Strategia 2030: Trailblazers – Science with a Purpose.

SYSTEM EARTH 

 

Tieteelliset ratkaisut

Ilma – päästöistä elinkeinoksi

Ilmakehämme ja teollisuutemme kaasumaiset päästöt pitävät sisällään piilevän raaka-aineaitan. Päästämme teollisen toiminnan seurauksena ilmakehäämme pienhiukkasia ja erilaisia kasvihuonekaasuja, kun meidän tulisi nähdä nämä kaasumaiset komponentit raaka-aineena. 

 • Ilmanlaatu, päästöt ja ilmastovaikutukset. Tieto ilmakehämme tilasta tuotetaan yhä moninaisemmassa yhteistyössä kansalaisten, teollisten toimijoiden, viranomaisten ja tutkijoiden kesken. Edistämme kansalaistiedettä ja sen mahdollistavia digitaalisia ratkaisuja ja päästödatan laajamittaista hyödyntämistä tunnistaaksemme pistemäisiä raaka-ainelähteitä.

 • Teknologiat päästöjen hyödyntämiseksi. Tieteellinen osaamisemme erotustekniikassa, materiaalitekniikassa, energiajärjestelmissä ja systeemitieteessä mahdollistaa ennakkoluulottomien ratkaisujen luomisen ja ilmakehämme täysimittaisen hyödyntämisen. 

Energia – kohti hiilineutraalia maailmaa

Tutkimustoimintamme tuottaa teknologisia, liiketoiminnallisia ja kestäviä systeemipohjaisia ratkaisuja globaaleihin ilmastokysymyksiin. Teemme vedestä ja ilmasta esimerkiksi sähköisiä polttoaineita ja proteiinia.

 • Sähköistyminen. Puhdasta sähköä energialähteenä käyttäviä power-to-x (P2X) -teknologioita hyödyntäen tuotetaan mm. puhtaita polttoaineita, lämpöä, proteiinia, kemian teollisuuden tuotteita ja terästä. Raaka-aineina prosesseissa käytetään hiilidioksidia ja sähköllä tuotettua vetyä. Avainteknologioita ovat vedyn valmistuksessa elektrolyysi, hiilidioksidin talteenottojärjestelmät ja erilaiset synteesiprosessit sekä nämä yhdistävä digitalisaatio.

 • Nopeat sähkökoneet ja turbiinit. Pitkäaikaisen tutkimustyömme tulokset - tehoelektroniikalla ja IoT:llä ohjatut magneettilaakeroidut erittäin nopeat koneet ovat kotimaisen teollisuutemme vaikeasti kopioitavia huipputuotteita ja menestystarinoita. 

 • Energiamarkkinoiden revoluutio. Energiasektori ja -markkinat integroituvat P2X teknologioiden kautta eri teollisuussektoreiden kanssa. Globaalien ja lokaalien resurssien ja markkinoiden ajureiden ja etenemisen ymmärrys ja mallintaminen ovat vahvuutemme, joka luo pohjaa menestyvälle liiketoiminnalle sekä kestävään toimintaan ohjaavalle regulaatiolle ja politiikkatoimille.

Liiketoiminta – kohti kestävää uudistumista

Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä liiketoiminta on tieteellisen osaamisemme ydintä. Uudistuvat yritykset pystyvät muuntamaan käynnissä olevan liiketoiminnan murroksen kestäväksi kasvuksi ja samalla vaikuttamaan positiivisesti ihmiskunnan suuriin haasteisiin.

 • Kestävän kasvun edistäminen. Tieteellinen osaamisemme edistää kestäviä liiketoimintamalleja, innovatiivisia ja yrittäjämäisiä ratkaisuja sekä verkostomaista liiketoimintaa. Lisäksi ymmärrämme suurten yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksen yritysten toimintaan ja elinvoimaisuuteen.

 • Arvonluonti digitaalisessa taloudessa. Modernin liiketoiminnan arvonluonti ja kasvu nojaa yhä vahvemmin digitaalisiin teknologioihin ja analytiikkaan. Tieteellinen toimintamme kohdistuu digitaalisten organisointimuotojen ymmärtämiseen (ml. alustatalous ja digitaaliset liiketoimintamallit) sekä uudenlaisten analytiikkamenetelmien ja –teknologioiden hyödyntämiseen liiketoiminnan eri osa-alueilla, kuten johtamisessa, päätöksenteossa ja markkinoinnissa.

 • Edistynyt suunnittelu, tuotanto ja prosessointi. Uusilla materiaaleilla ja menetelmillä edistämme teollisen tuotannon uudistumista digitaalisuuden ja prosessien intensifioinnin avustamana. Systeemitieteemme tarjoaa laajamittaisia järjestelmätason ratkaisuja mm. jätehuoltoon, kaupunkisuunnitteluun ja tuotannon johtamiseen.

Vesi – jalostuksen uusi aikakausi

Tulevaisuuden jätevedenpuhdistamo on kokonaisvaltainen monituotetehdas, josta ravinteet saadaan uusiokäyttöön, lämpö hyödynnetään maksimaalisesti ja haitallinen kaupungistumisen kiihdyttämä kemikaalikierto luontoon katkaistaan.

 • Raaka-aineet talteen jätevedestä. Jätevedet sisältävät paljon ravinteita, joiden arvoon olemme havahtuneet neitseellisten luonnonesiintymien huvetessa. Edistämme ravinteiden talteenottoa kunnallisista, teollisista ja maatalouden jätevesistä käyttäen laajaa teknologista osaamistamme erotustekniikassa.

 • Vedenkäsittelyn uudet ratkaisut. Perinteisiä teknologioita ei ole suunniteltu uusien haitta-aineiden ja mikromuovien poistamiseksi ja laajamittainen infrastruktuuri rapistuu riittämättömän omaisuudenhallinnan vuoksi. Tieteellinen osaamisemme mahdollistaa uusien ratkaisujen luomisen perinteistä jätevedenkäsittelyä täydentämään ja kansallisomaisuudestamme monitaustaisesti huolehtiaksemme. Tavoitteemme on luoda uusi jätevedenpuhdistamo toimintamalleineen vastaamaan tulevien vuosikymmenten haasteisiin.

 

Toimenpideohjelmamme vuoteen 2025

 • Merkittävä tutkimustoimija Euroopassa
 • Yritysten ja yhteiskunnan uudistaja
 • Avoimet, dynaamiset ja vetovoimaiset monikulttuuriset kampukset
   
 

Arvomme

 • Rohkeus menestyä
 • Intohimo luoda uutta tieteen avulla
 • Tahto rakentaa hyvinvointia
Trailblazers. Science with a purpose.
Lisää videoita LUT YouTubessa »

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot