Reasons and EMOtions

"Tuntuu järkevältä: Yritysjohtajan järki- ja tunneperäiset haasteet siirtymässä biotalouteen"

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouteen liittyvän liiketoiminnan avulla. Yritysten siirtymä biotalouteen vaatii teknologisen osaamisen ja innovointihalukkuuden lisäksi kykyä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia biotalouden piiristä. Tämän lisäksi tarvitaan vielä rohkeutta tarttua ja investoida näihin uusiin mahdollisuuksiin.

Helpommin sanottu kuin tehty. Edellä mainittujen valmiuksien lisäksi uuteen teknologiaan tai raaka-aineeseen siirtyminen vaatii epävarmuuden sietokykyä sekä henkistä valmiutta mahdolliseen epäonnistumiseen. Tämän vuoksi päätös siirtymisestä biotalouteen sisältää sekä järki- että tunneperäisiä argumentteja. Näiden ymmärtäminen on tämän projektin tavoite.

Järkiperäiset kustannus- ja kannattavuustekijät nähdään usein keskeisinä vaikuttimina yritysten päätöksenteolle. Yritysjohto pyrkii tekemään ainakin omasta mielestään järkeviä päätöksiä turvatakseen yrityksen menestymisen ja jatkuvuuden. Tutkimuksessa puhutaan paljon myös epävarmuuden järkeistämisestä erilaisten työkalujen avulla.

Toisaalta tutkimustulokset osoittavat, että päätöksentekijät nojaavat paljon myös tunteisiinsa eikä päätöksiä voi siten ymmärtää vain tuijottamalla niiden järkiperäisiä perusteita. Tämä pätee myös yritysten siirtymissä biotalouteen. Aiempi tutkimus ei ole juurikaan tarkastellut miten järki ja tunteet toimivat yhdessä. Tämä projekti tutkii sitä, minkälaiset tunteet erityisesti edesauttavat (tai hankaloittavat) epävarmojen tilanteiden järkiperäistä käsittelyä ja ylläpitävät sitä sinnikkyyttä jota uudenlaiseen liiketoimintaan siirtyminen yritysjohtajilta väistämättä vaatii.

Tutkimus lisää tietoamme yritysjohtajien päätöksentekoon liittyvistä järki- ja tunneperäisistä tekijöistä sekä niiden yhteisvaikutuksista yritysten pohtiessa siirtymistä biotalouteen. Yleisemmällä tasolla tutkimus lisää ymmärrystä siitä, kuinka yritysjohtajat arvioivat liiketoimintamahdollisuuksia, jotka materiaalien ja teknologioiden uutuuden vuoksi sisältävän erityisen paljon epävarmuutta.

Lisätietoja:

Henri Hakala, henri.hakala@lut.fi
Kirsi Snellman, kirsi.snellman@lut.fi