Henkilöiden suojelu

Väärinkäytösten ilmoituskanava perustuu lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (ilmoittajansuojelulaki). Ne, jotka työhönsä/tehtäväänsä liittyen saavat tietoa tai havaitsevat kyseisen lain tarkoittaman väärinkäytöksen LUT-yliopiston toiminnassa, voivat ilmoittaa väärinkäytöksestä ilmoituskanavan kautta. Ilmoituskanavassa ilmoittajan on mahdollista saada ilmoittajansuojaa ilmoittajansuojelulain puitteissa.

Missä asiakokonaisuuksissa voi saada suojaa?

Jotta ilmoittaja voisi saada ilmoittajansuojaa, tulee ilmoittamisen tapahtua ilmoittajansuojelulain mukaisesti. Ilmoittajansuojelulain mukaan suojelua saavat henkilöt, jotka ilmoittavat rangaistavaksi säädetyistä, rangaistusluonteiseen hallinnolliseen seuraamukseen johtavista tai lainsäädännön yleisen edun mukaisen tavoitteen toteutumisen vaarantavista teoista tai laiminlyönneistä, joita on pidettävä tiettyjen Euroopan unionin asetusten tai kansallisten lakien rikkomisena seuraavilla lainsäädännön aloilla:

 1. julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja; 
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat; 
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen; 
 4. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus; 
 5. liikenneturvallisuus; 
 6. ympäristönsuojelu; 
 7. säteily- ja ydinturvallisuus; 
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi; 
 9. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys; 
 10. kuluttajansuoja; 
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Lisäksi suojaa saa, jos ilmoittaa:

 1. Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen taikka varojen keräämistä koskevan lainsäädännön tai määräysten rikkomisesta;
 2. Euroopan unionin tai kansallisten avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevan lainsäädännön tai ehtojen rikkomisesta;
 3. Euroopan unionin tai kansallisten kilpailusääntöjen rikkomisesta;
 4. Euroopan unionin tai kansallisen yritysten ja yhteisöjen verotusta koskevan lainsäädännön rikkomisesta taikka järjestelystä, jonka tarkoituksena on saada yritysten tai yhteisöjen verotusta koskevan lainsäädännön tavoitteen tai tarkoituksen vastaista veroetua; tai
 5. muun kuin edellä 10. kohdassa tarkoitetun Euroopan unionin tai kansallisen kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.

Kuka voi saada suojelua?

Suojelua saa ilmoittaja, joka saa työssään/tehtävässään tai sen yhteydessä tietoa edellä tarkoitetuista rikkomuksista. Ilmoittajalle turvataan suojelu, jos ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon paikkansapitävyyteen ilmoittamishetkellä ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan ja rikkomisesta ilmoitetaan ensisijaisesti organisaation omaan ilmoituskanavaan, ellei muuta ole erikseen säädetty. Suojelu edellyttää lisäksi, ettei ilmoittaja julkaise tietoja ennen ilmoituksen tekemistä, eikä sen käsittelyn aikana. 

Mitä suojelu pitää sisällään?

Ilmoittajaan tai muuhun henkilöön ei saa kohdistaa vastatoimia lain mukaan tehdyn ilmoituksen tai tiedon julkistamisen vuoksi. Vastatoimeksi katsotaan työntekijään, tavaran-/palveluntarjoajaan, osakkeenomistajaan tai yhteisön hallituksen jäseneen kohdistetut kielteiset seuraukset sen takia, että hän on ilmoittanut tai julkistanut rikkomista koskevan tiedon. Kiellettyä on myös menettely, jonka tarkoituksena on estää ilmoituksen tekeminen tai julkistaminen.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään tältä sivulta löytyvän linkin kautta LUT-yliopiston omaan palautekanavaan. Ilmoitettavien asioiden selvittämisen varmistamiseksi ilmoittajan tulee aina ilmoittaa nimensä ja yhteystietonsa. Nimettömiä tai väärillä nimi- tai yhteystiedoilla varustettuja ilmoituksia ei oteta tutkittavaksi ilmoittajansuojelulain mukaisesti. Ilmoituksia otetaan vastaan kirjallisesti ja asian jatkoselvittely voi olla tarpeen mukaan joko kirjallista tai suullista tai molempia. 

LUT-yliopiston ilmoituskanava

Ilmoittaja voi tehdä ilmoituksen valtioneuvoston oikeuskanslerille tai toimivaltaiselle viranomaiselle ja saada lain tarkoittamaa suojelua, jos 

 1. ilmoituskanavaa ei ole ilmoittajan saatavilla, 
 2. ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella ei ole toteutettu jatkotoimia lain mukaisessa määräajassa,
 3. ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella tai 
 4. ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi.

Oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava

Miten ilmoitukset käsitellään?

Kanavaan saapuvien ilmoitusten käsittelystä vastaavat yliopiston määrittelemät henkilöt.

Ilmoittajansuojelulain mukaiset ilmoitukset käsitellään lainsäädännön vaatimalla tavalla. Kaikki vastaanotetut ilmoitukset kirjataan ja säilytetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla salassapitosäädökset huomioiden. Ilmoittajalle annetaan vastaanottokuittaus ilmoituksesta seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Tarpeellisiin jatkotoimiin ryhdytään mahdollisimman pikaisesti. Kolmen kuukauden kuluessa ilmoittajalle ilmoitetaan, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.