Hakeminen tuotantotalouden DI-ohjelmaan TUDI, Lahteen

AJANKOHTAISTA: Seuraava hakuaika on vuodenvaihteessa, 1.12.2020 - 20.1.2021 klo 15.00, syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin. Ohjelman valintaperusteet ja valintakoekirjallisuus 2021 on julkaistu alla.

Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:iin toteutettavat lähiopinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Intensiiviopetusta on perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin Lahdessa, noin kolmena viikonloppuna kuukaudessa.

Hakukelpoisuus

Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:iin voit hakea, mikäli sinulla on jonkin seuraavista tutkinnoista - keskeneräisellä tutkinnolla et voi hakea tähän ohjelmaan:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*); tekniikan kandidaatti, diplomi-insinööri tai arkkitehti
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**). Lisäksi hakukelpoisia ovat soveltuvan tekniikan alan alemmat AMK-tutkinnot esim. rakennusmestari (AMK) ja merikapteeni (AMK).
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Insinööri (opistoinsinööri)

Yliopistolla on oikeus päättää, täyttääkö tutkinto tai tutkinnon myöntänyt oppilaitos kelpoisuuskriteerit.

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri, arkkitehti) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot. Saman alan koulutusohjelmasta eli tuotantotalous-nimisestä koulutusohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa ja opintomenestystä siinä, jos hakijalla sellainen on.

TARKENNUKSENA: Kaikkien alojen insinööri (AMK):t ja opistoinsinöörit voivat hakea.

HUOM! Keskeneräisellä tutkinnolla et voi hakea tähän ohjelmaan.

Opiskelijavalinta

Muutokset valintaperusteisiin koronatilanteen johdosta ovat mahdollisia. Muutokset pyritään tekemään ennen hakuajan alkua.

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoa tutkinto-ohjelmassa Tuotantotalous TUDI, Lahti.

Opiskelijat valitsevat tutkinnon syventymiskohteen (toimitusketjun johtaminen, suorituskyvyn johtaminen tai innovaatiojohtaminen) opintojen alkuvaiheessa. Jos jonkin syventymiskohteen valitsee huomattava enemmistö opiskelijoista, tasataan ryhmiä valintakoemenestyksen mukaisessa järjestyksessä,

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen, tutkintotodistuksen ja työkokemuksen yhteispisteiden (enintään 100 pistettä) perusteella. Tasapisteisiin päädyttäessä valintakoemenestys ratkaisee valinnan.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi oli 52,50 (maksimipistemäärä 100).

Valintakoe (enintään 50 pistettä)

Kaikki määräaikaan hakemuksensa tehneet, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat voivat osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään tiistaina 16.2.2021 klo 15.00 - 18.00 osoitteessa Lahden Messukeskus, Kokoustilat (E-hallin alakerta), Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä vaan osallistumisohjeet lisätään tälle sivulle lähempänä koepäivää. Valintakoe tulee perustumaan alla lueteltuun valintakoekirjallisuuteen vuonna 2021 (tieto julkaistu 1.10.2020).

TUDI:N VALINTAKOE PERUSTUU SEURAAVAAN VALINTAKOEKIRJALLISUUTEEN VUONNA 2021

 • Heikkilä, Jussi ja Ketokivi, Mikko. Tuotanto murroksessa: Strategisen johtamisen uusi haaste. Talentum Oyj, Helsinki, 3. painos, 2013 tai 2. painos 2009
 • Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa (2008) toim. Vesa Harmaakorpi & Helinä Melkas. ACTA nro 200. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO, SUOMEN KUNTALIITTO, HELSINKI 2008. Saatavissa (pdf):      
  http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=2704

Valintakoe tulee sisältämään sekä essee- että monivalintatehtäviä. Valintakokeessa ei tarvita laskinta.

Emme julkaise vanhoja TUDI-valintakokeita.

Tutkintotodistus (enintään 30 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo (ei painotettu ka). Keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista MUKAAN lukien opinnäytetyö. Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan todistuksen keskiarvo on välillä 3,00-5,00:

 • 3,00 - 3,24 = 12 pistettä
 • 3,25 - 3,49 = 15 pistettä
 • 3,50 - 3,74 = 18 pistettä
 • 3,75 - 3,99 = 21 pistettä
 • 4,00 - 4,24 = 24 pistettä
 • 4,25 - 4,49 = 27 pistettä
 • 4,50 - 5,00 = 30 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat, kuten S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois. Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä eli tässä tapauksessa numeeristen arvosanojesi summa jaettuna arvosanojen määrällä.

HUOM! Voit hakea vaikka keskiarvosi jäisi alle 3 - et vain saa siitä pisteitä tässä valinnassa.

Työkokemus (enintään 20 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon jälkeinen koulutusta vastaava työkokemus hakuajan päättymiseen mennessä seuraavasti:

 • vähintään kolmen vuoden työkokemus = 10 pistettä
 • vähintään viiden vuoden työkokemus = 15 pistettä
 • vähintään kahdeksan vuoden työkokemus = 20 pistettä

Työkokemusta laskettaessa osa-aikatyö otetaan huomioon työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella (esim. 80 % osa-aikatyössä 0,8 x työsuhteen kesto).

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUTin suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Hakulomakkeella sinun ei tarvitse ilmoittaa hakutoivejärjestystä. Mikäli tulet hyväksytyksi useampaan koulutukseen voit vastaanottaa niistä yhden. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:in Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana (linkki lisätään tähän ennen hakuajan alkua). Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI, Lahti, diplomi-insinööri (2 v)" alta.

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä ja oikein päin samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi esim. Tutkintotodistus-ins-amk-2000-05-31, Tyotodistus-työnantaja-kesto-3v-2kk-1pv.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden perusteena olevasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Työtodistusten kopiot valmistumisen jälkeisestä työkokemuksesta, mikäli työkokemusta on vähintään 3 vuotta (työtodistusten tulee vastata luetteloa, jonka kirjoitat saadaksesi työkokemuspisteitä). Työtodistusten kopioiden tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.
 • Myös toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tarvitaan kopio työtodistuksesta/väliaikaisesta työtodistuksesta, mikäli sitä käytetään osana työkokemuksen kestoa (kesto huomioidaan korkeintaan hakuajan päättymiseen asti).
 • Yhteenveto työtodistuksista. Jokaisesta hakemukseen liittämästäsi työtodistuksesta tarvitaan yhteenvetoon seuraavat tiedot: lataamasi tiedoston nimi, työnantaja, työtehtävä/nimike, työn alku- ja päättymispäivämäärät, tieto koko- tai osa-aikatyöstä (%), työkokemuksen kesto valmiiksi laskettuna.
  ESIMERKKI: Tyotodistus-LUT-7v-0kk-13pv, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, koulutuspäällikkö, 02.01.2010 - 15.01.2017, 100%, 7v 0kk 13 pv; jne.
  HUOM! Laske kesto aikaisintaan tutkintotodistukseesi merkitystä valmistumispäivämäärästäsi alkaen. Lopuksi laske työkokemuksen kestot yhteensä ja merkitse viimeiseksi luetteloon.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2020 - 20.1.2021 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

TUDI-ohjelman hakijoille on valintakoe - katso tiedot ylempää kohdasta "Valintakoe".

Valinnan tulos julkistetaan Oma Opintopolku -palvelussa ja kaikille hakijoille myös ilmoitetaan valinnan tulos 15.4.2021 sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 16.7.2021 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Vaatimus suomen kielen taidosta täyttyy, jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä hakuaikana tai viimeistään täydennysajan loppuun 27.1.2021 klo 15.00 mennessä. Katso kaikki suomen kielen taidon osoittamisen tavat.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi