Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöasioiden huomioiminen ja hallinta ovat LUTissa osa organisaation johtamis- ja kehittämistoimintaa, jonka tukena yliopistolla on ympäristöjärjestelmä. Järjestelmän tärkein tehtävä on auttaa yliopistoa ympäristöasioiden kokonaisvaltaisessa hoidossa.

Green Campus -toimintamalli on konkreettinen esimerkki yliopiston ympäristötoiminnasta, jolla yliopisto edistää ympäristön hyvinvointia tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Ympäristöjärjestelmä tuo Green Campusta lähemmäs jokaisen arkea ja tekee konkreettiseksi sen, mitä kaikkea Green Campus on. Järjestelmä tukee meidän strategista toimintamallia ja luo raamit ympäristöasioiden kehittämiselle nyt ja jatkossa.

Ympäristöjärjestelmään kirjattu ympäristöpolitiikka sitouttaa yliopiston ylläpitämään ja kehittämään ympäristöasioidensa johtamista sekä henkilöstönsä tietotaitoa ympäristöasioissa.

Ympäristöpolitiikan lisäksi LUTin ympäristöjärjestelmän keskeisimpiä osa-alueita ovat yliopiston kolme tärkeintä ympäristönäkökohtaa: A) Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus, B) Energia, luonnonvarat, jätteet sekä liikenne, C) Ympäristöyhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Jokaiselle näkökohdalle on kirjattu omat ympäristöpäämääränsä eli pitkän tähtäimen tavoitteet. Niitä kohti edetään yliopiston normaaliin toimintaan integroitavien toimenpiteiden kautta. Toimenpiteiden avulla minimoidaan yliopiston ympäristövaikutukset sekä vahvistetaan myönteisiä ympäristöseurauksia.

Ympäristöpolitiikan ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Keskeinen työväline ympäristöpolitiikan ja -päämäärien toteuttamisessa ovat mittarit, joilla toimintaa seurataan. Seurannan avulla yliopiston ympäristövaikutuksia pystytään systemaattisesti arvioimaan. Tavoitteena on ympäristösuojelutason jatkuva parantaminen.

WWF:n Green Office -merkki

LUTilla on hallussaan WWF:n myöntämä Green Office -merkki ja diplomi. Green Office on WWF Suomen kehittämä, toimistoille tarkoitettu ympäristöohjelma. Sen tavoitteena on työpaikan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Green Office motivoi henkilöstöä arjen ekotekoihin, parantaa ympäristötietoisuutta ja tuo kustannussäästöjä. Järjestelmästä hyötyvät organisaatio ja ympäristö yhdessä.

Green Office -merkki edellyttää, että LUTilla on ympäristöohjelma, joka sisältää konkreettiset toimet sekä tavoitteet haitallisten ympäristötoimien vähentämiseksi.

Vaadittuja kriteerejä ovat muun muassa kasvihuonepäästöjen vähentäminen energiansäästöllä, jätteiden vähentäminen, kierrättäminen ja lajittelu, hankintojen ympäristönäkökohtien huomioiminen sekä henkilöstön valistaminen Green Office -toimintatavoista.