Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelma

Tämä on uusi maisteriohjelma diplomi-insinöörin tutkintoon, jonka opetus on alkamassa syksyllä 2019. DI-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja tässä ohjelmassa se on suunniteltu suoritettavaksi päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa.

Hakukelpoisuus

Voit hakea data-analyytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan, mikäli olet

 • Insinööri (AMK)
 • Tekniikan kandidaatti
 • Diplomi-insinööri (muu kuin tuotantotalouden)*
 • Insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut on hakukelpoinen, mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa
 • Soveltuva yliopistotutkinto (alempi tai ylempi) muulta kuin tekniikan alalta: esim. luonnontieteiden kandidaatti tai filosofian maisterin tutkinto tietotekniikan, tietojenkäsittelytieteen, matematiikan tai fysiikan pääaineella ovat soveltuvia tutkintoja.

* Tuotantotalouden DI-tutkinnon suorittaneet eivät ole hakukelpoisia - eivät DI-tutkinnolla, eivätkä tuotantotalouden DI-tutkintoon sisältyvällä kandidaatin tutkinnolla. Tuotantotalouden DI-tutkinnon suorittaneeksi katsotaan "tuotantotalous" nimisestä koulutusohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2019 mennessä. Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 5.8.2019 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoa tuotantotalouden koulutusohjelmaan data-analytiikka päätöksenteossa tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Vaiheessa I valitaan haastatteluun kutsuttavat. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään tutkintotodistuksen pisteytyksen (vaihe I) ja haastattelun (vaihe II) yhteispistemäärän perusteella. Enimmäispistemäärä on 80. Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 50 % mahdollisista enimmäispisteistä. Tasapisteisiin päädyttäessä haastattelupisteet ratkaisevat valinnan.

Vaihe I: Tutkintotodistuksen pisteytys (enintään 40 pistettä)

Hakuperusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista mukaan lukien opinnäytetyö.

Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa lasketaan opintosuoritusotteesta aritmeettinen keskiarvo hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opinnoista mukaan lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan aritmeettinen keskiarvo on välillä 3-5:

 • 3,00 - 3,24 = 10 pistettä
 • 3,25 - 3,49 = 15 pistettä
 • 3,50 - 3,74 = 20 pistettä
 • 3,75 - 3,99 = 25 pistettä
 • 4,00 - 4,24 = 30 pistettä
 • 4,25 - 4,49 = 35 pistettä
 • 4,50 - 5,00 = 40 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

HUOM! Voit hakea vaikka keskiarvosi jäisi alle 3 - et vain saa siitä pisteitä tässä valinnassa.

Vaihe II: Haastattelu (enintään 40 pistettä)

Hakijoita kutsutaan haastatteluun I-vaiheen pisteiden perusteella. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota (mm. sisäinen ja ulkoinen motivaatio, kiinnostus alaan liittyen, kyky luoda ja nähdä merkitys omalle osaamiselle ja työlle, tavoitteellisuus jne.) ja soveltuvuus ohjelmaan (mm. aiemmin suoritetut tuotantotalouteen tai tietotekniikkaan liittyvät opinnot, aiempi kokomus alalta jne.).

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUT:n suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja. Ohjelmassa on korkeintaan 20 aloituspaikkaa.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Data-analytiikka päätöksenteossa, diplomi-insinööri (2 v)" alta. Hakulomake aukeaa 3.12.2018 klo 8.00.

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi esim. Tutkintotodistus-insinööri-amk-2000-05-31, Opintosuoritusote-keskeneräisestä-tutkinnosta-2018-12-03, Muu-opiskelutodistus-avoin-yliopisto, Ansioluettelo.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakuperusteena käytettävästä tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta, mutta kuitenkin 31.7.2019 mennessä valmistuvalta, tarvitaan oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Ansioluettelo, joka sisältää mm. aiemmin suoritetut tuotantotalouteen tai tietotekniikkaan liittyvät opinnot ja aiemman kokemuksen alalta. Alkuperäiset todistukset edellä mainituista on oltava valmis esittämään haastattelussa.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 3.12.2018 - 23.1.2019 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Haastatteluvaiheeseen sijoittuvat hakijat saavat lisäohjeet hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (vain sähköpostitse). Myös he, jotka eivät sijoittuneet haastatteluvaiheeseen saavat asiasta tiedon sähköpostitse.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 15.4.2019 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 15.4.2019 ilmoitustaululla yliopiston ala-aulassa ja Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 8.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6).

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173