Opiskelijoita tekemässä tehtäviä tietokoneilla
Julkaistu 22.3.2024
Päivitetty 22.3.2024

Viestintätieteissä tarkastellaan sitä, miten ihmiset viestivät toisilleen yksilötasolla, millä tavoin organisaatioissa viestitään, kuinka viestinnällä vaikutetaan yhteiskunnassa ja miten viestintään käytettävät teknologiat vaikuttavat viestinnän ja vuorovaikutuksen prosessiin eri tasoilla.

Missä yliopistoissa voi opiskella viestintätieteitä? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu talvella 2024 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

LUT-yliopiston viestintätieteiden kandidaattiohjelmasta valmistuu yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja maisteriohjelmasta yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Muissa yliopistoissa viestintätieteistä voi valmistua myös humanististen tieteiden kandidaatiksi ja filosofian maisteriksi tai valtiotieteiden kandidaatiksi ja valtiotieteiden maisteriksi.

LUTin viestintätieteiden koulutuksessa keskitytään viestintään ja vuorovaikutukseen kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmista. Opetus painottuu erityisesti strategiseen viestintään, vastuullisuusviestintään ja mediaympäristön muutoksiin. Viestintätieteiden koulutuksessa oppii ymmärtämään ihmisten välistä vuorovaikutusta, organisaatioiden strategista eli tavoitteellista viestintää, vaikuttamisen ja päätöksenteon mekanismeja sekä viestinnän merkitystä kriisitilanteissa. Lisäksi opiskelija saa valmiudet analysoida mediaympäristön muutosta.

Viestintätieteiden kandidaatin opintoihin kuuluu olennaisena osana monitieteinen yhteiskunnan kriittisten järjestelmien opintokokonaisuus, joka suoritetaan yhdessä yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoiden kanssa. Kriittisten järjestelmien opinnoissa tutustutaan muun muassa energian ja ruoan tuotantoon, puhtaan veden merkitykseen ja liikenteeseen. Opintokokonaisuus on englanninkielinen.

Opiskelijoita kävelemässä yliopiston käytävällä

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa viestintää opiskellaan valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Kandidaattiohjelmasta valmistuu valtiotieteiden kandidaatiksi ja maisteriohjelmasta valtiotieteiden maisteriksi.

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma antaa perusvalmiudet ymmärtää vallankäytön ja julkisuuden yhteyksiä kotimaisessa ja kansainvälisessä politiikassa, mediassa sekä erityyppisissä organisaatioissa. Ohjelman opintojaksoilla tutustutaan politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan sekä viestinnän tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja ongelmiin.

Opiskelijan opintosuunta täsmentyy ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Koulutusohjelman opintosuunnat ovat politiikka ja organisaatiot, maailmanpolitiikka sekä viestintä.

Viestinnässä tutkitaan muun muassa julkisuuden ja mediakentän muutoksia, journalismia, työyhteisöjen viestintää ja johtamista sekä organisaatiokulttuureita.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston viestinnän kandidaattiopinnoista valmistuu humanististen tieteiden kandidaatiksi ja maisteriopinnoista filosofian maisteriksi.

Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelmassa syvennytään vuorovaikutukseen työelämässä sekä yhteiskunnallisissa yhteyksissä. Opinnoissa opiskellaan ja tutkitaan esimerkiksi työelämän suhteita ja tiimejä, ryhmäviestintää, digitaalisia viestintäympäristöjä, organisaatioviestintää, työyhteisöjen vuorovaikutusta, vaikuttamista ja argumentointia sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä.

Aineopinnot aloitetaan jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Niissä perehdytään vuorovaikutusilmiöiden analysointiin kasvokkaisessa ja teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa. Opiskelija oppii ymmärtämään vuorovaikutussuhteita ja monikulttuurisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä sekä tiimien ja ryhmien viestintää ja sen tuloksellisuutta. Aineopinnot perehdyttävät myös työelämän vuorovaikutuskysymysten ratkaisemiseen ja viestintätiedon soveltamiseen eri yhteyksissä. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijat jatkavat viestinnän maisteriohjelmassa.

Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman opinnoissa teoria ja käytäntö limittyvät. Tieteellistä tutkimusta ja teorioita sovelletaan monipuolisesti myös käytännön taitoja kerryttävillä kursseilla. Opintojen kautta tutuksi tulevat eri ilmaisumuotojen, esimerkiksi podcastien ja videoiden muotoon tehtävät journalistiset sisällöt. Monimediaisuuden lisäksi opinnoissa keskitytään esimerkiksi datajournalismiin ja muihin verkon ja digitaalisen viestinnän mahdollistamiin tiedon hankinnan ja esittämisen muotoihin. Opinnoissa analysoidaan myös median ja journalismin nykytilaa ja tulevaisuutta.

Kandidaattivaiheessa opiskellaan muun muassa uutiskriteereitä ja hyvän journalismin periaatteita, journalismin eri muotoja sekä mediamaiseman ja journalismin toimintaympäristön kehityslinjoja. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijat jatkavat journalistiikan maisteriohjelmassa.

Ihmisiä keskustelemassa kahvilassa

Oulun yliopisto

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelmassa on neljä hakukohdetta: historia ja tieteiden ja aatteiden historia, informaatiotutkimus, kulttuuriantropologia ja arkeologia sekä saamelainen kulttuuri. Hakukohteisiin haetaan suoraan yhteishaussa.

Informaatiotutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ihmisten ja tiedon vuorovaikutuksesta erilaisissa arki- ja työympäristöissä. Opinnoissa perehdytään ihmisten ja yhteisöjen tapoihin hankkia, arvioida, järjestää, jakaa ja tuottaa tietoa. Lisäksi ohjelmassa perehdytään muun muassa informaatioalan lainsäädäntöön ja etiikkaan, tiedon organisointiin sekä tieteelliseen viestintään.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelijat jatkavat informaatiotutkimuksen maisteriohjelmaan. Opiskelija voi vahvistaa viestintäalan osaamistaan valitsemalla sivuaineeksi tiedeviestinnän maisteriohjelman tarjoamia opintoja. 

Informaatiotutkimuksen kandidaattiohjelmasta valmistutaan humanististen tieteiden kandidaatiksi ja maisteriohjelmasta filosofian maisteriksi.

Tampereen yliopisto

Viestinnän monitieteisessä koulutuksessa on neljä opintosuuntaa: informaatiotutkimus, journalistiikka, viestintä ja mediatutkimus. Opintosuuntien yhteiset sisällöt luovat perustan ymmärtää viestintätieteellisten ilmiöiden ja tutkimuksen erityisluonnetta, ja opintosuuntien omilla kursseilla kehitetään niiden edellyttämää erityisosaamista. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteishaussa.

Informaatiotutkimuksen opintosuunta kouluttaa asiantuntijoita, jotka pystyvät ammatillisesti ja tutkimuksellisesti lähestymään laajaa joukkoa informaatioyhteiskunnan ilmiöitä, kuten tiedonkäyttöä ja luomista vapaa-ajalla ja työtehtävissä, erilaisilla teknologisilla alustoilla ja erilaisissa organisaatiossa. Koulutuksessa tarkastellaan teoreettisista ja ammatillisista lähtökohdista tiedon löydettävyyteen liittyviä kysymyksiä, tietokäytäntöjen ja -järjestelmien muodostumista sekä tietoresurssien organisointia ja hallintaa. Opintosuunnasta valmistutaan ensin luonnontieteiden kandidaatiksi ja sitten filosofian maisteriksi. Kandidaatin opintojen jälkeen opiskelijat jatkavat informaatiotutkimuksen maisteriohjelmaan.

Journalistiikassa erikoistutaan journalismiin ja sen tutkimiseen. Opinnoissa pohditaan ja tutkitaan, miten journalismi rakentaa yhteiskunnallista todellisuutta, millaiselta arvopohjalta se toimii ja millaisia eettisiä valintoja tähän kytkeytyy. Aineopinnoissa on mahdollista erikoistua kuvajournalismiin, jolloin opiskelija tutkii yhteiskuntaa erityisesti visuaalisen journalismin keinoin. Kuvajournalismiin erikoistavia opintoja järjestetään joka toinen vuosi. Koulutuksesta valmistuu ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja sitten yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Kandidaattiohjelmasta jatketaan joko journalistiikan tai visuaalisen journalismin maisteriohjelmaan.

Viestinnän opintojen keskiössä on ihmisten välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutusta tarkastellaan yksityisissä ja ammatillisissa suhteissa, ryhmissä, yhteisöissä ja organisaatioissa sekä yhteiskunnallisena vaikuttamisena niin kasvokkaisissa kuin digitaalisissakin ympäristöissä. Opinnoissa perehdytään esiintymiseen, vaikuttamiseen ja argumentaatioon, kuuntelemiseen, interpersonaaliseen viestintään, ryhmä- ja tiimiviestintään sekä organisaatio- ja johtamisviestintään. Näitä tarkastellaan eri asiayhteyksissä, kuten politiikan, terveyden ja hyvinvoinnin sekä sosiaalisen median konteksteissa. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijat jatkavat viestinnän maisteriohjelmaan. Opintosuunnan kandidaattiopinnoista valmistuu humanististen tieteiden kandidaatiksi ja maisteriopinnoista filosofian maisteriksi.

Mediatutkimuksen opinnot perehdyttävät median, pelien ja esitysten luonteeseen, kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Mediatutkimuksessa yhdistyvät kunnianhimoinen tutkimus, mielikuvitus ja kokeilullinen ote. Opinnoista valmistutaan ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja sitten yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Mediatutkimuksen opintosuunnan opiskelijat jatkavat joko Media, kulttuuri ja yhteiskunta tai Game Studies -maisteriohjelmaan.

Opiskelijoita keskustelemassa

Turun yliopisto

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelman oppiaineiden yhteisissä perusopinnoissa saa kokonaiskuvan tieteenalojen erityispiirteistä ja erilaisista lähestymistavoista, mutta myös niiden yhtymäkohdista. Lisäksi opinnoissa harjoitellaan analyysin ja kriittisen ajattelun taitoja. Tarkastelukohteena on koko visuaalinen, audiovisuaalinen ja äänellinen kulttuuri. Yhteisten perusopintojen jälkeen opiskelija jatkaa taidehistorian, musiikkitieteen tai mediatutkimuksen pääaineessa. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija jatkaa filosofian maisterin tutkintoon valitsemassaan oppiaineessa.

Mediatutkimuksen opinnoissa saa monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Opinnoissa syvennytään erityisesti opiskelijaa kiinnostaviin tutkimusalueisiin hänen valitsemillaan näkökulmakursseilla, joita voi suorittaa useampia. Mediatutkimuksen syventävät opinnot antavat laaja-alaisen käsityksen mediatutkimuksen filosofisista lähtökohdista ja teoriaperinteistä.

Vaasan yliopisto

Viestintätieteiden kandidaattiohjelman opinnoissa perehdytään verkkojulkaisemiseen ja sosiaaliseen mediaan, median ja yhteiskunnan kysymyksiin, organisaatioviestintään ja digitaalisen mediatyön perusteisiin.

Viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa ei ole opintosuuntia, mutta maisteriopinnoissa voi erikoistua tekniseen viestintään tai opiskella viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa. Maisteriohjelma valitaan kandidaattiopintojen kolmantena vuotena. Viestintätieteiden kandidaattiohjelmasta valmistutaan humanististen tieteiden kandidaatiksi ja maisteriohjelmasta filosofian maisteriksi.

left
right

Video: Viestintätieteet LUT-yliopistossa.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right