Opintojen sisältö

Yrittäjyyden DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Opintojesi aikana perehdyt syvällisesti yrittäjyyden teoriaan ja yrittäjyyden eri piirteisiin. Yritysten perustamisen, kehittämisen ja kasvun teemat ovat ohjelman ydinainesta. Saat myös erinomaiset valmiudet hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja opit ymmärtämään ja analysoimaan yritysten menestystä. Opit vuorovaikutustaitoja, kehittämään henkilöstön motivointijärjestelmiä ja hallitsemaan erilaisia johtamistilanteita.

Ohjelman opinnot koostuvat ydinopinnoista, syventymisopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Aiemmista opinnoistasi riippuen, opintoihisi saattaa myös kuulua muutamia kursseja täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa sinulle DI-opinnoissa tarvittavat pohjatiedot.

Ydinopinnot (18 op) sisältävät yrittäjyyden ja yritystoiminnan kannalta keskeisiä teemoja linkittyen esimerkiksi päätöksentekoon, strategiseen suunnitteluun ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Ydinopintoja tehdessäsi pääset valitsemaan itsellesi sopivat kurssit usean kurssin valikosta.

Syventymisopinnot (78 op) keskittyvät yrittäjyyteen ja sen keskeisiin osa-alueisiin. Ilmiöön syventyminen aloitetaan yrittäjyyden teoreettisen taustan opiskelulla ja tästä edetään yrittäjyyden ja yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisten osaprosessien ja ilmiöiden tarkasteluun. Syventymisopinnoissa perehdytään liiketoiminnan käynnistämiseen ja liikeidean kehittämiseen, sekä olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Omistajuus linkittyy keskeisesti yrittäjyyteen ja tätä suhdetta tarkastellaankin erilaisten yritysten näkökulmista (kuten esimerkiksi perheyrittäjyys) sekä omistajaohjauksen toteutuksen näkökulmasta. Osana syventymisopintoja tutustut myös suomalaiseen yrittäjyyspolitiikkaan ja yrittäjyyden edistämisen muotoihin yhteiskunnassa.       

Sivuopinnoissa (24 op) voit valita itsellesi soveltuvan opintokokonaisuuden LUT:n laajasta valikoimasta. Sivuopintojen valintaan liittyy kuitenkin joitain rajoituksia. Esimerkiksi jos aiempi tutkintosi ei ole tekninen, tulee sinun tehdä DI-opintoihisi liittyen tekninen sivuaine. Sinulle sopivan sivuaineen etsimiseen saat apua opintosuunnittelijoilta henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisen yhteydessä. Sivuainevalintojen lisäksi HOPS auttaa sinua jäsentämään, suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintosi.

Syventymisopintoihin kuuluu diplomityö (30 op). Diplomityö on tutkimuksen luonteinen DI-tutkinnon lopputyö, jonka suorittamista tuetaan seminaarikurssilla. Diplomityöllä osoitat perehtyneisyytesi opintoalasi ja ammatillisen tehtäväalueesi kannalta merkitykselliseen aiheeseen. Parhaimmillaan diplomityö ja omat työtehtävät tukevat hyvin toisiaan. Seminaarikurssilla saat tutkimuksen tekoon ja menetelmiin liittyvää tietoa ja pääset etenemään diplomityösi kanssa askel askeleelta muun ryhmän mukana.

Aikuisopiskelijoiden opintojen helpottamiseksi ohjelmasta on muokattu perusrakenteeltaan yhteneväinen. Halutessasi voit täydentää tutkintoasi hyödyntämällä koko yliopistomme opetustarjontaa.

Tutustu Yrittäjyyden DI-tutkinnon opintosisältöön lukuvuoden 2017-2018 opinto-oppaasta.

Opetus ja opiskelu

DI-opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vuodessa. Tämä edellyttää yleensä täysipäiväistä opiskelua. Työn ohessa opiskellen voit asettaa opintojen suoritusaikatavoitteeksi esimerkiksi kolme vuotta. Tutkinnon suoritat tuotantotalouden koulutusohjelmassa, joka on valittu useasti suomalaisen yliopisto-opetuksen laatuyksiköksi.

Yliopisto-opiskelu on melko joustavaa ja se, että suunnittelet opintosi ja tavoitteesi itse, mahdollistaa vaikuttamisen opintojen kuormittavuuteen. Opiskelijoinamme onkin niin työssä olevia, osa-aikaisesti työskenteleviä kuin täysipäiväisiä opiskelijoita. Tavallista on myös se, että valtaosa opinnoista suoritetaan työn ohessa, mutta diplomityön ja opintojen viimeistelyä varten otetaan opintovapaata.

Opetusmenetelmät kehittyvät koko ajan joustavammiksi, vähentäen jossain määrin kontaktiopetuksen määrää. Myös käytössä olevan teknologian kehittyminen helpottaa esimerkiksi ryhmätöiden tekoa omalta paikkakunnalta käsin. Työn ja opiskelun yhteensovittamista helpottaa myös se, että voit kytkeä opintoja omiin työtehtäviisi esimerkiksi harjoitustöiden kautta.

Ohjelman oppitunnit toteutetaan arkisin, ja ne pyritään aikatauluttamaan loppuviikolle mahdollisuuksien mukaan. Muista valinnoistasi (sivuaine, täydentävät kurssit) riippuen opintosi saattavat kuitenkin sijoittua eri päiville. Tämä on hyvä huomioida kun suunnittelet opintojasi.

DI-ohjelmassa opiskelu vaatii sekä aikaa että vaivannäköä. Pakollista läsnäoloa vaativia kursseja on vähän, mutta läsnäoloa vaativien opintojen lisäksi voit varautua tentteihin, ryhmätöihin ja erilaisiin harjoituksiin. Lisäksi hyödyt varmasti siitä, jos pystyt osallistumaan lähiopetukseen ja saamaan luentojen lisäksi myös sen annin, jota opiskelijakollegasi voivat oman kokemuksensa pohjalta tarjota. Suosittelemmekin 2-4 kk opintovapaan ottamista jossain vaiheessa opintoja. Tänä aikana voit keskittyä täysipainoisesti opiskeluun ja saada kerralla enemmän läsnäoloa vaativat kurssit suoritettua.

Yrittäjyyden DI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
joulukuu 2018 - tammikuu 2019

Yrittäjyyden DI-ohjelma, yhteystiedot

Timo Pihkala
Professori
puh. +358 40 541 8512

Marita Rautiainen
Tutkijatohtori
s-posti: marita.rautiainen@lut.fi
puh. +358 40 741 2559

Suomenkielisten ohjelmien valinnat:
hakijapalvelut@lut.fi
puh. +358 40 029 5130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)