Hakeminen tuotantotalouden DI-ohjelmaan TUDI, Lahteen

TIEDOKSI: Kaikille hakijoille, sekä hyväksytyille että ei valituille, ilmoitetaan valinnan tulos 12.4.2018 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 12.4.2018  hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivulla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:iin toteutettavat lähiopinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Intensiiviopetusta on perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin Lahdessa, noin kolmena viikonloppuna kuukaudessa.

Hakukelpoisuus (uudistuneet; 3 v. työkokemusvaatimus poistunut hakukelpoisuudesta, työkokemuksesta saa nyt erikseen pisteitä)

Voit hakea tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:iin, mikäli sinulla on jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Insinööri (opistoinsinööri)
 2. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 3. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**). Lisäksi hakukelpoisia ovat soveltuvan tekniikan alan alemmat AMK-tutkinnot esim. rakennusmestari (AMK).
 4. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot.

* Saman alan koulutusohjelmasta (eli tuotantotaloudesta) valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa, jos hakijalla sellainen on.

HUOM! Keskeneräisellä tutkinnolla et voi hakea tähän ohjelmaan.

TARKENNUKSENA! Insinööritutkinnolla voivat hakea kaikkien alojen opistoinsinöörit ja insinööri (AMK):t.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoa tuotantotalouden tutkinto-ohjelmaan. Opiskelijat valitsevat tutkinnon syventymiskohteen (toimitusketjun johtaminen, suorituskyvyn johtaminen tai innovaatiojohtaminen) opintojen alkuvaiheessa. Jos jonkin syventymiskohteen valitsee huomattava enemmistö opiskelijoista, tasataan ryhmiä valintakoemenestyksen mukaisessa järjestyksessä,

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen, tutkintotodistuksen ja työkokemuksen yhteispisteiden (enintään 100 pistettä) perusteella. Tasapisteisiin päädyttäessä valintakoemenestys ratkaisee valinnan.

Valintakoe (enintään 50 pistettä)

Kaikki hakukelpoisuuden täyttävät hakijat voivat osallistua valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan osallistumisohjeet löytyvät tältä sivulta alempana. Valintakoe perustuu koekirjallisuuteen, joka on allaoleva vuonna 2018 (julkaistu 22.9.2017).

TUDI:N VALINTAKOE JÄRJESTETÄÄN LAHDESSA KESKIVIIKKONA 14.2.2018 KLO 12.00 - 15.00. HUOM! PAIKKA ON MUUTTUNUT ENNAKKOTIEDOISTA. UUSI PAIKKA ON:

TUDI:N VALINTAKOE PERUSTUU SEURAAVAAN VALINTAKOEKIRJALLISUUTEEN V. 2018:

Kaikki valintakoekysymykset tulevat olemaan suomeksi ja niihin vastataan suomeksi.

PS. Emme julkaise vanhoja TUDI-valintakokeita.

Tutkintotodistus (enintään 30 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo. Keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista mukaan lukien opinnäytetyö. Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan todistuksen keskiarvo on välillä 3-5:

 • 3,00 - 3,24 = 12 pistettä
 • 3,25 - 3,49 = 15 pistettä
 • 3,50 - 3,74 = 18 pistettä
 • 3,75 - 3,99 = 21 pistettä
 • 4,00 - 4,24 = 24 pistettä
 • 4,25 - 4,49 = 27 pistettä
 • 4,50 - 5,00 = 30 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

HUOM! Hakea voit vaikka pyydetty keskiarvo jäisi alle 3 - siitä ei vaan anneta pisteitä.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat, kuten S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois. Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä eli tässä tapauksessa numeeristen arvosanojesi summa jaettuna arvosanojen määrällä.

Työkokemus (enintään 20 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon jälkeinen, koulutusta vastaava työkokemus hakuajan päättymiseen mennessä seuraavasti:

 • vähintään kolmen vuoden työkokemus = 10 pistettä
 • vähintään viiden vuoden työkokemus = 15 pistettä
 • vähintään kahdeksan vuoden työkokemus = 20 pistettä

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUT:n suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Aloituspaikkoja tähän DI-ohjelmaan on 40. Ohjelman ei tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Edellinen opiskelijavalinta TUDI:iin oli vuonna 2016. Hakijoita oli tuolloin 117, joista 40 valittiin. Hakukelpoisuusvaatimuksiin ja pisteytyksiin on tullut muutoksia, joten aikaisemmat pisteet eivät olisi vertailukelpoisia tähän vuoden 2018 hakuun - siksi emme julkaise vuoden 2016 pisterajoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:iin Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI, Lahti, diplomi-insinööri (2 v)" alta. Hakulomake avautuu 1.12.2017 klo 8.00.

 • Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi:ssä
 • Tulosta lähettämäsi hakulomake
 • Postita tulostamasi hakulomake yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa osoitteeseen: Lappeenrannan teknillisen yliopiston hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta
 • Merkitse kuoreen tunnus TUDI

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden perusteena olevasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Työtodistukset valmistumisen jälkeisestä työkokemuksesta, mikäli työkokemusta on vähintään 3 vuotta (työtodistusten tulee vastata luetteloa, jonka kirjoitat sähköiselle hakulomakkeelle saadaksesi työkokemuspisteitä)
 • Opintopolku.fi:ssä lähetetyn hakulomakkeen tulostus

Kopioiden tutkintotodistuksista liitteineen sekä työtodistuksista tulee olla kahden henkilön oikeasi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2017 - 24.1.2018 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 12.4.2018 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 12.4.2018 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä.

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalinnan tuloksiin liittyvät tiedustelut: katso yhteystiedot sähköpostitse saamastasi tulosilmoituksesta.

Opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 12.4.2018 julkaistavan opiskelijavalinnan tuloksen osalta oikaisupyyntöaika päättyy 27.4.2018 klo 12.00. Lisätiedot oikaisupyyntöohjeesta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312