Hakeminen energiatekniikan EnTeDI-ohjelmaan, Lappeenranta, Lahti, Turku

AIKATAULUSTA: Sähköpostit on nyt lähetetty haastatteluvaiheeseen sijoittuneille hakijoille (tiistaina 27.2.2018 iltapäivällä). Ko. hakijat saivat ohjeet haastatteluvideon tekoon hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Video tulee palauttaa viimeistään 11.3.2018 (tarkista viimeisen palautuspäivän kellonaika saapuneesta sähköpostista erikseen).

Uutena syksyllä 2018 alkava energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon (120 opintopistettä) tähtäävä EnTeDI-ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna.

Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä. Vain eräitä laboratorioharjoituksia ja seminaaripäiviä toteutetaan lukukausittain muutamana päivänä lähiopetuksena. Lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa. Saat jo hakuvaiheessa valita, mikä lähiopetuspaikkakunta sopii sinulle parhaiten. Huolimatta siitä minkä lähiopetuspaikkakunnan valitset, on joitakin opintoja Lappeenrannassa, esimerkiksi laboratoriotyöt.

HUOM! Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa hakeeko Lappeenrannassa, Lahdessa vai Turussa järjestettävään lähiopetukseen. Hakija voi hakea kahteen lähiopetuskohteeseen ja hakija asettaa hakulomakkeella kohteet ensisijaisuusjärjestykseen. Järjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Lähiopetuskohteeseen valitaan ensin opiskelijat niistä hakijoista, jotka ovat asettaneet ko. paikkakunnan ensisijaiseksi hakukohteekseen. Jos lähiopetuspaikkakunnan aloituspaikat eivät täyty ensisijaisista hakijoista, loput aloituspaikat täytetään toissijaisilla hakijoilla. Suunniteltuja aloituspaikkoja on 20 Lappeenrannassa, 20 Lahdessa ja 20 Turussa.

Hakukelpoisuus

Energiatekniikan EnTeDI-ohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Muu suomalainen yliopistotutkinto tai muu suomalainen ylempi ammattikorkeakoulututkinto

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot.

* Saman alan koulutusohjelmasta (eli energiatekniikasta) valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa, jos hakijalla sellainen on.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2018 mennessä. Oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 3.8.2018 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen hakupapereiden perusteella. Lopullinen valinta tehdään haastatelluista hakijoista hakupapereiden ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. Maksimipistemäärä esivalinnassa on 16 pistettä. Esivalinnan ja haastattelun yhteispistemäärä on maksimissaan 26 pistettä.

1) ESIVALINTA

Hakijat asetetaan valintajärjestykseen aiempien ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoisten opintojen, opintomenestyksen ja työkokemuksen perusteella.

Aiemmat opinnot (max 10 pistettä)

Energiatekniikkaa tukevat amk- tai yliopistotasoiset opinnot (max 6 pistettä)

 • 24 - 40 opintopistettä = 3 pistettä
 • 41 - 69 opintopistettä = 4 pistettä
 • 70 opintopistettä tai enemmän = 6 pistettä

Matematiikan ja fysiikan amk- tai yliopistotasoiset opinnot (max 4 pistettä)

 • 20 - 35 opintopistettä = 2 pistettä
 • 36 opintopistettä tai enemmän = 4 pistettä

Myös muut kuin hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon kuuluvat korkeakouluopinnot esim. opinnot avoimessa korkeakoulussa huomioidaan osana tukevia opintoja. Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä ja niistä tulee olla oppilaitoksen myöntämä opintosuoritusote hakemuksen liitteenä. Yli 15 vuotta vanhemmat suoritukset eivät ole kelpoisia elleivät ne kuulu tutkintoon. Mahdolliset suomalaiset yliopistotasoiset opintoviikkosuoritukset muutetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8 ja amk-tasoiset kertoimella 1,5.

Opintomenestys (max 5 pistettä)

Hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkinnon aritmeettinen keskiarvo pisteytetään seuraavasti:

 • keskiarvo 2,50 - 3,49 = 1 piste
 • keskiarvo 3,50 - 4,49 = 3 pistettä
 • keskiarvo 4,50 tai yli = 5 pistettä

Mikäli hakijan aiempi tutkinto ei ole arvosteltu asteikolla 1-5, suhteutetaan keskiarvorajat 5-portaiselle asteikolle. Keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintojaksoista POIS lukien opinnäytetyö.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevan hakijan kohdalla keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeerisesti arvostelluista opintojaksoista POIS lukien mahdollinen opinnäytetyö.

HUOM! Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Työkokemus (max 1 piste)

Energiatekniikan alaan liittyvä työkokemus pisteytetään seuraavasti:

 • työkokemusta alle 2 vuotta = 0 pistettä
 • työkokemusta yli 2 vuotta = 1 piste

Hakuajan loppuun mennessä oleva työkokemus huomioidaan valinnassa.

2) HAASTATTELU (max 10 pistettä)

Haastattelulla selvitetään hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista. Hakijan motivaatiota ja opiskelumahdollisuuksia voidaan arvioida ohjelmakohtaisten kysymysten perusteella. Lisäksi arvioidaan hakijan kieli- ja viestintätaitoja. Voidakseen tulla valituksi hakijan tulee saada haastattelusta vähintään 7 pistettä.

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUT:n suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja. Suunniteltuja aloituspaikkoja on 20 Lappeenrannassa, 20 Lahdessa ja 20 Turussa.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Energiatekniikan EnTeDI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Energiatekniikka EnTeDI, Lappeenranta, Lahti, Turku, diplomi-insinööri (2 v)" alta. Hakulomake avautuu 1.12.2017 klo 8.00.

 • Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi:ssä
 • Tulosta lähettämäsi hakulomake
 • Postita tulostamasi hakulomake yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa osoitteeseen: Lappeenrannan teknillisen yliopiston hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta
 • Merkitse kuoreen tunnus EnTeDI

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Kopiot muista mahdollisista korkeakouluopintojen todistuksista, jotka tukevat ko. ohjelmassa opiskelua, esim. avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot.
 • Kopio työtodistuksesta energiatekniikan alaan liittyvästä työkokemuksesta, mikäli työkokemusta on yli kaksi vuotta hakuajan päättymiseen mennessä
 • Ansioluettelo, johon työkokemuksen ajankohdat on selvästi merkitty.
 • Opintopolku.fi:ssä lähetetyn hakulomakkeen tulostus.

Kopioiden tutkintotodistuksista, muista mahdollisista kurssitodistuksista ja työtodistuksista tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisestä todistuksestasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2017 - 24.1.2018 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Sähköpostit on lähetetty haastatteluvaiheeseen sijoittuneille hakijoille tiistaina 27.2.2018 iltapäivällä. Haastatteluvaiheeseen sijoittuvat hakijat saivat ohjeet haastatteluvideon tekoon hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Video tulee palauttaa viimeistään 11.3.2018 (tarkista viimeisen palautuspäivän kellonaika saapuneesta sähköpostista erikseen).

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 12.4.2018 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 12.4.2018 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä.

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalinnan tuloksiin liittyvät tiedustelut: katso yhteystiedot sähköpostitse saamastasi tulosilmoituksesta.

Opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 12.4.2018 julkaistavan opiskelijavalinnan tuloksen osalta oikaisupyyntöaika päättyy 27.4.2018 klo 12.00. Lisätiedot oikaisupyyntöohjeesta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312