left

Yhteiskunnan vaatimusten kiristyessä sähköverkkojen rakentamisessa on siirrytty yhä vahvemmin säävarmoihin ratkaisuihin. Tällä on pystytty vaikuttamaan myönteisesti verkkojen suurhäiriöriskiin ja sähkönkäyttäjien kokemien sähkökatkojen määriin ja kestoihin. Vaikka verkkoja rakennetaan yhä enemmän maan alle, on ilmajohtorakentamisella jatkossakin keskeinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Merkittävän osan suomen sähkönjakeluverkosta ollessa edelleen altis sääilmiöiden aiheuttamille häiriölle, on tärkeää ymmärtää erilaisten ympäristötekijöiden vaikutus muuttuvassa ilmastossa.

Routa vaikuttaa omaisuuden hallintaan monitahoisesti. Yhtäältä routa sitoo ilmajohtoja ympäröivän puuston vahvemmin maaperään ja pienentää siten puuston kaatumis- ja johtojen vioittumisriskiä tuulen ja lumikuorman seurauksena, mutta toisaalta routainen maaperä kaventaa maakaapelointiin soveltuvaa vuosittaista aikajaksoa. Roudan ja sen suorien sekä välillisten vaikutusten ymmärtämisellä onkin keskeinen merkitys sähköverkkoliiketoiminnassa. Ilmastonmuutoksen myötä roudan vähenemisen on arvoitu lisäävän puiden kaatumisriskiä, joka yhdessä arvioidun lumikuormien kasvun kanssa voi johtaa merkittäviin lisäkustannuksiin yhteiskunnalle, jos sitä ei oteta suunnittelu- ja käyttötoiminnassa huomioon.

Tutkimushankkeen tuloksena saatavan tiedon avulla ymmärretään paremmin roudan vaikutus tuulen ja lumikuormien aiheuttamien vikojen syntyyn sähköverkossa nykyhetkellä ja tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikuttaessa roudan ja lumikuormien ilmenemiseen. Tämä mahdollistaa sekä keskeytys- että kunnossapito- ja viankorjauskustannusten tarkemman estimoimisen ja myös edesauttaa mm. häiriönselvitysresurssien hankinnassa. Näin voidaan arvioida tarkemmin sähkönjakelun häiriöiden vaikutuksia pitkän aikavälin suunnitteluun ja sähkönjakeluverkkojen omaisuuden hallintaan sekä operatiivisen toiminnan järjestelyyn ja suunnitteluun.

right

Tavoitteet

  • Analysoida roudan ja tuulen sekä lumikuormien yhteisvaikutuksia ilmajohtoverkon vikaantumiseen ja sähkönjakelun luotettavuuteen erilaisissa toimintaympäristöissä
  • Määrittää roudan vaikutukset sähköverkkotoiminnan elinkaarikustannuksiin
  • Arvioida ilmastonmuutoksen vaikutusta sähkönjakelun luotettavuuteen roudan ja lumikuormien muuttuessa
     

Liittyvät projektit

Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)

Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko

Yhteystiedot