left

BUTTERFLY-hankkeella edistetään energiamurrosta ja pyritään validoimaan innovatiivinen konsepti uusiutuvan dimetyylieetterin (rDME) ja metaanin tuotantoa varten hyödyntäen jätteiden kaasutuksesta saatavaa tuotekaasua. BUTTERFLY-hankkeen yleistavoitteena on demonstroida teollisessa ympäristössä polttoaineiden joustavaa yhteistuotantoa. Projektissa testataan monenlaisia raaka-aineita: lignoselluloosapohjaisia biomassoja, teollisuusjätteitä sekä jalostettuja märkiä orgaanisia jätteitä.

BUTTERFLY-hankkeella on neljä päätavoitetta: Tavoite 1 - validoida tehostetun DME-synteesin (SEDMES) yhteensopivuus termisen kaasutuksen kanssa sekä vähentää prosessien integroinnin riskiä. Tavoite 2 - demonstroida epäsuoraa kaasutusta, SEDMES:ää ja metaanisynteesiä, jotta voidaan tuottaa rDME:tä ja synteettistä maakaasua (SNG) vihreän vedyn saatavuuden ja markkinakysynnän perusteella säädettävällä suhteella. Tavoite 3 - Kestävyyden ja tuotantokustannusten arviointi sekä uusien arvoketjujen ja liiketoimintatapausten määrittely. Tavoite 4 - Uusiutuvien polttoaineiden laadun ja standardien arviointi loppukäyttäjien kanssa raskaassa liikenteessä ja meriliikenteessä sekä kotitalouksien, teollisuuden ja asuinrakennusten lämmityksessä.

Nämä tavoitteet saavutetaan 11 hankkeen edunsaajan yhteisellä työllä kuuden työpaketin avulla. LUT-ryhmä tutkii tutkittavan järjestelmän ympäristötehokkuutta ja mahdollisia ympäristöhyötyjä tekemällä elinkaariarvioinnin ja esittämällä tulokset hiilikädenjäljen muodossa.

right

Projektin toteutusaika:
1.7.2023-31.10.2026

Projektin rahoitus:
Euroopan komissio

Butterfly project logo

 

Funded by the EU

Tavoitteet

BUTTERFLY-hankkeessa tuotetaan 6 keskeistä innovaatiota uusiutuvien polttoaineiden tuotantosektorille:

  1. saavutetaan jopa 97 prosentin hiilensidonta tuotteissa (rDME ja SNG) käyttämällä ylimääräistä vihreää vetyä,
  2. parannetaan biomassan muuntamisen tehokkuutta polttoaineeksi 15 prosentilla verrattuna tavanomaisiin tuotantotekniikoihin,
  3. kehitellään kustannustehokas teknologia,
  4. varmistetaan rDME:n ja nesteytetyn SNG:n keskipitkän aikavälin sovellukset uusiutuvina polttoaineina monenlaisissa verkon ulkopuolisissa käyttökohteissa,
  5. mahdollistetaan eri raaka-aineluokkien hyödyntämisen uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa ja
  6. tuotetaan ISO 16861 -standardin sekä REDIII vaatimusten mukaista rDME:tä polttoaineena käytettäväksi.

Ota yhteyttä

Kumppanit