Tutkinto
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri
Koulutusala
Yhteiskuntatieteet
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
180 (yhteiskuntatieteiden kandidaatti) + 120 (maisteri) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 13.3.2024 klo 8 ja päättyy 27.3.2024 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2024.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon.

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

LUTin viestintätieteiden koulutuksessa keskitytään viestintään ja vuorovaikutukseen kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmista. Opetus painottuu erityisesti strategiseen viestintään, vastuullisuusviestintään ja mediaympäristön muutoksiin. Valmistumisen jälkeen osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää viestintää erilaisissa organisaatioissa ja ymmärrät viestinnän merkityksen yhteiskunnan toiminnassa ja ajankohtaisissa ilmiöissä. Koulutus antaa valmiudet vaikuttaa kestävään kehitykseen ja sen edellyttämiin yhteiskunnallisiin muutoksiin viestinnän keinoin. Koulutuksen sisältö toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatieteiden, tekniikan ja kauppatieteiden kanssa.

Viestintätieteiden tutkinto-ohjelma tarttuu yhteiskunnan suuriin murroksiin ja globaaleihin ilmiöihin vuorovaikutuksen, viestinnän ja mediateknologian näkökulmista. Viestintätieteitä opiskelemalla pääset pureutumaan siihen, kuinka viestiä monimutkaisista ilmiöistä tehokkaasti ja ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille. Viestinnän osaamista tarvitaan monilla eri yhteiskunnan alueilla, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ja järjestökentällä. 

Viestintätieteiden tutkinto-ohjelma sopii sinulle, jos olet kiinnostunut yhteiskunnallisista, esimerkiksi kestävyyteen liittyvistä ilmiöistä ja tapahtumista sekä niihin osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Myös vuorovaikutustaidot ja avarakatseisuus ovat eduksi. 

Mitä viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa oppii?

left

Video: Viestintätieteet LUT-yliopistossa.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

right

Viestintätieteiden koulutuksessa opit ymmärtämään ihmisten välistä vuorovaikutusta, organisaatioiden strategista eli tavoitteellista viestintää, vaikuttamisen ja päätöksenteon mekanismeja sekä viestinnän merkitystä kriisitilanteissa. Lisäksi saat valmiudet analysoida mediaympäristön muutosta. Opit hyödyntämään viestinnän menetelmiä ja työkaluja, ja pääset perehtymään median ja julkisuuden merkitykseen yhteiskunnassa. 
 
Kun viestintätieteellinen ajattelu yhdistetään LUT-yliopiston vankkaan teknologian ja kauppatieteiden osaamiseen, luodaan uusia rajapintoja tieteenalojen välillä ja parannetaan yhteiskuntamme kilpailukykyä. Elinkeinoelämä ja julkiset organisaatiot tulevat sinulle tutuksi myös vierailijoiden ja yrityksille tehtävien projektitöiden kautta heti opintojen alusta alkaen.

Viestintätieteiden opintojen sisältö ja rakenne

left

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista ja monitieteellisistä yhteiskunnan kriittisten järjestelmien opinnoista. Viestintätieteiden aineopinnoissa suuntaudut viestintätieteiden teorioihin, käytäntöihin ja tutkimusaiheisiin.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen osaamista syvennetään viestintätieteiden maisteriohjelmassa (2 v, 120 op). Viestintätieteiden maisteriohjelman suorittaneet valmistuvat yhteiskuntatieteiden maistereiksi.

  right

  Pienet muutokset tutkintorakenteeseen mahdollisia.

  Mitä viestintätieteissä opiskellaan?

  left
  right

  Viestintätieteiden kandidaatin opinnoissa perehdytään siihen, mitä viestintä tarkoittaa niin yksilöiden kuin erilaisten yhteisöjen näkökulmasta. Opiskelet muun muassa vuorovaikutuksen teoriaa ja käytäntöä, tutustut median ja julkisuuden toimintalogiikkaan ja opit, kuinka viestintää suunnitellaan ja johdetaan työelämässä erilaisissa organisaatioissa. Opintoihin kuuluvat myös kattavat kieli- ja viestintätaitojen opinnot.

  Opit viestintätieteen alan keskeiset käsitteet ja teoriat, perehdyt määrällisiin ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin ja opit tieteellistä ajattelua ja kirjoittamista. Viestintätieteiden opiskelu tarjoaa sinulle valmiuksia kehittää viestintää erilaisissa organisaatioissa ja tilanteissa, ja tieteellisen ajattelun kehittymisen kautta opit hakemaan tietoa, analysoimaan muuttuvia tilanteita ja etsimään ratkaisuja viestinnän keinoin. Viestintätieteiden opiskelussa digitaalinen viestintä ja jatkuvasti muuttuva viestintäympäristö ovat opetuksen keskiössä.

  Viestintätieteiden kandidaatin opintoihin kuuluu olennaisena osana monitieteinen yhteiskunnan kriittisten järjestelmien opintokokonaisuus, joka suoritetaan yhdessä yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoiden kanssa. Kriittisten järjestelmien opinnoissa tutustut muun muassa energian ja ruoan tuotantoon, puhtaan veden merkitykseen ja liikenteeseen. Kriittisten järjestelmien opintokokonaisuuden kurssit käydään englanniksi.

  Viestintätieteiden opiskelu käytännössä

  left

  Viestintätieteiden kursseilla hyödynnetään ajankohtaisia käytännön esimerkkejä ja tehdään erilaisia käytännön työhön liittyviä harjoituksia sekä yksin että ryhmässä. Luennoillamme käy usein vierailijoita, jotka työskentelevät erilaisissa viestinnän tehtävissä. Lisäksi kursseillamme hyödynnetään luentovideoita, verkkokursseja ja muita verkko-opiskeluun liittyviä materiaaleja ja työkaluja. Osalla kursseista tehdään myös simulaatioharjoituksia ja käytännön harjoituksia yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa.

  Viestintätieteiden opiskelussa yhdistyvät sekä vankka tutkimukseen perustuva teoreettinen oppiminen sekä käytännön viestintätehtävissä tarpeellisten taitojen harjoittelu. Kursseilla kehität analyyttista ajatteluasi ja opit yhdistämään teoreettisia käsitteitä arkielämästä ja työstä tuttuihin ilmiöihin. Tutkimustaitoja kehittämällä opit myös ongelmanratkaisukykyä ja hahmottamaan yksittäisiä ilmiöitä osana yhteiskunnan laajempia kehityskulkuja.

  Opetus viestintätieteiden kursseilla on usein keskustelevaa, ja saat yksilöllistä tukea oppimiseesi.

  right

  Viestintätieteiden opiskelun sisältöjä

  • Strateginen viestintä
  • Vastuullisuusviestintä
  • Sidosryhmäsuhteet ja sidosryhmäviestintä
  • Vuorovaikutus digitaalisessa viestintäympäristössä
  • Teknologian ja viestinnän vaikutussuhteet
  • Kriisiviestintä
  • Disinformaation ja informaatiovaikuttamisen analysointi ja tutkiminen
  • Tutkimusmenetelmät

  Viestintätieteiden avulla voidaan muuttaa maailmaa

  Viestintää tarvitaan muutoksen toteuttamiseen kun ratkomme esimerkiksi energiaan, puhtaaseen ilmaan ja veteen tai ilmastonmuutokseen liittyviä kriisejä.

  Tiedekunnan dekaani Mari Kallioinen-Mänttäri, viestinnän tutkinto-ohjelman vetäjä Kaisa Pekkala ja yliopisto-opettaja Anna Rantasila listaavat viisi syytä, miksi viestintätieteiden osaajia tarvitaan.

  Suuntautumisvaihtoehdot viestintätieteissä

  left

  Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, jonka pääaineena on viestintätieteet antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja maisteriohjelmassa. Monitieteiset yhteiskunnan kriittisten järjestelmien opinnot antavat vahvan pohjan työelämään.

  Viestintätieteiden maisteriohjelma

  Viestintätieteiden maisteriohjelmassa syvennät osaamistasi ja saat laajat valmiudet sekä viestinnän suunnittelu- ja johtotehtäviin että viestinnän ja digitaalisen median tutkimukseen. Opit analysoimaan ja kehittämään viestintää kestävyys- ja vastuullisuuslähtöisesti sekä tarkastelemaan kriittisesti muun muassa mediateknologian vaikutuksia yhteiskuntaan ja yhteisöihin.

  right

  Maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on syvällistä osaamista viestinnän eri osa-alueilta ja tunnet median ja julkisuuden toimintalogiikkaa. Osaat tarkastella organisaatioiden ja yksilöiden viestintää erilaisissa tilanteissa analyyttisesti ja tunnistat kehittämisen kohteita sekä ratkaisuja erilaisiin viestinnällisiin ongelmiin. Ymmärrät, kuinka viestintä asettuu osaksi laajoja kansallisia ja maailmanlaajuisia ilmiöitä, ja hahmotat kuinka niihin voidaan vaikuttaa viestinnän ja median kautta.

  Ensimmäinen viestintätieteiden maisteriohjelma Sustainable Communication and Digital Media käynnistyy vuonna 2024.

  LUT-yliopisto, Kaisa Pekkala
  Viestintää tarvitaan luottamuksen ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen. Viestinnällä on juuri nyt valtava momentum: yhä useampi organisaatio on oivaltanut viestinnän merkityksen, ja osaajien kysyntä kasvaa.
  Kaisa Pekkala
  yliopisto-opettaja, LUT School of Engineering Science

  Mihin ohjelmasta valmistuu?

  left

  LUTin viestintätieteiden koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia viestinnän johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutuksessa painottuu yhteistyö tekniikan, kauppatieteiden ja yrityselämän toimijoiden kanssa. Koulutuksesta valmistuu viestinnän asiantuntijoita, joilla on viestinnän alan ammattitaidon lisäksi ymmärrystä esimerkiksi siitä, kuinka viestinnällä voidaan vaikuttaa kestävän yhteiskunnan rakentumiseen.

  right

  LUTista valmistuvat viestintätieteiden asiantuntijat ymmärtävät viestinnän osana moniarvoista ja muuttuvaa yhteiskuntaa. LUTin viestintätieteilijät osaavat suunnitella, konsultoida ja johtaa viestintää tavalla, joka on vastuullista ja vaikuttavaa. Voit työskennellä esimerkiksi viestintäjohtajana, viestinnän suunnittelijana, viestintäasiantuntijana, yhteisömanagerina tai mediasuhteiden ja -suunnittelun parissa.

  Lue lisää samasta aiheesta:

  Katso myös