Henkilö tietotekniikan testilaboratoriossa
Julkaistu 1.3.2024
Päivitetty 1.3.2024

Tässä kirjoituksessa tutustumme tietotekniikan koulutuksiin. Missä yliopistoissa tietotekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu talvella 2024 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

LUT-yliopistossa tietotekniikka on nimensä mukaisesti tekniikan alan koulutus. Kandidaattiohjelmasta valmistuu tekniikan kandidaatiksi ja maisteriohjelmasta diplomi-insinööriksi. Tietojenkäsittelytiede, joka on yksi tietotekniikan osa-alue, löytyy sen sijaan useimmiten luonnontieteiden alta. Tällöin kandidaattiohjelmasta valmistuneen tutkintonimike on luonnontieteiden kandidaatti ja maisteriohjelmasta valmistuneen filosofian maisteri.

LUTin tietotekniikan ohjelmassa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen. Ensin perehdytään yleisimpiin ohjelmointikieliin (kuten Python, C, Java ja Javascript), erilaisiin tietokantaratkaisuihin ja suunnitteluohjelmiin sekä ohjelmointityön työkaluihin. Tämän jälkeen siirrytään ohjelmistotuotantoon, eli käyttövalmiin ohjelman ja sen muiden keskeisten elementtien, kuten asennusohjelmiston ja dokumentaation, tuotantoon ja siihen, miten ohjelmistotuotantoa voidaan tehdä tehokkaasti eri tilanteissa.

Englanninkielinen Software and Systems Engineering -ohjelma on yleisopinnoiltaan sama, kuin tietotekniikan suomenkielinen kandidaattiohjelma. Ohjelmassa opiskelija oppii hallitsemaan ohjelmistotuotteiden, järjestelmien ja palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja testaamiseen tarvittavat teknologiat, työkalut ja menetelmät. Ohjelma antaa valmiudet kehittää kannattavia, kestäviä ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Software and Systems Engineering on kaksoistutkinto-ohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä kiinalaisen Hebein teknillisen yliopiston (HEBUT) kanssa. Opetus järjestetään LUTin Lahden kampuksella.

Englanninkielisiin ohjelmiin haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Henkilö tietotekniikan testilaboratoriossa

Aalto-yliopisto

Bioinformaatioteknologia on poikkitieteellinen pääainekokonaisuus, joka valjastaa insinööritieteet, matematiikan ja tietotekniikan bio- ja terveysalan haasteiden ratkaisemiseen. Ohjelmassa perehdytään erityisesti elävän kudoksen mekanismeihin ja tutkitaan, miten biomolekyyleistä, soluista, kudoksesta, elimistä ja koko ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota ja miten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi ja tuotteiksi kuten uusiksi lääkkeenannostelumenetelmiksi, ihmisen varaosiksi, aivoprosessien mittausmenetelmiksi tai uudeksi syöpähoitolaitteeksi.

Tietotekniikan ohjelmassa ohjelmoinnin ja muiden perustaitojen opettelu aloitetaan aivan alkeista. Opinnoissa perehdytään ohjelmoinnin lisäksi muun muassa tietokantoihin ja verkkopalveluihin, ja lisäksi opiskelijat suorittavat projektikursseja. Opintojen aikana voi perehtyä myös esimerkiksi koneoppimiseen, tietokonegrafiikkaan, käyttöjärjestelmiin, tietoturvaan tai ohjelmistotuotantoon.

Automaation ja robotiikan kandidaattiohjelman pääaineena opiskellaan nimensä mukaisesti automaatiota ja robotiikkaa. Opintojen perustan muodostaa poikkitieteellinen ja -tekninen pohja, jossa matematiikan ja fysiikan pohjalta luodaan ymmärrys tietotekniikan, sähkötekniikan ja konetekniikan perusteista. Automaation osa-alueista kandidaattitutkinnossa perehdytään erityisesti teollisuusautomaatioon, robotiikkaan sekä säätötekniikkaan. Koulutuksen tavoitteena on luoda pohja automaatioinsinöörin ammattiin, joka profiloituu teollisuuden ja tuotteiden automaatioon ja säätötekniikkaan, automaation tietotekniikkaan, verkottuneeseen automaatioon, signaalin- ja kuvankäsittelyyn sekä ihminen-kone-liitäntöihin.

Englanninkielisessä Science and Technology -ohjelmassa on viisi pääainetta: Chemical Engineering (kemiantekniikka), Data Science (datatiede), Computational Engineering (laskennallinen tekniikka), Digital Systems and Design (digitaaliset järjestelmät ja muotoilu) sekä Quantum Technology (kvanttitekniikka).

Computational Engineering -pääaineessa opiskelijat syventävät osaamistaan sovelletussa matematiikassa sekä oppivat tuntemaan yleisimmät fysiikan, mekaniikan ja insinööritieteiden teoriat. Lisäksi opinnot antavat valmiudet käyttää suosituimpia tekniikan ohjelmistopaketteja sekä ratkoa suunnitteluongelmia ohjelmointitaitoja ja algoritmeja apuna käyttäen.

Digital Systems and Design -pääaine on yhdistelmä sähkötekniikkaa ja automaatiota, tietotekniikkaa, viestintätieteitä, informaatiotutkimusta ja elektroniikkaa. Ohjelmaan sisältyy kattavat matematiikan, signaalien ja järjestelmien mallinnuksen ja analysoinnin sekä elektroniikan opinnot. Opiskelija oppii järjestelmien mallintamista ja analysointia sekä saa vakaan perustan toimia tietokoneverkkojen alalla.

Henkilö koodaa tietokoneella

Helsingin yliopisto

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa on yksi, kaikille yhteinen opintosuunta. Opinnot kattavat tietojenkäsittelyn keskeiset osa-alueet, kuten ohjelmistot ja algoritmit, tiedon hallinnan ja tietoturvan, tekoälyn, käyttöliittymät, laitteiston toiminnan, käyttöjärjestelmät ja tietoliikenteen.

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, joka kuuluu niin ikään luonnontieteiden alaan, jakautuu neljään opintosuuntaan: matematiikkaan, tilastotieteeseen, ekonometriaan (vastaa kvantitatiivista taloustiedettä) ja tietojenkäsittelyteoriaan. Opintosuuntaa ei tarvitse valita opintojen alussa, vaan opinnot alkavat kaikille opintosuunnille yhteisillä matematiikan opinnoilla.

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa tutustutaan matematiikan lisäksi nykyaikaiseen tietotekniikkaan sen kehittäjän näkökulmasta. Opintosuunnassa perehdytään sekä matematiikan yleisiin periaatteisiin että tietojenkäsittelyssä tarvittaviin matematiikan erityisalueisiin ja niiden taustalla olevaan teoriaan.

Itä-Suomen yliopisto

Tietojenkäsittelytiede tutkii tiedon esittämistä, tiedonkäsittelymenetelmiä ja tietojärjestelmiä sekä tietokoneita ja niiden hyödyntämistä osana tietojärjestelmiä. Koulutuksessa opitaan ymmärtämään syvällisesti digitalisaation mekanismeja, tietotyön murrosta ja automaationhallintaa sekä kehittämään digitalisaation työkaluja. Lisäksi opiskelija saa taitoja ja tietoja informaatiovirtojen valjastamiseen tutkimuksen, tuotekehityksen ja yhteiskunnan prosessien kehittämiseksi.

Tietojenkäsittelytiedettä voi opiskella Joensuun ja Kuopion kampuksella. Koulutusohjelman pääaine on molemmilla kampuksilla tietojenkäsittelytiede. Lisäksi Joensuun kampuksella voit opiskella tietotekniikan aineenopettajaksi.

Tietotekniikan opiskelijoita

Jyväskylän yliopisto

Tieto- ja ohjelmistotekniikan koulutusohjelmassa opitaan luomaan ratkaisuja tekniikan ja inhimillisen elämän rajapinnoille. Koulutus yhdistää tietotekniikan itse valittavaan sivuaineeseen, kuten psykologiaan, liikunta- ja terveystieteisiin, musiikkiin ja taiteisiin, pedagogiikkaan, aivotutkimukseen tai matematiikkaan. Kandidaatin opinnot koostuvat perusopinnoista, ohjelmistoteknisen tai laskennallisen opintosuunnan opinnoista sekä opiskelijan valitsemasta sivuainekokonaisuudesta. Opinnot eivät edellytä aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista tai tietotekniikasta.

Tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelma antaa vahvan pohjan teknologiselle luovuudelle ja käytännön taitojen hallinnalle. Kandidaattivaiheessa opiskelija voi syventyä ohjelmointiin ja ohjelmistoihin, datatieteeseen, laskennalliseen tieteeseen tai koulutusteknologiaan.

→ Ohjelmointi ja ohjelmistot -opintosuunnassa tutustutaan erilaisiin ohjelmointitapoihin ja opetellaan toteuttamaan ohjelmia eri ympäristöihin.

→ Laskennallinen tieteen opinnoissa käsitellään laskennallisen tieteen eri osa-alueilla esiintyviä matemaattisia malleja ja niiden yhteydessä sovellettavia numeerisen tietojenkäsittelyn perusmenetelmiä.

→ Datatieteen suunta tarjoaa kattavan käsityksen koneoppimisen ja tekoälyn keskeisistä käsitteistä ja niiden sovellusmahdollisuuksista.

→ Koulutusteknologian opintosuunnassa perehdytään erityisesti opetus- ja koulutustehtävissä käytettäviin teknologioihin ja menetelmiin.

Kauppatieteiden alaan kuuluvan tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen, teknologian käyttöön ja omaksumiseen arjessa, palveluliiketoimintaan, kyberturvallisuuteen, ohjelmistoliiketoimintaan sekä tietohallintoon. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Lisäksi opinnot kehittävät taitoja IT-projektien hallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen informaatioteknologian avulla.

Oulun yliopisto

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma antaa monipuolisen osaamisen tietotekniikan alan tärkeistä perusteista, kuten ohjelmoinnista ja ohjelmistojen perustoiminnasta, tietoteknisistä laitteistoista ja käyttöjärjestelmistä, tekoälyn perusteista sekä datasta ja datan käsittelystä. Kandidaattivaiheen kolmannella vuosikurssilla opiskelija voi erikoistua kyberturvallisuuteen, tekoälyyn, soveltavaan tietotekniikkaan tai tietokonetekniikkaan. Opinnot aloitetaan perusteista, joten esimerkiksi aikaisempi ohjelmointiosaaminen ei ole välttämätöntä.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon johtava tietojenkäsittelytieteiden ohjelma keskittyy ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnittelun menetelmiin, toteutustapoihin ja teknisiin perusteisiin. Keskeisiä aiheita ovat myös testaus ja laadunvarmistus, ihmisen ja koneen vuorovaikutus, ohjelmistoliiketoiminta, projektitaidot ja tutkimustyö.

Tietokoneen näyttö jossa koodia

Tampereen yliopisto

Tieto- ja sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa tietotekniikan opiskelija valitsee syventymiskohteensa toisen opiskeluvuoden aikana. Tutkinto-ohjelmassa on valittavana neljä suuntautumista: elektroniikka ja sulautetut järjestelmät, ohjelmistotekniikka, signaalikäsittely ja koneoppiminen sekä tietoliikennetekniikka. Opiskelijan ei tarvitse osata tietotekniikkaa ennalta vaan ohjelmoinnin opettelun voi aloittaa alkeista.

Ohjelmistotekniikan opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa toimia ohjelmistokehittäjänä käytännön teollisissa ohjelmistoprojekteissa. Lisäksi hän tuntee muiden ohjelmistotuotantoprosessien osien perusteet ja käyttäjäkokemuksen merkityksen ohjelmistotuotekehityksessä sekä osaa soveltaa ihmiskeskeisen suunnittelun keskeisiä menetelmiä.

Tietoliikennetekniikan aineopintokokonaisuus antaa laajat perustiedot langattoman ja langallisen tiedonsiirron menetelmien sekä niiden varaan rakentuvien digitaalisten tietoverkkojen ja tietoturvallisuuden alueilta.

Tietojenkäsittelytieteiden koulutus rakentuu luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnosta. Kandidaattivaiheessa opiskellaan muun muassa tietojenkäsittelytieteiden perus- ja aineopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Koulutuksen keskeisiä aiheita ovat ohjelmointi ja ohjelmistotuotanto, suurten tietomassojen hallinta, tekoäly, ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus sekä tietoturva.

Englanninkielisessä Science and Engineering -ohjelmassa on kaksi suuntautumista: Computing and Electrical Engineering ja Natural Sciences and Mathematics.

Computing and Electrical Engineering -suuntautumisessa ensimmäinen vuosi opiskellaan tekniikan opiskelijoille tärkeitä peruskursseja, joihin sisältyy muun muassa matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia sekä kieliä. Toisen vuoden aikana opiskelija valitsee itselleen pääaineen viidestä eri vaihtoehdosta:

Signal Processing and Machine Learning -pääaine tarjoaa opiskelijoille vahvaa käytännön tietoa ja asiantuntemusta koneoppimisen ja hahmontunnistuksen tärkeimmistä lähestymistavoista ja menetelmistä. Lisäksi opiskelija saa käytännön kokemusta tietokonenäön, äänen ja puheen käsittelyn sekä tietotekniikan uusimmista sovelluksista.

Software Development -pääaine tarjoaa kattavat tiedot ohjelmistokehityksestä, prosesseista ja tietokannoista sekä verkkosovellusten toteuttamisesta. Opiskelija oppii ymmärtämään myös käyttäjien ja teknologian välistä vuorovaikutusta.

Power Engineering -pääaineessa perehdytään siihen, kuinka sähköisiä ja sähkömagneettisia perusilmiöitä voidaan hyödyntää esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman tuotannossa sekä sähköajoneuvoissa.

Communications Engineering -pääaineessa opiskelija perehtyy digitalisaatioon, esineiden internetiin ja robotisointiin – alueisiin, jotka ovat kaikki vahvasti yhteydessä tehokkaaseen langattomaan paikannus- ja lokalisointitietoon sekä sisällä että ulkona. Opiskelijat oppivat viestintätekniikan peruskäsitteet, menetelmät ja työkalut, mukaan lukien kiinteät ja langattomat verkkotekniikat, jotka rakentavat perustan esimerkiksi 4G- ja 5G-matkapuhelinverkoille ja internetille.

Electronics and Embedded Systems -pääaine käsittelee laajasti analogisten ja digitaalisten piirien sekä sulautettujen tietojenkäsittelylaitteiden ja ohjelmistojen perusteita. Esimerkiksi puettavat laitteet, tulostettava elektroniikka ja laitteisto-ohjelmistosuunnittelu ovat ajankohtaisia elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien tutkimusaiheita.

Henkilöitä tietokoneiden äärellä

Turun yliopisto

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma valmistaa opiskelijat monipuolisesti sekä nykyisten että tulevaisuuden teknologioiden hyödyntämiseen osana monialaisia työyhteisöjä. Ohjelmassa tutustutaan uusiin teknologioihin, kuten tulevaisuuden digitalisointiratkaisuihin, laitteistoihin, ohjelmistoihin, tietoverkkoihin, kyberturvallisuuteen, tekoälyyn, robotiikkaan sekä koneiden ja ihmisten vuorovaikutukseen.

Tietojenkäsittelytieteen opinnot antavat opiskelijoille tietojenkäsittelytieteen monipuoliset teoreettiset perustiedot. Lisäksi opiskelija tutustuu tärkeimpiin uusiin tietojenkäsittelymenetelmiin ja -välineisiin. Ohjelmasta valmistuvat opiskelijat sijoittuvat ohjelmointipainotteisiin tehtäviin, kuten tietokanta- ja verkkosovellusten ylläpitoon ja toteutukseen.

Vaasan yliopisto

Automaatio ja tietotekniikka on yksi Kestävän energian ja älykkään teknologian kandidaattiohjelman opintosuunnista. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteisvalinnassa.

Automaation ja tietotekniikan koulutuksessa opiskelija saa valmiudet johtaa ohjelmistoprojekteja sekä kehittää älykästä teknologiaa, joka hyödyntää muun muassa koneoppimista. Opetuksen keskeisiä teemoja ovat tietokonemallintaminen ja -ohjelmointi, tietotekniikkaa sisältävien laitteiden ja järjestelmien suunnittelu ja toteutus sekä erilaiset tekoälymenetelmät.

Kauppatieteiden alaan kuuluvan tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen opinnoissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen osaaminen. Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen opiskelija valitsee opintosuunnakseen tuotantotalouden tai tietojärjestelmätieteen.

Tietojärjestelmätieteen opintosuunnassa perehdytään siihen, miten tietojärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään yritysten toiminnan tueksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Lisäksi opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista. Opiskelija saa työkalut teknologian arvioimiseen, suunnittelutyöhön ja rakentamiseen.

Åbo Akademi 

Informaatioteknologian koulutusohjelmassa on kaksi pääainetta: tietotekniikka ja tietojenkäsittelytiede. Kummankin pääaineen opinnot sisältävät sekä teoriaa että käytäntöä, ja opinnot alkavat yhteisillä informaatioteknologian kursseilla. Opetus ohjelmassa on ruotsiksi.

Tietotekniikan pääaineessa käsitellään niin ohjelmistoja kuin laitteistoja ja opitaan ymmärtämään, miten ne ovat vuorovaikutuksessa sekä käyttäjien että ympäristön kanssa. Tietotekniikan opiskelija valmistuu ensin tekniikan kandidaatiksi ja sitten diplomi-insinööriksi.

Tietojenkäsittelytieteen pääaineessa opitaan analysoimaan tietokonepohjaisten järjestelmien arkkitehtuuria, laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta. Tietojenkäsittelytieteen opiskelija valmistuu ensin luonnontieteiden kandidaatiksi ja sitten filosofian maisteriksi.

 

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

left
right

Video: Opiskelijat sekä yliopisto-opettaja ja nuorempi tutkija kertovat tietotekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right