left

Koronapandemia on tuonut merkittäviä haasteita ympäristöterveyden ylläpitämiseen. Uusia innovaatioita tarvitaan pisaratartuntana, ilmateitse ja pinnoilta tarttuvan COVID-19-viruksen torjunnassa. Yleisellä tasolla taudinaiheuttajat ovat globaali ongelma ja uusien helposti toteutettavien ratkaisujen tarve on suuri. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa ratkaistava asia, sillä erilaisia haitta-aineita pääsee ympäristöön myös jätevesien ja savukaasujen mukana. Nykyiset menetelmät päästöjen torjumiseksi ovat tehokkaita, mutta erityisesti vesien lääkeainejäämät ja mikrobit sekä savukaasujen pienet määrät typen oksideja ja hiilidioksidia tuottavat haasteita. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja vihreiden energiaratkaisujen tukemisessa hiilidioksidin talteenotto ja vedyn varastointi tulevat puolestaan kyseeseen.

right

Projektin rahoitus 
REACT-EU

Projektin toteutusaika
1.6.2021 – 31.5.2023

Projektin kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on ympäristöterveyden edistäminen ja koronapandemian taltuttaminen hyödyntämällä uuden sukupolven katalyyttisiä materiaaleja innovatiivisesti yhteistyössä yritysten kanssa. Erityiset tavoitteet ovat uusien katalyyttisten materiaalien kehittäminen ilman ja savukaasujen puhdistukseen, vedenpuhdistukseen, hiilidioksidin talteenottoon, vedyn varastointiin ja antimikrobisten komposiittien ja pinnoitteiden valmistamiseen. Lisäksi tarkoituksena on näiden materiaalien valmistusteknologioiden kehittäminen kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen. Hankkeessa edistetään yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yritysten välillä sekä tuetaan yritysten verkottumista keskenään niin, että hankkeen tulokset saadaan jalkautettua yritysten hyötykäyttöön. Tuloksena saatuja uusia ratkaisuja pilotoidaan myös alueen yritysten toimesta.

Hanke edistää useita horisontaalisia periaatteita. Luonnonvarojen käytön kestävyyttä edistetään käyttämällä vaihtoehtoisia raaka-aineita jalometalleille ja ilmastonmuutosta sekä ilman, maaperän ja veden saastumista torjutaan uusilla tehokkailla prosesseilla. Puhdas ilma ja vesi lisäävät hyvinvointia, johon vaikuttaa erityisesti myös koronapandemian taltuttaminen ja uusien virusten leviämisen ehkäiseminen. Taloudellisesta näkökulmasta on erittäin tärkeää, että uusia materiaaleja voidaan tuottaa edullisesti ja kierrätysraaka-aineita hyödyntäen. Paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä edistävät puolestaan alueelle mahdollisesti syntyvä uusi liiketoiminta, uudet tuotteet sekä yritysten verkostoituminen.

Projektin tavoitteet

  • Kehittää ja tutkia uusia katalyyttisiä materiaaleja ilman ja savukaasujen puhdistuksessa, vedenpuhdistuksessa, hiilidioksidin talteenotossa, vedyn varastoinnissa ja antimikrobisissa materiaaleissa – tuetaan hiilineutraalisuutta, torjutaan pandemian aiheuttamia haasteita sekä edistetään terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia.
  • Kehittää yksinkertaisia, kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä menetelmiä uusien materiaalien valmistamiseen.
  • Tuoda uusien innovaatioiden myötä kasvua Etelä-Karjalan alueella vaikuttaville yrityksille: uudet materiaalit/ratkaisut tehostamassa prosesseja sekä kasvattamassa liiketoimintaa ja vientiä
  • Edistää hiilineutraalien ja kiertotaloutta tukevien ratkaisujen käyttöönottoa: hiilidioksidin talteenotto, vedyn varastointi vihreäksi energiaksi, jalometallikatalyyttien korvaaminen ja kierrätysmuovikomposiitit.
  • Kehittää yhteistyötä yliopiston ja yritysten välillä sekä edistää yritysten verkottumista keskenään
  • Tukea älykästä erikoistumista - hanke koskee laajasti toimialoja, jotka ovat Etelä-Karjalan ja kokonaisuudessaan Suomen vahvuusalueella. Uudet, tehokkaat erotus- ja puhdistusprosessit sekä hiilen varastointi ja vihreän energian ratkaisut tulevat olemaan myös vahvoja vientituotteita.

Yhteystiedot

Yhteistyökumppanit

Tutustu myös

Autumn image

Centre for Separation Technology (CST)

CST on yhteistyöverkosto erotusteknologian parissa työskenteleville ammattilaisille. CST edistää yritysten ja tiedemaailman välistä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä.