Etänä-Savo

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Alueelliset kokeilut ja innovaatiot (AIKO) – määrärahalla.

Etelä-Savoon kaivataan lisää elinvoimaa ja työikäisiä asukkaita. Ikääntyvä väestö ja negatiivinen muuttoliike tuovat haasteita, mutta maakunnalla on tarjota myös vahvuuksia, joita esimerkiksi lapsiperheet arvostavat. Turvallisuus, puhtaus ja luonnon sekä palveluiden läheisyys pienissä kaupungeissa houkuttelevat muuttajia. Etelä-Savossa on maamme toiseksi eniten vapaa-ajan asuntoja, ja niiden rakentaminen on jatkunut viime vuosinakin vilkkaimpana koko Suomessa.

Työelämän nopea muutos ja teknologian kehittymisen mukanaan tuomat uudet työn tekemisen tavat tulevat kasvattamaan etänä työskentelyn mahdollisuuksia. Työpaikka voi muuttaa ihmisen mukana, töitä voi tehdä yhä joustavammin kasvukeskusten ulkopuolelta, vaikkapa vapaa-ajan asunnolta käsin. Etelä-Savon kunnilla on mahdollisuus kehittyä alueellisiksi etätyökeskuksiksi, Etänä-Savoksi, jossa etätyö synnyttää sekä positiivista muuttoliikettä että uusia liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille.

Hankkeen tavoitteena on laatia yhteistyöhön pohjautuva verkostomainen toimintamalli kokeilualustalle, joka mahdollistaa etätyön metodien, prosessien, etätyöhön liittyvien liiketoimintamallien sekä ohjelmistojen ja laitteistojen testaamisen ja tutkimisen. Hanke jakautuu kolmeen pääteemaan:

  1. Toimintamallin rakentaminen hajautetun ja etänä tehtävän työn tutkimukseen, kehittämiseen ja jalkauttamiseen Etelä-Savon alueella.
  2. Prosessit erilaisten tehtävien etätekemiseen sekä toimittaja-/asiakaskontekstissa että työntekijä-/organisaatiokontekstissa.
  3. Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa.

Hankkeen avulla on tarkoitus löytää kokonaisuus, joka palvelee parhaiten juuri Etelä-Savon tilannetta ja tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Etänä-Savo -kokeilualusta konseptoidaan ja sen toiminta käynnistetään tämän hankkeen avulla. Kokeilualustaa kehitetään rinnan LUT School of Businss and Managementin Skinnarilan kampukselle vuoden 2018 aikana perustettavan Management Research Labin kanssa. Käyttö, pilotit ja tutkimus tehdään yhteistyössä yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa ja toiminta organisoidaan ja rahoitetaan pääosin tki-hankkeina.

Hankkeessa konseptoitu kokeilualusta avaa Mikkeliin paljon uusia mahdollisuuksia hyödyntää tutkimustietoa alueen kehittämisessä. Alustaa voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi pk-yritysten kasvun, uusien liiketoimintamallien, digitalisaation (etäpalvelut kuten etätyö, etähoiva- ja turvapalvelut), etäläsnäoloa tukevien organisaatiomallien, -prosessien ja rakenteiden, fyysisen ja informaatiologistiikan, ympäristökysymysten, aluekehityksen, paikallisten yhteisöjen ja työn roolin tutkimuksessa. Kokeilualusta vahvistaa Mikkelin yliopistokeskuksen tutkimustoimintaa lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018-28.2.2019

Lisätietoja:

Professori Mikko Pynnönen, mikko.pynnonen@lut.fi, 050 548 7026
Tutkimuskoordinaattori Laura Jouhkimo, laura.jouhkimo@lut.fi, 050 307 5942
Projektitutkija Luke Treves, luke.treves@lut.fi, 050 355 6039