Hakeminen Sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan

Seuraava hakuaika on vuodenvaihteessa 1.12.2021 - 19.1.2022 klo 15.00, syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen.  Seuraavan hakukierroksen valintaperusteet on päivitetty tälle sivulle.

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op) tähtäävä DIODI-ohjelma on mahdollista suorittaa työn ohessa joustavana etäopiskeluna. Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä.

Hakukelpoisuus

Sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*); tekniikan kandidaatti, diplomi-insinööri tai arkkitehti
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Suomalainen muu kuin tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi***) tai suomalainen muu kuin tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto (alempi tai ylempi***).

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri, arkkitehti) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot. Saman alan koulutusohjelmasta (eli sähkötekniikasta) valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa ja opintomenestystä siinä, jos hakijalla sellainen on.

*** Aiemmin suoritettu ylempi yliopistotutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa tutkintoa ja opintomenestystä siinä, jos hakijalla sellainen on.

Huomioi lisäksi hakukelpoisuuteen liittyen

 • Voidaksesi tulla valituksi on sinulla oltava suoritettuna ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoisia sähkötekniikan ja/tai elektroniikan opintoja vähintään 24 opintopistettä. Opintopisteet tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Informaatioteknologian tms. opintoja ei lueta sähkötekniikan opinnoiksi. Opinnäytetöitä tai harjoittelua ei huomioida osana aiempia opintoja. Yliopistolla on oikeus päättää, täyttävätkö opinnot kelpoisuuskriteerit. Opintojen soveltuvuudesta ei anneta lausuntoja etukäteen.
 • Mikäli tutkintotodistuksessa/opintosuoritusotteessasi opintoja on esitetty kokonaisuuksina/moduuleina, joista ei käy ilmi yksittäisten opintojaksojen opintopistelaajuudet ja sisällöt, on sinun, halutessaan, että kyseiset opintojaksot hyväksytään osana sähkötekniikan ja/tai elektroniikan opintoja, eriteltävä hakulomakkeella tällaisiin kokonaisuuksiin sisältyvät opintojaksot ja niiden op-laajuudet. Kokonaisia moduuleja ilman em. erittelyä ei huomioida arvioinnissa.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.8.2022 mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 6.9.2022 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hakevat ja valitaan sähkötekniikan koulutusohjelman sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa hakukelpoiset hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen pisteyttämällä aiemmat opinnot ja opintomenestys. Lopullinen valinta tehdään haastatelluista hakijoista esivalintapisteiden ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. Maksimipistemäärä esivalinnassa on 15 pistettä. Esivalinnan ja haastattelun yhteispistemäärä on maksimissaan 25 pistettä. Mikäli useammalla hakijalla on sama yhteispistemäärä, tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon (aritmeettinen keskiarvo, mukaan lukien opinnäytetyö) perusteella.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Alin pistemäärä, jolla sijoittui haastatteluvaiheeseen oli 13 (maksimipistemäärä 15). Alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi koulutukseen oli 20 (maksimipistemäärä 25).

1) ESIVALINTA

Aiemmat opinnot (max 10 pistettä)

Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 24 opintopistettä sähkötekniikan ja/tai elektroniikan opintoja. Näiden lisäksi tutkinto-ohjelmassa opiskelua tukeviin opintoihin lasketaan säätötekniikan ja automaation opinnot. Em. opintoja ei voi sisällyttää vaadittaviin 24 opintopisteeseen, mutta niistäkin annetaan pisteitä. Aiempien opintojen tulee olla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoisia ja suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Opinnäytetöitä tai harjoittelua ei huomioida osana aiempia opintoja. Aiemmat opinnot pisteytetään seuraavasti:

 • 24 - 39 opintopistettä = 4 pistettä
 • 40 - 59 opintopistettä = 6 pistettä
 • 60 - 79 opintopistettä = 8 pistettä
 • 80 opintopistettä tai enemmän = 10 pistettä

Myös muut kuin hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon kuuluvat korkeakouluopinnot esim. avoimessa yliopistossa suoritetut ko. alan opinnot (sähkötekniikka, elektroniikka, säätötekniikka, automaatio) huomioidaan osana tukevia opintoja. Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä ja niistä tulee olla oppilaitoksen myöntämä opintosuoritusote hakemuksen liitteenä. Yli 15 vuotta vanhemmat suoritukset eivät ole kelpoisia elleivät ne kuulu tutkintoon. Mahdolliset suomalaiset yliopistotasoiset opintoviikkosuoritukset muutetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8 ja amk-tasoiset kertoimella 1,5.

Opintojen soveltuvuudesta tukeviksi opinnoiksi ei anneta lausuntoja etukäteen.

Opintomenestys (max 5 pistettä)

Hakuperusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo (ei painotettu ka) lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintotodistukseen merkityistä opintosuorituksista MUKAAN lukien opinnäytetyö.

Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa lasketaan opintosuoritusotteesta aritmeettinen keskiarvo hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opintosuorituksista MUKAAN lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan aritmeettinen keskiarvo on välillä 2,50 - 5,00:

 • 2,50 - 2,99 = 1 piste
 • 3,00 - 3,49 = 2 pistettä
 • 3,50 - 3,99 = 3 pistettä
 • 4,00 - 4,49 = 4 pistettä
 • 4,50 - 5,00 = 5 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat, kuten S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois. Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä eli tässä tapauksessa numeeristen arvosanojesi summa jaettuna arvosanojen määrällä.

2) HAASTATTELU (max 10 pistettä)

Hakijat valitaan haastatteluun esivalinnan pisteiden perusteella. Video-haastattelulla selvitetään hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista valitsemassaan ohjelmassa tavoiteajan puitteissa. Hakijan motivaatiota ja opiskelumahdollisuuksia voidaan arvioida ohjelmakohtaisten kysymysten perusteella. Lisäksi arvioidaan hakijan kieli- ja viestintätaitoja.

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUTin suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Hakulomakkeella sinun ei tarvitse ilmoittaa hakutoivejärjestystä eri ohjelmille. Mikäli tulet hyväksytyksi useampaan koulutukseen voit vastaanottaa niistä yhden. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelusta - hakulomake aukeaa 1.12.2021 klo 8.00. Harmaa Täytä hakulomake -painike sijaitsee alla mainitun linkin kautta aukeavalla Opintopolun sivulla, kun selaat tuon sivun tietoja alaspäin: Maisterihaku, Sähkötekniikka DIODI, diplomi-insinööri (2 v).

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä ja oikein päin samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi esim. Tutkintotodistus-ins-amk-2000-05-31, Opintosuoritusote-keskeneräisestä-tutkinnosta, Muu-opiskelutodistus-avoin-yliopisto.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista
 • Kopiot muista mahdollisista korkeakouluopintojen todistuksista, jotka tukevat ko. ohjelmassa opiskelua, esim. avoimessa yliopistossa suoritetut sähkötekniikan, elektroniikan, säätötekniikan ja automaation opinnot.
 • Virallisen kielenkääntäjän tekemä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös, mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2021 - 19.1.2022 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Haastatteluvaiheeseen sijoittuvat hakijat saavat ohjeet ja linkin haastatteluvideon tekoon hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen valinnan edetessä - vain sähköpostitse ja arviolta helmi-maaliskuun vaihteessa. Myös he, jotka eivät sijoitu haastatteluvaiheeseen saavat asiasta tiedon sähköpostitse.

14.4.2022 valinnan tulos julkistetaan Oma Opintopolku -palvelussa ja kaikille hakijoille myös ilmoitetaan tuolloin valinnan tulos  sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Vaatimus suomen kielen taidosta täyttyy, jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä hakuaikana tai viimeistään täydennysajan loppuun 26.1.2022 klo 15.00 mennessä. Katso kaikki suomen kielen taidon osoittamisen tavat.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi