Energiaprosessien mallinnuksen opetus

Tarjoamme korkealuokkaista maisteri- ja kandidaattitason opetusta energiajärjestelmien mallinnuksen alueelta. Maisteritason opetus koostuu englanninkielisestä "Modelling of energy systems" -sivuaineopintokokonaisuudesta, joka sisältää neljä mallinnuskurssia:

  • Lämpötekniikan numeeriset menetelmät
  • Turbulenssimallit
  • Kuljetusilmiöiden edistyneet mallinnusmenetelmät
  • Energiajärjestelmien mallinnuksen syventävät opinnot

Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat lämpö- ja virtaustekniikan mallinnusmenetelmiin, joiden avulla opiskelija saa valmiuksia mallintaa energiatekniikkaan liittyviä sovellutuksia, prosesseja ja järjestelmiä.

Sivuainekokonaisuus antaa siis opiskelijoille valmiudet mallintaa energiatekniikkaan liittyviä järjestelmiä aina voimalaitoksista (prosessilaskenta) yksittäisiin komponentteihin (virtauslaskenta) saakka.

Lämpötekniikan numeeristen menetelmien -kurssilla mallinnetaan lämpö- ja massavirtojen kulkua sekä ratkaistaan lämmönsiirtoon että virtaustekniikkaan liittyviä ongelmia.

Turbulenssimallit -kurssilla keskitytään turbulenssimallien ominaisuuksiin sekä valintaan ja käydään läpi niiden fysikaalista pohjaa ja teoriaa. Käytännön sovellutuksissa virtaus on lähes aina turbulenttista. Virtausta kuvaavien yhtälöiden suoramallinnus on äärimmäisen raskasta, eikä sitä voida tehdä kuin yksinkertaisimmille ideaalisille ongelmille. Turbulenssimalleja käyttämällä voidaan mallintaa virtauksia myös käytännön ongelmille.

Kuljetusilmiöiden edistyneet mallinnusmenetelmät -kurssilla kuljetusilmiöihin liittyviä lämpö- ja virtausteknisiä ongelmia ratkaistaan numeeristen mallinnusmenetelmien sekä -ohjelmien avulla, ja lisäksi laboratoriossa tuotetaan edistyneitä kuljetusmalleja ja -analyysejä.

Energiajärjestelmien mallinnuksen syventävissä opinnoissa perehdytään staattisten ja ajasta riippuvaisten massa-, liike- ja energiabalanssien avulla teollisuudessa käytettävien energiajärjestelmien mallintamiseen.