left

Energiamurroksen seurauksena muuttuvat energiantuotantoratkaisut luovat uusia tarpeita sähköjärjestelmälle. Esimerkkinä on mm. turve-energian tuotannon vähittäinen lopettaminen ja sen korvaaminen tuuli- ja aurinkoenergialla. Mussalon satama-alueen ympäristö on ainutlaatuinen ympäristö pilotoida teollisen mittakaavan tulevaisuuden älykästä sähköjärjestelmää, jossa uusiutuva energia integroidaan osaksi joustavaa ja energiatehokasta paikallista energiajärjestelmää.

Tutkimushankkeessa tutkitaan, miten Kymenlaakson turvetuotanto voitaisiin korvata tuuli- ja aurinkovoimalla integroimalla niitä sähköenergiajärjestelmään enenevässä määrin. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden ja niihin kytkettyjen energiavarastojen merkitys korostuu, koska puolustusvoimat on rajoittanut tuulivoimaloiden rakentamista Itä-Suomessa.

Hankkeessa keskitytään paikalliseen sähköenergiajärjestelmään Mussalossa, jossa HaminaKotkan satama yhdessä sitä ympäröivän teollisuuden kanssa muodostavat Suomessa ainutlaatuisen ympäristön uusiutuvan energian, energiavarastojen ja älykkään sähköverkon koehankkeille teollisessa mittakaavassa. Alueella on jo olemassa olevaa tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa, sinne on suunniteltu biokaasun, uusiutuvan vedyn ja metaanin tuotantoa ja alueen toimijat pyrkivät vähentämään päästöjään toimintojaan sähköistämällä.

Turpeen ja fossiilisten polttoaineiden polttoon perustuvan energiajärjestelmän korvaaminen tuuli-, aurinko- ja ydinenergiaan perustuvalla puhtaalla energiajärjestelmällä vaatii energiatehokkuuden parantamista ja toimintojen sähköistämistä kaikilla toimialoilla, sähkön siirto- ja jakeluverkkojen älykästä hallintaa, energiavarastojen hyödyntämistä, synteettisten sähköpolttoaineiden tuotantoa sekä kokonaisuuden älykästä ohjausta.

Uusiutuvan aurinko- ja tuulienergian tehokas paikallinen hyödyntäminen vaatii sähkömarkkinoille uusia pelisääntöjä, jotka mahdollistavat paikallisen sähkökaupan samalla alueella toimivien tuottajien ja kuluttajien välillä. Tällainen energiayhteisö on nykyään mahdollinen vain yhden kiinteistön sisällä, muttei kokonaisella teollisuusalueella.

Mussalon alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet älykkään sähköverkon ja teollisen energiayhteisön pilotoimiseksi. Alueen uusiutuvan energian tuotanto, sähköiset työkoneet, suunnitelmat polttoaineiden tuotannosta yhdistettynä kumipyöräliikenteen lataustarpeisiin sekä laivojen maasähköratkaisuihin muodostavat ehyen kokonaisuuden sähköjärjestelmän kehittämisen alustaksi.

right

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on osoittaa, että:

  • paikallinen uusiutuvan energian tuotanto voidaan tehokkaasti hyödyntää ja sitä voidaan merkittävästi laajentaa sähkövarastoja hyödyntävän älykään sähköverkon avulla teollisessa energiayhteisössä
  • esitetyillä toimenpiteillä saadaan aikaan merkittäviä päästövähennyksiä
  • hankkeen tuloksia voidaan soveltaa laajasti myös muilla energiasektorin rakennemuutosalueilla

Liittyvät projektit

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE)

Vihreä loikka – kestävyydestä kilpailukykyä,

GENESIS – Kestävä energiajärjestelmä ja sektori-integraation uudet arvoketjut

Yhteystiedot

Kumppanit