a cardboard food package on human's hand
Julkaistu 5.3.2024
Päivitetty 5.3.2024

Tällä sivulla

Henri Hakala
Pakkausten kestävyysviestinnässä on tärkeää, ettei siitä synny harhaanjohtava kuva. Pakkauksen osuus tuotteen ympäristövaikutuksista on yleensä pieni. Ole valmis perustelemaan kestävyysväitteesi, ja tee mieluusti enemmän kuin laki vaatii.
Henri Hakala
professori, LUT-kauppakorkeakoulu

Kestävien pakkausten käyttöönotto on siirtymä, ei temppu. Pakkausten kestävyys elää ajassa ja se, mikä on hyvää tai hyväksyttävää nyt, ei ole sitä enää välttämättä huomenna.

Kestävyyssiirtymä vaikuttaa moniin teollisuudenaloihin uudistavasti ja on elinehto pysyä siinä mukana. Yhteistyö eri teollisuudenalojen välillä, eri sidosryhmien ja myös kilpailijoiden kanssa ovat avaimia onnistuneeseen siirtymään. Siirtymä on myös oppimisprosessi, ja epäonnistumiset ovat väistämättömiä oppimiskokemuksia matkan varrella.
 

Yritys voi valita olla seurailija, mutta kilpailuetuja ei kuitenkaan saavuteta muiden perässä juoksemalla tai tekemällä vain se, mitä laki vaatii.
 

Pakkaukset tarjoavat elintarvikeyrityksille ratkaisevan kilpailuedun, kun kuluttajat valitsevat laadultaan ja hinnaltaan tasavertaisten tuotteiden väliltä. Pakkauksen roolia kuluttajaviestinnässä ei saa kuitenkaan korostaa liikaa. Tuote pakkauksineen on ympäristövaikutuksiltaan kokonaisuus, ja pakkauksen osuus näistä vaikutuksista on yleensä pieni. 

Tässä suosituksessa nostamme tutkimuksemme pohjalta esiin kolme toisiinsa kietoutunutta kestävän ruokapakkaamisen strategista teemaa, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kilpailuasemaan. Nämä teemat ovat kestävät pakkausketjut, tuottajavastuun kustannukset ja arvonluonti kestävyydellä.  
 

left

Tilaa Curious People -uutiskirje

right

 

Tilaamalla uutiskirjeemme saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.

1 Huolehdi pakkausmateriaalien saatavuus kestävien toimitusketjujen kautta 

Ruokapakkausten kierrätettävyys ja kierrätystavoitteet ovat hallinneet julkista keskustelua. Nykyinen kierrätysjärjestelmä perustuu avoimeen kiertoon, mutta nykyinen lainsäädäntö ei salli kierrätysmateriaaleja elintarvikekäyttöön ilman niin sanottua suljettua kiertoa, vaan kierrätetyt elintarvikepakkausmateriaalit päätyvät muuhun käyttöön.

Valmisteilla oleva pakkaus- ja pakkausjäteasetus voi muuttaa tilannetta. Asetus saattaa toteutuessaan vaatia suljettuja materiaalikiertoja useammille jätelajeille. Pakkauksen kestävyys on myös kokonaisvaltainen kestävien toimitusketjujen johtamisen kysymys. 

”Älä mieti vain nykyisen materiaalin toimitusketjun kestävyyttä. Mieti myös, voitko ostaa ja käyttää ihan jotain muuta, tehdä jotain aivan toisin ja siten helpottaa kestävän toimitusketjun rakentamista.”

Suurempien elintarvikepakkaajien on hyvä rakentaa läheistä yhteistyötä muun muassa kierrätysyritysten ja materiaalivalmistajien kanssa. Raaka-aineiden globaalien toimitusketjujen vastuullisuus tulee varmistaa, mutta se voi käydä kalliiksi ja hankalaksi. Siksi on hyvä miettiä avoimin mielin myös materiaalivalintoja, ei ainoastaan nykyisen pakkausmateriaaliratkaisun kestävyyttä. Toisin sanoen kannattaa miettiä sitä, mitä, miten ja keneltä ostaa ja mistä materiaali on peräisin.

Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen mahdollisesti vaatima kierrätysmateriaalin käytön lisääminen monimutkaistaa ja hajauttaa materiaalien toimitusketjuja. Markkinoille tulee monia erilaisia ratkaisuja, joiden hallinta vaatii entistä enemmän huomiota. Käytännössä tarvitsemme lähivuosina edelleen monia eri pakkausmateriaaleja: perinteistä muovia, biopohjaista muovia ja kuitupakkauksia, kierrätettävää ja kierrätettyä materiaalia.

left
a hamburger meal in an ecological package
right

2 Varmista tuottajavastuun kustannusten kohtuullisuus

Tuottajavastuulainsäädännön mukaan yritykset, jotka tuovat pakattuja tuotteita markkinoille, joutuvat maksamaan pakkauksen kierrätyskustannukset. Tämä saattaa houkutella pakkausmateriaalin vähentämiseen. Koska pakkaus kuitenkin suojaa tuotetta ja estää sitä pilaantumasta, materiaalin vähentäminen ei aina ole kestävää.

Siksi pakkausten suunnittelussa on oleellista se, että suunnittelun lähtökohtana on pakkausten toiminallisuus –  että pakkaus toteuttaa sille asetetut tehtävät, kuten estää ruoan pilaantumisen. Pakkausten kokonaisvaltaista ympäristökestävyyttä voidaan määrittää jo suunnitteluvaiheessa elinkaariarvioinnin avulla.

Pakkaus- ja pakkausjäteasetus tekee mahdollisesti tästä ympäristövaikutusten arvioinnista pakollista joissain materiaalin kiertoon perustuvissa pakkausratkaisuissa. Pakkaamisen tarvetta voidaan vähentää myös lyhentämällä tuotannon ja kulutuksen välistä aikaa eli rakentamalla uudenlaisia toimitusketjuja, joissa pakkauksen tarve suojata tuotetta on vähäisempi.  

”Ehkä tulevaisuudessa on ratkaisuja, joissa tuote säilytetään optimaalisissa olosuhteissa, kunnes se ostetaan ja pakataan vasta tarpeen mukaan.”

Uudelleenkäytettävät pakkausratkaisut ovat myötätuulessa. Monissa Euroopan maissa kasvuyritykset ovat esitelleet erilaisia uudelleenkäytön ratkaisuja. Niitä myös pyritään edistämään lainsäädännöllä monissa maissa, ja kuluttajatkin näyttävät suhtautuvan niihin myönteisesti. 

Vaikka uudelleenkäyttö ei kaikissa tapauksissa ole kertakäyttöä ympäristöystävällisempää, on hyvä huomioida, että Suomeenkin voi olla tulossa voimakkaita kannustimia siirtyä pois kertakäyttöisestä pakkaamisesta. Uudelleenkäytön myötä panttijärjestelmien käyttö kasvaa, ja niitä saatetaan ottaa käyttöön myös kertakäyttöisissä pakkauksissa, mistä alumiinitölkit ovat hyvä esimerkki. 

Siirtymä uudelleenkäyttöön edellyttää usein merkittäviä muutoksia koko toimitusketjussa ja uutta teknologiaa. Se saattaa myös avata täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia, esimerkiksi ruoka voidaan valmistaa ja pakata tarpeen mukaan automaattisissa myyntipisteissä.

3 Osoita, että pakkauksesi luo todellista arvoa kestävyydellään

Kuluttajat ovat yhä tietoisempia kestävyydestä. Kuluttajat muodostavat mielikuvan tuotteen ja sen pakkauksen kestävyydestä usein riippumatta todellisista ympäristövaikutuksista tai elinkaarilaskelmista. Siksi on tärkeää viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi kuluttajille pakkauksen ominaisuuksista (kuten kierrätettävyys olemassaolevissa järjestelmissä ja uusiutuvan raaka-aineen osuus), joilla on ympäristövaikutuksia.

Pakkauksen osuus tuotteen ympäristövaikutuksista on yleensä pieni. Väärien vastuullisuusmielikuvien luominen kuluttajaviestinnässä on viherpesua, johon myös EU on puuttumassa lainsäädännön kautta.

Kuluttajat ostavat ratkaisuja ongelmiinsa. Siksi pakkauksen käytettävyys, tarkoituksenmukaisuus ja tuotteen kokonaishinta ovat tärkeimpiä valintaan vaikuttavia tekijöitä. Pakkauksen kestävyyteen liittyvät näkökohdat täydentävät kuluttajien päätöksentekoa. Myös tuotannon sosiaaliset vaikutukset saanevat entistä enemmän kuluttajien huomiota. Geopolitiikka voi näkyä jatkossa entistä vahvemmin kuluttajien valinnoissa.

Kuluttajan tärkein rooli kestävässä pakkausketjussa on huolehtia tyhjän pakkauksen asianmukaisesta hävittämisestä.

”Monet kuluttajat kokevat lajittelun vaivalloisena. Lajittelun helpottamiseksi pakkauksiin tulisikin merkitä selvästi ohjeet, miten pakkaus voidaan kierrättää tai uudelleenkäyttää ja miten se tulisi lajitella.”

Kierrätysnäkökulmasta olemme havainneet, että monet kuluttajat haluavat ymmärtää, mitä pakkauksille tapahtuu sen jälkeen, kun he ovat asianmukaisesti pakkauksen kierrättäneet. 

Tulevaisuudessa yritysten on oltava valmiita perustelemaan viranomaisille tiettyjen, esimerkiksi materiaalinkierrätykseen perustuvien pakkausratkaisujen käyttö. Tällä hetkellä hyväksyttävä tieteellinen menetelmä erilaisten pakkausratkaisujen ympäristökestävyyden vertailuun on elinkaariarviointi eli LCA (Life Cycle Assessment). LCA menetelmät kehittyvät tällä hetkellä ripeästi, joten niiden ajanmukaisuus on hyvä huomioida. 

LCA kvantifioi ympäristövaikutukset tuotteen koko elinkaaren aikana eli

  • raaka-aineet
  • tuotanto
  • erilaiset energianlähteet
  • kuljetus
  • käyttövaihe
  • erilaiset loppuvaiheen käsittelyt, kuten uudelleenkäyttö, kierrätys ja polttaminen energian talteenotolla tai ilman.
     

Samassa tahdissa, kun pakottava ympäristölainsäädäntö lisääntyy, kestävyysväitteiden kilpailuarvo heikkenee, koska kaikkien on toimittava lainmukaisesti kestävällä tavalla. Siksi niille, jotka etsivät kilpailuetua kestävyyden avulla, suosituksemme on pyrkiä tekemään enemmän kuin mitä laki tai kuluttajat vaativat. Seuraamalla sääntelyä ei synny kilpailuetuja, mutta edelläkävijät ja nopeat seuraajat voivat niitä saavuttaa.

Keskeistä on ottaa mukaan vahva eettinen näkemys siitä, mikä on oikein ja pyrkiä olemaan se yritys, joka parhaansa mukaan tekee oikeita asioita avoimesti ja koko ajan paremmaksi oppien.

Suosituksemme perustuvat osin Package-Heroes-hankkeessa tekemäämme tutkimukseen. Package-Heroes oli Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke (2019–2023), jossa tutkittiin ympäristöystävällisiä, kuluttajalle hyväksyttäviä ja kaupallisesti kannattavia elintarvikepakkausratkaisuja. Muita tutkimushankkeen tuloksia, blogeja ja suosituksia voi lukea www.packageheroes.fi sivulta. 

 

Tällä palstalla LUTin asiantuntijat ja yhteistyökumppanit kommentoivat ajankohtaista teemaa tai tutkimusta.

Kirjoittajat:

left

Professori Henri Hakala
henri.hakala@lut.fi
+358 440 244387

Tutkijatohtori Sanne Bor
sanne.bor@lut.fi
+358 50 439 2393
 (In English)

right

Tutkija Gregory O’Shea
Gregory.OShea@lut.fi
+358 50 475 6090
(In English)

Lue lisää: