left

Hanke edistää useita horisontaalisia periaatteita. Luonnonvarojen käytön kestävyyttä edistetään käyttämällä vaihtoehtoisia raaka-aineita harvinaisille maametalleille, jolloin raakamineraalien käyttöä voidaan vähentää, jolla on puolestaan vaikutusta kaivostoiminnan aiheuttamalle ympäristökuormalle. Tällöin riski maaperän ja vesistöjen saastumisesta pienenee. Taloudellisesta näkökulmasta on erittäin tärkeää, että harvinaisten maametallien saatavuus ei ole riippuvainen Kiinan tuonnista. Kun jätevirtoja voidaan hyödyntää paremmin raaka-aineena, taloudellista arvoa saadaan sekä jätteen hyötykäytöstä että tuontimetallien ostotarpeen vähenemisestä. Paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä edistävät puolestaan alueelle mahdollisesti syntyvä uusi liiketoiminta sekä teolliset symbioosit.

right

Projektin rahoitus:
Etelä-Savon maakuntaliitto

Projektin toteutusaika:
1.11.2018-30.4.2021

Projektin tavoitteet

left

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää uusia sähkökemiallisiin ilmiöihin sekä ioninvaihtoon perustuvia harvinaisten maametallien talteenottoratkaisuja sivuvirroista kuten elektroniikkaromu, kuonat, tuhkat ja lietteet ja tutkia niiden tehokkuutta sekä taloudellisuutta. Ratkaisujen lähtökohtana pidetään vähähiilisyyden edistämistä sekä energia- että materiaalitehokkuuden kautta. Lisäksi skaalauksen suunnittelussa hyödynnetään edistynyttä mallinnusta. Tavoitteena on myös luoda kattava verkosto, jonka tarkoituksena on edistää metallien kierrätystä Kaakkois-Suomen alueella. Tätä varten hankkeen aikana kartoitetaan alueella tuotetut sivuvirrat sekä sivuvirtoja hyödyntävät tahot ja luodaan edellytykset uusien teollisten symbioosien kehittymiselle.

right

Julkaisut

Linkit

Yhteistyökumppanit