Henkilö tietotekniikan testilaboratoriossa
Julkaistu 14.2.2023
Päivitetty 14.2.2023

Tässä kirjoituksessa tutustumme tietotekniikan koulutuksiin. Missä yliopistoissa tietotekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu talvella 2023 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

LUT-yliopistossa tietotekniikka on nimensä mukaisesti tekniikan alan koulutus. Kandidaattiohjelmasta valmistuu tekniikan kandidaatiksi ja maisteriohjelmasta diplomi-insinööriksi. Tietojenkäsittelytiede, joka on yksi tietotekniikan osa-alue, löytyy sen sijaan useimmiten luonnontieteiden alta. Tällöin kandidaattiohjelmasta valmistuneen tutkintonimike on luonnontieteiden kandidaatti ja maisteriohjelmasta valmistuneen filosofian maisteri.

LUTin tietotekniikan ohjelmassa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen. Ensin perehdytään yleisimpiin ohjelmointikieliin (kuten Python, C, Java ja Javascript), erilaisiin tietokantaratkaisuihin ja suunnitteluohjelmiin sekä ohjelmointityön työkaluihin. Tämän jälkeen siirrytään ohjelmistotuotantoon eli käyttövalmiin ohjelman ja sen muiden keskeisten elementtien, kuten asennusohjelmiston ja dokumentaation, tuotantoon ja siihen, miten ohjelmistotuotantoa voidaan tehdä tehokkaasti eri tilanteissa.

Englanninkielinen Software and Systems Engineering -ohjelma on yleisopinnoiltaan sama, kuin tietotekniikan suomenkielinen kandidaattiohjelma. Kyseessä on yhteistyössä Hebein teknillisen yliopiston (HEBUT) kanssa toteutettava kaksoistutkinto-ohjelma, jossa opetus järjestetään LUTin Lahden kampuksella.

Ohjelmassa opiskelija oppii hallitsemaan ohjelmistotuotteiden, järjestelmien ja palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja testaamiseen tarvittavat teknologiat, työkalut ja menetelmät. Ohjelma antaa valmiudet kehittää kannattavia, kestäviä ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Henkilö tietotekniikan testilaboratoriossa

Aalto-yliopisto

Bioinformaatioteknologia on poikkitieteellinen pääainekokonaisuus, joka valjastaa insinööritieteet, matematiikan ja tietotekniikan bio- ja terveysalan haasteiden ratkaisemiseen. Ohjelmassa perehdytään erityisesti elävän kudoksen mekanismeihin ja tutkitaan, miten biomolekyyleistä, soluista, kudoksesta, elimistä ja koko ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota ja miten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi ja tuotteiksi kuten uusiksi lääkkeenannostelumenetelmiksi, ihmisen varaosiksi, aivoprosessien mittausmenetelmiksi tai uudeksi syöpähoitolaitteeksi.

Tietotekniikan ohjelmassa ohjelmoinnin ja muiden perustaitojen opettelu aloitetaan aivan alkeista. Opinnoissa perehdytään ohjelmoinnin lisäksi muun muassa tietokantoihin ja verkkopalveluihin, lisäksi suoritetaan projektikursseja. Opintojen aikana voi perehtyä myös esimerkiksi koneoppimiseen, tietokonegrafiikkaan, käyttöjärjestelmiin, tietoturvaan tai ohjelmistotuotantoon.

Automaation ja robotiikan kandidaattiohjelmassa pääaine on sama kuin hakukohde eli automaatio ja robotiikka. Opintojen perustan muodostaa poikkitieteellinen ja -tekninen pohja, jossa matematiikan ja fysiikan pohjalta luodaan ymmärrys tietotekniikan, sähkötekniikan ja konetekniikan perusteista. Automaation osa-alueista kandidaattitutkinnossa perehdytään erityisesti teollisuusautomaatioon, robotiikkaan sekä säätötekniikkaan. Koulutusohjelma luo pohjan automaatioinsinöörin ammattiin, joka profiloituu teollisuuden ja tuotteiden automaatioon ja säätötekniikkaan, automaation tietotekniikkaan, verkottuneeseen automaatioon, signaalin- ja kuvankäsittelyyn sekä ihminen-kone-liitäntöihin.

Englanninkielisessä Science and Technology -ohjelmassa on viisi pääainetta: Chemical Engineering (kemiantekniikka), Data Science (datatiede), Computational Engineering (laskennallinen tekniikka), Digital Systems and Design (digitaaliset järjestelmät ja muotoilu) sekä Quantum Technology (kvanttitekniikka).

Computational Engineering -pääaine antaa opiskelijalle taidot soveltavaan matematiikkaan ja ratkoa teknisiä tai suunnitteluongelmia ohjelmointitaitoja ja algoritmeja apuna käyttäen. Opiskelija oppii tuntemaan yleisimmät fysiikan, mekaniikan ja insinööritieteiden teoriat sekä käyttämään suosituimpia tekniikan ohjelmistopaketteja.

Digital Systems and Design -pääaine on yhdistelmä sähkötekniikkaa ja automaatiota, tietotekniikkaa, viestintätieteitä, informaatiotutkimusta ja elektroniikkaa. Ohjelmaan sisältyy kattavat matematiikan, signaalien ja järjestelmien mallinnuksen ja analysoinnin sekä elektroniikan opinnot. Opiskelija oppii järjestelmien mallintamista ja analysointia sekä saa laajat valmiudet toimia tietoverkkojen parissa.

Henkilö koodaa tietokoneella

Helsingin yliopisto

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa on yksi, kaikille yhteinen opintosuunta. Opinnot kattavat tietojenkäsittelyn keskeiset osa-alueet, kuten ohjelmistot ja algoritmit, tiedon hallinnan ja tietoturvan, tekoälyn, käyttöliittymät, laitteiston toiminnan, käyttöjärjestelmät ja tietoliikenteen.

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, joka kuuluu niin ikään luonnontieteiden alaan, jakautuu neljään opintosuuntaan: matematiikkaan, tilastotieteeseen, ekonometriaan (vastaa kvantitatiivista taloustiedettä) ja tietojenkäsittelyteoriaan. Opintosuuntaa ei tarvitse valita opintojen alussa, vaan opinnot alkavat kaikille opintosuunnille yhteisillä matematiikan opinnoilla.

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa tutustutaan matematiikan lisäksi nykyaikaiseen tietotekniikkaan sen kehittäjän näkökulmasta. Opintosuunnassa perehdytään sekä matematiikan yleisiin periaatteisiin että tietojenkäsittelyssä tarvittaviin matematiikan erityisalueisiin ja niiden taustalla olevaan teoriaan.

Itä-Suomen yliopisto

Tietojenkäsittelytiede tutkii tiedon esittämistä, tiedonkäsittelymenetelmiä ja tietojärjestelmiä sekä tietokoneita ja niiden hyödyntämistä osana tietojärjestelmiä. Koulutuksessa opitaan ymmärtämään syvällisesti digitalisaation mekanismeja, tietotyön murrosta ja automaationhallintaa sekä kehittämään digitalisaation työkaluja. Lisäksi opiskelija saa taitoja ja tietoja informaatiovirtojen valjastamiseen tutkimuksen, tuotekehityksen ja yhteiskunnan prosessien kehittämiseksi. Tietojenkäsittelytiedettä voi opiskella Joensuun ja Kuopion kampuksella. Koulutusohjelman pääaine on molemmilla kampuksilla tietojenkäsittelytiede. Lisäksi Joensuun kampuksella voit opiskella tietotekniikan aineenopettajaksi.

Jyväskylän yliopisto

Tieto- ja ohjelmistotekniikan koulutusohjelmassa opitaan luomaan ratkaisuja inhimillisen elämän ja tekniikan rajapinnoille. Koulutus yhdistää tietotekniikan itse valittavaan ihmistieteiden alaan, kuten psykologiaan, liikunta- ja terveystieteisiin, musiikkiin, kulttuurin ja taiteisiin, pedagogiikkaan, peliteknologiaan, aivotutkimukseen tai viestintään. Kandidaatin opinnot koostuvat perusopinnoista, ohjelmisto- tai laskennallisen tekniikan opintosuunnasta sekä opiskelijan valitsemasta sivuainekokonaisuudesta. Opinnot eivät edellytä aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista tai tietotekniikasta.

Tietotekniikan opinnoissa perehdytään digitaalisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden toiminnan toteuttamisessa tarvittaviin periaatteisiin ja käytäntöihin. Opintojen aikana tutustutaan tietojenkäsittelyn perusteisiin, opetellaan ohjelmistokehityksen ja sovellusohjelmoinnin taitoja sekä harjoitellaan loogista päättelyä ja teknis-matemaattista ongelmanratkaisua.

Kauppatieteiden alaan kuuluvan tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen, teknologian käyttöön ja omaksumiseen arjessa, palveluliiketoimintaan, kyberturvallisuuteen, ohjelmistoliiketoimintaan sekä tietohallintoon. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Lisäksi opinnot kehittävät taitoja IT-projektien hallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen informaatioteknologian avulla.

Tampereen yliopisto

Tieto- ja sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa tietotekniikan opiskelija valitsee syventymiskohteensa toisen opiskeluvuoden aikana. Tutkinto-ohjelmassa on valittavana neljä suuntautumista: elektroniikka ja sulautetut järjestelmät, ohjelmistotekniikka, signaalikäsittely ja koneoppiminen sekä tietoliikennetekniikka. Opiskelijan ei tarvitse osata tietotekniikkaa ennalta vaan ohjelmoinnin opettelun voi aloittaa alkeista.

Ohjelmistotekniikan opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa toimia ohjelmistokehittäjänä käytännön teollisissa ohjelmistoprojekteissa. Lisäksi hän tuntee muiden ohjelmistotuotantoprosessien osien perusteet ja käyttäjäkokemuksen merkityksen ohjelmistotuotekehityksessä sekä osaa soveltaa ihmiskeskeisen suunnittelun keskeisiä menetelmiä.

Tietoliikennetekniikan aineopintokokonaisuus antaa laajat perustiedot langattoman ja langallisen tiedonsiirron menetelmien sekä niiden varaan rakentuvien digitaalisten tietoverkkojen ja tietoturvallisuuden alueilta.

Englanninkielisessä Science and Engineering -ohjelmassa on kaksi suuntautumista: Computing and Electrical Engineering ja Natural Sciences and Mathematics.

Computing and Electrical Engineering -suuntautumisessa ensimmäinen vuosi opiskellaan tekniikan opiskelijoille tärkeitä peruskursseja, joihin sisältyy muun muassa matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia sekä kieliä. Toisen vuoden aikana opiskelija valitsee itselleen pääaineen viidestä eri vaihtoehdosta:

Signal Processing and Machine Learning -pääaine tarjoaa opiskelijoille vahvaa käytännön tietoa ja asiantuntemusta koneoppimisen ja hahmontunnistuksen tärkeimmistä lähestymistavoista ja menetelmistä. Lisäksi opiskelija saa käytännön kokemusta tietokonenäön, äänen ja puheen käsittelyn sekä tietotekniikan uusimmista sovelluksista.

Software Development -pääaine tarjoaa kattavat tiedot ohjelmistokehityksestä, prosesseista ja tietokannoista sekä verkkosovellusten toteuttamisesta. Opiskelija oppii ymmärtämään myös käyttäjien ja tekniikan välistä vuorovaikutusta.

Power Engineering -pääaineessa perehdytään siihen, kuinka sähköisiä ja sähkömagneettisia perusilmiöitä voidaan hyödyntää esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman tuotannossa sekä sähköajoneuvoissa.

Communications Engineering -pääaineessa opiskelija perehtyy digitalisaatioon, esineiden internetiin ja robotisointiin – alueisiin, jotka ovat kaikki vahvasti yhteydessä tehokkaaseen langattomaan paikannus- ja lokalisointitietoon sekä sisällä että ulkona. Opiskelijat oppivat viestintätekniikan peruskäsitteet, menetelmät ja työkalut, mukaan lukien kiinteät ja langattomat verkkotekniikat, jotka rakentavat perustan esimerkiksi 4G- ja 5G-matkapuhelinverkoille ja internetille.

Electronics and Embedded Systems -pääaine käsittelee laajasti analogisten ja digitaalisten piirien sekä sulautettujen tietojenkäsittelylaitteiden ja ohjelmistojen perusteita. Esimerkiksi puettavat laitteet, tulostettava elektroniikka ja laitteisto-ohjelmistosuunnittelu ovat ajankohtaisia elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien tutkimusaiheita.

Tietokoneen näyttö jossa koodia

Turun yliopisto

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma valmistaa opiskelijat monipuolisesti sekä nykyisten että tulevaisuuden teknologioiden hyödyntämiseen osana monialaisia työyhteisöjä. Ohjelmassa tutustutaan uusiin teknologioihin, kuten tulevaisuuden digitalisointiratkaisuihin, laitteistoihin, ohjelmistoihin, tietoliikenteeseen, tietoturvaan, tekoälyyn, robotiikkaan sekä koneiden ja ihmisten vuorovaikutukseen.

Tietojenkäsittelytieteen opinnot antavat opiskelijoille tietojenkäsittelytieteen monipuoliset teoreettiset perustiedot. Lisäksi opiskelija tutustuu tärkeimpiin uusiin tietojenkäsittelymenetelmiin ja -välineisiin. Ohjelmasta valmistuvat opiskelijat sijoittuvat ohjelmointipainotteisiin tehtäviin, kuten tietokanta- ja verkkosovellusten ylläpitoon ja toteutukseen.

Oulun yliopisto

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma antaa vahvan perustan digitalisaatiossa keskeisten tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija hallitsee alan keskeiset käsitteet, menetelmät ja teknologiat. Kandidaattivaiheen kolmannella vuosikurssilla opiskelija voi erikoistua kyberturvallisuuteen, tekoälyyn, soveltavaan tietotekniikkaan tai tietokonetekniikkaan.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon johtava tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma keskittyy ohjelmistoihin ja tietojärjestelmiin sekä niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Opintoihin sisältyy erityisesti ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnittelun menetelmiä, toteutustapoja ja teknisiä perusteita. Keskeisiä ovat myös testaus ja laadunvarmistus, ihmisen ja koneen vuorovaikutus, ohjelmistoliiketoiminta, projektitaidot ja tutkimustyö.

Henkilöitä tietokoneiden äärellä

Vaasan yliopisto

Automaatio ja tietotekniikka on yksi energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman opintosuunnista. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteisvalinnassa. 

Automaation ja tietotekniikan koulutuksessa opiskelija saa valmiudet johtaa ohjelmistoprojekteja sekä suunnitella älykkäitä järjestelmiä hyödyntäen muun muassa koneoppimista. Opetuksen keskeisiä teemoja ovat tietokonemallintaminen ja -ohjelmointi, tietotekniikkaa sisältävien laitteiden ja järjestelmien suunnittelu ja toteutus sekä erilaiset tekoälymenetelmät.

Kauppatieteiden alaan kuuluvan tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen opinnoissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla tuotantotalous, tietojärjestelmätiede ja kauppatieteet. Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen opiskelija valitsee opintosuunnakseen jommankumman, tuotantotalouden tai tietojärjestelmätieteen.

Tietojärjestelmätieteen opintosuunnan keskeisiä osa-alueita ovat muun muassa tietojärjestelmien suunnittelu ja ohjelmistojen kehittämismenetelmät. Opinnoissa perehdytään siihen, miten tietojärjestelmillä voidaan tukea ja kehittää yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista.

Åbo Akademi 

Informaatioteknologian koulutusohjelmassa on kaksi pääainetta: tietotekniikka ja tietojenkäsittelytiede. Kummankin pääaineen opinnot sisältävät sekä teoriaa että käytäntöä, ja opinnot alkavat yhteisillä informaatioteknologian kursseilla. Opetus ohjelmassa on ruotsiksi.

Tietotekniikan pääaineessa käsitellään niin ohjelmistoja kuin laitteistoja ja opitaan ymmärtämään, miten ne ovat vuorovaikutuksessa sekä käyttäjien että ympäristön kanssa. Tietotekniikan opiskelija valmistuu ensin tekniikan kandidaatiksi ja sitten diplomi-insinööriksi.

Tietojenkäsittelytieteen pääaineessa opitaan analysoimaan tietokonepohjaisten järjestelmien arkkitehtuuria, laatua sekä luotettavuutta. Tietojenkäsittelytieteen opiskelija valmistuu ensin luonnontieteiden kandidaatiksi ja sitten filosofian maisteriksi.

 

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

left
right

Video: Opiskelijat sekä yliopisto-opettaja ja nuorempi tutkija kertovat tietotekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right