Leonid Obrezkov

Tutkija
Mechanical Engineering
LUT School of Energy Systems
Lappeenranta

Esittely