left

Sportti-kärki erikoistumisen strategiana on yksi Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjistä, jolla vastataan Euroopan unionin innovaatiopoliittiseen kokonaisasetelmaan sekä eri alueiden väliseen kilpailuun. Lahti ja Päijät-Häme on jo nyt alueena vahva toimija sportti-teeman ympärillä, ja pyrkii tulevaisuudessa aiheen ympärillä kansainväliseksi tapahtumien, fasiliteettien, osaamisen, koulutuksen ja viennin huippuosaajaksi. Tämä hanke edesauttaa osaltaan alueellisen kokonaisuuden muodostumista tuomalla sportti-teemaan tutkimuslähtöisen Sports engineering kokonaisuuden, joka tukee alueen osaamispääoman, liiketoimintalähtöisen kehitystoiminnan, tutkimus- ja opetustoiminnan sekä sportti-viennin osa-alueita.

right

Projektin toteutusaika:
1.3.2023-30.6.2025

Projektin rahoitus:
Päijät-Hämeen Liitto

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Sporti-kärjen tavoitteiden mukaista toimintaa ja parantaa alueen kilpailukykyä, osaamista, sekä tutkimus- ja koulutustoimintaa Sports engineering kokonaisuuden avulla. Sports engineering manhdollistaa uusien data- ja simulaatiopohjaisten menetelmien kehittämisen valmennukseen, harjoitteluun sekä ammattimaiseen urheiluun. Lisäksi se mahdollistaa väline- ja menetelmäkehitystä, joita voidaan hyödyntää huippu- ja kilpaurheilun tukemisen lisäksi esimerkiksi arkiliikunnan ja hyvinvoinnin menetelmien, palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. Siten hanke osaltaan vahvistaa eri sidosryhmien osaamista, innovointitoimintaa sekä uusien teknologioiden kehittämistä.

Hankkeen aikana rakennetaan, käynnistetään ja kehitetään Sports Engineering Research Center Finland (SERCF) konseptia, joka hankkeen aikana ja sen päätyttyä muodostaa pysyvän alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen tason osaamiskeskittymän Päijät-Hämeen alueen sportti-kärjen vahvistamiseksi. Hankkeen aikana käynnistettävä ja kehitettävä Sports engineering kokonaisuuteen pohjautuva osaamisympäristö mahdollistaa T&K toiminnan ja uusien innovaatioiden, urheiluvälineiden ja teknologian kehittämisen yhteistyössä alueellisen ja kansainvälisten yritysten ja esimerkiksi start upien kanssa. Hanke toteuttaa siten EAKR rahoituskauden 2021-2027 ensimmäisen toimintalinjan tavoitteita, parantaen tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien sekä kehittyneiden teknologioiden käyttöönotoa, erityisesti ÄES sportti-kärjen kohdalla (tavoite 1.1). Hanke myös tukee tavoitteen 1.2 mukaista toimintaa digitalisaation etujen hyödyntämisestä yritysten ja kansalaisten tueksi sekä vastaa tavoitteen 1.3 mukaiseen toimintaan pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamisesta.

Ota yhteyttä