Opiskelijoita tekemässä harjoitustyötä
Julkaistu 1.2.2024
Päivitetty 1.2.2024

Tradenomi on kaupallisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Kauppatieteiden maisteri on yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto.

Yliopistossa kauppatieteiden opiskelu alkaa tieteenalan perusteorioihin sekä käsitteisiin tutustumalla, kun taas ammattikorkeakoulussa syvennytään nopeasti tradenomin ammatilliseen osaamiseen. Yliopisto-opinnot kehittävät analyyttistä ja kriittistä, myös tieteelliseksi kutsuttua ajattelua. Opintojen alusta lähtien opetellaan ymmärtämään erilaisten tutkimusmenetelmien rooleja teorioiden testaamisessa ja uuden tiedon tuottamisessa.

Tradenomi hankkii ja syventää opintojensa aikana liiketoimintaosaamistaan useammin käytännön työelämäesimerkkien kuin tieteen keinoin.

Opiskelijoita kirjastossa

Ammattikorkeakoulussa vahva käytännön painotus

Tradenomiopinnoille on ominaista vahva käytännönläheisyys. Esimerkiksi LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelijat perustavat jo toisen lukukauden alussa osuuskunnan. Sen kautta tehdään töitä, kuten markkinointisuunnitelmia, verkkosivuja, mainoskampanjoita ja tapahtumia oikeille yrityksille opintojen loppuun saakka.

Projektien tavoite on antaa oppimiskokemuksia sen sijaan, että osuuskunnalle tehtäisiin rahaa. Samalla luodaan verkostot paikallisiin yrityksiin. Kaikki tehdyt työt raportoidaan opettajille opintopisteiden saamiseksi.

LUT-yliopistossakin sovelletaan teoriaa käytäntöön. Esimerkiksi kansainvälisen markkinoinnin opiskelijat hyödyntävät markkinoinnin teorioita International Entrepreneurship Challenge -kurssilla. Kurssin tarkoituksena on laatia strategisia kansainvälistymissuunnitelmia toimeksiantajayrityksille.

Myös suuri osa maisteriohjelmien pro gradu -tutkielmista tehdään yrityksille. Toimeksiantojen tavoitteena on ratkaista yritysmaailman oikeita haasteita tieteellisin menetelmin. Lisäksi opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa liiketoiminnan työharjoittelua. Myös opintojaksoilla säännöllisesti vierailevat luennoitsijat tuovat opintoihin yrityselämän näkökulmaa.

LUTissa kauppatieteiden opinnoissa huomioidaan vahvasti kansainvälisyys, sillä opiskeltavat ilmiöt ovat globaaleja. Myös taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä liiketoiminta on opetuksen ja tutkimuksen ydintä. Harjoitus- ja projektityöt voidaan yhtä hyvin tehdä kansainvälisille toimijoille kuin paikallisille yrityksille.

Yliopistotutkinto on AMK-tutkintoa laajempi

LUT-kauppakorkeakoulussa on tarjolla kaksi kauppatieteiden kandidaattiohjelmaa: suomenkielinen kandidaattiohjelma ja englanninkielinen Sustainable International Business.

Suomenkielisessä kandidaattiohjelmassa suuntautumisvaihtoehtoon haetaan ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa. Lukuvuonna 2023–2024 valittavana on viisi suuntautumisvaihtoehtoa: hankintojen johtaminen, laskentatoimi, liiketoiminta-analytiikka, kansainvälinen markkinointi ja strateginen rahoitus. Sustainable International Business -ohjelmassa puolestaan tarkastellaan kestävyysaiheita kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja toimitusketjun näkökulmasta.

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja sen voi suorittaa noin kolmessa vuodessa. Sen jälkeen osaamista syvennetään kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinnossa, jonka laajuus on 120 opintopistettä ja suoritusaika kaksi vuotta.

Suomenkieliestä kandidaattiohjelmasta voi jatkaa opintoja kauppatieteiden maisteriohjelmiin valittua suuntautumisvaihtoehtoa ja sivuainetta mukaillen. LUTissa on tarjolla kaksi suomenkielistä ja viisi englanninkielistä kauppatieteiden maisteriohjelmaa. Sustainable International Business -ohjelmasta valmistuneet voivat jatkaa joko International Business and Entrepreneurship, Supply Management tai International Marketing Management -maisteriohjelmaan.

LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomiopintojen suuntautumisvaihtoehdot lukuvuonna 2023–2024 ovat juridiikka, laskentatoimi ja markkinointi.

LABin Lappeenrannan kampuksen tradenomikoulutuksessa opiskellaan ensimmäisen vuoden ajan liiketalouden perusopintoja. Sen jälkeen opinnoissa suuntaudutaan valitulle alalle. Tutkinnon kokonaislaajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Opettaja ja opiskelijoita luentosalissa

AMK- ja yliopisto-opetuksessa on eroja

Tieteen ja käytännön ero näkyy opetusmateriaaleissa. Kauppatieteiden kursseilla käytetään yleensä kansainvälisesti laajasti käytössä olevia alan huippututkijoiden laatimia oppikirjoja ja kansainvälisten tiedelehtien tieteellisiä artikkeleita. Tieteellisten artikkelien rooli korostuu opintojen edetessä. Myös opetushenkilökunnan tekemä tieteellinen tutkimus näkyy opetuksessa. Ammattikorkeakoulussa käytetään lisäksi liiketalouden suomenkielisiä perusteoksia ja oppikirjoja.

LAB-ammattikorkeakoulussa myös opiskelijat opettavat toisiaan. Esimerkiksi markkinoinnin opiskelijat pitävät osuuskuntatöidensä rinnalla toisilleen oppitunteja ja workshopeja. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi markkinoinnin teorioihin tai vaikkapa valokuvaamiseen. Osuuskunnat hakevat tukea osaamiselleen myös seminaareista, vierailevilta yritysten edustajilta ja netistä. Yliopistossa opiskelijat oppivat toisiltaan esimerkiksi ratkoessaan ongelmia ryhmätöissä, esittäessään ratkaisujaan seminaareissa sekä arvioimalla toistensa töitä ja opinnäytteitä.

Eroavaisuuksia löytyy opetushenkilöstöstäkin. Yliopistossa opettajat ovat usein professoreita, ammattikorkeakoulussa lehtoreita. Professorit ovat tohtoriksi väitelleitä oman alansa tutkimuksen asiantuntijoita, kun lehtoreilla on yleensä taustallaan vahva kokemus työelämästä. Opetuksen lisäksi professoreiden ja lehtoreiden työnkuvaan kuuluu tutkimuksen tekemistä ja opetuksen kehittämistä.

Yliopistot tarjoavat korkeinta tieteeseen perustuvaa opetusta, joten niiden laatua vertaillaan ja tarkkaillaan myös kansainvälisesti. Useat LUTin tutkinto-ohjelmat ovat läpäisseet kansainvälisen akkreditoinnin. Akkreditointi on laatuleima, joka on merkki tasokkaasta opetuksesta ja opetuksen jatkuvasta kehittämisestä. Myös vastuullisuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, kansainvälisyys ja vahva sidosryhmäyhteistyö korostuvat akkreditoinneissa. LUT-kauppakorkeakoulu on saanut kansainvälisesti tavoitellun AACSB-akkreditoinnin, joka on myönnetty maailmanlaajuisesti vain kuudelle prosentille bisneskoulutusta antavista yliopistoista.

Ammattikorkeakoulut vastaavat laadukkaalla opetuksellaan joustavasti ja nopeasti työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Ammattikorkeakoulun toiminta painottuu usein myös alueelliseen kehittämiseen.

Mahdollisuus toisen alan opintoihin

Laadukas opetus ja opiskelutapojen monipuolisuus ovat ammattikorkeakoulua ja yliopistoa yhdistäviä tekijöitä. Kurssien suorittaminen esimerkiksi verkossa, oppimispäiväkirjoina sekä ryhmä- ja harjoitustöinä onnistuu niin liiketalouden kuin kauppatieteiden opinnoissa.

Muihin kuin oman alan kiinnostaviin sisältöihin pääsee yliopistossa käsiksi sivuaineiden ja vapaasti valittavien opintojen kautta. Tradenomin tutkinnon kokonaislaajuus (3,5 vuotta) on kauppatieteiden maisterin tutkintoa (5 vuotta) suppeampi, joten ammattikorkeakoulussa vapaasti valittavia opintoja sisältyy tutkintoon yliopistoa vähemmän.

LUT-yliopistossa kauppatieteen opiskelijat voivat suorittaa sivuainekokonaisuuden tekniikan puolelta. Joskus yliopisto-opiskelijan innostus kahteen alaan voi johtaa jopa tuplatutkintoon (KTM + diplomi-insinööri).

Myös kielet ovat suosittuja vapaasti valittavia opintoja. Lappeenrannassa LABin ja LUTin yhteinen Kielikeskus tarjoaa kursseja molempien korkeakoulujen opiskelijoille. Hankittua kielitaitoa pääsee testaamaan tositilanteissa, sillä työharjoittelu tai opiskelu ulkomailla on mahdollista ja taloudellisesti tuettua niin ammattikorkeakoulun kuin yliopistonkin opiskelijoille.

LUTissa kauppatieteiden opiskelijoita kannustetaan hankkimaan kansainvälistä kokemusta. Opiskelijavaihdon lisäksi useat maisteriohjelmat tarjoavat mahdollisuuden kaksoistutkinnon suorittamiseen. Kaksoistutkinto järjestetään yhteistyössä partneriyliopistojen, kuten ranskalaisen SKEMA Business Schoolin tai hollantilaisen Twenten yliopiston kanssa. Suorittamalla kaksoistutkinnon opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista yliopistoista.

Opiskelijoita tekemässä tehtäviä

Lopputyönä opinnäytetyö tai pro gradu

Opintojen loppupuolella oma oppineisuus osoitetaan lopputyöllä. Yliopistossa perehtyneisyyden esittämistä harjoitellaan jo 10 opintopisteen laajuisessa kandidaatintyössä. Ammattikorkeakoulussa lopputyön kirjalliseen raportointiin valmistavat muun muassa kursseilla tehtävät esseevastaukset.

Tradenomin opinnäytetyö on 15 opintopistettä, kun kauppatieteiden maisteri työstää pro graduaan 30 opintopisteen edestä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta.

Tradenomiopinnoissa opinnäytetyöt voivat olla esimerkiksi työelämän jonkin osa-alueen kehittämiseen tähtääviä toiminnallisia töitä. Aihe voi olla niin ikään esimerkiksi tapahtuman tuottaminen. Ammattikorkeakoulussa ”opparit” voidaan tehdä myös pari- tai ryhmätöinä.

Myös kauppakorkeakoulun graduissa ratkotaan yritysten toimintaan liittyviä ongelmia. Työ voi olla luonteeltaan projekti, case-tutkimus tai vaikkapa tilastollinen tutkimus markkinaolosuhteiden kehittymisestä. Gradulle on tyypillistä ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä laajempi teoreettinen, tieteeseen nojaava viitekehys. Ammattikorkeakouluissa lopputyön taustaluvuiksi voidaan hyväksyä myös aiheesta kertovia katsauksia ja suosituksia. LUT-kauppakorkeakoulussa pro gradu tehdään itsenäisesti.

Tulevat tradenomit sekä kauppatieteiden maisterit tekevät lopputyönsä aina opettajan tai professorin ohjauksessa. Työskentelylle on varattu aikaa muiden opintojen suorittamiselta. Työt voidaan tehdä sovitusti englanniksi tai suomeksi. Niin ammattikorkeakoulussa kuin yliopistossakin opiskelija osoittaa lopputyöllään kykenevänsä omalla alallaan ongelmanratkaisuun, tiedonhankintaan ja analysointiin.

Työelämässä tarvetta molemmille tutkinnoille

Liike-elämän asiantuntijaksi tähtäävän on hyvä pohtia valintaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä. Molemmilla tutkinnoilla on hyvät ja monipuoliset työllistymismahdollisuudet, mutta joissakin tehtävissä voidaan pätevyytenä vaatia ylempi korkeakoulututkinto. Tradenomi on korkeakoulututkinto, kauppatieteiden maisteri ylempi korkeakoulututkinto.

Kauppatieteiden maisterit voivat käyttää itsestään kansainvälisesti tunnettua ekonomin nimitystä. Tradenomi voi valmistuttuaan hakea jatko-opintoihin yliopiston maisteriohjelmiin tai ammattikorkeakouluun ylempiin AMK-koulutuksiin.

Opiskeletpa tradenomiksi tai kauppatieteiden maisteriksi, teet varmasti hyvän valinnan tulevaisuuttasi ajatellen.

Blogia varten on haastateltu Hanna Salojärveä LUT-kauppakorkeakoulusta ja Teemu Rasia LAB-ammattikorkeakoulussa markkinointia opiskelevien yhdistys Saitemiasta. Artikkelissa on käytetty esimerkkinä LABin Lappeenrannan kampuksen tradenomikoulutusta. Lahden kampuksen tradenomikoulutus eroaa tästä esimerkiksi valinnaisten opintojen määrällä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right