Opintojen sisältö

Tuotannon johtamisen DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Maisteriohjelma koostuu syventymisopinnoista ja siihen liittyvästä diplomityöstä, sivuopinnoista ja valinnaisista/täydentävistä opinnoista.

Syventymisopinnot (78 op) ovat toimitusketjun johtaminen, kustannusjohtaminen ja systems engineering.

Sivuopinnot (24 op) ovat tietotekniikka, konetekniikka sekä muut mahdolliset tekniset sivuaineet.

Jos aiemman tutkinnon ala on ollut teknillinen, opiskelija voi valita kaikki LUT:n tarjoamat sivuopintokokonaisuudet.

Täydentäviin opintoihin (18 op) sisältyy valittuja kandidaatintasoisia opintojaksoja täydentämään aikaisemmin hankittua osaamista. Mikäli tarvetta täydentäviin opintoihin ei ole, voidaan valita vapaasti valittavia opintoja siten että tutkinnon minimi 120 op täyttyy.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään diplomityö (30 op.), joka on osa ohjelman syventymisopintoja. Diplomityö on ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävä, joka vaatii noin kuuden kuukauden päätoimisen työpanoksen. Diplomityö sijoittuu maisteriopintojen 2. opintovuoteen.

Ohjelman sisältö muodostuu toimitusketjun johtamisen, kustannusjohtamisen sekä systems engineering alan opinnoista. Ohjelmassa pystyt suuntautumaan jonkin näiden osa-alueen ammattilaiseksi ja saamaan lisäksi kattavan kuvan yritysten toiminnoista ja niiden välisistä suhteista muiden osa-alueiden opintojen kautta.   

Toimitusketjun johtamisen kursseilla saat kahdenlaisia taitoja: analysointitaitoja ja kehittämishankkeiden johtamistaitoja. Valmistuneena osaat analysoida toimitusketjun prosesseja ja yhdistellä yrityksen tietojärjestelmistä saatavaa laajaa tietomäärää kokonaisuuksiksi päätöksentekoa varten. Analysoinnin lisäksi pystyt suunnittelemaan ja vetämään toimitusketjun kehittämisprojekteja monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä. Tämä yhdistelmä antaa hyvän valmiuden ymmärtää yrityksen toiminnan kokonaisuutta ja toimia monipuolisissa työtehtävissä niin toimitusketjun johtamisen kuin liiketoiminnan kehittämisen alueella.

Kustannusjohtamisen kursseilla saat valmiudet yrityksen kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen, omaisuuden hallintaan, budjetointiin, raportointiin sekä laskentajärjestelmien kehittämiseen. Opinnoissa korostuu vankka menetelmällinen osaaminen ja analyyttinen ajattelu. Kustannusjohtaminen yhdistääkin kustannukset ja toimintaprosessit hyödyntäen ja kehittäen erilaisia analyysi- ja laskentamenetelmiä, unohtamatta mittaamisen ja arvottamisen näkökulmaa.

Systems engineering opinnoissa opitaan peruskäsitteet, menetelmät ja työkalut sekä niiden käyttö systeemien suunnittelussa ja analysoinnissa. Opinnot tarjoavat lisäksi osaamisen kompleksisten systeemien mallintamiseen ja mallintamistulosten analysointiin sekä valmiudet eri simulointitekniikoiden soveltamiseen laaja-alaisesti tuotannon johtamisen toimintaympäristössä.

Lisäksi suoritat sivuaineen valitsemaltasi tekniikan alalta. Sivuaineesi valintaan vaikuttaa aikaisemman tutkintosi teknillisyys.

Tutustu Tuotannon johtamisen DI-tutkinnon opintosisältöön lukuvuoden 2017-2018 opinto-oppaasta.

Opetus ja opiskelu

Suoraan diplomi-insinööritutkintoa suorittamaan valitut opiskelevat päätoimisten perusopiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelu on siis päätoimista; erillistä ilta-tai viikonloppuopetusta ei järjestetä.

Opetuksessa hyödynnetään paljon uusia, työelämävalmiuksia tukevia opetusmenetelmiä. Opiskelijana pääset muun muassa orientoitumaan aiheeseen opetuspelien avulla ja jatkamaan tiedon hankkimista ja soveltamista ongelmalähtöisen oppimisen avulla.

Tentit on usein korvattu case-harjoitustöiden, kehittämisprojektien, ryhmätöiden ja jatkuvan arvioinnin avulla. Lisäksi pääset toteuttamaan harjoitustöitä yrityksiin sekä harjoittelemaan laajojen tietoaineistojen suodattamista ja tulkitsemista kehittämisen lähtökohtana. Opintojen avulla saat näin ollen teoriatiedon lisäksi paljon muutakin osaamista: tiedon sovelluskykyä, ongelman ratkaisukykyjä, tiimityöskentelytaitoja, johtamisvalmiuksia sekä viestintäosaamista. Lisäksi pääset harjoittelemaan paljon analysointi- ja suunnittelutaitoja sekä kehittämistoiminnan vetäjän taitoja jo opiskeluaikanasi.

Valmistuneet kuvaavat opintojaan antoisiksi, ajoittain rankoiksi mutta erittäin hyödylliseksi työelämän kannalta.

Tuotannon johtamisen DI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
joulukuu 2018 - tammikuu 2019