Hakeminen Sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan

AIKATAULUSTA: Sähköpostit on nyt lähetetty haastatteluvaiheeseen sijoittuneille hakijoille (keskiviikkona 28.2.2018 ennen puoltapäivää). He saivat ohjeet haastatteluvideon tekoon hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Video tulee palauttaa viimeistään 11.3.2018 (tarkista viimeisen palautuspäivän kellonaika saapuneesta sähköpostista erikseen).

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon (120 opintopistettä) tähtäävä DIODI-ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna. Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä. Vain eräitä laboratorioharjoituksia toteutetaan lukukausittain lähiopetuksena muutaman päivän intensiivijaksoilla Lappeenrannassa.

Hakukelpoisuus

Sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Muu suomalainen yliopistotutkinto tai muu suomalainen ylempi ammattikorkeakoulututkinto

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot.

* Saman alan koulutusohjelmasta (eli sähkötekniikasta) valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa, jos hakijalla sellainen on.

HUOM! Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 24 opintopistettä sähkötekniikan ja/tai elektroniikan opintoja.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2018 mennessä. Oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 3.8.2018 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan sähkötekniikan koulutusohjelman sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen pisteyttämällä aiemmat opinnot ja opintomenestys. Lopullinen valinta tehdään haastatelluista hakijoista esivalintapisteiden ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. Maksimipistemäärä esivalinnassa on 15 pistettä. Esivalinnan ja haastattelun yhteispistemäärä on maksimissaan 25 pistettä.

1) ESIVALINTA

Aiemmat opinnot (max 10 pistettä)

Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 24 opintopistettä sähkötekniikan ja/tai elektroniikan opintoja. Näiden lisäksi tutkinto-ohjelmassa opiskelua tukeviin opintoihin lasketaan säätötekniikan ja automaation opinnot. Em. opintoja ei voi sisällyttää vaadittaviin 24 opintopisteeseen, mutta niistäkin annetaan pisteitä. Aiempien opintojen tulee olla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoisia ja suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Opinnäytetöitä tai harjoittelua ei huomioida osana aiempia opintoja. Aiemmat opinnot pisteytetään seuraavasti:

 • 24 - 39 opintopistettä = 4 pistettä
 • 40 - 59 opintopistettä = 6 pistettä
 • 60 - 79 opintopistettä = 8 pistettä
 • 80 opintopistettä tai enemmän = 10 pistettä

Myös muut kuin hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon kuuluvat korkeakouluopinnot esim. avoimessa yliopistossa suoritetut ko. alan opinnot (sähkötekniikka, elektroniikka, säätötekniikka, automaatio) huomioidaan osana tukevia opintoja. Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä ja niistä tulee olla oppilaitoksen myöntämä opintosuoritusote hakemuksen liitteenä. Yli 15 vuotta vanhemmat suoritukset eivät ole kelpoisia elleivät ne kuulu tutkintoon. Mahdolliset suomalaiset yliopistotasoiset opintoviikkosuoritukset muutetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8 ja amk-tasoiset kertoimella 1,5.

Opintomenestys (max 5 pistettä)

Hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkinnon keskiarvo pisteytetään seuraavan taulukon mukaisesti siten, että kaikkien  numeerisesti arvosteltujen tutkintoon kuuluvien opintojaksojen, mukaan lukien opinnäytetyö, aritmeettinen keskiarvo skaalataan asteikolle 1-5.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevan hakijan kohdalla keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeerisesti arvostelluista opintojaksoista mukaan lukien mahdollinen opinnäytetyö.

 • keskiarvo 2,50 - 2,74 = 2,5 pistettä
 • keskiarvo 2,75 - 3,24 = 3 pistettä
 • keskiarvo 3,25 - 3,74 = 3,5 pistettä
 • keskiarvo 3,75 - 4,24 = 4 pistettä
 • keskiarvo 4,25 - 4,74 = 4,5 pistettä
 • keskiarvo 4,75 - 5,00 = 5 pistettä

HUOM! Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

2) HAASTATTELU (max 10 pistettä)

Haastattelulla selvitetään hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista valitsemassaan ohjelmassa tavoiteajan puitteissa. Hakijan motivaatiota ja opiskelumahdollisuuksia voidaan arvioida ohjelmakohtaisten kysymysten perusteella. Lisäksi arvioidaan hakijan kieli- ja viestintätaitoja.

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUT:n suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Aloituspaikkoja tähän DI-ohjelmaan on 25. Ohjelman ei tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Sähkötekniikka DIODI, diplomi-insinööri (2 v)" alta. Hakulomake aukeaa 1.12.2017 klo 8.00.

 • Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi:ssä
 • Tulosta lähettämäsi hakulomake
 • Postita tulostamasi hakulomake yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa osoitteeseen: Lappeenrannan teknillisen yliopiston hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta
 • Merkitse kuoreen tunnus DIODI

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Kopiot muista mahdollisista korkeakouluopintojen todistuksista, jotka tukevat ko. ohjelmassa opiskelua, esim. avoimessa yliopistossa suoritetut sähkötekniikan, elektroniikan, säätötekniikan ja automaation opinnot.
 • Opintopolku.fi:ssä lähetetyn hakulomakkeen tulostus.

Kopioiden tutkintotodistuksista ja muista mahdollisista kurssitodistuksista tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisestä todistuksestasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2017 - 24.1.2018 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Sähköpostit on lähetetty haastatteluvaiheeseen sijoittuneille hakijoille keskiviikkona 28.2.2018 ennen puoltapäivää. Haastatteluvaiheeseen sijoittuvat hakijat saivat ohjeet haastatteluvideon tekoon hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Video tulee palauttaa viimeistään 11.3.2018 (tarkista viimeisen palautuspäivän kellonaika saapuneesta sähköpostista erikseen).

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 12.4.2018 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 12.4.2018 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä.

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalinnan tuloksiin liittyvät tiedustelut: katso yhteystiedot sähköpostitse saamastasi tulosilmoituksesta.

Opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 12.4.2018 julkaistavan opiskelijavalinnan tuloksen osalta oikaisupyyntöaika päättyy 27.4.2018 klo 12.00. Lisätiedot oikaisupyyntöohjeesta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312