Opintojen sisältö

Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman sisältö muodostuu tuotantotalouden, ohjelmistotekniikan ja matematiikan opinnoista. Ohjelmassa pystyt suuntautumaan data-analytiikan ammattilaiseksi ja saamaan lisäksi kattavan kuvan yritysten toiminnoista ja niiden välisistä suhteista.

Valmistuneena osaat yhdistellä eri tietolähteistä saatavia suuria tietomääriä kokonaisuuksiksi ja osaat analysoida tietoa laaja-alaisesti päätöksentekoa varten. Osaat esittää päätöksentekijöille data-analytiikan merkityksen ja tarpeen, sekä pystyt toimimaan kehittämisprojekteissa. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen käyttöön, joissa mallintaminen ja analyyttinen ajattelu ovat avainasemassa.

Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelma koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä. Muulta kuin tekniikan alalta valmistuneiden opintoihin saattaa myös kuulua pieni määrä täydentävää matematiikkaa.

Ydinopinnoissa (24 op) luodaan pohja syventymisopintoja varten. Ne koostuvat kustannusjohtamisen, toiminnanohjauksen sekä liiketoimintatiedon hallinnan ja päätöksenteon opinnoista.

Syventymisopinnot (63 op) koostuvat pakollisista ja vaihtoehtoisista opinnoista:

Pakolliset syventymisopinnot (51 op) ovat analytiikkaa ja mallinnusta sekä diplomityö ja vaihtoehtoiset opinnot (12 op) voi valita noin 10:n kurssin listalta.

Sivuopinnoiksi (24 op) suositellaan tietotekniikkaa tai mikäli aikaisemmin on suorittanut riittävästi tietotekniikan opintoja, niin voi valita jonkin muuan sivuaineen tai syventää tietotekniikan osaamista.

Maisterivaiheen opintojen loppuvaiheessa tehdään diplomityö (30 op), jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, ja se vastaa laajuudeltaan noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Tutustu Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelman sisältöön 2021–2022 opinto-oppaasta.

Opetus ja opiskelu

Suoraan diplomi-insinööritutkintoa suorittamaan valitut opiskelevat päätoimisten perusopiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelu on päätoimista; erillistä ilta- tai viikonloppuopetusta ei järjestetä.

Opetuksessa hyödynnetään paljon uusia, työelämävalmiuksia tukevia opetusmenetelmiä ja ohjelmistotyökaluja. Opiskelijana pääset muun muassa orientoitumaan aiheeseen mm. yrityslähtöisten harjoitustöiden avulla ja jatkamaan tiedon hankkimista ja soveltamista ongelmalähtöisen oppimisen avulla.

Tentit on usein korvattu case-harjoitustöiden, kehittämisprojektien, ryhmätöiden ja jatkuvan arvioinnin avulla. Lisäksi on mahdollista tehdä harjoitustöitä yrityksiin sekä harjoitella laajojen tietoaineistojen suodattamista ja tulkitsemista kehittämisen lähtökohtana.

Opintojen avulla saat näin ollen teoriatiedon lisäksi paljon muutakin osaamista: tiedon sovelluskykyä, ongelman ratkaisukykyjä, tiimityöskentelytaitoja, johtamisvalmiuksia sekä viestintäosaamista. Lisäksi pääset harjoittelemaan paljon analysointi- ja suunnittelutaitoja sekä kehittämistoiminnan vetäjän taitoja jo opiskeluaikanasi.