left

LUT kehittää hankkeessa Plan B-toimintamallin, joka on suunnattu erityisesti auttamaan rakennemuutostilanteista kärsiviä ja työttömäksi jääneitä löytämään uusia opiskelu- ja työpolkuja. Hanke keskittyy erityisesti viimeaikaisten rakennemuutosten ja alas ajettujen toimialojen kautta aiheutuneisiin työpaikkojen menettämisiin. Ratkaisuita luotaessa, pyritään auttamaan myös laajemmin rakennemuutostilanteista kärsiviä. Tästä johtuen etsimme laaja-alaisesti rakennemuutosratkaisuiden maleja benchmark tutkimuksen keinoin Euroopan tasolta, hyvien käytäntöjen löytämiseksi, Suomeen soveltamiseksi ja alueen kehittämisen eduksi hyödyntämiseksi

Olennainen osa projektin aikana tehtävässä toimintamallin kehitystä on asiakas- ja palvelupolkujen suunnittelu, minkä tavoite on saada kohderyhmäläiset asiakaspolulle ja pysymään sillä uuden opiskelu- tai työpaikan löytämiseksi. Työkaluna käytetään mm. ns. AIDA-mallia, jonka eri vaiheiden (awareness, interest, desire ja action) välistä konversioastetta mitataan ja näin toimintaa voidaan myös pyrkiä parantamaan.

LUT on myös mukana kehittämässä Tulevaisuuden DuuniDayn tapahtumaa, jonka tarkoitus on esitellä tulevaisuuden työpaikkoja sekä vastavuoroisesti tuoda tulevien työnantajien tietoisuuteen opiskelijoiden ajatuksia tulevista työpaikoista.

right

Tavoitteet

Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ilmastosiirtymän haitalisten vaikutusten lieventämisen tavoitteen mukaisesti, projekti pyrkii hakemaan tuloksiansa vähähiilisten ja modernien digitaalisten toimintamallien saralta.

Projektilla pyritään tavoittamaan eritoten alueen henkilöitä, joihin viimeaikaiset muutokset Etelä-Karjalassa ovat vaikuttaneet eniten, ja samalla edistää tasapainoista sosioekonomista siirtymää.
Monet toimialat alueella ovat kokeneet supistumista, mikä haittaa entuudestaan työllisyystilannetta ja vaikeuttaa mahdollisuuksia löytää korvaavaa työtä. Toimiympäristö muutokset kohdistuvat vahvasti mm. nuoriin (18-29 vuotta) ja yli 55-vuotiaisiin, eivätkä yrittäjätkään ole olleet muutokselta suojassa
Hankkeen tavoitteena on lisätä, erityisesti muutostilanteen kohdanneiden henkilöiden oman osaamisen tunnistamista ja edesauttaa koulutusmahdollisuuksien löytämistä, sekä koulutustarpeiden tunnistusta / tunnustamista (itselle).

Hankkeen tavoite on saada kohderyhmään kuuluvien koulutustasoa nousemaan ja tukea työllistymistä, sekä työllistymispyrkimyksiä. Plan B -hanke tukee ja edistää erityisesti heikkoon työmarkkinatilanteeseen joutuneiden kohderyhmäläisten oman osaamisensa tunnistamista, uudelleen työllistymistä, koulutuspolulle pääsyä. Hanke herättelee kiinnostusta uusia, tulevaisuudessa työpaikkoja tarjoavia aloja kohtaan, tukee nuorten koulutustason nostoa ja uudelleenkouluttautumista työvoimaa tarvitseville aloille sekä kokonaan uusille aloille. Projekti tavoittelee yli 200 kohderyhmän edustajan kohtaamisia. Hanke toteuttaa benchmarking katsauksen vastaavassa tilanteessa olevista / selvinneistä / muutokset selättäneistä eurooppalaisista esimerkkialueista.

Hankkeen tuloksena, osallistuneet henkilöt ovat tunnistaneet oman osaamisensa ja osaamistarpeensa ja heitä on tuettu kohti opiskelu- ja työpaikkoja. Tuloksena tuotetaan PlanB-toimintamalli, joka jää alueen toimijoiden käytettäväksi. 

Yhteystiedot

Kumppanit