left

Julkisen sektorin organisaatiot kohtaavat nykyään useita haasteita, jotka eivät poikkea useimpien organisaatioiden haasteista: resurssipula, digitalisaatio, kustannuspaineet, tiedonhallinta, viestintä, hybridi työ, tarjonnan muutoksen häiriöt jne. Heikot modernisointitaidot, valmiuksien ja joustavuuden puute teknologiamuutokseen, hidas ja heikkolaatuinen innovaatiojohtaminen ja kyvyttömyys mukauttaa nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja ovat selkeitä esteitä julkisten palvelujen parantamiselle. Julkiset organisaatiot ovat myös tyypillisesti konservatiivisia, eikä niillä ole varaa riskinottoon, ja siksi ne pyrkivätkin toiminnassaan käyttämään lähinnä perinteisiä toimintatapoja kuin etsimään uusia toimintamalleja. Tässä hankkeessa vastataan edellä mainittuihin puutteisiin kehittämällä ratkaisuja, prosesseja ja käytäntöjä, jotka auttavat julkisia organisaatioita edistämään innovaatioita. Hankkeessa muodostetaan myönteisiä innovaatiohallintokäytäntöjä Itämeren alueen maihin pilotoimalla laajennetun todellisuuden (XR) teknologian käyttöönottoa ja hackathonin organisointia, jotka molemmat tuottavat myönteisiä ja mitattavissa olevia tuloksia investointien houkuttelussa, viestinnässä ja muissa julkisissa palveluissa. Menetelmätasolla hankkeen toimiin kuuluu myös kokemusten yleistäminen, tiedonsiirto ja saatujen kokemusten levittäminen. Hankkeen tuloksena syntyy tiekartta onnistuneesta innovaatiojohtamisesta julkisella sektorilla käsikirjojen ja hybridikoulutuksen muodossa. Hankkeella luodaan uusia kumppanuuksia ja valmiuksia, luodaan hyviä käytäntöjä levitettäväksi Itämeren alueen maissa.

right

Projektin toteutusaika:
1.8.2023-31.7.2025

Projektin rahoitus:
Interreg Baltic Sea Region Programme

 

3l Solutions for PS logo

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on helpottaa nykyaikaisten, joustavien ja innovatiivisten lähestymistapojen käyttöönottoa paikallisiin julkisiin palveluihin ja talouskehitykseen skaalautuvien digitaalisten AR/VR/XR-ratkaisujen avulla. Tarkoituksena on määritellä yhteydet ratkaisujen suunnittelun, toteutuksen ja testauksen välillä, jotta paikalliset viranomaiset sekä infrastruktuurin ja palvelujen tarjoajat voivat käyttää niitä. Hanke ensin projektipartnereiden paikallisissa kunnissa ja sitä laajennetaan hankkeen edetessä myös muille paikkakunnille Itämeren alueella. Edellä mainittua toimintaa (pilottitoimintaa) hyödynnetään laadittaessa etenemissuunnitelmaa julkisille laitoksille XR:n ja monien muiden kehittyneiden teknologioiden käyttöönottamiseksi julkisissa palveluissa. Etenemissuunnitelma tuotetaan käsikirjojen sekä digitaalisen innovaatiohallintokoulutuksen muodossa. Paikalliset viranomaiset sekä infrastruktuurin ja palvelujen tarjoajat ovat ensimmäinen ryhmä organisaatioita, jotka luovat tietä XR-ratkaisujen ja muiden kehittyneiden teknologioiden laajemmalle julkiselle käytölle. Suunnitellut testit, joihin osallistuu kohderyhmien edustajia, yksilöidään panoksena käsikirjaan. Käsikirjan avulla kaikki aiheesta kiinnostuneet pääsevät hyödyntämään jo saatuja kokemuksia ja hyväksi todettuja käytäntöjä.

Linkit

Yhteystiedot

Kumppanit