left

Projektissa kartoitetaan Järvi-Suomen alueelta maatilabiomassat ja niiden logistiikan kannalta parhaat sijainnit agroekologiseen symbioosiin (AES) perustuvalle maataloudelle, jossa raaka-aineiden ja energian tuotannon ja käytön sekä ravinteiden kierrätyksen on suunniteltu tapahtuvan paikallisesti ja kokonaiskestävällä tavalla.

right

Projektin rahoitus 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Myönnetty 134 670,40 € (EU:n osuus + valtion osuus).

Projektin toteutusaika
1.6.2022 – 31.12.2023

Projektin kuvaus

Biokaasu on AES-konseptissa keskeinen energiamuoto, jolla lisätään maaseudun energiaomavaraisuutta ja riippumattomuutta fossiilisista raaka-aineista. Projektin tuloksena syntyvät Järvi-Suomen alueen kattavat teemakartat, joista käy ilmi alueen eri osien potentiaali muodostaa AES-konseptin mukaisia toimijoiden välisiä yhteistyöverkostoja. Projektissa lisätään tutkimuksen ja tiedonvälityksen keinoin julkista tietopohjaa kiertotaloutta toteuttavan ja ilmastotehokkaan ruoantuotannon mahdollisuuksista Järvi-Suomessa. Hankkeen toteuttavat Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT Bioenergian laboratorio ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella.

Projektin tavoitteet

Tavoitteena on muodostaa kuva maatilabiomassojen määrästä ja sijainnista sekä logistiikan mahdollisuuksista ja rajoitteista Järvi-Suomen alueella. Projekti tuottaa tilannekuvan siitä, missä sijaitsee AES-konseptin ja maatilabiomassoihin perustuvan biokaasun tuotannon kannattavuuden kannalta merkittävin raaka-ainepotentiaali suhteessa potentiaalisiin energiankäyttökohteisiin. Erona useimpiin biokaasuntuotantoa tarkasteltaviin hankkeisiin on se, että tämä projekti ei rajoitu pelkästään biokaasuntuotantopotentiaalin tarkasteluun, vaan se sisältää kokonaisvaltaisen tarjonnan ja kysynnän tarkastelun, sekä tehokkaan ravinteiden kierrätyksen toteutumisen. Tavoitteena on myös tarkastella toimintaympäristön muutostekijöitä skenaariotarkastelun avulla. Projektin tuloksena syntyvä tieto palvelee maatalous- ja energiasektorin yrityskenttää sekä toimijoita, joiden tehtävänä on tukea ja edistää ympäristö- ja ilmastotyötä.

Yhteystiedot

Muu henkilöstö

Kari Koppelmäki

Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Jeroen Poelert

Harjoittelija, Helsingin yliopisto

Toimijat

Yhteistyökumppanit

  • Järvi-Suomen alueen Ely-keskukset
  • Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma
  • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
  • Maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen julkaisuja

Uutiset