Hakeminen Digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelmaan

Seuraava hakuaika on vuodenvaihteessa 1.12.2021 - 19.1.2022 klo 15.00, syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen. Seuraavan hakukierroksen valintaperusteet on päivitetty tälle sivulle.

Tämä diplomi-insinöörin tutkintoon johtava DI-ohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tässä ohjelmassa se on suunniteltu suoritettavaksi päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa Lappeenrannan kampuksella.

Hakukelpoisuus

Digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*); tekniikan kandidaatti, diplomi-insinööri tai arkkitehti
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK*)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti)
 4. Suomalainen muu kuin tekniikan alan korkeakoulututkinto seuraavasti:
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto (alempi tai ylempi*)
 • Laskentatoimen, markkinoinnin tai tietojenkäsittelyn tradenomi (alempi tai ylempi*)
 • Restonomi, matkailun- ja ravitsemusalan ammattikorkeakoulututkinto (alempi tai ylempi*)
 • Kauppatieteiden kandidaatti tai maisteri*
 • Terveystieteiden kandidaatti tai maisteri*
 • Farmaseutti, proviisori*

* Ylemmän yliopistotutkinnon tai ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet ovat hakukelpoisia, mutta opintomenestystä arvioidaan alemman tutkinnon perusteella, jos hakijalla sellainen on. Saman alan koulutusohjelmasta eli tuotantotalous-nimisestä koulutusohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.8.2022 mennessä. Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 6.9.2022 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoa tuotantotalouden koulutusohjelmaan digitaalisen palvelutuotannon tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Vaiheessa I valitaan haastatteluun kutsuttavat. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään esipisteytyksen (vaihe I) ja haastattelun (vaihe II) yhteispistemäärän perusteella. Enimmäispistemäärä on 100. Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 50 % mahdollisista enimmäispisteistä. Tasapisteisiin päädyttäessä haastattelupisteet ratkaisevat valinnan.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Alin pistemäärä, jolla tuli kutsutuksi haastatteluun oli 32 (maksimipistemäärä 50). Alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi oli 75 (maximipistemäärä 100).

Vaihe I:

Opintomenestys (enintään 25 pistettä)

Hakuperusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo (ei painotettu ka) lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintotodistukseen merkityistä opintosuorituksista MUKAAN lukien opinnäytetyö.

Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa lasketaan opintosuoritusotteesta aritmeettinen keskiarvo hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opintosuorituksista MUKAAN lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan aritmeettinen keskiarvo on välillä 2,50-5,00:

 • 2,50 - 2,99 = 5 pistettä
 • 3,00 - 3,49 = 10 pistettä
 • 3,50 - 3,99 = 15 pistettä
 • 4,00 - 4,49 = 20 pistettä
 • 4,50 - 5,00 = 25 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois.

Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä.

Hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon lisäksi hankittu osaaminen (enintään 25 pistettä)

 • DI-ohjelman alaan liittyvä työkokemus, enintään 15 pistettä
 • DI-ohjelman alaan liittyvä koulutus, joka ei sisälly hakukelpoisuuden perusteena olevaan tutkintoon, enintään 10 pistettä.

Yliopistolla on oikeus päättää DI-ohjelman alaan liittyvän työkokemuksen ja koulutuksen soveltuvuudesta. Ko. osaamisen soveltuvuudesta ei voida antaa lausuntoja etukäteen.

Vaihe II: Haastattelu (enintään 50 pistettä)

Hakijoita kutsutaan sähköiseen haastatteluun (esim. Recright) I-vaiheen pisteiden perusteella. Haastattelussa arvioidaan

 • hakijan motivaatiota (mm. sisäinen ja ulkoinen motivaatio, kiinnostus alaan liittyen, kyky luoda ja nähdä merkitys omalle osaamiselle ja työlle, tavoitteellisuus jne.)
 • ja soveltuvuus ohjelmaan (mm. aiemmin suoritetut tuotantotalouteen liittyvät opinnot, aiempi kokemus alalta jne.).

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUTin suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Hakulomakkeella sinun ei tarvitse ilmoittaa hakutoivejärjestystä. Mikäli tulet hyväksytyksi useampaan koulutukseen voit vastaanottaa niistä yhden. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelusta - hakulomake aukeaa 1.12.2021 klo 8.00. Harmaa Täytä hakulomake -painike sijaitsee alla mainitun linkin kautta aukeavalla Opintopolun sivulla, kun selaat tuon sivun tietoja alaspäin: Maisterihaku, Digitaalinen palvelutuotanto, tuotantotalouden diplomi-insinööri (2 v).

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä ja oikein päin samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi sisällön mukaan esim. Tutkintotodistus-ins-amk-2000-05-31, Opintosuoritusote-keskeneräisestä-tutkinnosta, Muu-opiskelutodistus, Työtodistus-työnantaja-kesto-1v-2kk.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakuperusteena käytettävästä tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta tarvitaan oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Kopiot DI-ohjelman alaan liittyvistä työtodistuksista ja muista opiskelutodistukset (esim. alaan liittyvä täydennyskoulutus). Näiden todistusten tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.
 • Myös toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tarvitaan kopio työtodistuksesta/ väliaikaisesta työtodistuksesta, mikäli sitä käytetään osana työkokemusta (kesto huomioidaan korkeintaan hakuajan päättymiseen asti).
 • Virallisen kielenkääntäjän tekemä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös, mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.
 • Ansioluettelo, jossa näkyy selvästi ja kootusti aiemmat tutkinnot, keskeneräiset opinnot, aiemmin suoritetut tuotantotalouteen liittyvät opinnot ja aiempi työkokemus.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2021 - 19.1.2022 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Haastatteluvaiheeseen sijoittuvat hakijat saavat ohjeet ja linkin haastatteluvideon tekoon hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen valinnan edetessä - vain sähköpostitse ja arviolta helmi-maaliskuun vaihteessa. Myös he, jotka eivät sijoitu haastatteluvaiheeseen saavat asiasta tiedon sähköpostitse.

14.4.2022 valinnan tulos julkistetaan Oma Opintopolku -palvelussa ja kaikille hakijoille myös ilmoitetaan tuolloin valinnan tulos  sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Vaatimus suomen kielen taidosta täyttyy, jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä hakuaikana tai viimeistään täydennysajan loppuun 26.1.2022 klo 15.00 mennessä. Katso kaikki suomen kielen taidon osoittamisen tavat.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi