Tutkinto
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Opiskeltava ala
Ympäristötekniikka
Tiedekunta
LUT School of Energy Systems
Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Ympäristötekniikka etsii rohkeasti uusia ratkaisuja tulevaisuuden merkittäviin kysymyksiin. Ympäristön tilan ja toiminnan vaikutusten huomioiminen ovat myös yrityksille yhä tärkeämpiä, sillä ympäristölainsäädäntö tiukentuu ja kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy. Muutoshaasteiden edessä systeemejä ymmärtävälle ympäristötekniikan osaajille on yhä enemmän tarvetta ympäri maailmaa.

LUTissa ympäristötekniikka pohjautuu vahvasti elinkaariajatteluun: koulutuksessa ja tutkimuksessa tarkastellaan kaikkia päästölähteitä eli päästöjä maahan, veteen ja ilmaan alkaen raaka-aineiden hankinnasta tuotantotoimintaan, logistiikkaan ja kulutukseen sekä näitä ohjaaviin yhteiskunnallisiin ja lainsäädännöllisiin tekijöihin.

Ympäristötekniikka on sinun valintasi, jos haluat työskennellä yleisen hyödyn eteen ja uskot tekniikan ja yritystoiminnan mahdollisuuksiin kehityksessä. Lähestyt haasteita ratkaisukeskeisesti ja haluat ymmärtää järjestelmiä ja prosesseja. Myös kiinnostus luonnontieteitä ja kestävyyttä kohtaan ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Tutustu myös englanninkieliseen Technology and Engineering Science -ohjelmaan, joka yhdistää kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan. Voit valita erikoisalasi vapaasti toisena lukuvuonnasi. Ohjelma on laajuudeltaan 180 op, ja se johtaa tekniikan kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor of Science in Technology -tutkintoon. Ohjelmaan voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat.

Huomioi, että suomenkieliseen ympäristötekniikan kandidaattiohjelmaan ja englanninkielisen Technology and Engineering Science -ohjelmaan on eri hakuajat.

Ympäristötekniikka on yksi LUT School of Energy Systems -tiedekunnan (LES) tutkimusaloista.

left
EUR-ACE.and ASIIN accredited programs
right

 

Kansainvälisesti akkreditoitu tutkinto-ohjelma, jolle on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat 29.6.2012 ja uusinta-akkreditoinnissa 30.6.2017.

Mitä ympäristötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelijat ja tutkijaopettaja kertovat ympäristötekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Ympäristötekniikan ohjelmassa opit arvioimaan ja vaikuttamaan siihen, miten tuotantotavat ja kulutustottumukset vaikuttavat ympäristöömme. Haastavia ongelmia ratkaistaan kehittämällä teknisiä järjestelmiä ja innovatiivisia liiketoimintamalleja.

Saat vastauksia siihen, kuinka tuotteiden valmistuksen ja elinkaaren vaikutuksia veden ja ilman laatuun sekä luonnonvarojen kulutukseen vähennetään ja kuinka tuotteista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä pienennetään. Ilmastonmuutos ja kiertotalous ovat keskeisiä koulutusohjelmamme painopisteitä.

Ympäristötekniikassa yhdistyvät tekniikka ja talous. Ohjelma perustuu monitieteelliseen kestävyystutkimukseen, joka yhdistää luonnontieteitä, yhteiskuntatieteitä ja lainsäädäntöä. Opit, miten tekniset järjestelmät voivat palvella kestävyyshaasteiden ratkaisemista ja miten ratkaisuja vertaillaan keskenään.

Ohjelmassamme opit näkemään kestävyyshaasteet mahdollisuuksina ja pääset työskentelemään koko yhteiskunnan kannalta merkityksellisten kysymysten parissa.

Ympäristötekniikan opintojen sisältö ja rakenne

left

LUTin ympäristötekniikka erottuu muiden yliopistojen vastaavista ohjelmista painottamalla kestävyyttä sekä ympäristövaikutusten tarkastelua elinkaaren kattavalla lähestymistavalla. Yhdistämme tarpeen mukaan olemassa olevaa ja uutta tekniikkaa ympäristön kannalta parhaan ratkaisun löytämiseksi. Koulutusohjelmamme painotukset perustuvat työelämän vaatimuksiin.

Ympäristötekniikan tutkimuksessa keskitymme yhdyskuntien ja teollisuuden järjestelmien tarkasteluun. Haemme ratkaisuja muun muassa energian käytön tehostamiseen ja ilman laadun parantamiseen sekä vesien suojeluun - on sitten kyse rakennuksista, teollisuudesta, liikenteestä tai maataloudesta.

Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan ympäristötekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa.

right

Mitä ympäristötekniikassa opiskellaan?

left
LUT University studenta studying in TEK lounge
right

Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa opit säästämään luonnonvaroja, hallitsemaan muutosta sekä tuntemaan ympäristön sietokyvyn rajat. Ympäröivän yhteiskunnan tilaan vaikuttaa vahvasti kehitteillä oleva lainsäädäntö, jonka ennakointiin ja käsittelemiseen saat työkaluja. Lisäksi opit ymmärtämään, miten kestävä kehitys vaikuttaa liiketoimintaan, ja miten ympäristöasiat huomioidaan osana yrityksen päätöksentekoa.

Kykenet hahmottamaan, miten yksittäiset osa-alueet muodostavat laajempia kokonaisuuksia: esimerkiksi kuinka jo tuotesuunnittelun aikana tulee ottaa huomioon luonnonvarojen ja muiden resurssien käyttö aina raaka-aineen hankinnasta tuotteen käytöstä poistoon saakka.

Opit myös arvioimaan yrityksen toiminnan tai tuotannon ympäristövaikutuksia vaihe vaiheelta sekä tarkastelemaan niitä kustannusten, materiaalien ja päästöjenhallinnan näkökulmista.

Kehität opintojen aikana mittaus- ja analyysitaitojasi ja opit kyseenalaistamaan, pohtimaan sekä vertaamaan eri tietolähteistä saamiasi tietoja itse mittaamaasi tietoon. Näitä taitoja hyödynnät pohtiessasi muun muassa jätehuoltojärjestelmien toimivuutta, teollisuudessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä energiana ja materiaalina sekä kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten päästöjen puhdistus- ja käsittelymenetelmiä.

Tekniikan kandidaatin opintoihin kuuluu tekniikan alan opiskelijoille yhteisiä yleisopintoja. Yleisopinnot sisältävät muun muassa matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Aineopinnot painottuvat luonnollisesti ympäristötekniikkaan, mutta kokonaisuuteen kuuluu myös johtamisen, muiden tekniikan alojen ja juridiikan perusopintoja.

Ympäristötekniikan opiskelu käytännössä

left

Ympäristötekniikan opetus on ajantasaista, poikkitieteellistä ja perustuu tuoreimpiin tutkimustuloksiin kestävyystutkimuksen alueelta. Perusluentojen ja laskuharjoituksien lisäksi teet opintojesi aikana monia seminaaritöitä, erilaisia case-harjoituksia, projekti- ja laboratoriotöitä sekä kirjoitat oppimispäiväkirjoja.

Esimerkiksi laboratorioharjoituksissa opettelet tunnistamaan erilaisia ympäristön tilaan liittyviä mittaustarpeita, käyttämään kaasumaisten, nestemäisten ja kiinteiden päästöjen mittausmenetelmiä sekä laskemaan mittaamiesi päästöjen pitoisuuksia.

Case-harjoituksissa on puolestaan kyse jostakin tosielämän tilanteesta: harjoituksessa tunnistetaan ja analysoidaan jokin ympäristöön tai ympäröivään yhteiskuntaan liittyvä ongelma ja etsitään siihen ratkaisuja soveltamalla opittuja asioita käytäntöön.

right

Pääset tutustumaan opintojen aikana myös moniin alan yrityksiin. Projektitöillä autat Lappeenrannan kaupunkia ja alueen muita toimijoita tekemään ilmastotekoja. Lisäksi opintojaksoilla käy paljon vierailevia luennoitsijoita koulutusohjelman yhteistyöyrityksistä. Opit siis tuntemaan ympäristötekniikan diplomi-insinöörin työkenttää ja samalla saat näkemystä, kuinka yrityksissä hoidetaan ympäristöasioita tänä päivänä. Aktiivisesta opiskelijakilta Pelletti ry:stä löydät samanhenkistä seuraa ja voitte järjestää yhdessä tempauksia ja tapahtumia.

Ympäristötekniikan opiskelijoista yli kolmannes on ulkomaalaisia. Kotikansainvälistyminen käy helposti, sillä monella opintojaksolla työskentelet kansainvälisissä pienryhmissä. Yhteistyö ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa kartuttaa paitsi kielitaitoasi, se lisää myös tietoisuutta paikallisista ympäristöhaasteista sekä tietoa siitä, kuinka ympäristöasioita hoidetaan eri puolilla maailmaa. Nämä ovat tärkeitä ja arvostettuja taitoja nykypäivän työelämässä.

Opetuksen suunnittelussa huomioidaan opiskelijoiden kokemukset. Keräämme puolivuosittain opintojaksopalautetta, jonka avulla kehitämme opetusta. Pääset siis vaikuttamaan siihen, mitä ja miten ympäristötekniikan koulutusohjelmassa opiskellaan.

Miksi opiskella ympäristötekniikkaa?

”Pian kaiken tekniikan ja talouden on oltava ympäristöystävällistä.”

Haastattelimme ympäristötekniikan professori Lassi Linnasta ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi ymparistötekniikka on kannattava alavalinta.

Suuntautumisvaihtoehdot ympäristötekniikassa

left

Ympäristötekniikan kandidaatin opinnoissa pääaineesi on ympäristötekniikka. Sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken joko kandidaatin opintojen aikana tai kandidaatin tutkinnon suoritettuasi. Ohjelman vaihtaminen on mahdollista, mikäli olet motivoitunut ja opintosi etenevät koulutusohjelman asettamassa aikataulussa hyvällä kurssiarvosanojen keskiarvolla.

right

Maisteri-/DI-ohjelma

Ympäristötekniikassa on tarjolla kaksi englanninkielistä maisteriohjelmaa:

Joidenkin sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

LUT-yliopiston alumni Sonja Ahvenainen
Pääsen työssäni konkreettisesti edistämään ympäristöasioita.
Sonja Ahvenainen
Manager, Quality and Operations, Soilfood

Koulutuksen laatu

left

Koulutuksen korkea laatu on yksi tärkeimmistä periaatteistamme. Kansainväliset tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit varmistavat tiedekuntamme jatkuvan kehittymisen ja meillä suoritettujen tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden. Olemme maailman 300 parhaan yliopiston joukossa syksyllä 2023 julkistetussa THE-rankingissa, joka on yksi maailman arvostetuimmista yliopistorankingeista.

right

Huomioimme työelämän tarpeet ohjelman sisällön suunnittelussa. Opintojen aikainen yritysyhteistyö, erilaiset case-harjoitukset sekä tutkimukseen perustuva opetus takaavat, että saat yrityselämän tarpeita ja odotuksia vastaavan koulutuksen. Arvioimme koulutuksemme laatua useiden seurantamenettelyjen ja palautekanavien kautta (mm. opintojaksopalaute, valmistuneiden palaute, alumnipalaute, opinnäytetyönantajapalaute).

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

left

Ympäristötekniikan koulutus mahdollistaa monenlaisia valintoja työuralle: opintoihin sisältyy paljon alasta riippumattomia teemoja, kuten päästöjen hallintaa, yritysten ympäristövastuuta, kestävyysjohtamista ja ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua, joten koulutusohjelmasta valmistuvat osaajat voivat työllistyä lukuisille eri aloille.

Diplomi-insinöörejä työllistyy sekä yksityiselle että julkiselle sektorille kestävän toimintastrategian kehittämiseen liittyviin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Työnsarkaa tarjoavat myös muun muassa teollisuuden ja palvelualojen ympäristöasioihin liittyvät asiantuntijatehtävät sekä erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät.

Myös eri aloilla toimivat konsultointiyritykset työllistävät ympäristöasiantuntijoita yhä enemmän. Tietoisuus uusien, kestävämpien ratkaisujen tarpeellisuudesta leviää sekä kuluttajien että teollisuuden keskuudessa. Lisääntynyt ympäristöhaasteiden tunnistaminen sekä ympäristönsuojeluun liittyvä säätely lisäävät ympäristöosaajien kysyntää työmarkkinoilla myös tulevaisuudessa.

right

Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien ammattinimikkeitä

  • Kestävyysstrategi energiateollisuudessa
  • Ympäristöasiantuntija konsultointialan yrityksessä
  • Kestävän kehityksen johtaja paperiteollisuudessa
  • Päästöasiantuntija konepajateollisuudessa
  • Laatujohtaja pakkausteollisuudessa
  • Ympäristötarkastaja viranomaistehtävässä
  • Energiatehokkuuden asiantuntija
  • Liikenneratkaisujen kestävyysasiantuntija
  • Tutkija kansallisessa tai kansainvälisessä tutkimuslaitoksessa
  • Väitöskirjatutkija

Lue lisää samasta aiheesta

Katso myös