Kestävyys akateemisessa koulutuksessa

LUT kouluttaa kestävästi ajattelevia tutkijoita, tulevaisuuden tekijöitä ja päättäjiä. LUT-yliopistosta valmistuneilla on valmiudet toimia vastuullisesti ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita omalla alallaan. Valmistuneille tehdyn kyselyn mukaan LUTin opinnoissa kehittynyt kestävyysosaaminen on yli kansallisen keskiarvon (Suomen Ekonomien ja TEKin tutkimukset). Myös kandidaatin tutkinnon suorittaneiden kysely 2020 kertoo, että kestävän kehityksen osaaminen on vahvistunut johdonmukaisesti sekä tekniikan että liiketalouden kandidaatin tutkinnoissa.

Kaikki uudet opiskelijat perehdytetään LUTin ympäristövastuulliseen ajatteluun ja tutkimukseen. 

Pyrimme sisällyttämään kaikkiin kandidaatin, maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmiemme osaamistavoitteisiin kestävän kehityksen teemoja. Lukuvuonna 2020 - 2021 80 prosenttia tutkinto-ohjelmistamme huomioi kestävyyden oppimistavoitteita. Se tarkoittaa 8 % nousua edelliseen lukuvuoteen verrattuna.

Esimerkkejä kestävyysteeman tekniikan tutkinto-ohjelmista: 

Kestävyys LUT-kauppakorkeakoulun teemana

Kauppatieteissä kestävä liiketalous sisältyy kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. Esimerkiksi ainutlaatuinen The Master's Programme in Supply Management tarjoaa työkaluja ja kompetenssin globaalien toimitusverkkojen hallintaan kestävyyden lisäämiseksi.

LUT-kauppakorkeakoulun opetus paneutuu kestävän arvonluonnin tekijöihin eli siihen, kuinka yritykset menestyvät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Edistämällä liiketoiminnan kestävää uudistamista LUT myös kitkee työelämän eriarvoisuutta.

LUT-kauppakorkeakoulu on sitoutunut YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME) -ohjelmaan, jonka tavoitteena on sitoa kestävät ja kansainvälisesti tunnistetut arvot kauppatieteiden opetukseen ja tutkimukseen.  

Valmistuneilta opiskelijoilta pyydetty palaute osoittaa, että opinnot LUTilla ovat merkittävästi vahvistaneet opiskelijoiden kestävän kehityksen osaamista. Esimerkiksi diplomi-insinööritutkinnon suorittaneiden kansallinen yliopistojen välinen vertailu osoittaa, että LUTista valmistuneilla kestävän kehityksen osaaminen on vahvistunut eniten.

Myös LUTista valmistuneet kauppatieteiden maisterit arvioivat eettisen toiminnan valmiutensa sekä kestävän kehityksen osaamisensa muita yksiköitä keskimääräistä paremmalle tasolle Suomen Ekonomien toteuttamassa kyselyssä.

Tutustu LUT-yliopiston koulutusohjelmiin Youtubessa.

Esimerkkejä kestävyysteeman avoimista yliopisto-opinnoista

Video: systeeminen muutos ja ilmastokriisin ratkaiseminen

Ota yhteyttä

sustainability@lut.fi

Kati Koikkalainen
Kestävyyspäällikkö
+358 40 584 2793

Minna Krupka
Viestintä
+358 50 452 9546

Tuomas Nevalainen
Tilapalvelupäällikkö
+358 40 684 3959

Annikka Nurkka
Laatupäällikkö
+358 40 0555784

Marko Kasurinen
Kehittämispäällikkö
+358 40 683 1488

etunimi.sukunimi@lut.fi