Kirjallisen oikaisuvaatimusmenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisua ei voi hakea ennen kuin kevään 2023 toisen yhteishaun tulokset on julkaistu kokonaisuudessaan 7.7.2023.

Oikaisuvaatimus on osoitettava siihen korkeakouluun, jonka hakukohdetta oikaisuvaatimus koskee.

Oikaisuvaatimuksessa tulee määritellä, mitä hakukohdetta oikaisu koskee. Oikaisua voi hakea vain ylemmälle hakutoiveelle ts. jos hakija on esim. hyväksytty hakukohteeseen, joka on ollut sijalla 3., voi oikaisua hakea vain 2. tai 1. sijalla olleisiin hakutoiveisiin.

HUOM! Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Hakija voi pyytää ohjeita LUT-yliopiston hakupalveluista saadakseen lisätietoja valintaperusteiden soveltamisesta omalla kohdallaan (kts. myös tämän verkkosivun lopussa olevat ohjeet).

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 21.7.2023 klo 15 mennessä, koska tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty oikaisuvaatimusajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

  • päätös, johon oikaisua vaaditaan
  • millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteilla oikaisua vaaditaan

 

Nimi- ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää tekijän laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava postiosoite sekä sähköpostiosoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.

 

Liitteet

Oikaisuvaatimukseen tulee liittää asiakirjat, joihin tekijä haluaa nojautua, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu LUT-yliopistolle.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen LUT-yliopiston rehtorille

Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan päättymispäivänä 21.7.2023 klo 15.00 mennessä LUT-yliopiston asiakirjapalveluihin sähköpostiosoitteella: asiakirjat@lut.fi

Oikaisuvaatimuksia aletaan käsitellä 21.7.2023 jälkeen.

 

DIA-yhteisvalinta: valintakoevastaukset

Valintakokeen jälkeen julkaistaan DI-valintakokeen mallivastaukset osoitteessa dia.fi. Lisäksi DIA-yhteisvalinnassa on Aalto-yliopiston hakijapalveluiden kanssa sovittu keskitetystä palvelusta, jossa hakijalla on mahdollisuus saada nähtäväkseen omat valintakoevastauksensa toimimalla seuraavasti:

  • Pyydä sähköpostitse oma valintakoevastauksesi nähtäväksesi. Viesti tulee lähettää otsikolla "DIA-yhteisvalinta: valintakoevastaukset" osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi.
  • Viestistä tulee käydä selkeästi ilmi, minkä kokeen tehtävät haluat sinulle lähetettävän (matematiikka, fysiikka, kemia, ongelmanratkaisu, arkkitehtimatematiikka, luonnontiede).

Viestejä voi lähettää 7.7.2023 alkaen ja vastauksia aletaan lähettää 11.7.2022 alkaen, aina 21.7.2022 asti.

 

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta: valintakoevastaukset

Valintakokeen jälkeen julkaistaan valintakokeen mallivastaukset osoitteessa kauppatieteet.fi.

LUT-yliopistossa kauppatieteellisen alan valintakokeen tehneet voivat pyytää vastauslomakkeensa nähtäväksi sähköpostitse. Yhteydenotot: 7.7.2023 - 21.7.2023 osoitteella hakijapalvelut@lut.fi.