Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelma

AJANKOHTAISTA: Uudet opiskelijat on valittu syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin. Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin on vuodenvaihteessa 2020-2021 (joulu-tammikuussa), syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin.

Tämä on maisteriohjelma diplomi-insinöörin tutkintoon. DI-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja tässä ohjelmassa se on suunniteltu suoritettavaksi päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa Lappeenrannassa.

Hakukelpoisuus

Data-analyytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK*)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Luonnontieteiden kandidaatti tai filosofian maisteri* pääaineena tietotekniikka, tietojenkäsittelytiede, matematiikka tai fysiikka tai vastaavat alat
 5. Kauppatieteiden kandidaatti tai maisteri*
 6. Laskentatoimen tai tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK)

* Ylemmän yliopistotutkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat hakukelpoisia, mutta  opintomenestystä arvioidaan alemman tutkinnon perusteella, jos sellainen on.

Tuotantotalouden DI-tutkinnon suorittaneet eivät ole hakukelpoisia - eivät DI-tutkinnolla, eivätkä tuotantotalouden DI-tutkintoon sisältyvällä kandidaatin tutkinnolla. Tuotantotalouden DI-tutkinnon suorittaneeksi katsotaan "tuotantotalous" nimisestä koulutusohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2020 mennessä. Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 5.8.2020 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoa tuotantotalouden koulutusohjelmaan data-analytiikka päätöksenteossa tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Vaiheessa I valitaan haastatteluun kutsuttavat. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään esipisteytyksen (vaihe I) ja haastattelun (vaihe II) yhteispistemäärän perusteella. Enimmäispistemäärä on 100. Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 50 % mahdollisista enimmäispisteistä. Tasapisteisiin päädyttäessä haastattelupisteet ratkaisevat valinnan.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Vuonna 2019 alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi oli 40 (maximipistemäärä oli tuolloin 80). Valintaperusteet ovat täysin uudistuneet vuoden 2020 hakuun, joten vuodet eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Vaihe I:

Opintomenestys (enintään 25 pistettä)

Hakuperusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo (ei painotettu ka) lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista MUKAAN lukien opinnäytetyö.

Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa lasketaan opintosuoritusotteesta aritmeettinen keskiarvo hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opinnoista MUKAAN lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan aritmeettinen keskiarvo on välillä 2,50-5,00:

 • 2,50 - 2,99 = 5 pistettä
 • 3,00 - 3,49 = 10 pistettä
 • 3,50 - 3,99 = 15 pistettä
 • 4,00 - 4,49 = 20 pistettä
 • 4,50 - 5,00 = 25 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois.

Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä.

Hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon lisäksi hankittu osaaminen (enintään 25 pistettä)

 • DI-ohjelman alaan liittyvä työkokemus, enintään 15 pistettä
 • DI-ohjelman alaan liittyvä koulutus, joka ei sisälly hakukelpoisuuden perusteena olevaan tutkintoon, enintään 10 pistettä.

Yliopistolla on oikeus päättää DI-ohjelman alaan liittyvän työkokemuksen ja koulutuksen soveltuvuudesta. Ko. osaamisen soveltuvuudesta ei voida antaa lausuntoja etukäteen.

Vaihe II: Haastattelu (enintään 50 pistettä)

Hakijoita kutsutaan haastatteluun I-vaiheen pisteiden perusteella. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota (mm. sisäinen ja ulkoinen motivaatio, kiinnostus alaan liittyen, kyky luoda ja nähdä merkitys omalle osaamiselle ja työlle, tavoitteellisuus jne.) ja soveltuvuus ohjelmaan (mm. aiemmin suoritetut tuotantotalouteen liittyvät opinnot, aiempi kokemus alalta jne.).

Muuta huomioitavaa

Ohjelmaan valitaan uusia opiskelijoita korkeintaan 20. Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUTin suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Hakulomakkeella sinun ei tarvitse ilmoittaa hakutoivejärjestystä. Mikäli tulet hyväksytyksi useampaan koulutukseen voit vastaanottaa niistä yhden. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Data-analytiikka päätöksenteossa, diplomi-insinööri (2 v)" alta. Hakulomake aukeaa 2.12.2019 klo 8.00.

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä ja oikein päin samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi esim. Tutkintotodistus-insinööri-amk-2000-05-31, Opintosuoritusote-keskeneräisestä-tutkinnosta-2019-12-03, Muu-opiskelutodistus-täydennyskoulutus, Työtodistus-työnantaja-kesto-1v-2kk.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakuperusteena käytettävästä tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta tarvitaan oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Kopiot DI-ohjelman alaan liittyvistä työtodistuksista ja muista opiskelutodistukset (esim. alaan liittyvä täydennyskoulutus). Näiden todistusten tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.
 • Myös toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tarvitaan kopio työtodistuksesta/ väliaikaisesta työtodistuksesta, mikäli sitä käytetään osana työkokemusta (kesto huomioidaan korkeintaan hakuajan päättymiseen asti).
 • Ansioluettelo

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 2.12.2019 - 22.1.2020 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Haastatteluvaiheeseen sijoittuvat hakijat saavat lisäohjeet hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (vain sähköpostitse). Haastattelut toteutetaan Skypen välityksellä. Myös he, jotka eivät sijoittuneet haastatteluvaiheeseen saavat asiasta tiedon sähköpostitse.

 • Haastatteluvaiheeseen sijoittuneet hakijat ovat selvillä ja he ovat saaneet tiistaina 25.2.2020 iltapäivällä haastattelukutsun hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (vain sähköpostitse). Haastattelut toteutetaan Skypen välityksellä (vk 10-11). Myös he, jotka eivät sijoittuneet haastatteluvaiheeseen saivat asiasta tiedon sähköpostitse 25.2.2020.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 15.4.2020 mennessä sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä viimeistään täydennysajan loppuun 29.1.2020 klo 15.00 mennessä. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi