left

Hanke tukee kansallista ja alueellista tavoitetta rakentaa kansainvälisiä kysyntävetoisia ekosysteemejä, joissa yritykset, tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja muut oppilaitokset luovat yhteistyössä uutta liiketoimintaa ja huippuluokan innovaatioita. Lisäksi hanke vastaa hallitusohjelman tavoitteeseen luoda edellytyksiä toimiville korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten muodostamille osaamiskeskittymille.

Hankkeen tavoitteena on valmistella metsäbiomassoihin, kuituihin, sekä biomassapohjaisiin jäte- ja sivuvirtoihin pohjautuvia osaamis- ja yritysklustereita tukemaan Lahden kaupungin ekosysteemisopimuksen kiertotaloustavoitteita. Konkreettisena tavoitteena hankkeessa on yhdistää Lahden alueen yritykset, yliopistojen ja korkeakoulun pilottiympäristö ja yhteisinfrastruktuuri sekä opetus, tutkimus sekä osaaminen. Liiketoimintaklusteri rakentuu pitkälle kartoittamalla jo olemassa olevaa osaamis- ja infrapääomaa yhdessä alueen veturiyritysten kanssa yhteiseksi osaamiskeskukseksi. 

Osaamiskeskus perustuu yritysten liiketoiminnan kehitystarpeisiin ja niiden liiketoiminnan kasvattamiseen ja monipuolistamiseen. Alusta vahvistaa Lahden seudun vetovoimaa ja kiinnostavuutta bio- ja kiertotalouteen liittyvien investointien sekä yrityssijoittumisten kohteena. Hanke tukee Lahden kaupungin ekosysteemisopimuksen mukaista materiaalikiertojen keskuksen syntymistä, tässä osa-alueena biomassat ja -kuidut -yritysklusteri (LUT) sekä useita toimijoita yhdistävä biohiiliklusteri (LAB).Hankkeen toimenpiteillä pyritään muodostamaan yritysklustereita, joiden liiketoiminta perustuu (metsä)biomassojen, erilaisten kuitumateriaalien sekä biomassapohjaisten jäte- ja sivutuotteiden hyödyntämiseen, prosessointiin tai näistä saatavien tuotteiden loppukäyttöön.

right

Projektin toteutusaika:
1.3.2023-28.2.2025

Projektin rahoitus:
Uudenmaan liitto, Euroopan unionin osarahoittama

Tavoitteet

Hankkeella on kolme keskeistä tavoitetta:

  1. teollisuuden investointien lisääminen, mikä lisää työpaikkojen määrää
  2. osaamispääoman kasvu Lahden laajennetulla talousalueella sekä
  3. Lahden alueen vetovoiman kasvu koulutuksen, uusien yritysten että työvoiman suhteen.

Ota yhteyttä

Kumppanit