijoita kehittämään työelämävalmiuksiaan sekä tunnistamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Alumneille mentorointi tarjoaa puolestaan tuoreita näkökulmia tämän päivän opiskelijamaailmasta sekä mahdollisuuden oman osaamisen peilaamiseen ja jäsentämiseen. Mentoroinnin onnistuminen edellyttää molempien osapuolten aktiivisuutta, sitoutuneisuutta, avoimuutta ja luottamusta.

Viime vuonna mukana olleiden mentoreiden, Petteri Rantamäen ja Valentina Smelovan, mukaan mentorointi on parhaimmillaan merkityksellistä yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet oppivat uutta. Tärkeintä on oma motivaatio sekä vilpitön halu auttaa opiskelijaa, eli aktoria, löytämään oma polkunsa työelämässä.

 

left

Petteri Rantamäki
taloushallintoalan asiantuntija, Visma
right

”Hyvät kysymykset ovat yksi tärkeimmistä mentorin valttikorteista”

Petteri Rantamäki lähti mukaan LUTin mentorointiohjelmaan voidakseen tukea opiskelijoiden kehittymistä alansa asiantuntijoiksi sekä oppiakseen itse samalla uusia asioita ja toimintatapoja. Hän on toiminut mentorina jo useammalle henkilölle.

”Vaikka tilanteet ovat aina yksilöllisiä, on olemassa tiettyjä yhdistäviä tekijöitä ja tapoja, joiden avulla erilaisia tavoitteita on mahdollista saavuttaa”, Vismalla taloushallintoalan asiantuntijana toimiva Rantamäki sanoo.

Siksi Rantamäki lähtee liikkeelle mentoroinnissa aina tietyistä asioista.

”Tutustuminen ja tavoitteiden asettaminen ovat lähtökohta kaikelle muulle. Tykkään lisäksi ottaa selvää mentoroitavan persoonasta, jotta pystyn huomioimaan hänen luonteenpiirteensä yhteistyön aikana sekä tukemaan häntä parhaani mukaan. Näiden asioiden jälkeen perusta mentoroinnille on luotu.”

Rantamäki mainitsee tärkeinä työkaluina myös yhteisen päiväkirjan, johon mentori ja aktori tallentavat merkintöjä prosessin edetessä. Myös kevyet ”kotiläksyt” valmistavat ja herättelevät mentoriparin yhteisiin tapaamisiin.

”Systemaattisuus tehostaa yhteistyötä ja mahdollistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen”, Rantamäki muistuttaa.

Rantamäen mukaan mentorointi on haastavaa, mutta palkitsevaa.

”Mentorille parhaita ovat ne hetket, kun mentoroitava rohkaistuu muuttamaan jonkin epävarman idean tai tavoitteen konkreettiseksi toiminnaksi. Näihin hetkiin liittyy usein myös uusien asioiden oivaltaminen sekä itseensä että ympäristöönsä nähden.”

Rantamäki kannustaa ryhtymään mentoriksi, sillä mentorina toimiminen kehittää aina molempia osapuolia.

”Mentorointiin kannattaa lähteä mukaan matalalla kynnyksellä – kyse on ihmiseltä ihmiselle tapahtuvasta yhteistyöstä, jossa hyvät kysymykset ovat yksi tärkeimmistä mentorin valttikorteista.”

left

”Yhteishenki ja sitoutuminen ovat avainasemassa mentorointiprosessissa”

Valentina Smelova näkee mentoroinnin sopivan erityisen hyvin niille, jotka haluavat jakaa kokemuksiaan ja jotka ovat itse samanaikaisesti valmiita ajattelemaan asioita uusista näkökulmista.

”Mentorina on mahdollista jakaa näkemyksiä ja ajatuksia mielekkäällä tavalla, sillä aktoreilta oppii itsekin uutta esimerkiksi tutkimukseen liittyvistä tuoreimmista aiheista ja teemoista”, Nesteen kehittämispäällikkö ja yrittäjä Valentina Smelova sanoo.

Myös Smelovan mielestä mentorointi on hyvä mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Smelovan omat positiiviset kokemukset mentoroinnista saivat hänet osallistumaan LUTin mentorointiohjelmaan.

”Haluan auttaa erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita löytämään oman urapolkunsa Suomessa. Koen, että olen itse saanut urani aikana tärkeää tukea, joten nyt olen halunnut auttaa muita.”

Hän kuvailee omasta lähipiiristä löytyneen mentorin neuvoja korvaamattomiksi silloin, kun hän itse oli vastavalmistunut LUTista.

Smelovan mukaan mentoroinnissa avoimuus ja luottamus ovat tärkeitä lähtökohtia, sillä niiden avulla on mahdollista keskustella myös työelämään liittyvistä haasteista, kuten negatiivista tunteista ja niiden käsittelystä. Mentoriparin yhteishenki ja positiivinen ilmapiiri ovat avainasemassa tällaisessa prosessissa. Smelova korostaa myös asenteen ja vilpittömyyden merkitystä.

”Mentori voi itse vaikuttaa asenteellaan paljon siihen, millaiseksi mentorin ja aktorin välinen yhteistyö muodostuu.”

Smelovan mukaan edellä mainittujen tekijöiden lisäksi prosessiin täytyy sitoutua niin konkreettisella kuin henkiselläkin tasolla, jotta mentoroinnista saa kaiken mahdollisen irti.

”Sekä mentorin että aktorin on varattava arjestaan aikaa mentorointiohjelmaa varten.”

right

Valentina Smelova
yrittäjä ja kehittämispäällikkö, Neste

Lisätietoja

LUT Alumni Relations

Palvelu

Katso myös

Spring image

Alumnitoiminta

Tule mukaan LUT-yliopiston alumnitoimintaan. Kasvata ammatillista verkostoasi, täydennä osaamistasi tai osallistu yliopiston toimintaan erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.