Opintojen sisältö

Digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Opinnot muodostuvat kolmesta sisältökokonaisuudesta, jotka yhdistyvät tutkintorakenteen yksittäisten opintokurssien tasolla eri tavoin ja painotuksin:

  • palveluiden tuotantotalous
  • digitalous
  • toimintaympäristöymmärrys

Palveluiden tuotantotalous keskittyy palvelukeskeisen logiikkaan ja sen soveltamiseen tuotantotaloudellisesta näkökulmasta. Tuotanto- ja palvelutalouden opinnot ja niihin liittyvä menetelmäosaaminen muodostavat opintojen selkärangan. Kehität osaamistasi organisaatioiden tuotannollisesta ja taloudellisesta toiminnasta kursseilla, jotka liittyvät mm. tuotanto- ja toimitusketjujen ja -verkostojen johtamiseen, palvelukeskeisten liiketoimintamallien kehittämiseen, kustannusjohtamiseen, suorituskyvyn analysointiin, päätöksentekoon, organisoitumiseen ja strategiaan sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Tämä yhdistelmä antaa hyvän valmiuden ymmärtää organisaation toiminnan kokonaisuutta palvelukeskeisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Digitalouden opintojen keskiössä on digitalisaatio ja sen tuomat muutokset liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa. Opit soveltamaan digitalisaation eri muotoja (mm. datapohjaisen liiketoiminnan kehittäminen, palvelutuotannon automatisointi, robotisointi, teollisen internetin palvelut, ja digitaaliset palvelualustat). Opit konkretisoimaan teknologioiden hyödyntämistä liiketoiminta-arvoksi uusina liiketoimintamalleina ja palveluprosesseina.

Toimintaympäristöymmärrys: opit ymmärtämään palvelusuunnittelun ja -tuotannon haasteita teollisten palveluiden (esim. teollinen kunnossapito) ja/tai sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristöissä. Keskityt pääasiassa toiseen näistä toimintaympäristöistä ja sovellat kurssien harjoitustöissä ja diplomityövaiheessa osaamistasi näihin aloihin. Konkreettista liike-elämäoppia ovat sinulle tuomassa asiantuntijat näiden alojen palvelu- ja teknologiayrityksistä. Opit tunnistamaan ja analysoimaan palvelujärjestelmän toiminnan kipupisteitä ja kehität uusia ratkaisuja ongelmaperusteisen oppimisen ja tiimityöskentelyn keinoin.

Maisteriohjelman tutkintorakenne koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja opinnon loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä. Lisäksi tarvittaessa voidaan edellyttää täydentäviä opintoja.

Ydinopinnot (36 op) sisältävät liiketoiminnan strategisen kehittämisen, verkostojen ja palveluprosessien johtamisen, palvelumuotoilun, toiminnanohjauksen ja data-analytiikan opintoja. Ydinopinnoissa suuntaudutaan joko teollisiin palveluihin tai sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Syventymisopinnoissa (30 op) jatketaan ydinopinnoissa valittua suuntautumista. Opinnot liittyvät kustannusjohtamiseen, palveluliiketoiminnan johtamiseen ja liiketoiminta- ja data-analytiikkaan. Läpileikkaavina teemoina ovat digitalisaatio ja palvelullistaminen.

Sivuopinnot (24 op) määräytyvät opiskelijan aiemman tutkinnon ja siihen sisältyneiden opintojen perusteella. DI-tutkinnon sivuopinnot ovat teknillisiä. Jos aiemman tutkinnon pääasiallinen ala on ollut teknillinen, opiskelija voi valita myös mm. tuotantotalouden tai liiketalouden sivuopinnot.

Täydentävät opinnot: muulta kuin tekniikan alalta aiemman tutkinnon suorittaneille voidaan tarvittaessa määrätä täydentävää tekniikan alan matematiikkaa ja tuotantotalouden perusteita.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään diplomityö (30 op), joka on osa ohjelman syventymisopintoja. Diplomityö on ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävä, joka vaatii noin kuuden kuukauden päätoimisen työpanoksen. Diplomityö sijoittuu maisteriopintojen toiseen opintovuoteen.

Tutustu Digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelman sisältöön 2021–2022 opinto-oppaasta.

Opetus ja opiskelu

Kaksivuotinen digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelma on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

Pääasiallisena opetuskielenä on suomi, mutta opintomateriaali on usein englanninkielistä. Ohjelmaan sisältyy myös englanninkielisiä kursseja.

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti työelämävalmiuksia kehittäviä opetusmenetelmiä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa, tiimityöskentely ja systemaattinen kehittämisote kouluttavat sinua analysoimaan ongelmia ja ilmiöitä, ja mikä tärkeintä, tuottamaan niihin ratkaisuja.

Kehität asteittain ratkaisuosaamistasi lähtien yksittäisten kurssien harjoituksista, ja edeten laajempien harjoitustöiden ja kehittämisprojektien kautta kohti opintojen loppuvaiheessa toteutettavaa diplomityötä. Teoria- ja menetelmäosaamisen lisäksi opit soveltamaan osaamistasi monipuolisesti, ja saat täydentävää osaamista liittyen ongelmien ratkaisuun, tiimityöskentelyyn, johtamisvalmiuksiin ja viestintään.

Ohjelmaan sisältyy sekä kursseja, jotka vaativat läsnäoloa, että kursseja, joiden suorittaminen etäopiskeluna on suurelta osin mahdollista. Opetusmenetelmät ja -teknologiat kehittyvät koko ajan ja mahdollistavat paremmat etäopiskelumahdollisuudet ja erilaisten sähköisten opintotyökalujen soveltamisen.
 

Digitaalinen palvelutuotanto

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00