Autumn image
Julkaistu 18.10.2022
Päivitetty 27.10.2022

Metsäteollisuudessa on tehty viime vuosikymmeninä suuria tuotannollisia rakennemuutoksia. Nuoremman tutkijan Satu Lipiäisen mukaan vanhojen paperikoneiden sulkeminen sekä uuden sellun- ja kartongin tuotantokapasiteetin lisääminen ovat kuitenkin parantaneet yllättävän maltillisesti alan energiatehokkuutta.

”Nykyisillä tehtailla on globaalisti paljon käyttämätöntä energiansäästöpotentiaalia. Jopa 80 prosenttia Suomen metsäteollisuuden energiansäästöstä on syntynyt viime vuosikymmenen aikana pienistä parannuksista, kuten tehtaiden toiminnan optimoinnista tai yksittäisten osastojen ja laitteiden uusimisesta”, Lipiäinen kertoo.

Metsäteollisuus on yksi energiaintensiivisimmistä teollisuuden aloista. Sellun, paperin ja sahatavaran tuotanto kuluttaa Suomessa ja Ruotsissa noin viidenneksen kaikesta energiasta. Lisäksi teollisuuden bioperäiset sivuvirrat ovat merkittävin uusiutuvan energian lähde molemmissa maissa.

”Metsäteollisuuden energiantuotannosta sekä teollisuuden prosesseista syntyy tällä hetkellä merkittäviä määriä fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Alalla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, jos verrataan moniin muihin teollisuuden aloihin.”

Satu Lipiäinen nuorempi tutkija LUT-yliopisto
Tällä hetkellä metsäteollisuuden kehitystahti ei vastaa kaikkia sille asetettuja odotuksia. Nykyisillä tehtailla on globaalisti paljon käyttämätöntä energiansäästöpotentiaalia.
Satu Lipiäinen
Nuorempi tutkija

Biohiilidioksidin talteenotolla tehtaista voisi tulla jopa hiilinieluja

Lipiäisen mukaan metsäteollisuuden päästöjä voidaan tulevaisuudessa vähentää merkittävästi. Se onnistuu muun muassa energia- ja materiaalitehokkuutta parantamalla, vihreän energian tuotantoa tehostamalla sekä korvaamalla fossiilisia polttoaineita biopohjaisilla ja sähköisillä ratkaisuilla. Lisäksi ala voi tuottaa uusiutuvia polttoaineita ja materiaaleja muiden alojen käyttöön.

”Myös biohiilidioksidin talteenotto voi olla mielenkiintoinen mahdollisuus. Jotkin tehtaat voisivat toimia sen ansiosta jopa hiilinieluina. Metsäteollisuudesta puhuttaessa kestävän puunkäytön ja metsänhoidon merkitystä ei myöskään sovi unohtaa”, Lipiäinen lisää.

Metsäteollisuuden hiilineutraaliudelle ei ole hänen mukaansa teknisiä esteitä. Kehitystä jarruttavat kuitenkin tehtaiden pitkät elinkaaret, taloudellinen kannattavuus, uusiutuvan energian saatavuusongelmat sekä huoli uusien tekniikoiden vaikutuksista prosesseihin.

”Tällä hetkellä metsäteollisuuden kehitystahti ei vastaa kaikkia sille asetettuja odotuksia. Vähähiilisyyden saavuttaminen vaatii kiireellisiä toimia, panostusta tutkimukseen sekä poliittista ohjausta.”

left

Metsäteollisuuden rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

  • LUT-yliopiston nuorempi tutkija Satu Lipiäinen tutki väitöskirjassaan, kuinka metsäteollisuus on vastannut kiireellisesti tarvittavaan energiamurrokseen ja mitkä ovat alan mahdollisuudet saavuttaa vähähiilinen ja kestävä toiminta tulevaisuudessa.
  • Tutkimuksessa käytettiin esimerkkimaina Suomea ja Ruotsia, koska ne ovat globaalisti tärkeitä metsäteollisuuden tuottajia, jotka ovat pystyneet vähentämään päästöjä ja parantamaan merkittävästi energiatehokkuuttaan.
  • Tutkimuksen mukaan tuotettua paperitonnia kohden päästetyn hiilidioksidin määrä on puolittunut globaalisti 2000-luvulla, koska tekniikka on kehittynyt ja energiankäyttöä on muutettu.
  • Erityisesti Ruotsin metsäteollisuus osoittaa, että erittäin vähähiilinen toiminta on mahdollista jo nyt. Maan paperitonnia kohden tuotetut fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenivät merkittävästi vuosina 2002–2017 (200 kgCO2/t -> 60 kg/CO2/t). Tällä hetkellä päästöintensiteetti on noin viidenneksen Euroopan keskiarvosta.
  • Suomessa esimerkiksi Metsä Fibre Äänekoski ja tuleva Metsä Fibre Kemi eivät käytä tehtaissaan lainkaan fossiilisia polttoaineita.

 

right

Väitöstilaisuus 21.10.2022

Diplomi-insinööri Satu Lipiäisen väitöskirja The role of the forest industry in mitigating global change: towards energy efficient and low-carbon operation (Metsäteollisuuden rooli globaalin muutoksen hillitsemisessä: kohti energiatehokasta ja vähähiilistä toimintaa) tarkastetaan perjantaina 21.10.2022 klo 12 Lappeenrannassa salissa 1314.

 

Lisätietoja:

right
left

Lue seuraavaksi: