left

Projektissa pyritään tehostamaan talousvesilaitoksilla syntyvän jätelietteen hyötykäyttöä jätevedenkäsittelyssä ja siten kehittämään vesihuoltoalan materiaalitehokkuutta vaihtoehtona nykytilanteelle, jossa talousvesilietteen kierrätyspotentiaali menetetään lietteen loppusijoituksen seurauksena. Talousvesilietteen hyötykäyttöä tarkastellaan sekä kaupallisten fosforin saostuskemikaalien korvaajana jätevedenkäsittelyssä että raaka-aineena biokaasutuotannossa. Tätä varten selvitetään myös menetelmiä, joilla talousvesilietteen ominaisuuksia voidaan parantaa hyötykäyttöön soveltuvimmiksi. Talousvesilietteiden kierrätys mahdollistaisi paikallisille vesihuollon toimijoille taloudellisia säästöjä ja parantaisi jätevesilaitosten toimintavarmuutta, kun sekä talousvesilietteen loppusijoituksen että kaupallisten saostuskemikaalien tarve vähenisivät.

right

Projektin toteutusaika:
1.9.2023-31.8.2025

Projektin rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on selvittää, miten talousvesilaitoksilta syntyvää lietettä voidaan hyödyntää jätevedenkäsittelyssä sekä kaupallisten saostuskemikaalien korvaajana että raaka-aineena biokaasutuotannossa.

Kumppanit

Ota yhteyttä