left

Suomessa mm. metsätalouden, rakentamisen, puunjalostuksen ja kaivosteollisuuden aloilla on pula kokeneista työkoneiden operaattoreista. Turvetuotannosta työttömäksi jäävät kokeneet työkoneiden käyttäjät voisivat olla osaratkaisu teollisuusyritysten työvoimapulaan. REMPEAT-hankkeessa erityisenä tavoitteena on kehittää liikkuvien työkoneiden etäoperointia. Etäoperointi mahdollistaa ei-paikkasidonnaisen työskentelyn. Lisäksi fyysiseen kuntoon ja terveyteen liittyvät vaatimukset ovat vähäisemmät, joten työkoneiden etäoperointi avaa uusia työllistymismahdollisuuksia myös sellaisille henkilöille, jotka eivät aikaisemmin ole olleet kiinnostuneita alasta.

Hankkeeseen liittyen haetaan Etelä-Karjalan alueelta potentiaalisia työkoneiden operaattoriksi ja etäoperaattoreiksi soveltuvia henkilöitä ja selvitetään heidän koulutustarpeitaan suhteessa työtehtävissä tarvittavaan ammattitaitoon. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan paikallisia työkoneiden operointia harjoittavia yrityksiä sekä heidän erityisvaatimuksiaan työkoneiden operointiin ja etäoperointiin liittyen. Tehtyjen havaintojen pohjalta LUT:ssa aiemmin kehitettyä työkoneiden etäkäytön virtuaaliympäristöä edelleen kehitetään ja laaditaan koulutusmateriaalia työkoneiden etäoperointiin. Koulutusmateriaalia testaan kutsumalla potentiaalisia etäoperointiin koulutettavia kokeilemaan erilaisia koneita virtuaaliympäristössä sekä tarjotaan mahdollisuus perehtyä työkoneiden etäkäyttöön todellisessa ympäristössä LUT-yliopiston laitteistolla.

right

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa hankkeeseen osallistuvia henkilöitä saamaan uusi työ työkoneiden operointi- tai etäoperointitehtävissä. Hankkeeseen osallistujille tarjotaan tietoa operointityömahdollisuuksista eri toimialoilla ja erityyppisten työkoneiden erityisvaatimuksista operointityöhön liittyen. Lisäksi hankkeen osallistujat pääsevät testaamaan työkoneiden etäkäyttöä käytännössä.

Hankkeen lopputuloksena laaditaan tiekartta koneiden etäkäytön kehittämiseen Etelä-Karjalassa. Tiekartta sisältää oppilaitoksille suositukset koneiden etäkäyttökoulutuksen edelleen kehittämisestä.

Yhteystiedot