Hakeminen energiatekniikan EnTeDI-ohjelmaan, Lappeenranta, Lahti, Turku

AJANKOHTAISTA: Uudet opiskelijat on valittu syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin. Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin on vuodenvaihteessa 2020-2021 (joulu-tammikuussa), syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin. Valintaperusteita päivitetään parhaillaan seuraava hakukierrosta varten.

Energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon (120 opintopistettä) tähtäävä EnTeDI-ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna.

Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä. Vain eräitä laboratorioharjoituksia ja seminaaripäiviä toteutetaan lukukausittain muutamana päivänä lähiopetuksena. Lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa. Saat jo hakuvaiheessa valita, mikä lähiopetuspaikkakunta sopii sinulle parhaiten. Huolimatta siitä minkä lähiopetuspaikkakunnan valitset, on joitakin opintoja Lappeenrannassa, esimerkiksi laboratoriotyöt.

HUOM! Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa hakeeko Lappeenrannassa, Lahdessa vai Turussa järjestettävään lähiopetukseen. Hakija voi hakea kahteen lähiopetuskohteeseen mutta hänen tulee asettaa hakulomakkeella kohteet ensisijaisuusjärjestykseen. Järjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Lähiopetuskohteeseen valitaan ensin opiskelijat niistä hakijoista, jotka ovat asettaneet ko. paikkakunnan ensisijaiseksi hakukohteekseen. Jos lähiopetuspaikkakunnan aloituspaikat eivät täyty ensisijaisista hakijoista, loput aloituspaikat täytetään toissijaisilla hakijoilla.

Hakukelpoisuus

Energiatekniikan EnTeDI-ohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti)
 4. Suomalainen muu kuin tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi***) tai suomalainen muu kuin tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto (alempi tai ylempi***).

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot.

* Saman alan koulutusohjelmasta (eli energiatekniikasta) valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa ja opintomenestystä siinä, jos hakijalla sellainen on.

*** Aiemmin suoritettu ylempi yliopistotutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa tutkintoa ja opintomenestystä siinä, jos hakijalla sellainen on.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2020 mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 5.8.2020 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen pisteyttämällä aiemmat opinnot ja opintomenestys. Lopullinen valinta tehdään haastatelluista hakijoista esivalintapisteiden ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. Maksimipistemäärä esivalinnassa on 16 pistettä. Esivalinnan ja haastattelun yhteispistemäärä on maksimissaan 26 pistettä. Tasapistetilanteessa valinta tehdään aiemman opintomenestyksen perusteella (hakukelpoisuuden antavan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo, mukaan lukien opinnäytetyö).

Hakijoilta ei vaadita työkokemusta. Energiatekniikan alaan liittyvä työkokemus, joka on hankittu hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon valmistumisen jälkeen ja hakuajan päättymiseen mennessä huomioidaan pisteytyksessä.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Alin pistemäärä, jolla sijoittui haastatteluvaiheeseen oli 7-8 pistettä (maximipistemäärä esivalinnassa oli 16).

1) ESIVALINTA

Hakijat asetetaan valintajärjestykseen aiempien ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoisten opintojen, opintomenestyksen ja työkokemuksen perusteella.

Aiemmat opinnot (max 10 pistettä)

Energiatekniikkaa tukeviksi opinnoiksi lasketaan sellaiset opinnot, joista on huomattavaa hyötyä energiatekniikan opiskelussa. Tällaisia sisältöjä ovat mm. termodynamiikka, lämpö-oppi, lämmönsiirto, virtaustekniikka, ydintekniikka, energianmuuntoa koskevat opintojaksot, jne. Lisäksi voimalaitoksissa ja energianmuunnossa tarvittavien apulaitteiden (pumput, puhaltimet, kompressorit, turbiinit, lämmönvaihtimet, jne.) suunnittelua, valmistusta, mittausta ja näihin liittyvien prosessien laskentaa käsittelevät opintojaksot lasketaan energiatekniikkaa tukeviksi opinnoiksi. Puhtaasti muihin oppiaineisiin, esimerkiksi kone-, sähkö-, tai ympäristötekniikkaan, liittyviä opintojaksoja ei lasketa energiatekniikkaa tukeviksi opinnoiksi.

Fysiikan opintoihin voidaan varsinaisten fysiikan opintojen lisäksi laskea joitakin sähkötekniikan peruskursseja sekä joitakin konetekniikan opintoja, esimerkiksi statiikka ja mekaniikka.

Opinnäytetöitä tai harjoittelua ei huomioida osana aiempia opintoja.

Yliopistolla on oikeus päättää, mitkä opinnot ovat soveltuvia. Opintojen soveltuvuudesta ei anneta lausuntoja etukäteen.

LUTilla on oikeus päättää, täyttävätkö opinnot kelpoisuuskriteerit. Opinnäytetöitä tai harjoittelua ei huomioida osana aiempia opintoja.

Mikäli hakijan tutkintotodistuksessa opintoja on esitetty kokonaisuuksina/moduuleina, joista ei käy ilmi yksittäisten opintojaksojen opintopistelaajuudet ja sisällöt, on hakijan, halutessaan, että kyseiset opintojaksot hyväksytään energiatekniikkaa tukeviin opintoihin tai matematiikan ja fysiikan opintoihin, eriteltävä hakulomakkeella tällaisiin kokonaisuuksiin sisältyvät opintojaksot ja niiden op-laajuudet. Kokonaisia moduuleja ei lasketa.

Energiatekniikkaa tukevat amk- tai yliopistotasoiset opinnot (max 6 pistettä)

 • 24 - 40 opintopistettä = 3 pistettä
 • 41 - 69 opintopistettä = 4 pistettä
 • 70 opintopistettä tai enemmän = 6 pistettä

Matematiikan ja fysiikan amk- tai yliopistotasoiset opinnot (max 4 pistettä)

 • 20 - 35 opintopistettä = 2 pistettä
 • 36 opintopistettä tai enemmän = 4 pistettä

Myös muut kuin hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon kuuluvat korkeakouluopinnot, esim. ko. alan opinnot avoimessa korkeakoulussa, voidaan huomioida osana tukevia opintoja. Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä ja niistä tulee olla oppilaitoksen myöntämä opintosuoritusote hakemuksen liitteenä. Yli 15 vuotta vanhemmat suoritukset eivät ole kelpoisia elleivät ne kuulu tutkintoon. Mahdolliset suomalaiset yliopistotasoiset opintoviikkosuoritukset muutetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8 ja amk-tasoiset kertoimella 1,5.

Opintomenestys (max 5 pistettä)

Hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkinnon aritmeettinen keskiarvo (ei painotettu ka) pisteytetään seuraavasti:

 • keskiarvo 2,50 - 3,49 = 1 piste
 • keskiarvo 3,50 - 4,49 = 3 pistettä
 • keskiarvo 4,50 tai yli = 5 pistettä

Mikäli hakijan aiempi tutkinto ei ole arvosteltu asteikolla 1-5, suhteutetaan keskiarvorajat 5-portaiselle asteikolle. Keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintojaksoista MUKAAN lukien opinnäytetyö.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevan hakijan kohdalla keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeerisesti arvostelluista opintojaksoista MUKAAN lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat, kuten S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois. Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä eli tässä tapauksessa numeeristen arvosanojesi summa jaettuna arvosanojen määrällä.

Työkokemus (max 1 piste, ei kuitenkaan vaatimuksena)

Energiatekniikan alaan liittyvä työkokemus, joka on hankittu hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon valmistumisen jälkeen ja hakuajan päättymiseen mennessä, pisteytetään seuraavasti:

 • työkokemusta alle 2 vuotta = 0 pistettä
 • työkokemusta yli 2 vuotta = 1 piste

Työkokemusta laskettaessa osa-aikatyö otetaan huomioon työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella (esim. 80 % osa-aikatyössä 0,8 x työsuhteen kesto).

2) HAASTATTELU (max 10 pistettä)

Haastattelulla selvitetään hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista. Hakijan motivaatiota ja opiskelumahdollisuuksia voidaan arvioida ohjelmakohtaisten kysymysten perusteella. Lisäksi arvioidaan hakijan kieli- ja viestintätaitoja. Voidakseen tulla valituksi hakijan tulee saada haastattelusta vähintään 7 pistettä.

Muuta huomioitavaa

Ohjelmaan valitaan uusia opiskelijoita seuraavasti: korkeintaan 20 Lappeenrantaan, korkeintaan 20 Lahteen ja korkeintaan 20 Turkuun. Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUTin suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Hakulomakkeella sinun ei tarvitse ilmoittaa hakutoivejärjestystä eri ohjelmille. Mikäli tulet hyväksytyksi useampaan koulutukseen voit vastaanottaa niistä yhden. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Energiatekniikan EnTeDI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana.

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä ja oikein päin samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi esim. Tutkintotodistus-insinööri-amk-2000-05-31, Opintosuoritusote-keskeneräisestä-tutkinnosta, Työtodistus-työnantaja-kesto-3v-2kk-1pv, Muu-opiskelutodistus-avoin-yliopisto.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Kopiot muista mahdollisista korkeakouluopintojen todistuksista, jotka tukevat ko. ohjelmassa opiskelua, esim. avoimessa yliopistossa suoritetut alan opinnot.
 • Kopio työtodistuksesta energiatekniikan alaan liittyvästä työkokemuksesta, mikäli valmistumisen jälkeistä työkokemusta on yli kaksi vuotta hakuajan päättymiseen mennessä. Työtodistuksen kopion tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistama. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.
 • Myös toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tarvitaan kopio työtodistuksesta/väliaikaisesta työtodistuksesta, mikäli sitä käytetään osana työkokemuksen kestoa (kesto huomioidaan korkeintaan hakuajan päättymiseen asti).

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 2.12.2019 - 22.1.2020 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Haastatteluvaiheeseen sijoittuvat hakijat saavat ohjeet ja linkin haastatteluvideon tekoon hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (vain sähköpostitse) valinnan edetessä. Myös he, jotka eivät sijoittuneet haastatteluvaiheeseen saavat asiasta tiedon sähköpostitse.

 • Haastatteluvaiheeseen sijoittuvat hakijat ovat saaneet 10.3.2020 aamupäivällä linkin haastatteluvideon tekoon hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (vain sähköpostitse). EnTeDI:n videohaastattelut ovat auki 10.-16.3.2020 klo 23.59 asti. Myös he, jotka eivät sijoittuneet haastatteluvaiheeseen saivat asiasta tiedon sähköpostiinsa 10.3.2020 iltapäivällä.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 15.4.2020 mennessä sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Vaatimus suomen kielen taidosta täyttyy jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä hakuaikana tai viimeistään täydennysajan loppuun 27.1. klo 15.00 mennessä. Katso kaikki suomen kielen taidon osoittamisen tavat.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi