Kirjallisen oikaisuvaatimusmenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisua ei voi hakea ennen kuin kevään 2022 toisen yhteishaun tulokset on julkaistu kokonaisuudessaan 8.7.2022.

Oikaisuvaatimus on osoitettava siihen korkeakouluun, jonka hakukohdetta oikaisuvaatimus koskee.

HUOM! Oikaisuvaatimuksessa tulee määritellä, mitä hakukohdetta oikaisu koskee. Oikaisua voi hakea vain ylemmälle hakutoiveelle ts. jos hakija on esim. hyväksytty hakukohteeseen, joka on ollut sijalla 3., voi oikaisua hakea vain 2. tai 1. sijalla olleisiin hakutoiveisiin.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Hakija voi pyytää lisätietoa valintaperusteiden soveltamisesta omalla kohdallaan LUT-yliopiston hakupalveluista.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty oikaisuvaatimusajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

  • päätös, johon oikaisua vaaditaan
  • millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteilla oikaisua vaaditaan

Nimi- ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää tekijä laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava postiosoite sekä sähköpostiosoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirja voidaan lähettää.

Liitteet

Oikaisuvaatimukseen tulee liittää asiakirjat, joihin tekijä haluaa nojautua, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu LUT-yliopistolle.

DIA-yhteisvalinta: valintakoevastaukset

DIA-yhteisvalinnassa on Aalto-yliopiston hakijapalveluiden kanssa sovittu keskitetystä palvelusta, jossa hakijalla on mahdollisuus saada nähtäväkseen omat valintakoevastauksensa toimimalla seuraavasti:

  • Pyydä sähköpostitse oma valintakoevastauksesi nähtäväksesi. Viesti tulee lähettää otsikolla "DIA-yhteisvalinta: valintakoevastaukset" osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi.
  • Viestistä tulee käydä selkeäsi ilmi, minkä kokeen tehtävät haluat sinulle lähetettävän (matematiikka, fysiikka, kemia, ongelmanratkaisu, arkkitehtimatematiikka, luonnontiede).

Viestejä voi lähettää 8.7.2022 alkaen ja vastauksia aletaan lähettää 12.7.2022 alkaen, aina 22.7.2022 asti.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta: valintakoevastaukset

LUT-yliopistossa kauppatieteellisen alan valintakokeen tehneet voivat pyytää vastauslomakkeensa nähtäväksi sähköpostitse. Yhteydenotot: 18.7.2022 mennessä osoitteella hakijapalvelut@lut.fi ja sen jälkeen 22.7.2022 asti: opinto@lut.fi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen LUT-yliopiston rehtorille

Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan päättymispäivänä 22.7.2022 klo 15.00 LUT-yliopiston asiakirjapalveluihin sähköpostiosoitteella: asiakirjat@lut.fi

Oikaisuvaatimuksia aletaan käsitellä vasta 22.7.2022 jälkeen.