Opintojen sisältö

Tuotannon johtamisen DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoon.

Suoraan DI-tutkintoa suorittamaan valituilla ohjelma koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä.

Kandidaatintutkinnosta jatkavilla ohjelman opintojen osa-alueet ovat syventymisopinnot, sivuopinnot, vapaasti valittavat opinnot sekä opintojen loppuvaiheessa tehtävä diplomityö.

Ydinopinnoilla (12 op) varmistetaan suoraan ohjelmassa aloittavien osalta riittävä lähtötaso ohjelman syventymisopintoihin. 

Syventymisopintoina (48–54 op) ovat toimitusketjun johtaminen ja kustannusjohtaminen.

Sivuopinnot (24 op) ovat tietotekniikka, konetekniikka, energia- ja ympäristötekniikka sekä kemian prosessitekniikka. Jos aiemman tutkinnon pääasiallinen ala on ollut teknillinen, opiskelija voi valita myös mm. tuotantotalouden tai liiketalouden sivuopinnot.

Tarvittaessa tutkintoon voi sisällyttää vapaasti valittavia opintoja 6 op.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään diplomityö (30 op). Diplomityö on ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävä, joka vaatii noin kuuden kuukauden päätoimisen työpanoksen. Diplomityö sijoittuu maisteriopintojen toiseen opintovuoteen.

Ohjelman sisältö muodostuu toimitusketjun johtamisen ja kustannusjohtamisen alan opinnoista. Ohjelmassa pystyt suuntautumaan jonkin näiden osa-alueen ammattilaiseksi ja saamaan lisäksi kattavan kuvan yritysten toiminnoista ja niiden välisistä suhteista muiden osa-alueiden opintojen kautta.   

Toimitusketjun johtamisen kursseilla saat kahdenlaisia taitoja: analysointitaitoja ja kehittämishankkeiden johtamistaitoja. Valmistuneena osaat analysoida toimitusketjun prosesseja ja yhdistellä yrityksen tietojärjestelmistä saatavaa laajaa tietomäärää kokonaisuuksiksi päätöksentekoa varten. Analysoinnin lisäksi pystyt suunnittelemaan ja vetämään toimitusketjun kehittämisprojekteja monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä. Tämä yhdistelmä antaa hyvän valmiuden ymmärtää yrityksen toiminnan kokonaisuutta ja toimia monipuolisissa työtehtävissä niin toimitusketjun johtamisen kuin liiketoiminnan kehittämisen alueella.

Kustannusjohtamisen kursseilla saat valmiudet yrityksen kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen, omaisuuden hallintaan, budjetointiin, raportointiin sekä laskentajärjestelmien kehittämiseen. Opinnoissa korostuu vankka menetelmällinen osaaminen ja analyyttinen ajattelu. Kustannusjohtaminen yhdistääkin kustannukset ja toimintaprosessit hyödyntäen ja kehittäen erilaisia analyysi- ja laskentamenetelmiä, unohtamatta mittaamisen ja arvottamisen näkökulmaa.

Tutustu Tuotannon johtamisen DI-tutkinnon opintosisältöön lukuvuoden 2021-2022 opinto-oppaasta.

Opetus ja opiskelu

Suoraan DI-tutkintoa suorittamaan valitut opiskelevat päätoimisten perusopiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelu on päätoimista; erillistä ilta-tai viikonloppuopetusta ei järjestetä.

Opetuksessa hyödynnetään paljon uusia, työelämävalmiuksia tukevia opetusmenetelmiä. Opiskelijana pääset muun muassa orientoitumaan aiheeseen opetuspelien avulla ja jatkamaan tiedon hankkimista ja soveltamista ongelmalähtöisen oppimisen avulla.

Tentit on usein korvattu case-harjoitustöiden, kehittämisprojektien, ryhmätöiden ja jatkuvan arvioinnin avulla. Lisäksi pääset toteuttamaan harjoitustöitä yrityksiin sekä harjoittelemaan laajojen tietoaineistojen suodattamista ja tulkitsemista kehittämisen lähtökohtana.

Opintojen avulla saat näin ollen teoriatiedon lisäksi paljon muutakin osaamista: tiedon sovelluskykyä, ongelman ratkaisukykyjä, tiimityöskentelytaitoja, johtamisvalmiuksia sekä viestintäosaamista. Lisäksi pääset harjoittelemaan paljon analysointi- ja suunnittelutaitoja sekä kehittämistoiminnan vetäjän taitoja jo opiskeluaikanasi.

Tuotannon johtamisen maisteriohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00