left

INCREASE-hankkeen tavoitteena on tarjota suora vastaus automaation aiheuttamiin työttömyysriskeihin innovointiin liittyvillä itseopiskelukursseilla, jotka on räätälöity maatalouden, ravintola-alan ja vähittäiskaupan innovaatioaloille.

right

Projektin rahoitus
Erasmus+

Projektin toteutusaika
2019 – 2022

Projektin kuvaus

NCREASE-hanke on suora vastaus raportoituihin automaation aiheuttamiin työllisyysriskeihin ja pk-yritysten ongelmiin innovoinnin tarjoamisessa ja innovaatiostrategian kestävyyden varmistamisessa. EU:n yritykset, joiden tutkimus- ja kehitystoiminta on vähäistä, kamppailevat ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden, organisatoristen ongelmien ja innovaatioasiantuntemuksen puutteen kanssa. Henkilöstön sitoutuminen kaikkiin toimintoihin on ratkaisevan tärkeää pk-yritysten innovoinnin kannalta, mutta pk-yritysten muulla kuin tutkimus- ja kehitystoimintaan osallistuvalla henkilöstöllä on huomattavia puutteita innovaatiokäsityksessä ja -taidoissa. Toisaalta teknologiainnovaatio on tuonut mukanaan laajan automatisoitumisriskin, joka ei enää rajoitu pelkästään valmistus- ja maatalousalalle vaan kiihtyy nopeasti kaikilla toimialoilla, erityisesti palvelu- ja käsiteollisuusalalla sekä muilla matalan teknologian aloilla.

Ohjelmalla pyritään erityisesti kouluttamaan matalan ammattitaidon omaavia aikuisia, jotka kuuluvat pk-yritysten muuhun kuin tutkimus- ja kehitystoimintaan, ja jotka ovat korkean automaatioriskin alaisia. Kehittämällä, testaamalla ja toimittamalla kohdennettuja menetelmiä ja integroituja digitaalisia verkkotyökaluja pyritään erityisesti lisäämään sellaisten korkealaatuisten innovaatioalan taitojen kehittämisohjelmien tarjontaa, jotka vastaavat heikosti koulutettujen eurooppalaisten yksilöllisiä tarpeita, helpottavat heidän pääsyään innovaatioalan täydennyskoulutusmahdollisuuksiin ja lisäävät innovaatiokapasiteettia omaavien henkilöresurssien määrää.

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea matalan ammattitaidon omaavia aikuisia, joita uhkaa automatisoituminen, työllistyvyyden parantamisessa ja vähän tutkimus- ja kehitystyötä tekeviä pk-yrityksiä niiden innovaatiokapasiteetin lisäämisessä:

  • antaa muille kuin T&K-työntekijöille ymmärrystä siitä, miten he voivat edistää innovointia, ja tarjota heille asianmukaisia innovaatiotaitoja,
  • lisätä muiden kuin tutkimus- ja kehitystyöntekijöiden tietoisuutta innovoinnin ja siihen liittyvien taitojen merkityksestä heidän ammatilliselle kasvulleen ja työllistyvyydelleen,
  • kehittää innovatiivista ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa muun kuin tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstön keskuudessa, pk-yritysten johtajien tietoisuuden lisääminen siitä, miten tärkeää on kehittää innovaatiovalmiuksia muun kuin T&K-henkilöstön keskuudessa ja miten heidät voidaan ottaa mukaan innovaatioprosesseihin.

Yhteistyökumppanit

  • The University of Suceavan Stefan cel Mare (USV)-Romania
  • Romanian Curtea de Arges ADES (Association for Economic and Social Development)-Romania
  • Danmar Computers LLC-Poland
  • LUT University-Finland
  • E&D Knowledge Consulting-Portugal
  • INNO HUB-Spain
  • Warp-Innovation-Austria

Ota yhteyttä

Muu henkilöstö

LUT teams' role in the project is to develop a best practices guide for teaching methods to low-skilled personell, and to contribute to the quality assurance of the project throughout its lifecycle.