Opiskelijoita tietokoneiden ääressä
Julkaistu 8.3.2023
Päivitetty 8.3.2023

Tällä sivulla

Tässä jutussa vertailemme eri yliopistojen kauppatieteiden koulutuksia. Missä yliopistoissa kauppatieteitä voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu talvella 2023 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

LUT-yliopiston kauppakorkeakoulu on Suomessa ainoa, joka on teknillisessä yliopistossa. LUTissa voit yhdistää kauppatieteiden opintoihin ainutlaatuisella tavalla tekniikan opintoja ja tulevaisuudessa myös yhteiskuntatieteiden ja viestintätieteiden opintoja.

Kauppatieteiden kandidaatin opinnot antavat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, yritysjuridiikasta, rahoituksesta, kansantaloustieteestä ja hankintatoimesta. Ohjelmassa oppii johtamaan yrityksen henkilöstöä, toimintoja ja prosesseja. Opiskelija hakee suuntautumisvaihtoehtoon ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa.

Suuntautumisvaihtoehdot LUT-kauppakorkeakoulussa ovat:

Hankintojen johtaminen
Opinnot auttavat ymmärtämään, miten yrityksen raaka-aineiden, materiaalien ja palvelujen toimittajia ohjataan ja hallitaan yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Laskentatoimi
Opinnoissa perehdytään rahoituksen, laskentatoimen ja johdon laskentatoimen keskeisiin periaatteisiin, menetelmiin ja työkaluihin.

Liiketoiminta-analytiikka
Suuntautuminen antaa valmiudet hyödyntää dataa, tilastollisia menetelmiä ja ohjelmointia yritysten taloudellisen ja muun suoriutumisen ymmärtämiseksi.

Kansainvälinen markkinointi
Opinnossa perehdytään markkinoinnin keskeisiin käsitteisiin, prosesseihin ja markkinoinnin rooliin organisaatioiden toiminnassa. Opiskelija oppii myös ymmärtämään yrityksen arvon luontia ja asiakkaiden käyttäytymistä.

Strateginen rahoitus
Opinnot antavat peruskuvan yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden toiminnasta. Opinnoissa perehdytään myös rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin, joilla tuotetaan taloutta koskevaa tietoa sekä opitaan itse tuottamaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään tätä tietoa.

Kauppatieteiden maisteriohjelmat LUTissa: laskentatoimi (LAMO), tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO), Business Analytics (MBAN), International Business and Entrepreneurship (MIBE), International Marketing Management (MIMM), Strategic Finance and Analytics (MSF) ja Supply Management (MSM).

Opiskelijoita tekemässä tehtäviä

Aalto-yliopisto

Opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinnon jollakin alla olevalla erikoistumisalueella. Erikoistumisalueen valinta tehdään ensimmäisen vuoden lopussa.

Johtaminen
Johtamista opiskelleet saavat monipuoliset valmiudet toi­mia henkilöstöjohtamisen, liiketoiminnan kehittämisen ja organisaatioiden uudistamisen alueilla erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Markkinointi
Markkinointia opiskelleilla on valmiudet johtaa yrityksen tuotteiden tai brändin liiketoimintaa muun muassa tuotesuunnittelun, hinnoittelun, jakelukanavien ja markkinointiviestinnän (mainonnan ja myynninedistämisen) kautta.

Laskentatoimi
Laskentatoimea opiskelleet sijoittuvat taloushallinnon tehtäviin sekä yrityksissä että julkisessa hallinnossa ja työtehtävät liittyvät yritysten kirjanpitoon, kustannuslaskentaan, budjetointiin, investointien suunnitteluun ja taloushallinnon tietojärjestelmiin.

Yritysjuridiikka
Yritysjuridiikkaa opiskelleilla on laaja liikejuridiikan tuntemus, ja he työllistyvät erilaisiin asiantuntijatehtäviin yrityksissä, järjestöissä ja viranomaisissa, joissa edellytetään sekä liiketaloustieteiden että liikejuridiikan osaamista.

Rahoitus
Rahoitusta opiskelleet työskentelevät tyypillisesti rahoitusalalla esimerkiksi pankeissa, pankkiiriliikkeissä, vakuutusyhtiöissä ja pääomasijoittajina. Muita tärkeitä työllistäjiä ovat liikkeenjohdon konsultointiyritykset, teollisuusyritykset, startupit ja julkiset instituutiot.

Taloustiede
Taloustiedettä opiskelleet sijoittuvat työmarkkinoilla taloudellista asiantuntemusta ja analyyttistä ajattelukykyä vaativiin tehtäviin yrityksissä, rahoitussektorilla, tutkimuslaitoksissa, julkisessa hallinnossa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Tieto- ja palvelujohtaminen
Tieto- ja palvelujohtamista opiskelleet toimivat useiden alojen asiantuntijatehtävissä kuten data-analyytikkoina, toimitusketjun hallinnan asiantuntijoina, strategiakonsultteina, palvelumuotoilijoina tai yksityisyrittäjinä esimerkiksi tietojärjestelmien, logistiikan, markkinoinnin tai taloushallinnon aloilla.

Englanninkielinen Economics-kandidaattiohjelma tarjoaa työkaluja ja tietoa, joiden avulla ajankohtaisia maailman ilmiöitä voidaan ymmärtää ja selittää taloudellisesta näkökulmasta. Toisen opintovuoden aikana opiskelijat valitsevat sivuaineen kiinnostuksensa kohteiden mukaan.

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella järjestettävä International Business -kandidaattiohjelma tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista osaamista ja kykyä rakentaa, kehittää ja johtaa yrityksiä kansainvälisellä asenteella. Ohjelma keskittyy yhteen pääaineeseen: kansainväliseen liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää kansainvälistä liikemaailmaa ja saa kattavan perusosaamisen liiketoiminnan keskeisten osatekijöiden, kuten laskentatoimen, taloustieteen, rahoitusalan, tietojärjestelmien, johtamisen ja markkinoinnin aloilta. Alakohtainen erikoistuminen riippuu opiskelijan valitsemista kursseista.

Hakeminen englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin tapahtuu kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Kauppatieteiden maisteriohjelmat Aalto-yliopistossa: Accounting, Business Analytics, Creative Sustainability, Economics, Finance, Global Management, Information and Service Management, International Design Business Management, Marketing, People Management and Organizational Development, Strategic Management in a Changing World ja Yritysjuridiikka.

Henkilöitä kuuntelemassa luentoa

Hanken

Hanken (Svenska handelshögskolan) on Suomen ainoa itsenäinen kauppakorkeakoulu, joka tarjoaa ekonomikoulutusta ruotsiksi ja englanniksi. Koulutusta järjestetään sekä Helsingissä että Vaasassa. Opiskelija valitsee hakuvaiheessa, kumpaan kaupunkiin hakee. Opetus kandidaattiohjelmissa on ruotsiksi.

Kandidaatinopintojen pääaineet Helsingissä:

 • Yrittäjyys ja liikkeenjohto
 • Rahoitustalous
 • Johtaminen ja organisaatio
 • Kaupallinen laki
 • Logistiikka ja sosiaalinen vastuu (maisterivaiheen pääaine)
 • Markkinointi
 • Taloustiede
 • Laskentatoimi

Kandidaatinopintojen pääaineet Vaasassa:

 • Johtaminen ja organisaatio
 • Rahoitustalous
 • Kaupallinen laki
 • Markkinointi
 • Laskentatoimi

Opiskelija valitsee pääaineensa ensimmäisen vuoden lopulla. Pääaineet lyhyesti:

Yrittäjyys ja liikkeenjohto
Ohjelma antaa tiedot ja taidot yrityksen perustamiseen sekä kertoo, mikä tekee yrityksestä menestyksekkään.

Rahoitustalous
Opiskelija oppii analysoimaan ja tekemään päätöksiä investoinneista (esim. tehtaan rakentaminen) sekä investointien kannattavuudesta (esim. sijoittaminen).

Johtaminen ja organisaatio
Opiskelija saa valmiudet johtaa ihmisiä ja yrityksen liiketoimintaa haluttuun suuntaan, esimerkiksi kuka on hyvä mihinkin tehtävään ja miten yritys saa kaiken irti henkilöstöstään.

Kaupallinen laki
Opiskelija oppii mukauttamaan yritysten toimintaa suomalaisiin ja kansainvälisiin pelisääntöihin esimerkiksi verotukseen ja työntekijöiden oikeuksiin liittyen.

Logistiikka ja sosiaalinen vastuu
Opiskelija saa valmiudet välittää tavaroita ja palveluita tehokkaimmalla tavalla.

Markkinointi
Opiskelija oppii luomaan tuotemerkkejä, markkinoimaan tavaroita ja analysoimaan kuluttajien käyttäytymistä.

Taloustiede
Opiskelija saa valmiudet arvioida tärkeimpien poliittisten päätösten taloudellisia seurauksia ja laskemaan tuotannon kannattavuutta.

Laskentatoimi
Opiskelija oppii suunnittelemaan ja seuraamaan yrityksen taloutta, kuten tekemään budjetteja ja kirjanpitoa.

Englanninkieliset maisteriohjelmat Hankenissa: International Strategy and Sustainability, Marketing, Economics, Intellectual Property Law, Marketing and Management (Vaasa), Humanitarian Logistics, Finance, Accounting ja Governance and Commercial Law.

Ruotsinkieliset maisteripääaineet Helsingissä: yrittäjyys ja liikkeenjohto, rahoitustalous, johtaminen ja organisaatio, kaupallinen laki, logistiikka ja sosiaalinen vastuu, markkinointi, taloustiede ja laskentatoimi.

Ruotsinkieliset maisteripääaineet Vaasassa: johtaminen ja organisaatio, rahoitustalous, kaupallinen laki, markkinointi ja laskentatoimi.

Henkilö kirjoittaa fläppitaululle

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija valitsee hakuvaiheessa, haluaako suorittaa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Joensuun vai Kuopion kampuksella. Kandidaattiohjelmassa suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen vuoden lopussa.

Kandidaattiopintojen suuntautumisvaihtoehdot Joensuun ja Kuopion kampuksella:

 • Johtaminen
 • Markkinointi ja vähittäiskauppa
 • Laskentatoimi ja rahoitus
 • Laskentatoimi ja yritysjuridiikka

Johtamisen opinnoissa tutustutaan johtamisen kannalta keskeisiin aiheisiin: suunnitteluun, henkilöstön johtamiseen ja esimiestyöhön, asiakasajatteluun sekä kilpailukyvyn johtamiseen.

Markkinoinnin ja vähittäiskaupan opinnoissa yhdistetään markkinoinnin johtamisen, kuluttajakäyttämisen ja kansainvälisen liiketoiminnan sekä vähittäiskaupan osaamista.

Laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehto sisältää ydinosaamisen laskentatoimesta ja rahoituksesta sekä oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi tilintarkastuksesta.

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka sisältää ydinosaamisen laskentatoimesta ja yritysjuridiikasta sekä oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi verotuksesta.

Maisteriopintojen pääainevaihtoehdot Joensuussa: laskentatoimi ja yritysjuridiikka, palvelujohtaminen, Digital Marketing and Analytics sekä Tourism Marketing and Management.

Maisteriopintojen pääainevaihtoehdot Kuopiossa: innovaatiojohtaminen, laskentatoimi ja rahoitus, Digital Marketing and Analytics sekä International Business and Sales Management.

Opiskelijoita kirjastossa

Jyväskylän yliopisto

Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan kuuluvia hakukohteita on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa kaksi: kauppatieteet ja taloustieteet.

Kauppatieteiden ohjelmassa on neljä opintosuuntaa (opintosuunnat ovat samat myös maisteriopinnoissa):

Johtamisen opinnot käsittelevät johtamista ja johtajuutta henkilöstöjohtamisen ja strategisen johtamisen näkökulmista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisten ja asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin, myös organisaatioiden muutostilanteissa.

Laskentatoimen aineopinnot koostuvat kirjanpidon, tuloslaskennan, verotuksen, kustannuslaskennan, talousohjauksen ja opiskelijan valitsemien laskentatoimen erityiskysymysten opinnoista.

Markkinoinnin opinnot käsittelevät kuluttajakäyttäytymistä, asiakassuhde- ja palvelujohtamista, markkinoinnin johtamista, tuotteistamista ja myyntiä, kansainvälistä markkinointia ja markkinointitutkimusta.

Viestinnän johtamisen opinnot käsittelevät organisaatioiden viestintäprosesseja ja viestinnän johtamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet organisaatioiden avoimen ja vuorovaikutuksellisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Taloustieteiden kandidaattiohjelmassa opintosuunta on sama kuin hakukohde eli taloustieteet. Ohjelma antaa opiskelijalle valmiudet taloustieteellisten ilmiöiden ja tutkimuskysymysten tarkasteluun ja talouspolitiikasta käytävään keskusteluun osallistumiseen. Taloustieteiden maisteriohjelmassa opintosuunta säilyy samana.

Jyväskylän yliopistossa voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon myös tietojärjestelmätieteen ohjelmassa. Tietojärjestelmätieteen opetus keskittyy esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen, teknologian käyttöön ja omaksumiseen arjessa, palveluliiketoimintaan, kyberturvallisuuteen, ohjelmistoliiketoimintaan sekä tietohallintoon.

Kun opiskelija suorittaa kandidaatin tutkinnon tietojärjestelmätieteessä, voi hän jatkaa maisteriopintoja samassa oppiaineessa. Vaihtoehtoisesti maisterin tutkinnon voi suorittaa jossakin toisessa Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan maisteriohjelmassa: tietotekniikan maisteriohjelma, kyberturvallisuuden maisteriohjelma, koulutusteknologian maisteriohjelma tai kognitiotieteen maisteriohjelma, mikäli valitun ohjelman asettamat esitietovaatimukset täyttyvät.

Opiskelijoita tekemässä tehtäviä

Oulun yliopisto

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaine on kauppatieteet. Ohjelman ainutlaatuinen piirre on se, että kandidaatin opinnot ovat yleisiä eli perustutkinto on kaikille opiskelijoille sama ja siinä opiskellaan kaikkia kauppatieteiden aineita: taloustiedettä, rahoitusta, laskentatoimea, kansainvälisen liiketoiminnan johtamista sekä markkinointia. Erikoistuminen tiettyyn alaan tapahtuu vasta maisteriohjelmassa.

Kandiohjelmassa opiskelija saa kattavan ymmärryksen liiketoiminnan ja talouden eri osa-alueista sekä oppii ymmärtämään, kuinka tarpeet uusille palveluille ja ratkaisuille syntyvät. Opiskelija tunnistaa liiketoiminnan prosessit ja organisaatioiden keskeiset toiminnot sekä hallitsee globaalin talouden keskeiset lainalaisuudet ja niiden vaikutukset alueellisessa kontekstissa. Opintojen ytimessä on asiakasymmärrys arvon luomisen perustana.

Maisterivaiheessa opiskelija voi erikoistua taloustieteeseen, laskentatoimeen, markkinointiin, rahoitukseen, kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen tai liiketoiminta-analytiikkaan.

Tampereen yliopisto

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa opintosuunta valitaan toisena opiskeluvuonna. Tarjolla on kuusi opintosuuntaa:

Markkinointi
Opinnoissa perehdytään muun muassa brändimarkkinointiin, digitaaliseen markkinointiin, kuluttajakäyttäytymiseen sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan johtamiseen, organisointiin, mittareihin ja kannattavuuteen.

Taloustiede
Opinnoissa perehdytään ekonometriaan sekä talousteoriaan mikro- ja makrotasolla. Lisäksi opiskelija oppii soveltamaan taloustieteen teoriaa oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi julkistalouden, behavioraalisen ja psykologisen taloustieteen, ympäristötalouden, rahatalouden tai eriarvoisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista.

Vakuutus ja riskienhallinta
Opinnoissa käsitellään riskienhallinnan kokonaisuutta, sosiaalisten riskien hallintaa sekä vahinko- ja henkilövakuuttamista. Lisäksi perehdytään muun muassa sijoitustoimintaan sekä rahoituksen perusteisiin.

Yrityksen johtaminen
Opinnoissa perehdytään esimerkiksi yritysstrategiaan, työn ja ihmisten johtamiseen, työhyvinvointiin ja eettisiin kysymyksiin. Opiskelija voi täydentää opintojaan myös esimerkiksi organisaatioviestintään ja kestävään liiketoimintaan liittyvillä opinnoilla.

Yrityksen laskentatoimi
Opinnoissa perehdytään laskentatoimen rooliin yrityksessä talous- ja liiketoimintajohtamisen tukena. Koulutukseen sisältyy rahoituksen perusteita, liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastuksen opintoja. Lisäksi opiskelija perehtyy tilinpäätös- ja verosuunnitteluun.

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Opintosuunnassa suoritetaan ensin yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö -osakokonaisuus, jonka jälkeen valitaan joko yritysjuridiikan tai vero-oikeuden erikoistumisopinnot.

Yritysjuridiikassa on valittavana yhtiö- ja rahoitusoikeuteen sekä sopimus- ja työoikeuteen liittyviä opintojaksoja.

Vero-oikeuden opinnoissa keskitytään arvonlisäverotukseen, verotusmenettelyyn ja oikeusturvaan verotuksessa, perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotukseen sekä kansainväliseen verotukseen.

Maisteritutkinnossa opiskelija syventää osaamistaan jossain kauppatieteiden tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi hakea vastuullisen liiketoiminnan, tilintarkastuksen ja arvioinnin tai kansainväliseen Leadership for Change -maisteriohjelmaan.

Opiskelijoita luennolla

Turun yliopisto

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu (TSE) järjestää kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin (KTK/KTM) tutkintoon johtavaa koulutusta Turussa ja Porissa.

Tutkinto-ohjelmat ja erikoistumissuunnat Turussa:

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija valitsee koulutusohjelmakseen laskentatoimen ja rahoituksen, markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen, kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tai taloustieteen.

Laskentatoimen ja rahoituksen koulutusohjelma tarjoaa kattavat perustiedot ja akateemisen pohjan toimia laskentatoimen ja rahoituksen tai muissa vastaavissa talouden ja hallinnon tehtävissä, kuten esimerkiksi yritysten ja yhteisöjen talouden, rahoituksen tai yritysjuridiikan erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Koulutusohjelmassa voi erikoistua laskentatoimeen ja rahoitukseen tai yritysjuridiikkaan.

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen koulutusohjelmasta valmistuneet osaavat luoda ja kehittää vastuullista ja eettistä liiketoimintaa, joka yhdistää asiakaslähtöisesti ja innovatiivisesti uudet tarpeet ja mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla erilaisissa toimintaympäristöissä. Ohjelman erikoistumissuunnat ovat markkinointi, toimitusketjujen johtaminen sekä digitaalinen liiketoiminta.

Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden koulutusohjelman opinnoissa perehdytään sekä pienten että suurten yritysten kansainvälistymiseen. Opiskelija saa valmiudet luoda ja johtaa yrittäjämäisiä toimintoja organisaation eri tasoilla. Erikoistumissuunnaksi voit valita kansainvälisen liiketoiminnan, johtamisen ja organisoinnin tai yrittäjyyden.

Taloustieteen koulutusohjelma antaa analyyttiset taloustieteelliset valmiudet vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin yrityksissä, rahoituslaitoksissa ja julkisella sektorilla.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto suoritetaan Turussa pääsääntöisesti kandidaattiohjelmia vastaavissa tutkinto-ohjelmissa.

Tutkinto-ohjelma Porissa:

Liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta valmistuttuaan opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti erilaisten organisaatioiden toimintaa, kykenee kokonaisvaltaisesti ja analyyttisesti arvioimaan erilaisia liiketoimintaympäristöjä sekä niihin tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija valitsee erikoistumissuunnakseen talousjohtamisen, johtamisen ja organisoinnin tai markkinoinnin.

Talousjohtamisen opinnoissa (pääaineena laskentatoimi ja rahoitus) opitaan tuottamaan ja analysoimaan sekä määrällistä että laadullista taloudellista informaatiota ja viestimään siitä eri sidosryhmien kanssa. Opiskelija osaa hyödyntää taloudellista informaatiota ja tukea sidosryhmiä erilaisissa suunnittelu- ja päätöksentekotilanteissa.

Johtamisen ja organisoinnin opiskelija tuntee johtamisen ja organisoinnin keskeiset teoriat, käsitteet ja ilmiöt sekä ymmärtää myös niiden taustoja ja globaaleja ulottuvuuksia. Opiskelija osaa etsiä, arvioida ja analysoida tietoa johtamisesta, organisaatioista ja työelämästä, ymmärtää tietojen yhteiskunnallisen asiayhteyden sekä osaa soveltaa tietojaan päätöksenteossa.

Markkinoinnin opinnoissa opitaan analysoimaan markkinatoimijoita ja -prosesseja sekä tuottamaan päätöksentekoa hyödyttävää informaatiota ja suunnitelmia.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto suoritetaan Porissa asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa (ALMA).

Opiskelijoita opiskelemassa kahvilassa

Vaasan yliopisto

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteiset ja opintosuunta valitaan ensimmäisen vuoden lopussa. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon voi suorittaa seuraavissa opintosuunnissa:

Johtaminen ja organisaatiot
Opinnoissa perehdytään erilaisiin johtamisen teorioihin ja malleihin, joiden avulla opiskelija pystyy analysoimaan organisaatioiden toimintaa sekä suunnittelemaan luovia ja tehokkaita ratkaisuja henkilöstön, liiketoiminnan ja erilaisten organisaatioiden kehittämiseksi. Myös johtajuuden ja kansainvälisten toimintaympäristöjen haasteet ovat tarkastelussa esillä.

Kansainvälinen liiketoiminta
Opinnoissa perehdytään markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen kansainvälisille markkinoille, monikulttuurisen henkilökunnan johtamiseen sekä monikansallisen yrityksen johtamiseen.

Laskentatoimi ja rahoitus
Opinnoissa voi suuntautua laskentatoimeen ja tilintarkastukseen tai rahoitukseen. Laskentatoimen ja tilintarkastuksen opinnot keskittyvät yrityksen taloushallintoon ja tilintarkastukseen. Rahoituksen opinnot keskittyvät yrityksen rahoitukseen ja rahoitusmarkkinoihin.

Markkinointi
Opinnoissa perehdytään markkinoijan rooliin asiakasarvoa tuottavassa liiketoiminnassa. Opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan markkinoinnin päätöksentekotilanteita sekä arvioimaan ja kehittämään eettisen ja kestävän liiketoiminnan ratkaisuja. Opiskelija oppii myös hankkimaan, analysoimaan ja raportoimaan asiakas- ja markkinatietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.

Digitaalinen markkinointi
Opinnoissa keskitytään digitaalisen talouden edellyttämien markkinoinnin, viestinnän sekä monikulttuurisuuden valmiuksien kehittämiseen. Opintosuunnan opetuskieliä ovat suomi ja englanti.

Talousoikeus
Opinnoissa perehdytään yritystoiminnan liiketaloudelliseen suunnitteluun juridiikkaa hyödyntämällä. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa sopimussuunnittelu, yrityksen organisaation valta- ja vastuusuhteiden juridinen muotoilu sekä verosuunnittelu.

Taloustiede
Opintojen keskeisiä aiheita ovat talouden kilpailukyky, työllisyys, julkisen talouden rooli ja rahoitusmarkkinoiden toiminta. Taloustiede antaa myös välineitä ymmärtää pidemmän aikavälin kasvua ja kestävää kehitystä.

Kauppatieteiden maisteriohjelmat Vaasan yliopistossa: Finance, henkilöstöjohtaminen, International Business, laskentatoimi ja tilintarkastus, markkinoinnin johtaminen, Strategic Business Development, talousoikeus sekä taloustiede.

Kauppatieteellisen alan tutkinnon voi Vaasan yliopistossa näiden lisäksi suorittaa yhteisvalintaan kuulumattomassa tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelmassa. Opiskelija valitsee oman opintosuunnan näistä kahdesta.

Tuotantotalouden painopisteitä ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Opiskelija oppii yrityksen tuotannon prosessien tehostamista, teollisen tuotannon kehittämistä kestävämmäksi ja yrityksen tuotekehityksen johtamista.

Tietojärjestelmätieteen opintosuunnassa perehdytään tietojärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen yritysten toiminnan tueksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Opiskelija saa tarvittavat työkalut teknologian arvioimiseen, suunnittelutyöhön ja rakentamiseen. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista.

Maisterin tutkinnon opiskelija voi suorittaa joko tietojärjestelmätieteen ohjelmassa, teknisen viestinnän ohjelmassa tai kansainvälisessä Industrial Management -ohjelmassa.

Opiskelija istuu tietokoneen ääressä

Åbo Akademi

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa opetus on ruotsiksi. Opiskelija valitsee pääaineensa ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla viidestä vaihtoehdosta:

Kansainvälisen markkinoinnin opiskelija oppii analysoimaan asiakkaita, kilpailijoita, strategioita sekä toimintaympäristöjä ja tekemään analyysien pohjalta luovia ja kauaskantoisia päätöksiä. Opiskelija saa käyttöönsä työkaluja, jotka auttavat ymmärtämään asiakkaiden ja kilpailijoiden käyttäytymistä, kehittämään tavaramerkkejä, arvioimaan liiketoimintamalleja ja perustamaan oman yrityksen. Opiskelija saa valmiudet hoitaa myös markkinoinnin ja muiden toimintojen, kuten logistiikan, välisiä yhteyksiä sekä asiakas- ja kumppanuussuhteita kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opinnoissa perehdytään myös siihen, miten sosiaalinen media muuttaa markkinoinnin kenttää.

Kansantaloustiede käsittelee talouden ilmiötä kaikilla yhteiskunnan tasoilla sekä kansallisesta ja kansainvälisestä makroperspektiivistä että markkinakohtaisesta mikroperspektiivistä. Makrotaloudessa perehdytään esimerkiksi talouden kasvuun ja talouskriiseihin sekä siihen, miten kansantaloustieteilijät voivat vaikuttaa niihin finanssi-, raha- ja valuuttapolitiikan keinoin. Mikrotalous puolestaan tutustuttaa siihen, miten eri toimijat käyttäytyvät markkinoilla tai miten kysyntä, tarjonta ja hinnanmuodostus vaikuttavat toisiinsa. Jos opiskelija suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineenaan kansantaloustiede, jatkaa hän sen jälkeen kohti valtiotieteiden maisterin tutkintoa pääaineenaan kansantaloustiede.

Organisaation ja johtamisen opinnoissa tarkastelun kohteena ovat muun muassa strategia, johtaminen, päätöksenteko, tietointensiiviset organisaatiot, organisaatiokulttuurit ja verkostot. Näihin asioihin perehdytään yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasolla eri näkökulmista, esimerkiksi eettisestä näkökulmasta tai osana muutosprosessia. Opiskelija saa valmiudet johtaa tiimejä ja lahjakkuuksia tietotyössä, ymmärtää monimutkaisia organisaatioita kokonaisuuksina sekä kehittää luovia ratkaisuja strategiatyössä.

Laskentatoimi kuvaa, määrittää, analysoi ja arvioi organisaation todellisuutta systemaattisesti ja strukturoidusti. Näissä prosesseissa sekä ihmisillä että numeroilla (avainluvuilla) on tärkeä merkitys. Laskentatoimi luo perustan organisaation hallinnalle ja osoittaa ulospäin, miten organisaatio menestyy taloudellisesti. Laskentatoimen opiskelija voi valita suuntautumisvaihtoehdoksi ulkoisen laskentatoimen, talouden hallinnan tai tilintarkastuksen.

Ulkoinen laskentatoimi tarkastelee yhteisöjen tilinpäätöksiä, vuosikertomuksia ja verotusta.

Talouden hallinta eli sisäinen laskentatoimi tarkoittaa erityyppisiä organisaatioiden sisäisiä controller-toimintoja, joissa keskeisiä prosesseja ovat budjetointi ja tulosanalyysi.

Tilintarkastus perustuu erityisesti ulkoisen laskentatoimen mutta myös talouden hallinnan ja juridiikan osaamiselle. Konsernitilinpäätös, yritysanalyysit ja erilaiset laskennalliset kysymykset ovat laskentatoimen keskeisiä osa-alueita.

Tietojärjestelmätieteen opinnoissa perehdytään syvällisesti liiketoimintamalleihin, digitaalisten palveluiden kehitykseen, data-analytiikkaan ja IT-johtamiseen. Opiskelija oppii ajattelemaan analyyttisesti ja perehtyy moderneihin yritysteorioihin, jotka mahdollistavat digitalisaation järjestelmällisen johtamisen. Opiskelija kykenee ratkaisemaan kuluttajien ja yritysten ongelmia sekä parantamaan ja muokkaamaan arjen toimintoja ja liiketoimintaa luovalla tiedon ja tekniikan soveltamisella.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti kandidaattiohjelmia vastaavissa pääaineissa.

 

Lista eri kauppatieteiden alan koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan sivuilta kauppatieteet.fi.

left
right

Video: Opiskelijat sekä apulaisprofessori ja teollisuusprofessori kertovat kauppatieteiden opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT-kauppakorkeakoulu.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right