Tutkinto
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri
Koulutusala
Yhteiskuntatieteet
Opiskeltava ala
Viestintätieteet
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
180 (yhteiskuntatieteiden kandidaatti) + 120 (maisteri) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon.

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

LUTista valmistuu vaikuttavuuteen ja vastuullisuuteen perehtyneitä viestinnän osaajia, joilla on vahva ymmärrys yhteiskunnan kestävyyden kannalta keskeisestä järjestelmistä.

Viestintätieteiden koulutuksessa keskitytään viestintään ja vuorovaikutukseen kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmista. Opetus painottuu erityisesti strategiseen viestintään, vastuullisuusviestintään ja mediaympäristön muutoksiin.

Valmistumisen jälkeen osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää viestintää erilaisissa organisaatioissa ja ymmärrät viestinnän merkityksen yhteiskunnan toiminnassa ja ajankohtaisissa ilmiöissä. Koulutuksen sisältö toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatieteiden, tekniikan ja kauppatieteiden kanssa.

Viestintätieteiden tutkinto-ohjelmassa pääset perehtymään yhteiskunnan suuriin murroksiin ja globaaleihin ilmiöihin vuorovaikutuksen, viestinnän ja mediateknologian näkökulmista. Koulutus antaa valmiudet viestiä monimutkaisista ilmiöistä tehokkaasti ja ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille sekä osallistaa yksilöitä ja yhteisöjä yhteiseen toimintaan. Viestinnän osaamista tarvitaan monilla eri yhteiskunnan alueilla, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ja järjestökentällä. 

Viestintätieteiden tutkinto-ohjelma sopii sinulle, jos olet kiinnostunut yhteiskunnallisista, esimerkiksi kestävyyteen liittyvistä ilmiöistä ja tapahtumista sekä niihin osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Myös vuorovaikutustaidot ja avarakatseisuus ovat eduksi.

right

Huomioithan, että opinto-oppaassa on näkyvillä vain ensimmäistä opintovuotta koskevat opintojaksot.

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat tietoa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.

Mitä viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa oppii?

left

Video: Viestintätieteet LUT-yliopistossa.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Viestintätieteiden koulutuksessa opit ymmärtämään ihmisten välistä vuorovaikutusta, organisaatioiden strategista eli tavoitteellista viestintää, vaikuttamisen ja päätöksenteon mekanismeja sekä viestinnän merkitystä kriisitilanteissa. Lisäksi saat valmiudet analysoida mediaympäristön muutosta. Opit hyödyntämään viestinnän menetelmiä ja työkaluja ja pääset perehtymään median ja julkisuuden merkitykseen yhteiskunnassa.

LUTin viestintätieteiden ohjelmassa tehdään tiivistä yhteistyötä tekniikan ja kauppatieteiden kanssa ja luodaan uusia rajapintoja tieteenalojen välillä. Opiskelijat pääsevät myös tutustumaan työelämään luennoilla vierailevien viestinnän ammattilaisten ja erilaisille organisaatioille tehtävien projektitöiden kautta heti opintojen alusta alkaen.

Viestintätieteiden opintojen sisältö ja rakenne

left

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista ja monitieteellisistä yhteiskunnan kriittisten järjestelmien opinnoista. Viestintätieteiden aineopinnoissa suuntaudut viestintätieteiden teorioihin, käytäntöihin ja tutkimusaiheisiin. Kriittisten järjestelmien opintokokonaisuus on englanninkielinen.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi Global Communications and Clean Air, Water and Energy -maisteriohjelmassa (2 v, 120 op). Viestintätieteiden maisteriohjelman suorittaneet valmistuvat yhteiskuntatieteiden maistereiksi.

Voit myös jatkaa opintojasi yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmassa. Valittavanasi on kaksi ohjelmaa: Sociotechnical Systems and Sustainability Transitions ja Digital Social Science.

right

Pienet muutokset tutkintorakenteeseen mahdollisia.

Huomioithan, että opinto-oppaassa on näkyvillä vain ensimmäistä opintovuotta koskevat opintojaksot.

Mitä viestintätieteissä opiskellaan?

left
right

Viestintätieteiden kandidaatin opinnoissa perehdytään siihen, mitä viestintä tarkoittaa niin yksilöiden kuin erilaisten yhteisöjen näkökulmasta. Opiskelet muun muassa vuorovaikutuksen teoriaa ja käytäntöä, tutustut median ja julkisuuden toimintalogiikkaan ja opit, kuinka viestintää suunnitellaan ja johdetaan työelämässä erilaisissa organisaatioissa. Opintoihin kuuluvat myös kattavat kieli- ja viestintätaitojen opinnot.

Opit viestintätieteen alan keskeiset käsitteet ja teoriat, perehdyt määrällisiin ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin ja opit tieteellistä ajattelua ja kirjoittamista. Viestintätieteiden opiskelu tarjoaa sinulle valmiuksia kehittää viestintää erilaisissa organisaatioissa ja tilanteissa. Opintojen aikana opit hakemaan tietoa, analysoimaan muuttuvia tilanteita eri näkökulmista ja etsimään ratkaisuja viestinnän keinoin. Viestintätieteiden opiskelussa digitaalinen viestintä ja jatkuvasti muuttuva viestintäympäristö ovat opetuksen keskiössä.

Viestintätieteiden kandidaatin opintoihin kuuluu olennaisena osana monitieteinen yhteiskunnan kriittisten järjestelmien opintokokonaisuus, joka suoritetaan yhdessä yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoiden kanssa. Kriittisten järjestelmien opinnoissa tutustut muun muassa energian ja ruoan tuotantoon, puhtaan veden merkitykseen ja liikenteeseen. Kriittisten järjestelmien opintokokonaisuuden kurssit käydään englanniksi.

Viestintätieteiden opiskelu käytännössä

left

Viestintätieteiden kursseilla hyödynnetään ajankohtaisia käytännön esimerkkejä ja tehdään erilaisia käytännön työhön liittyviä harjoituksia sekä yksin että ryhmässä. Luennoillamme käy usein vierailijoita, jotka työskentelevät erilaisissa viestinnän tehtävissä. Lisäksi kursseillamme hyödynnetään luentovideoita, verkkokursseja ja muita verkko-opiskeluun liittyviä materiaaleja ja työkaluja. Osalla kursseista tehdään myös simulaatioharjoituksia ja käytännön harjoituksia, jotka toteutetaan yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa.

Viestintätieteiden opiskelussa yhdistyvät sekä vankka tutkimukseen perustuva teoreettinen oppiminen sekä käytännön viestintätehtävissä tarpeellisten taitojen harjoittelu. Kursseilla kehität analyyttista ajatteluasi ja opit yhdistämään teoreettisia käsitteitä arkielämästä ja työstä tuttuihin ilmiöihin. Tutkimustaitoja kehittämällä opit myös ongelmanratkaisukykyä ja hahmottamaan yksittäisiä ilmiöitä osana yhteiskunnan laajempia kehityskulkuja.

Opetus viestintätieteiden kursseilla on usein keskustelevaa, ja saat yksilöllistä tukea oppimiseesi.

right

Viestintätieteiden opiskelun sisältöjä

  • Strateginen viestintä
  • Vastuullisuusviestintä
  • Sidosryhmäsuhteet ja -viestintä
  • Vuorovaikutus digitaalisessa viestintäympäristössä
  • Teknologian ja viestinnän vaikutussuhteet
  • Kriisiviestintä
  • Informaatiovaikuttaminen ja siihen varautuminen
  • Tutkimusmenetelmät

Viestintätieteiden avulla voidaan muuttaa maailmaa

Viestintää tarvitaan muutoksen toteuttamiseen kun ratkomme esimerkiksi energiaan, puhtaaseen ilmaan ja veteen tai ilmastonmuutokseen liittyviä kriisejä.

Tiedekunnan dekaani Mari Kallioinen-Mänttäri, viestinnän tutkinto-ohjelman vetäjä Kaisa Pekkala ja yliopisto-opettaja Anna Rantasila listaavat viisi syytä, miksi viestintätieteiden osaajia tarvitaan.

Suuntautumisvaihtoehdot viestintätieteissä

left

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, jonka pääaineena on viestintätieteet antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja maisteriohjelmassa. Monitieteiset yhteiskunnan kriittisten järjestelmien opinnot antavat vahvan pohjan työelämään.

Viestintätieteiden maisteriohjelma

Viestintätieteiden maisteriohjelmassa syvennät osaamistasi ja saat laajat valmiudet sekä viestinnän suunnittelu- ja johtotehtäviin että viestinnän ja digitaalisen median tutkimukseen. Opit analysoimaan ja kehittämään viestintää kestävyys- ja vastuullisuuslähtöisesti sekä tarkastelemaan kriittisesti muun muassa mediateknologian vaikutuksia yhteiskuntaan ja yhteisöihin.

right

Maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on syvällistä osaamista viestinnän eri osa-alueilta ja tunnet median ja julkisuuden toimintalogiikkaa. Osaat tarkastella organisaatioiden ja yksilöiden viestintää erilaisissa tilanteissa analyyttisesti ja tunnistat kehittämisen kohteita sekä ratkaisuja erilaisiin viestinnällisiin ongelmiin. Ymmärrät, kuinka viestintä asettuu osaksi laajoja kansallisia ja maailmanlaajuisia ilmiöitä, ja hahmotat kuinka niihin voidaan vaikuttaa viestinnän ja median kautta.

Viestintätieteiden maisteriohjelma Global Communications and Clean Air, Water and Energy käynnistyy syksyllä 2024.

Voit myös jatkaa opintojasi Sociotechnical Systems and Sustainability Transitions tai Digital Social Science -maisteriohjelmassa.

LUT-yliopisto, Kaisa Pekkala
Viestintää tarvitaan luottamuksen ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen. Viestinnällä on juuri nyt valtava momentum: yhä useampi organisaatio on oivaltanut viestinnän merkityksen, ja osaajien kysyntä kasvaa.
Kaisa Pekkala
viestintätieteiden kandidaattiohjelman vastaava, LUTin insinööritieteiden tiedekunta

Mihin ohjelmasta valmistuu?

left

LUTin viestintätieteiden koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia viestinnän johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutuksessa painottuu yhteistyö tekniikan, kauppatieteiden ja yrityselämän toimijoiden kanssa. Koulutuksesta valmistuu viestinnän asiantuntijoita, joilla on viestinnän alan ammattitaidon lisäksi ymmärrystä esimerkiksi siitä, kuinka viestinnällä voidaan vaikuttaa kestävän yhteiskunnan rakentumiseen.

right

LUTista valmistuvat viestintätieteiden asiantuntijat ymmärtävät viestinnän osana moniarvoista ja muuttuvaa yhteiskuntaa. LUTin viestintätieteilijät osaavat suunnitella, konsultoida ja johtaa viestintää tavalla, joka on vastuullista ja vaikuttavaa. Voit työskennellä esimerkiksi viestintäjohtajana, viestinnän suunnittelijana, viestintäasiantuntijana, yhteisömanagerina tai mediasuhteiden ja -suunnittelun parissa.

Lue lisää samasta aiheesta:

Katso myös