left

Kestävän kasvun ja kilpailuedun rakentaminen vaatii yrityksiltä uudenlaista osaamista, johon niiden tulee lähivuosina panostaa pärjätäkseen lisääntyvässä kilpailussa sekä uusien EU-tason lainsäädäntö- ja raportointivaatimusten laajentuessa. Myös pk-yritysten on jatkossa osattava huomioida liiketoimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset, sillä niihin kohdistuu kasvavia vaatimuksia niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaiden, rahoittajien, lainsäätäjien ja työntekijöiden taholta.

Hankkeessa rakennetaan kokonaisvaltaista vastuullisuutta kehittävä avoin verkkokurssi, jonka pohjana toimii eteläkarjalaisten pk-yritysten vastuullisuusosaamista ja -tarpeita kartoittava kysely.

right

Tavoitteet

VALVE – Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan -hankkeen tavoitteena on parantaa eteläkarjalaisten pk-yritysten (erityisesti alle 50 henkeä työllistävät) kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia kehittämällä kokonaisvaltaista vastuullisuusosaamista ja yritysvastuuta tukevia ratkaisuja. Samalla rakennetaan siltoja vastuullisuusosaamisen ja yritysvastuun kehittämiseen keskittyvälle yritys-oppilaitos- sekä yritys-yritysyhteistyölle.
 

Hankkeen vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena syntyy

  1. kokonaisvaltaista vastuullisuutta kehittävä avoin verkkokurssi, joka mahdollistaa pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisen ajasta ja paikasta riippumattomasti,
  2. Vastuullisuusklinikka-toimintamalli, joka jää elämään hankkeen jälkeen osana LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kestävän liiketoiminnan koulutustarjontaa,
  3. Etelä-Karjalan vastuullisten organisaatioiden verkosto, joka jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyä syventäen alueen eri toimijoiden välistä yhteistyötä, mahdollistaen toimijoiden väliset uudet liiketoiminnan avaukset sekä parantaen maakunnan vastuullisten toimijoiden löydettävyyttä ja
  4. Maakunnan vastuullisuusosaamisen kehittämisen -ekosysteemimalli.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopisto. Hankkeen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä maakunnan korkeakoulujen, Lappeenrannan kaupungin, yritysten ja muiden sidosryhmien välillä.

Hankkeen toimenpiteiden myötä erityisesti eteläkarjalaisten pienten yritysten mutta myös muiden organisaatioiden vastuullisuusosaaminen kasvaa ja ne pystyvät hyödyntämään uutta tulevaisuuskestävää osaamista liiketoimintansa kehittämisessä. Vastuullisuusklinikat mahdollistavat myös osallistuvien yritysten ja opiskelijoiden välisen verkostoitumisen ja siltojen rakentamisen tulevaisuuden työurille paikallisiin yrityksiin.

Linkit ja liitteet

Yhteystiedot

Kumppanit