left

Teollisessa tuotantotoiminnassa syntyy merkittäviä määriä erilaisia sivuvirta- ja jätevesiä. Nämä teollisuusvedet ovat laadultaan ja koostumukseltaan hyvin vaihtelevia teollisuuden alasta ja tuotantoprosessista riippuen. Usein teollisuusvedet sisältävät arvokkaita komponentteja, joiden talteenotto ja hyödyntäminen olisi järkevää sen sijaan, että ne johdetaan yleiseen jätevedenpuhdistukseen. Teollisuusvesissä nähdäänkin olevan paljon vielä hyödyntämätöntä kiertotalouspotentiaalia.

Erilaisia käsittelyratkaisuja eri vesille tarvitaan. Nämä kiertotaloutta edistävät ratkaisut voivat tarjota yrityksille mahdollisuuksia myös parantaa energiaomavaraisuutta sekä edistää hiilineutraalius- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Tämän hankkeen tutkimuskohteena on erilaisia vesiä elintarvike-, kaivos- ja metsäteollisuudesta.Hankkeen tavoitteena on kokeellisesti tutkien määrittää valituille teollisuusvesille soveltuvat käsittelymenetelmät ja kokonaisvaltainen kiertotaloutta edistävä ratkaisu yhteistyössä yritysten kanssa. Tutkimuksellisesti tavoitellaan vesistä talteen ja kiertoon arvokkaita jakeita, kuten metallit ja ravinteet, hyödynnetään orgaaninen aines biokaasuksi, ravinteet mikroleviksi ja tuotetaan arvokomponentteja (pigmentit, rasvahapot, proteiinit) eri käyttösovelluksiin. Tavoitteena on kestävät, kustannus- ja energiatehokkaat tekniset ratkaisut, huomioiden teollisuusvesien eroavaisuudet. Hankkeessa testattavien käsittelyratkaisujen avulla tavoite on puhdistaa vesi joko kierrätettäväksi takaisin käyttöön, johdettavaksi puhtaana suoraan luontoon tai entistä vähemmän kuormittavana yhdyskunnan jätevedenpuhdistamolle.

Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Bio -tutkimusyksikkö, tutkimuspartnereina Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikkö ja LUT-yliopiston Erotustekniikan osasto. Hankkeeseen osallistuu useita rahoittavia yrityksiä kaivos-, meijeri-, juoma- ja metsäteollisuudesta sekä käsittelyratkaisuja edustavista teknologiayrityksistä.

LUT-yliopiston osahanketta (A90790) rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR),  UPM-Kymmene Oyj, Waterix Oy  ja LUT-yliopisto.

right

Tavoitteet

Hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää erilaisten teollisuusvesien käsittelyyn kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja, joilla yritykset voivat:

  • vähentää ympäristökuormitusta ja säästää vettä
  • tuottaa uutta arvoa sivuvirroista
  • edistää hiilensidontaa ja energiaomavaraisuutta
  • edistää vastuullista toimintaa ja vihreää siirtymää
  • saavuttaa vesienkäsittelyssä kustannus- ja synergiahyötyä

Linkit

Yhteystiedot

Kumppanit