Energiatekniikan opettaja ja opiskelijoita
Julkaistu 22.1.2024
Päivitetty 22.1.2024

Tekniikka ja sen eri alat ovat yhteiskuntaa pyörittävä voima, jota tarvitaan yleisestä taloustilanteesta riippumatta. Suomessa yli 330 000 ihmistä työskentelee teknologiayrityksissä, ja alan tehtäviin tarvitaan vuosittain noin 13 000 uutta osaajaa. Teknologiateollisuuden mukaan alalle rekrytoitavista noin 60 prosentilla on yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto.

Insinöörialojen koulutus erikoistuu tyypillisesti johonkin tekniikan alaan, kuten kone- tai sähkötekniikkaan. Erilaisten tekniikan alan opintovaihtoehtojen määrästä kertoo se, että kevään 2024 toisessa yhteishaussa on tarjolla 62 diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa hakukohdetta.

Jos haluat työskennellä teknologisen ja taloudellisen kehityksen parissa, tutustu LUTin energiajärjestelmien tiedekunnan hakukohteisiin: energia-, kone-, sähkö ja ympäristötekniikkaan. Meiltä saat monipuolisen diplomi-insinöörin koulutuksen ja tienraivaaja-asenteen työelämän muuttuviin tarpeisiin.

LUTissa opiskelu tähtää parempaan huomiseen

Tekniikan alojen osaajille ja ratkaisuille on jatkuvasti kysyntää. LUT-yliopiston koulutukset keskittyvät maailmanlaajuisia tekoja vaativiin asioihin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä puhtaan veden ja energian saatavuuteen. LUTista valmistuvana diplomi-insinöörinä voit vaikuttaa yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin.

Energiatekniikan opiskelijoita

Energiatekniikka

Kasvava energia-ala tarvitsee osaajia ympäristöystävällisen, turvallisen ja taloudellisen energiantuotannon hyväpalkkaisiin tehtäviin. Meiltä valmistuvat asiantuntijat hallitsevat koko energiaketjun: voimalaitosten tekniikan ja turvallisen käytön sekä edistykselliset energian tuotanto- ja jakelujärjestelmät.

LUTin ohjelma on Suomen yliopistoissa ainoa, joka keskittyy puhtaasti energiatekniikkaan.

Mitä energiatekniikassa opiskellaan?

Energiatekniikan koulutuksessa yhdistyvät tekniikka ja luonnontieteet – matematiikka ja fysiikka. Pääset soveltamaan niitä ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi.

Opinnoissasi perehdyt energiantuotantoon, -siirtoon, -jakeluun ja -käyttöön. Saat kattavat perustiedot energiantuotannon eri tekniikoista, kuten höyry-, ydin-, aurinko- ja tuulivoimatekniikasta sekä niiden toiminnasta ja turvallisuudesta. Opit arvioimaan, kuinka energiantuotanto vaikuttaa ympäristöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Energiatekniikan opintojen sisältöjä

 • Energiajärjestelmien mallintaminen
 • Energiakoneet ja -prosessit
 • Voimalaitosprosessit
 • Voimalaitostekniikka
 • Uusiutuva energia
 • Energiatalous
 • Ydinvoimatekniikka
 • Ydinturvallisuus
 • Lämmönsiirto
 • Virtauslaskenta
 • Teknillinen termodynamiikka

Energiatekniikan maisteriohjelmat

Energiatekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuasi voit jatkaa opintoja energiatekniikan maisteriohjelmissa. Tarjolla on kolme englanninkielistä ohjelmaa: Energy Conversion, Nuclear Engineering ja Sustainable Energy Systems. Voit myös hakea erillisen haun kautta monimuoto-opintoina toteutettavaan EnTeDI-ohjelmaan.

Mitä energiatekniikan diplomi-insinööri voi tehdä työkseen?

LUTista valmistuneen energiatekniikan diplomi-insinöörin työtehtävät liittyvät usein energiantuotantoon ja sen ympäristövaikutuksiin, energiatalouteen, energiansäästöön ja päästöihin, uusiutuviin energialähteisiin, ydinenergian rakentamiseen ja turvallisuuteen sekä voimalaitosten käyttöön, toimintaan ja valvontaan.

Katso video: energiatekniikan opiskelu LUTissa 
Lue lisää: lut.fi/energiatekniikka

Konetekniikan opiskelijoita

Konetekniikka

Konetekniikassa yhdistyvät luova suunnittelu ja tuotekehitys, muotoilu, materiaalin valinta ja mallinnus sekä tuotantoautomaatio ja robotiikka. Konetekniikan asiantuntijana ratkaiset teknisiä ongelmia, toteutat nykyaikaisia automaatioratkaisuja sekä suunnittelet niin teollisuudessa kuin jokapäiväisessä arjessa tarvittavia koneita, tuotteita ja ympäristöystävällisiä rakenteita.

LUTin konetekniikassa painotetaan erityisesti kestävän kehityksen mukaisia tuotantotapoja ja materiaaleja.

Mitä konetekniikassa opiskellaan?

Konetekniikan opinnot antavat kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta tuotesuunnittelusta ja tehokkaista tuotantotekniikoista. Opetus pohjautuu luonnontieteiden perusilmiöihin eli matematiikkaan ja fysiikkaan, joita sovelletaan erilaisten teknisten ongelmien ratkaisemiseen.

Opit ymmärtämään koneiden fysikaalisia toimintaperiaatteita, kuten esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruuden muutoksia, sekä tuntemaan erilaiset tuotesuunnittelun menetelmät, tuotteissa käytettävät materiaalit sekä uusimmat tuotantojärjestelmät ja valmistusmenetelmät. Ymmärrät myös, miten eri konejärjestelmät ja valmistusmenetelmät toimivat sekä miten ja missä niitä käytetään.

Konetekniikan opintojen sisältöjä

 • Automaatio ja robotiikka
 • Luova tuotekehitys
 • Digitaalinen suunnittelu
 • Tuotteen muotoilu
 • Simulointi ja mallinnus
 • Tehokas tuotanto
 • Lisäävä valmistus, esimerkiksi 3D-tulostus
 • Hitsattujen teräsrakenteiden kestävyyden mallinnus

Konetekniikan maisteriohjelmat

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi konetekniikan maisteriohjelmassa. Tarjolla on kolme englanninkielistä maisteriohjelmaa: Mechanical Engineering, Materials Science and Technology ja Mechatronics.

Erillishaun kautta voit hakea myös muihin DI-ohjelmiimme: Lahdessa monimuoto-opintoina toteutettavaan Industrial Design Engineering -ohjelmaan, jossa painottuu teollinen muotoilu, tai pääosin etäopetuksena toteutettavaan JEDI-ohjelmaan.

Mitä konetekniikan diplomi-insinööri voi tehdä työkseen?

LUTin konetekniikan koulutus avaa ovet monipuolisiin tehtäviin: voit työskennellä esimerkiksi metalli- tai autoteollisuudessa mutta myös elintarviketeollisuuden, terveydenhuollon, energiantuotannon, liikenteen tai ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien toimialojen parissa.

Katso video: konetekniikan opiskelu LUTissa
Lue lisää: lut.fi/konetekniikka

Sähkötekniikan opiskelijoita

Sähkötekniikka

Sähkötekniikassa sovellat matematiikkaa työkaluna ja fysiikkaa ilmiöinä. Opit ymmärtämään, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä käytetään ja siirretään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Opit myös kehittämään uusia sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä.

LUTin sähkötekniikka on edelläkävijä uusiutuvan energian tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Mitä sähkötekniikassa opiskellaan?

LUTin sähkötekniikan opinnoissa painotetaan energiatehokkuutta sekä puhtaan sähköenergian tuotantoa ja käyttöä. Opinnot keskittyvät sähkömarkkinoihin ja sähkönsiirtoon, aurinkotalouteen, sähkökäyttöjen ja -järjestelmien älykkääseen ohjaukseen sekä elektroniikkaan. Koulutus luo vankan pohjan urapolullesi ja vastaa työnantajien odotuksia.

Sähkötekniikan opintojen sisältöjä

 • Energian tehokas käyttö
 • Älykkäät ja kehittyvät sähköverkot ja -markkinat
 • Uusiutuvan energian tuotanto ja energiavarastot
 • Sähköinen liikenne
 • Sähkömoottorin suunnittelu ja ohjaus
 • Laiteläheinen ohjelmointi, säätötekniikka ja automaatio
 • Elektronisten laitteiden suunnittelu ja rakentaminen

Sähkötekniikan maisteriohjelmat

Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi sähkötekniikan maisteriohjelmissa. Tarjolla on kolme ohjelmaa: suomenkielinen sähkötekniikan maisteriohjelma sekä englanninkieliset Electrical Engineering ja Electric Transportation Systems -ohjelmat.

Erillishaun kautta voit hakea myös sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan, joka on mahdollista suorittaa pääosin etäopiskeluna.

Mitä sähkötekniikan diplomi-insinööri voi tehdä työkseen?

Sähkötekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan tuotekehitykseen, projekti-insinööreiksi, myyntiin ja markkinointiin sekä johtotehtäviin. Työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi sähköteknisten ja elektronisten laitteiden ja niiden tuotannon suunnittelua, tuotekehitystä, teknistä myyntiä tai tuotannon johtamista. Myös sähkökaupan insinööreille sekä juridiset pätevyydet hallitseville sähkötöiden johtajille on kasvava tarve työelämässä.

Katso video: sähkötekniikan opiskelu LUTissa
Lue lisää: lut.fi/sahkotekniikka

Ympäristötekniikan opiskelijoita

Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikan osaajana työskentelet maapallon kestävän tulevaisuuden puolesta. Opit tunnistamaan parempia toimintatapoja ja hyödyntämään teknisiä järjestelmiä kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa. Perehdyt myös kestävää toimintaa ohjaaviin yhteiskunnallisiin tekijöihin ja lainsäädäntöön.

LUTin ympäristötekniikka pohjautuu vahvasti elinkaariajatteluun, jossa tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren ajalta.

Mitä ympäristötekniikassa opiskellaan?

Ympäristötekniikassa yhdistyvät tekniikka ja talous. Koulutus perustuu monitieteiseen kestävyystutkimukseen, joka yhdistää luonnontieteitä, yhteiskuntatieteitä ja lainsäädäntöä. Opit, miten tekniset järjestelmät voivat palvella kestävyyshaasteiden ratkaisemista ja miten ratkaisuja vertaillaan keskenään. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet parantaa organisaatioiden ympäristösuorituskykyä ja pääset työskentelemään koko yhteiskunnan kannalta merkityksellisten kysymysten parissa.

Ympäristötekniikan opintojen sisältöjä

 • Elinkaariarviointi
 • Kestävät liiketoimintamallit
 • Jalan- ja kädenjälkilaskelmat
 • Hiilineutraalius
 • Ilmastostrategia
 • Jätehuoltojärjestelmät
 • Kestävyysmuutosten ja -murrosten hallinta
 • Yritysvastuu
 • Systeemiajattelu
 • Ympäristöviestintä

Ympäristötekniikan maisteriohjelmat

Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi ympäristötekniikan maisteriohjelmissa. Tarjolla kaksi englanninkielistä ohjelmaa: Sustainability Science and Solutions ja Circular Economy.

Mitä ympäristötekniikan diplomi-insinööri voi tehdä työkseen?

Ympäristötekniikan opintoihin sisältyy paljon alasta riippumattomia teemoja, kuten päästöjen hallintaa, yritysten ympäristövastuuta, kestävyysjohtamista ja ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua, joten koulutusohjelmasta valmistuvat osaajat voivat työllistyä lukuisille eri aloille. Diplomi-insinöörejä työllistyy niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille esimerkiksi kestävän toimintastrategian kehittämiseen liittyviin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Katso video: ympäristötekniikan opiskelu LUTissa
Lue lisää: lut.fi/ymparistotekniikka

Opiskelijoita Jamie Hyneman Centerissä

Vaikea valinta? Ei hätää – alaa voi vaihtaa vielä opintojen aikanakin

Vaikka olisit epävarma omasta alastasi, aina kannattaa hakea. LUTissa tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat yleisopinnot ovat energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opiskelijoille pääosin yhteisiä. Tämä mahdollistaa sen, että voit vaihtaa suuntautumistasi joko kandidaatin opintojen aikana tai kandidaatin tutkinnon suoritettuasi, jos olet motivoitunut ja suorittanut tietyn määrän opintoja tietyllä keskiarvolla.

Yhteiset yleisopinnot sisältävät muun muassa matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Aineopinnot sen sijaan painottuvat valitsemaasi alaan.

LUTista valmistuneita diplomi-insinöörejä arvostetaan – ja se näkyy myös palkassa

LUT-yliopistosta valmistuneiden diplomi-insinöörien osaamista arvostetaan työelämässä. Yritysyhteistyö, erilaiset case-harjoitukset ja tutkimukseen perustuva opetus takaavat, että saat liike-elämän tarpeita ja odotuksia vastaavan koulutuksen.

Arvostus näkyy myös palkassa, sillä LUTista vastavalmistuneilla diplomi-insinööreillä on valmistumishetkellä Suomen parhaat palkat: keskiarvo on 3 769 euroa kuukaudessa. Myös LUTista valmistuneiden työllistymisaste on korkea. Tilastokeskuksen (2023) mukaan 95 prosenttia tekniikan aloilta valmistuneista on työllistynyt vuoden sisällä valmistumisestaan.

Opiskelijoita kävelemässä yliopiston pihalla

Miksi opiskella tekniikkaa LUT-yliopistossa?

1. Tyytyväiset opiskelijat: Tekniikan akateemisten (TEK) mukaan LUTista valmistuneet diplomi-insinöörit ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa ja opetuksen laatuun (TEK Graduate Survey 2022). Lisäksi LUTissa on Suomen tyytyväisimmät opiskelijat (Yliopistojen kandipalautekysely 2022).

2. Toimimme kuten opetamme: Olemme yksi maailman parhaista yliopistoista ilmastoteoissa (Times Higher Education Impact Rankings 2023).

3. JHC – Jamie Hyneman Center: Uniikki protopaja, jossa opiskelijat voivat testata ideoitaan, rakentaa prototyyppejä ja verkostoitua yritysten kanssa. Myytinmurtaja Jamie Hyneman, LUTin kunniatohtori ja työelämäprofessori, on tiiviisti mukana pajan toiminnassa.

4. Erinomainen palkkataso: LUTin tekniikan aloilta valmistuneilla on valmistumishetkellä Suomen parhaat palkat – palkkojen keskiarvo on 3 769 euroa kuukaudessa (TEK Graduate Survey 2022).

5. LUTista saatua osaamista arvostetaan työmarkkinoilla. 95 % opiskelijoistamme työllistyy viimeistään vuoden sisällä valmistumisestaan (Tilastokeskus 2023).

Tutustu LUT-yliopiston energiajärjestelmien tiedekunnan hakukohteisiin ja hae suomenkielisiin tekniikan kandidaattiopintoihin. Haku alkaa 13.3.2024 klo 8 ja päättyy 27.3.2024 klo 15.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right