left

Akut ovat keskeisessä roolissa vihreässä siirtymässä, joka kattaa muun muassa fossiilisista polttoaineista luopumisen ja uusiutuvan energian varastoinnin. Euroopan komissio on määrittänyt akut strategisesti tärkeäksi arvoketjuksi, johon liittyviä investointeja ja innovointia tulee tukea. Lisäksi EU:n akkuasetus määrittää vaatimukset akkumateriaalien kierrätykselle ja Suomen kansallinen akkustrategia suunnan maamme akkualan kehittämiselle.

Kaakkois-Suomen alueelle on suunnitteilla useita akkumateriaaleihin liittyviä teollisia investointeja. Nämä tuotantolaitokset tarvitsevat kehittyneitä testaus- ja mittausmenetelmiä tuotteidensa laadun varmistamiseksi sekä edelleen kehittämiseksi. Tarpeeseen vastaamiseksi on tärkeää edistää akkuklusterin ja teollisen symbioosin syntymistä akkuarvoketjun ympärille Kaakkois-Suomessa. Hanketta toteuttavat LUT-yliopisto, Xamk ammattikorkeakoulu ja Ekami ammattiopisto tiiviissä yhteistyössä alueellisten alan yritysten kanssa. Hankkeessa selvitetään akkualan TKI-potentiaalia ja mittaus- ja testauspalvelujen tarvetta alueella ja rakennetaan kaksi TKI-ympäristöä vastaamaan yritysten tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään akkujen kierrätysmenetelmiä ja aloitetaan uusi akkumateriaalitutkimus. Tuloksena syntyy uusi tiivis yhteistyöverkosto, jossa alan yritykset pystyvät käyttämään kehitettyjä palveluja ja alustoja ja hanketoimijoiden osaaminen on tehokkaasti jaettu ja hyödynnettävissä.

Hanke tukee alueellista kehittämistä ja vastaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien kehitystarpeisiin, joita ovat muun muassa akkuklusteri, kokeilualustojen/innovaatioympäristöjen kehittäminen, elinkeinoelämälähtöinen TKI-toiminta, vihreän siirtymän edelläkävijyys, uudet energiaratkaisut, vähähiilisyys, luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuus.

right

Projektin toteutusaika:
1.1.2023-31.12.2024

Projektin rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto

Projektin tavoitteet

  1. Edistää tehokkaan teollisen symbioosin syntymistä ja kehittymistä Kymenlaakson muodostuvan akkumateriaaliteollisuuden ympärille kiertotalouden edistämiseksi yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
  2. Selvittää uuden akkumateriaalisteollisuuden TKI-potentiaali tulevien aluekehitystoimenpite iden suuntaamiseksi
  3. Edistää alueen teollista symbioosia digitaalisen kehittämisalustan avulla
  4. Määrittää tulevan akkumateriaalin valmistuksen testaus- ja mittauspalvelutoiminnan tarve.
  5. Luoda uusi laboratorioinfrastruktuuri akkumateriaalitutkimusta varten
  6. Validoida testausprosessit puhtaista raaka-aineista valmistetuilla akkumateriaaleilla
  7. Kehittää yksinkertainen ja tehokas menetelmä akkujen aktiivisten komponenttien uudelleen käyttöön ja verrata kierrätetyistä akuista sekä muista vaihtoehtoisista raaka-aineista tuotettujen anodi- ja katodimateriaalien ominaisuuksia puhtaista raaka-aineista valmistettuihin elektrodeihin.
  8. Rakentaa uudet, nykyaikaiset ja tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavat prosessiteollisuuden, sähkö- ja automaatioalojen laboratorioympäristöt.

Yhteystiedot

Liittyvät projektit

Kumppanit