Energiaprosessien mallinnuksen opetus

Tarjoamme korkealuokkaista maisteri- ja kandidaattitason opetusta energiajärjestelmien mallinnuksen alueelta. Maisteritason opetuksessa yksikkö osallistuu englanninkielisen "Modelling of energy systems" -sivuaineopintokokonaisuuden toteutukseen. Kokonaisuus sisältää neljä mallinnuskurssia:

  • Lämpötekniikan numeeriset menetelmät
  • Turbulenssimallit
  • Kuljetusilmiöiden edistyneet mallinnusmenetelmät
  • Energiajärjestelmien mallinnuksen syventävät opinnot

Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat lämpö- ja virtaustekniikan mallinnusmenetelmiin, joiden avulla opiskelija saa valmiuksia mallintaa energiatekniikkaan liittyviä sovellutuksia, prosesseja ja järjestelmiä.

Sivuainekokonaisuus antaa siis opiskelijoille valmiudet mallintaa energiatekniikkaan liittyviä järjestelmiä aina voimalaitoksista (prosessilaskenta) yksittäisiin komponentteihin (virtauslaskenta) saakka.

Energiajärjestelmien mallinnuksen syventävissä opinnoissa perehdytään staattisten ja ajasta riippuvaisten massa-, liike- ja energiabalanssien avulla teollisuudessa käytettävien energiajärjestelmien mallintamiseen.

Kandidaattitason opetuksessa yksikkö vastaa lämmönsiirron kurssien opetuksesta.