Tutkinto
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Opiskeltava ala
Energiatekniikka
Tiedekunta
LUT School of Energy Systems
Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Energiatekniikka sopii tekniikasta kiinnostuneelle, joka haluaa hyödyntää matematiikkaa sekä luonnontieteitä työvälineenä. 

Tulevaisuuden energiaratkaisujen tulee olla puhtaita, riittävän edullisia ja toimintavarmoja. Avainteknologioita ovat uusiutuvat energialähteet (vesi-, aurinko-, tuuli-, aalto- ja bioenergia), turvallinen ydinvoima ja hiilidioksidin talteenotto ja käyttö sekä energian käytön tehostaminen. Kaikki nämä ovat energiainsinöörien työnsarkaa. Opiskelemalla energiatekniikkaa rakennat uraa tulevaisuuden kärkipaikalla.

Englanninkielinen Energy Technology -ohjelma on yleisopinnoiltaan sama, kuin suomenkielinen energiatekniikan kandidaattiohjelma. Ohjelma on laajuudeltaan 180 op, ja se johtaa tekniikan kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor of Science in Technology -tutkintoon. Ohjelma järjestetään Lahden kampuksella, ja siihen voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat.

Huomioi, että suomenkieliseen energiatekniikan kandidaattiohjelmaan ja englanninkieliseen Energy Technology -ohjelmaan on eri hakuajat.

Energiatekniikka on yksi LUT School of Energy Systems -tiedekunnan (LES) tutkimusaloista. 

left
EUR-ACE.and ASIIN accredited programs
right

 

Tutkinto-ohjelma on akkreditoitu kansainvälisten, tekniikan alan koulutuksen EUR-ACE®- ja ASIIN-standardien mukaisesti.

Mitä energiatekniikan koulutusohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelijat ja tutkijatohtori kertovat energiatekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Opinnoissasi perehdyt energiantuotantoon, -siirtoon, -jakeluun ja -käyttöön. Saat kattavat perustiedot energiantuotannon eri tekniikoista, kuten höyry-, ydin-, aurinko- ja tuulivoimatekniikasta sekä niiden toiminnasta ja turvallisuudesta.

Koulutuksessasi yhdistyvät tekniikka ja luonnontieteet – matematiikka ja fysiikka. Pääset soveltamaan niitä ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi.

Opit hallitsemaan energiantuotantoon liittyvät tekniikat ja arvioimaan niiden vaikutukset. Opit ymmärtämään, miten luonnon energiavaroja, kuten vettä, tuulta tai biomassaa, muutetaan yhteiskunnan käyttöön sopivaksi energiaksi: lämmöksi, sähköksi tai höyryksi.

Kantavia teemojamme ovat energian tehokas käyttö ja ympäristöystävällisyys. Ydinvoima ja ennen kaikkea ydinturvallisuus ovat tärkeitä siirryttäessä vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Ydinturvallisuutta voit opiskella Suomessa vain LUTissa.

Opintojen aikana opit arvioimaan, kuinka energiantuotanto vaikuttaa ympäristöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Valinnaisten opintojen kautta voit syventää myös aurinko- ja tuulienergian osaamistasi.

Energiatekniikan tutkimus ja koulutus perustuvat vahvaan voimalaitostekniikan ja energiatalouden osaamiseen. Kehitämme kestävämpiä ja tehokkaampia energiantuotanto- ja jakelujärjestelmiä. Painotamme opinnot työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Energiatekniikan opintojen sisältö ja rakenne

left

Energiatekniikka keskittyy päivittäisen hyvinvointimme perustuotteen, energian, mahdollisimman tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen tuotantoon ja jakeluun sekä niihin liittyviin tekniikoihin. 

LUTissa energiatekniikan tutkimus ja koulutus pohjautuvat vahvaan voimalaitostekniikan ja energiatalouden osaamiseen. Tarjoamme myös ainutlaatuista ydinvoimatekniikan koulutusta, jossa pääpaino on ydinturvallisuudessa. Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Energiatekniikan opinnoissa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon.

Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon voit jatkaa opintojasi suoraan energiatekniikan maisteriohjelmissa. Tarjolla on kolme maisteriohjelmaa:

Lisäksi voit hakea erillishaun kautta monimuoto-opintoina toteutettavaan EnTeDI-ohjelmaan.

Maisteriohjelmat ovat pääosin englanninkielisiä. LUTista valmistuneena energiatekniikan kandidaattina voit suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon osittain myös suomeksi.

Voit hakea maisterivaiheessa myös kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan, joka järjestetään yhteistyössä partneriyliopiston kanssa. Opinnot ohjelmassa kestävät kaksi vuotta, ja opiskelija saa tutkintotodistukset molemmista yliopistoista.

right

Mitä energiatekniikassa opiskellaan?

left
LUT Energiatekniikan opiskelijat labrassa
right

Energiatekniikan opinnot kattavat energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavat tekniikat ja järjestelmät. Energiaa voidaan tuottaa muun muassa auringosta, tuulesta, öljystä, kivihiilestä, ydinvoimasta ja biomassasta, kuten puusta.

Opintojesi kantavia teemoja ovat energian tehokas tuotanto ja käyttö sekä ympäristöystävällisyys. Koulutuksesi pohjana ovat kolme energiatekniikan keskeistä osaamisaluetta:

 1. energiatekniikkaan liittyvät fysikaaliset ilmiöt eli esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruuteen vaikuttavat toimintaperiaatteet,
 2. energian muuntaminen muodosta toiseen sekä
 3. energian muuntamiseen tarvittavat koneet ja laitteet. 

Energian muuntamisessa on kyse luonnon energiavarojen muuttamisesta ihmiskäyttöön sopivaksi energiaksi eli esimerkiksi lämmöksi, sähköksi tai höyryksi.

Opintojen aikana perehdyt muun muassa lämpöön, lämmönsiirtoon sekä nesteiden ja kaasujen virtauksiin liittyviin ilmiöihin, voimalaitosten tekniikkaan ja turvalliseen käyttöön sekä ympäristöystävällisiin energian tuotanto- ja jakelujärjestelmiin. Myös energialiiketoiminta tulee sinulle tutuksi.

Saat valmiudet tarkastella eri energiamuotojen hyödyntämistä esimerkiksi energiantuotannossa, rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä sekä teollisuudessa. Opit ymmärtämään, miten paljon energian tuottaminen, jakelu ja käyttö aiheuttavat päästöjä sekä miten päästöjä hillitään. Saat kattavan kokonaiskuvan siitä, miten Suomessa energiavaroja käytetään.

Energiatekniikan opiskelu käytännössä

left

Opiskelusi tapahtuu pääsääntöisesti kampuksella arkipäivisin. Yhteisöllinen opiskelu luo verkostoja ja työelämässä tärkeitä yhteistyötaitoja. Ajoittaiset verkko-opintojaksot sekä verkko- ja lähiopetusta yhdistävät opintojaksot tuovat vaihtelua ja joustoa opiskelumenetelmiin ja aikatauluihisi.

Opintosi koostuvat teorialuennoista, laskuharjoituksista, yritysvierailuista, projekteista sekä itsenäisesti että ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä. Harjoitustehtävät sekä projektiopinnot valmentavat sinua käytännönläheisesti työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ne tukevat myös ryhmätyötaitojesi, vastuullisuutesi ja esiintymistaitojesi kehittymistä.

Luentojen ja harjoitustehtävien ohella opintoihisi sisältyy runsaasti laboratoriotyöskentelyä: opit mittamaan ja analysoimaan muun muassa lämpötilan, paineen, lämmönjohtuvuuden ja säteilyn arvoja sekä soveltamaan niitä energian tuotantoon. Samalla harjoittelet myös raportointitaitojasi.

right

Yhteistyö työelämän kanssa näkyy opinnoissasi vahvimmin vierailuluentoina ja projekteina, joita toteutetaan yhdessä alueen yritysten kanssa. Myös opetushenkilökunnalla on vahva käytännön osaaminen teollisuudesta.

Projekteissa ja sekä muissa harjoitustöissä on usein mukana myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoita. Monialaiset opinnot lisäävät eri alojen välistä vuorovaikutusta ja kannustavat sinua erilaisten näkökulmien huomioonottamiseen sekä uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen.

Miksi opiskella energiatekniikkaa?

”Yhteiskuntamme perustuu yritysten toiminnalle kansainvälisessä ympäristössä.”

Haastattelimme energiatekniikan professori Esa Vakkilaista ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi energiatekniikka on kannattava alavalinta.

Suuntautumisvaihtoehdot energiatekniikassa

left

Energiatekniikan kandidaatinopinnoissa suuntautumisvaihtoehtosi on energiatekniikka. Kandidaatin tutkinnon sivuopinnot voit valita muiden koulutusohjelmien tuottamista sivuopintokokonaisuuksista.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken joko kandidaatin opintojen aikana tai kandidaatin tutkinnon suoritettuasi. Ohjelman vaihtaminen on mahdollista, mikäli olet motivoitunut ja suorittanut tietyn määrän opintoja tietyllä keskiarvolla.

Maisteri/DI-ohjelma

Suoritettuasi energiatekniikan kandidaatintutkinnon voit jatkaa opintoja energiatekniikan maisteriohjelmissa. Tarjolla on kolme englanninkielistä ohjelmaa:

right

Lisäksi sinulla on myös mahdollisuus erillisen haun kautta suorittaa DI-opinnot monimuoto-opintoina EnTeDI-ohjelmassa, päiväopetuksena järjestettävien DI-ohjelmien sijasta. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat energiatalous, -markkinat ja -tehokkuus, hukkalämmön hyödyntäminen sekä projektityöskentely. Ohjelman sisältämiä lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa.

Kaksoistutkinto-ohjelmat

Voit hakea maisterivaiheessa myös kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan, joka järjestetään yhteistyössä partneriyliopiston kanssa. Opinnot ohjelmassa kestävät kaksi vuotta, ja opiskelija saa tutkintotodistukset molemmista yliopistoista.

Energiatekniikan kandidaattina voit hakea esimerkiksi Hannoverin Leibniz-yliopiston kanssa toteutettavaan ohjelmaan, jossa opiskellaan energia- ja sähkötekniikkaa. Maisteriohjelman ensimmäinen vuosi opiskellaan LUTin Lappeenrannan kampuksella. Toiseksi opiskeluvuodeksi opiskelijat siirtyvät Hannoveriin, jossa tehdään myös diplomityö. Ohjelmasta valmistutaan energiatekniikan (power engineering) diplomi-insinööriksi.

Voit opiskella kaksoistutkinnon myös Energy Conversion -maisteriohjelmassa. Opinnot toteutetaan yhteistyössä The Politecnico di Milano -yliopiston (POLIMI) kanssa.

Ville-Matti Rissanen
Opiskeluaikana en osannut ajatellakaan, että valtiokin voisi olla diplomi-insinöörille sopiva työnantaja.
Ville-Matti Rissanen
Päästökaupan asiantuntija, Energiavirasto

Koulutuksen laatu

left

Koulutuksen korkea laatu on yksi tärkeimmistä periaatteistamme. Kansainväliset tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit varmistavat tiedekuntamme jatkuvan kehittymisen ja meillä suoritettujen tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden. Olemme maailman 300 parhaan yliopiston joukossa syksyllä 2023 julkistetussa THE-rankingissa, joka on yksi maailman arvostetuimmista yliopistorankingeista.

right

Huomioimme työelämän tarpeet ohjelman sisällön suunnittelussa. Opintojen aikainen yritysyhteistyö, erilaiset case-harjoitukset sekä tutkimukseen perustuva opetus takaavat, että saat yrityselämän tarpeita ja odotuksia vastaavan koulutuksen. Arvioimme koulutuksemme laatua useiden seurantamenettelyjen ja palautekanavien kautta (mm. opintojaksopalaute, valmistuneiden palaute, alumnipalaute, opinnäytetyönantajapalaute).

Energiatekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

left

Energiatekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan hyvin palkattuihin tehtäviin huolehtimaan turvallisesta, taloudellisesta ja vähäpäästöisestä energiantuotannosta. Energiaa tarvitaan aina, oli kyseessä lama tai nousukausi, joten alan osaajille on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa.

Suomessa on runsaasti omaa valmistavaa teollisuutta, kunnallista energiantuotantoa sekä esimerkiksi metsäteollisuutta, joka tuottaa sivutuotteenaan energiaa. Olemme myös maailman kärkimaita energiateknisten laitteiden, energiatehokkuuden ja ympäristönsuojelun alalla.

Laaja-alainen energia-alan tuntemus on tavaramerkki, josta LUTista valmistuneet diplomi-insinöörit tunnetaan. He työllistyvät pääsääntöisesti energiateollisuuden ja -tuotannon kehitys-, käyttö- ja johtotehtäviin sekä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin.

Työtehtävät liittyvät usein mm. energiatalouteen, energiantuotannon ympäristövaikutuksiin, säästöihin ja päästöihin, uusiutuviin energialähteisiin, ydinenergian rakentamiseen ja turvallisuuteen sekä voimalaitosten käyttöön, toimintaan ja valvontaan.

right

Energiatekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • Vientijohtaja energiateollisuuden laitevalmistajalla
 • Reaktori-insinööri ydinvoimalassa
 • Ydinturvallisuuspäällikkö
 • Biomassakattiloiden myyntipäällikkö
 • Tekninen suunnittelija tuulivoimalassa
 • Myynti-insinööri energiatekniikkayrityksessä
 • Energia-asiantuntija konsulttiyhtiössä
 • Energiantuotannosta vastaava insinööri metsäteollisuudessa

Lue lisää samasta aiheesta:

Katso myös