Opintojen sisältö

Laskentatoimen maisteriohjelman opintojen laajuus on 120 op ja se johtaa kauppatieteiden maisterin tutkintoon. Opintojen suunniteltu kesto on 2 vuotta.

Laskentatoimen maisteriohjelmassa opiskelet rahoituksen laskentatoimea ja johdon laskentatoimea. Rahoituksen laskentatoimen opintoja tukee yritysjuridiikan kurssitarjonta, kun taas johdon laskentatoimen puolella on vahva kytkentä strategiatutkimukseen.

Rahoituksen laskentatoimen puolella opetuksen ja tutkimuksen keskeisimpiä sisältöjä ovat tilintarkastus, tilinpäätösinformaation analysointi ja hyödyntäminen sekä kansainväliset tilinpäätösstandardit ja kansainvälinen laskentatoimi.

Johdon laskentatoimen opetuksessa ja tutkimuksessa keskeisiä teemoja ovat mm. kustannuslaskenta, strateginen johdon laskentatoimi, suorituskyvyn analysointi ja siihen liittyvät työkalut sekä strategian ja taloudellisen ohjauksen ja valvonnan kytkennät.

Laskentatoimen maisteriohjelmassa annetaan ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa opetusta. Tutkintorakenne koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista ja siihen liittyvästä pro gradu -tutkielmasta sekä sivuopinnoista ja kieliopinnoista.

Ydinopinnoissa (54 op) opiskelet mm. kansainvälistä laskentatoimea, tilintarkastuksen ja tilinpäätösraportoinnin ajankohtaisia teemoja, johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä, corporate governance -käytäntöjä sekä yritysjuridiikkaa.

Syventymisopinnoissa (6 op) syvennyt laskentatoimen tutkimukseen ja ajankohtaisiin teemoihin.

Sivuopintojen (24 op), kautta voit profiloida omaa osaamistasi. Laskentatoimen maisteriohjelman opiskelijoille suositellaan Digitalisation and Business Analytics -sivuopintokokonaisuutta.

Kieliopinnoissa opiskelet samaa vierasta kieltä 6 op verran.

Maisterivaiheen opintojen loppuvaiheessa tehdään Pro gradu -tutkielma (30 op). Pro gradu -tutkielma on ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävä, joka vaatii noin kuuden kuukauden päätoimisen työpanoksen. Pro gradu -tutkielma sijoittuu maisteriopintojen toiseen opintovuoteen.

Lisätietoa Laskentatoimen maisteriohjelman tutkinnon opintosisällöistä löydät vuoden 2021/2022 opinto-oppaasta.

Laskentatoimen maisteriohjelma

Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Seuraava hakuaika:
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00