Opintojen sisältö

Laskentatoimen maisteriohjelman opintojen laajuus on 120 op ja se johtaa kauppatieteiden maisterin tutkintoon. Opintojen suunniteltu kesto on 2 vuotta.

Laskentatoimen maisteriohjelmassa voit opiskella joko tuloslaskentaa tai johdon laskentatoimea. Tuloslaskennan opintoja tukevat yritysjuridiikan kurssit, kun taas johdon laskentatoimen puolella on vahva kytkentä strategiatutkimukseen.

Tuloslaskennan puolella opetuksen ja tutkimuksen keskeisimpiä sisältöjä ovat mm. tilintarkastus, tilinpäätösinformaation analysointi ja hyödyntäminen sekä kansainväliset tilinpäätösstandardit ja kansainvälinen laskentatoimi. Johdon laskentatoimen opetuksessa ja tutkimuksessa keskeisiä teemoja ovat mm. kustannuslaskenta, kannattavuuslaskenta ja strateginen johdon laskentatoimi.

Strategiatutkimuksen opinnoista saat valmiudet analysoida teknologisen kehityksen vaikutuksia niin koko kansantalouteen kuin yksityiseen yritykseenkin. Erityisenä tarkastelun kohteena on yrityksen toiminnan organisointi niin, että se hyötyy mahdollisimman paljon omasta ydinosaamisestaan.

Laskentatoimen maisteriohjelma koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista ja siihen liittyvästä pro-gradu tutkielmasta, sivuopinnoista ja kieliopinnoista.

Ydinopinnoissa (48 op) opiskelet mm. laskentatoimen teoriaa, johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä, yritysjuridiikkaa ja strategia-analyyseja.

Syventymisopinnoissa (42 op) opiskelet reaalioptioita ja päätöksentekoa sekä yritystutkimuksen erityiskysymyksiä.

Sivuopinnot (24 op) käsittelevät mm. business-analytiikkaa.

Kieliopinnoissa opiskelet samaa kieltä 6 op. verran.

Maisterivaiheen opintojen loppuvaiheessa tehdään pro-gradu tutkielma (30 op.), joka on osa ohjelman syventymisopintoja. Pro gradu -tutkielma on ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävä, joka vaatii noin kuuden kuukauden päätoimisen työpanoksen. Pro gradu -tutkielma sijoittuu maisteriopintojen toiseen opintovuoteen.

Lue lisää Laskentatoimen maisteriohjelman tutkinnon opintosisältöjä opinto-oppaasta.

Laskentatoimen maisteriohjelma

Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Seuraava vuosittainen hakuaika
joulukuu 2019tammikuu 2020