Hakeminen Sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon (120 opintopistettä) tähtäävä DIODI-ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna. Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä. Vain eräitä laboratorioharjoituksia toteutetaan lukukausittain lähiopetuksena muutaman päivän intensiivijaksoilla Lappeenrannassa.

Hakukelpoisuus

Sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Tutkinnossa on oltava vähintää 60 opintopistettä tekniikan alan opintoja
 4. Muu suomalainen yliopistotutkinto tai muu suomalainen ylempi ammattikorkeakoulututkinto

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Saman alan koulutusohjelmasta (eli energiatekniikasta) valmistunut diplomi-insinööri ei kuitenkaan ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa ammattikorkeakoulututkintoa, jos hakijalla sellainen on.

HUOM! Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 24 opintopistettä sähkötekniikan ja/tai elektroniikan opintoja.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2018 mennessä. Oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 3.8.2018 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan sähkötekniikan koulutusohjelman sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen pisteyttämällä hakupaperit. Lopullinen valinta tehdään haastatelluista hakijoista hakupapereiden ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. Maksimipistemäärä esivalinnassa on 15 pistettä. Esivalinnan ja haastattelun yhteispistemäärä on maksimissaan 25 pistettä.

1) ESIVALINTA

Aiemmat opinnot (max 10 pistettä)

Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 24 opintopistettä sähkötekniikan ja/tai elektroniikan opintoja. Näiden lisäksi tutkinto-ohjelmassa opiskelua tukeviin opintoihin lasketaan säätötekniikan ja automaation opinnot. Em. opintoja ei voi sisällyttää vaadittaviin 24 opintopisteeseen, mutta niistäkin annetaan pisteitä. Aiempien opintojen tulee olla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoisia. Opinnäytetöitä tai harjoittelua ei huomioida osana aiempia opintoja. Aiemmat opinnot pisteytetään seuraavasti:

 • 24 - 39 opintopistettä = 4 pistettä
 • 40 - 59 opintopistettä = 6 pistettä
 • 60 - 79 opintopistettä = 8 pistettä
 • 80 opintopistettä tai enemmän = 10 pistettä

Opintomenestys (max 5 pistettä)

Hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkinnon keskiarvo pisteytetään seuraavan taulukon mukaisesti siten, että kaikkien  numeerisesti arvosteltujen tutkintoon kuuluvien opintojaksojen, mukaan lukien opinnäytetyö, aritmeettinen keskiarvo skaalataan asteikolle 1-5.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevan hakijan kohdalla keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeerisesti arvostelluista opintojaksoista mukaan lukien mahdollinen opinnäytetyö.

 • keskiarvo 2,50 - 2,74 = 2,5 pistettä
 • keskiarvo 2,75 - 3,24 = 3 pistettä
 • keskiarvo 3,25 - 3,74 = 3,5 pistettä
 • keskiarvo 3,75 - 4,24 = 4 pistettä
 • keskiarvo 4,25 - 4,74 = 4,5 pistettä
 • keskiarvo 4,75 - 5,00 = 5 pistettä

HUOM! Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

2) HAASTATTELU (max 10 pistettä)

Haastattelulla selvitetään hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista valitsemassaan ohjelmassa tavoiteajan puitteissa. Hakijan motivaatiota ja opiskelumahdollisuuksia voidaan arvioida ohjelmakohtaisten kysymysten perusteella. Lisäksi arvioidaan hakijan kieli- ja viestintätaitoja.

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUT:n suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Linkki Opintopolun sivulle lisätään tähän hakuajan alkuun mennessä. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Sähkötekniikka DIODI, diplomi-insinööri (2 v)" alta.

 • Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi:ssä
 • Tulosta lähettämäsi hakulomake
 • Postita tulostamasi hakulomake yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa osoitteeseen: Lappeenrannan teknillisen yliopiston hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta
 • Merkitse kuoreen tunnus DIODI

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Kopiot muista mahdollisista korkeakouluopintojen todistuksista, jotka tukevat ko. ohjelmassa opiskelua, esim. avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot.
 • Opintopolku.fi:ssä lähetetyn hakulomakkeen tulostus.

Kopioiden tutkintotodistuksista ja muista mahdollisista kurssitodistuksista tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisestä todistuksestasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2017 - 24.1.2018 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Haastatteluvaiheeseen sijoittuvat hakijat saavat tarkat ohjeet hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen haun edetessä.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 12.4.2018. Hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 12.4.2018 klo 9.00 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä.

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312