Opintojen sisältö

Digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Opinnot muodostuvat kolmesta sisältökokonaisuudesta, jotka yhdistyvät tutkintorakenteen yksittäisten opintokurssien tasolla eri tavoin ja painotuksin:

  • palveluiden tuotantotalous
  • digitalous
  • toimintaympäristöymmärrys

Palveluiden tuotantotalous keskittyy palvelukeskeisen logiikkaan ja sen soveltamiseen tuotantotaloudellisesta näkökulmasta. Tuotanto- ja palvelutalouden opinnot ja niihin liittyvä menetelmäosaaminen muodostavat opintojen selkärangan. Kehität osaamistasi organisaatioiden tuotannollisesta ja taloudellisesta toiminnasta kursseilla, jotka liittyvät mm. tuotanto- ja toimitusketjujen ja -verkostojen johtamiseen, palvelukeskeisten liiketoimintamallien kehittämiseen, kustannusjohtamiseen, suorituskyvyn analysointiin, päätöksentekoon, organisoitumiseen ja strategiaan sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Tämä yhdistelmä antaa hyvän valmiuden ymmärtää organisaation toiminnan kokonaisuutta palvelukeskeisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Digitalouden opintojen keskiössä on digitalisaatio ja sen tuomat muutokset liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa. Opit soveltamaan digitalisaation eri muotoja (mm. datapohjaisen liiketoiminnan kehittäminen, palvelutuotannon automatisointi, robotisointi, teollisen internetin palvelut, ja digitaaliset palvelualustat). Opit konkretisoimaan teknologioiden hyödyntämistä liiketoiminta-arvoksi uusina liiketoimintamalleina ja palveluprosesseina.

Toimintaympäristöymmärrys: opit ymmärtämään palvelusuunnittelun ja -tuotannon haasteita teollisten palveluiden (esim. teollinen kunnossapito) ja/tai sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristöissä. Keskityt pääasiassa toiseen näistä toimintaympäristöistä ja sovellat kurssien harjoitustöissä ja diplomityövaiheessa osaamistasi näihin aloihin. Konkreettista liike-elämäoppia ovat sinulle tuomassa asiantuntijat näiden alojen palvelu- ja teknologiayrityksistä. Opit tunnistamaan ja analysoimaan palvelujärjestelmän toiminnan kipupisteitä ja kehität uusia ratkaisuja ongelmaperusteisen oppimisen ja tiimityöskentelyn keinoin.

Maisteriohjelman tutkintorakenne koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista ja valinnaisista opinnoista. Ydinopinnoissa ja syventymisopinnoissa on sekä pakollisia kursseja että valinnaisia kursseja. Muulta kuin tekniikan alalta valmistuneiden opintoihin saattaa myös kuulua pieni määrä täydentävää matematiikkaa ja sivuopintoina tekniikan kursseja.

Ydinopinnot (42 op) sisältävät liiketoiminnan strategisen kehittämisen, verkostojen ja palveluprosessien johtamisen, palvelumuotoilun, toiminnanohjauksen ja data-analytiikan opintoja. Sovellat näihin teemoihin liittyviä oppeja valintasi mukaan teollisten palveluiden ja/tai sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishaasteisiin.

Syventymisopinnot (66 op) ovat kustannusjohtaminen, palveluliiketoiminnan johtaminen tai liiketoiminta- ja data-analytiikka. Läpileikkaavina teemoina ovat digitalisaatio ja palvelullistuminen. Keskittyminen eri liiketoimintaympäristöjen (sote-palvelut ja/tai teolliset palvelut) haasteisiin jatkuu myös ydinopinnoissa.

Valinnaisissa opinnoissa (12 op) voit valita vapaasti opintojaksoja siten, että tutkinnon minimi 120 op täyttyy. Vahva suositus on, että valitset opintojaksoja esim. täydentämään valitsemaasi syventymisoptioon liittyvää osaamista.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään diplomityö (30 op), joka on osa ohjelman syventymisopintoja. Diplomityö on ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävä, joka vaatii noin kuuden kuukauden päätoimisen työpanoksen. Diplomityö sijoittuu maisteriopintojen toiseen opintovuoteen.

Tutustu Digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelman opintosisältöön 2019–2020 opinto-oppaasta.

Opetus ja opiskelu

Kaksivuotinen digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelma on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

Pääasiallisena opetuskielenä on suomi, mutta opintomateriaali on usein englanninkielistä. Ohjelmaan sisältyy myös englanninkielisiä kursseja.

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti työelämävalmiuksia kehittäviä opetusmenetelmiä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa, tiimityöskentely ja systemaattinen kehittämisote kouluttavat sinua analysoimaan ongelmia ja ilmiöitä, ja mikä tärkeintä, tuottamaan niihin ratkaisuja. Kehität asteittain ratkaisuosaamistasi lähtien yksittäisten kurssien harjoituksista, ja edeten laajempien harjoitustöiden ja kehittämisprojektien kautta kohti opintojen loppuvaiheessa toteutettavaa diplomityötä. Teoria- ja menetelmäosaamisen lisäksi opit soveltamaan osaamistasi monipuolisesti, ja saat täydentävää osaamista liittyen ongelmien ratkaisuun, tiimityöskentelyyn, johtamisvalmiuksiin ja viestintään.

Ohjelmaan sisältyy sekä kursseja, jotka vaativat läsnäoloa, että kursseja, joiden suorittaminen etäopiskeluna on suurelta osin mahdollista. Opetusmenetelmät ja -teknologiat kehittyvät koko ajan ja mahdollistavat paremmat etäopiskelumahdollisuudet ja erilaisten sähköisten opintotyökalujen soveltamisen.

 

Digitaalinen palvelutuotanto

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
2.12.2019 – 22.1.2020 klo 15:00