left

Kotoutumisesta puhuttaessa työllistyneen henkilön määritellään lähes aina olevan kotoutunut henkilö ja heidän nähdään usein itse olevan vastuussa esimerkiksi omasta kielen oppimisestaan. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat kuitenkin, että työssäkäyvän henkilön kotoutuminen ei ole itsestäänselvyys. Tämä selvittää mitä edellytyksiä työssäkäyvälle maahanmuuttajalla käytännössä on kokonaisvaltaiseen kototutumiseen. Aihe on erityisesti nyt ajankohtainen, kun työn tekemisen uudet muodot kuten platform-työskentely ja etätyöskentely ovat yleistyneet. Tämän myötä perinteinen työpaikoilla ja työyhteisöissä tapahtuva työskentely korvautuu yhä useammin itsenäisesti tehtävällä työskentelyllä. Tämä haastaa myös työpaikoilla ja työn kautta tapahtuvaa kotoutumista. Tutkimuksessa työllistyneiden maahanmuuttajien kotoutumisen edellytyksiin pureudutaan työllistyneiden maahanmuuttajien omasta näkökulmasta sekä maahanmuuttajien työllistävien työnantajien näkökulmasta. Menetelminä tutkimuksessa käytetään haastatteluja, etnografista päiväkirja- ja seurantamenetelmää sekä tekstien keräämistä ja analysointia eläytymismenetelmällä.

right

Yhteystiedot