Henkilö pesee käsiä
Julkaistu 1.3.2023
Päivitetty 1.3.2023

Tässä jutussa tutustumme eri yliopistojen ympäristötekniikan koulutuksiin. Missä yliopistoissa ympäristötekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää tekniikan alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu talvella 2023 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

LUTissa ympäristötekniikan ohjelma on oma erillinen tutkinto-ohjelmansa, mutta ohjelman yleisopinnot sisältävät muun muassa yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja. Muissa yliopistoissa energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan ohjelmat ovat useimmiten tavalla tai toisella niputettu yhteen – joko keskenään tai yhteen jonkun muun tekniikan alan kanssa.

LUTin ympäristötekniikan ohjelmassa opetus pohjautuu vahvasti elinkaariajatteluun: koulutuksessa tarkastellaan kaikkia päästölähteitä eli päästöjä maahan, veteen ja ilmaan alkaen raaka-aineiden hankinnasta tuotantotoimintaan, logistiikkaan ja kulutukseen sekä näitä ohjaaviin yhteiskunnallisiin ja lainsäädännöllisiin tekijöihin. Opiskelija oppii arvioimaan ja vaikuttamaan siihen, miten tuotantotavat ja kulutustottumukset vaikuttavat ympäristöömme. Haastavia ongelmia ratkaistaan kehittämällä kokonaan uudenlaisia, innovatiivisia liiketoimintamalleja sekä kestäviä, teknisiä järjestelmiä.

Englanninkielinen Technology and Engineering Science -ohjelma yhdistää kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan. Opiskelija valitsee erikoisalansa toisena lukuvuotena. Koulutus antaa käytännön kokemusta ja valmiudet soveltaa eri tekniikan alojen teoriaa ja menetelmiä, ratkoa monitieteisiä tekniikan ongelmia, johtaa projekteja, työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä tai toimia yrittäjänä.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Henkilö yliopiston laboratoriossa

Aalto-yliopisto

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan koulutusohjelmassa tutustutaan kiinteistömarkkinoihin, kiinteistöjuridiikkaan ja kiinteistöjen elinkaaren johtamiseen. Lisäksi opiskelija saa perusymmärryksen geoinformatiikkaan liittyvistä menetelmistä ja työkaluista. Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija voi suuntautua joko kiinteistötalouteen, geoinformatiikkaan tai näiden yhdistelmään. Opinnot järjestetään suomeksi ja osin englanniksi. Osa perusopetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Geoinformatiikan menetelmillä voidaan seurata laajassa mittakaavassa, mitä ympäristössä tapahtuu ihmisen toiminnan seurauksena. Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto keskittyy ennen kaikkea paikkatiedon, matematiikan ja tietotekniikan opintoihin. Yhteisten perusopintojen jälkeen opiskelijat syventävät ohjelmoinnin ja tietotekniikan osaamistaan, tutustuvat syvällisemmin paikkatiedon hankintaan ja hallinnointiin sekä opiskelevat tiedon hallintaa, havainnollistamista ja erilaisia tiedon analyysimenetelmiä.

Kestävät yhdyskunnat -koulutusohjelmassa opiskellaan maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä vesitekniikkaa. Opiskelija oppii tunnistaan ongelmia ja löytämään niihin innovatiivisia ratkaisuja. Tässä auttavat tiedon laaja-alainen hyödyntäminen sekä kyky soveltaa laskennallisia menetelmiä alan ilmiöiden mallinnuksessa. Jo kandidaatin opinnoissa opiskelijan on mahdollista keskittyä opinnoissaan joko maankäytön suunnitteluun ja liikennetekniikkaan tai vesi- ja ympäristötekniikkaan. Opinnot järjestetään suomeksi ja osin englanniksi. Osa perusopetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Puita kuvattuna alhaalta päin

Tampereen yliopisto

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan koulutusohjelmassa pohditaan monialaisesti ympäristön kuormittumisen, haittojen ehkäisemisen ja kasvavan energiantarpeen kysymyksiä sekä tarjotaan työkaluja ratkaisujen kehittämiseen.

Kandidaatin tutkinto-ohjelmassa voi suuntautua bio- ja ympäristötekniikkaan (opinnot painottuvat jompaankumpaan), energia- ja prosessitekniikkaan tai kemiaan. Valitun suunnan opinnot alkavat toisena vuonna.

Ympäristötekniikan opiskelussa tutustutaan veden, maaperän ja ilman saastumista aiheuttaviin prosesseihin ja niiden ehkäisyyn.

Biotekniikan opiskelussa korostuu mikrobiosolujen biologia ja laboratoriotyöskentely, joita tarvitaan kehitettäessä innovatiivisia biotuotteita.

Energia- ja prosessitekniikka antaa vankat perustiedot termodynamiikasta, lämmönsiirrosta ja virtaustekniikasta sekä näihin liittyvistä mittauksista. Opiskelija saa myös kokonaisvaltaisen ymmärryksen energiantuotannosta ja erilaisista kiertoprosesseista.

Kemian suuntauksessa perehdytään aineen rakenteeseen ja siitä johtuviin kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, jotka ovat tärkeitä muun muassa kaikkien materiaalien kierron ja ympäristöön kertymisen kannalta.

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan opinnoissa, tekniikan opintosuunnassa voi suuntautua joko biolääketieteen tekniikkaan tai bio- ja ympäristötekniikkaan.

Bio- ja ympäristötekniikka yhdistää biologian ja luonnontieteiden ymmärryksen insinööritieteisiin. Pääaine luo perustan ymmärtää biotekniikan keskeisiä mikrobipohjaisia prosesseja ja hahmottaa biologian mahdollisuuksia tulevaisuuden haasteiden ratkaisussa.

Englanninkielisessä Sustainable Urban Development -ohjelmassa on kolme opintosuuntaa: hallintotieteet, yhteiskuntatieteet ja tekniikka. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteishaussa.

Tekniikan opintosuunnassa perehdytään muun muassa kaupunkien ja alueiden taloudelliseen uusimiseen, politiikkaan ja osallistumiseen, organisaatiomuutokseen, liikennejärjestelmiin sekä vesivarojen hallintaan. Opiskelija oppii ymmärtämään kestävää kaupunkikehitystä ja rakennetun ympäristön eri näkökohtia sekä tuntemaan niiden yhteiskunnallisen merkityksen.

Jätettä ja roskia

Oulun yliopisto

Ympäristötekniikan koulutusohjelman keskeisiä teemoja ovat luonnon vesivarat ja yhdyskuntien vesihuolto, kestävät energiajärjestelmät ja teollisuusalasta riippumattomat yksikköprosessit sekä lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt. Opiskelija valitsee itselleen opintosuunnan kandidaattiopintojen loppupuolella. Tarjolla on kolme opintosuuntaa: kestävät energiajärjestelmät, vesi- ja ympäristötekniikka sekä teollisuuden ympäristötekniikka.

Vesi- ja ympäristötekniikka antaa vahvan osaamisen kestävään ja kokonaisvaltaiseen vesivarojen suunnitteluun, tehokkaaseen vesi- ja jätehuoltoon, vesistökuormituksen hallintaan, vesiensuojeluun sekä syvällistä ymmärtämistä maankäytön ja ilmaston muutosten vaikutuksista vesistöihin.

Teollisuuden ympäristötekniikan opinnot antavat vahvan ymmärryksen ympäristöhaasteisiin ja asiantuntemuksen päästöjen minimoimiseen ja hallintaan niin, että valmistunut diplomi-insinööri pystyy suunnittelemaan ja kehittämään teollista toimintaa kohti puhtaampaa huomista.

Prosessitekniikan koulutusohjelmassa perehdytään kemiantekniikkaan, automaatiotekniikkaan ja ympäristön hyvinvointiin. Opinnoissa keskeisiä asioita ovat teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit sekä lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt. Kandidaattiopintojen loppupuolella opiskelija voi suuntautua joko automaatiotekniikkaan, kemiantekniikkaan, prosessimetallurgiaan tai biotuotetekniikkaan.

 

Lista tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

left
right

Video: Opiskelijat ja tutkijaopettaja kertovat ympäristötekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right