Hakeminen tuotantotalouden DI-ohjelmaan TUDI, Lahteen

Seuraava hakuaika on vuodenvaihteessa 1.12.2021 - 19.1.2022 klo 15.00, syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen. Valintakoekirjallisuus ja valintakokeen päivämäärä on julkaistu!

 • Päivitys 27.10.2021: Yksilölliset järjestelyt valintakokeeseen 15.12.2021 klo 15.00 mennessä, ohjeet lisätty valintakoe-otsikon alapuolelle.

Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:iin toteutettavat lähiopinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Intensiiviopetusta on perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin Lahdessa, noin kolmena viikonloppuna kuukaudessa.

Hakukelpoisuus

Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:iin voit hakea, mikäli sinulla on jonkin seuraavista tutkinnoista - keskeneräisellä tutkinnolla et voi hakea tähän ohjelmaan:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*); tekniikan kandidaatti, diplomi-insinööri tai arkkitehti
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**). Lisäksi hakukelpoisia ovat soveltuvan tekniikan alan alemmat AMK-tutkinnot esim. rakennusmestari (AMK) ja merikapteeni (AMK).
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Insinööri

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri, arkkitehti) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot. Saman alan koulutusohjelmasta eli tuotantotalous-nimisestä koulutusohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa ja opintomenestystä siinä, jos hakijalla sellainen on.

TARKENNUKSENA: Vaatimuksena ei ole aiempi tuotantotalouden insinööritutkinto vaan kaikkien insinöörialojen insinöörit ja insinööri (AMK):t voivat hakea ko. koulutukseen. Ko. koulutuksen hakijoiksi eivät sovellu tradenomit, eivät tietojenkäsittelyn tradenomitkaan.

Yliopistolla on oikeus päättää, täyttääkö tutkinto tai tutkinnon myöntänyt oppilaitos kelpoisuuskriteerit.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoa tutkinto-ohjelmassa Tuotantotalous TUDI, Lahti.

Opiskelijat valitsevat tutkinnon syventymiskohteen (toimitusketjun johtaminen, suorituskyvyn johtaminen tai innovaatiojohtaminen) opintojen alkuvaiheessa. Jos jonkin syventymiskohteen valitsee huomattava enemmistö opiskelijoista, tasataan ryhmiä valintakoemenestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen, tutkintotodistuksen ja työkokemuksen yhteispisteiden (enintään 100 pistettä) perusteella. Tasapisteisiin päädyttäessä valintakoemenestys ratkaisee valinnan.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi koulutukseen oli 55 (maksimipistemäärä 100).

Valintakoe (enintään 50 pistettä)

Kaikki määräaikaan hakemuksensa tehneet, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat voivat osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään keskiviikkona 2.2.2022 klo 15.00 - 18.00 osoitteessa Lahden Messut, Lahti-halli (E-halli), Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti (päivämäärä julkaistu 1.10.2021). Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua vaan osallistumisohjeet lisäämme tälle verkkosivulle lähempänä koepäivää. Valintakoe tulee perustumaan alla mainittuun valintakoekirjallisuuteen vuonna 2022 (tieto julkaistu 1.10.2021 klo 12.00).

 • Heikkilä, Jussi ja Ketokivi, Mikko. Tuotanto murroksessa: Strategisen johtamisen uusi haaste. Talentum Oyj, Helsinki, 3. painos, 2013 tai 2. painos 2009
 • Mira Holopainen (2019), Palveluprosessin seurannan tehostaminen digitaalisen visualisoinnin avulla. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019051715983
 • Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa (2008) toim. Vesa Harmaakorpi & Helinä Melkas. ACTA nro 200. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO, SUOMEN KUNTALIITTO, HELSINKI 2008. Saatavissa (pdf):      
  http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=2704

Emme julkaise vanhoja TUDI-valintakokeita.

Valintakoe tulee sisältämään sekä essee- että monivalintatehtäviä. Valintakokeessa ei tarvita laskinta.

Valintakoe järjestetään fyysistä läsnäoloa vaativana kokeena, jossa vastaukset kirjoitetaan paperiseen vastausvihkoon.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä tulee jättää LUT-yliopiston hakupalveluihin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.12.2021 klo 15:00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman/sairauden laadusta sekä lausunto asiantuntijan suosittelemista yksilöllisistä järjestelyistä.

Tarkempi ohjeistus: Ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:n valintakokeeseen viimeistään 15.12.2021 klo 15:00 mennessä

Tutkintotodistus (enintään 30 pistettä)

Keskeneräisellä tutkinnolla et voi hakea tähän ohjelmaan. Tutkintotodistuksen päiväyksen tulee olla 19.1.2022 (eli hakuajan viimeinen päivä) tai aikaisempi.

Hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo (ei painotettu ka) pisteytetään. Keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintotodistukseen merkityistä opintosuorituksista MUKAAN lukien opinnäytetyö. Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan todistuksen keskiarvo on välillä 3,00-5,00:

 • 3,00 - 3,24 = 12 pistettä
 • 3,25 - 3,49 = 15 pistettä
 • 3,50 - 3,74 = 18 pistettä
 • 3,75 - 3,99 = 21 pistettä
 • 4,00 - 4,24 = 24 pistettä
 • 4,25 - 4,49 = 27 pistettä
 • 4,50 - 5,00 = 30 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat, kuten S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois. Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä eli tässä tapauksessa numeeristen arvosanojesi summa jaettuna arvosanojen määrällä.

HUOM! Voit hakea vaikka keskiarvosi jäisi alle 3 - et vain saa siitä pisteitä tässä valinnassa.

Työkokemus (enintään 20 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon jälkeinen koulutusta vastaava työkokemus hakuajan päättymiseen mennessä seuraavasti:

 • vähintään kolmen vuoden työkokemus = 10 pistettä
 • vähintään viiden vuoden työkokemus = 15 pistettä
 • vähintään kahdeksan vuoden työkokemus = 20 pistettä

HUOM! Kesto lasketaan aikaisintaan tutkintotodistukseesi merkitystä valmistumispäivämäärästäsi alkaen. Työkokemusta laskettaessa osa-aikatyö otetaan huomioon työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella (esim. 80 % osa-aikatyössä 0,8 x työsuhteen kesto).

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUTin suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Hakulomakkeella sinun ei tarvitse ilmoittaa hakutoivejärjestystä eri ohjelmille. Mikäli tulet hyväksytyksi useampaan koulutukseen voit vastaanottaa niistä yhden. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelusta - hakulomake aukeaa 1.12.2021 klo 8.00. Harmaa Täytä hakulomake -painike sijaitsee alla mainitun linkin kautta aukeavalla Opintopolun sivulla, kun selaat tuon sivun tietoja alaspäin: Maisterihaku, Tuotantotalous TUDI, Lahti, diplomi-insinööri (2 v).

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä ja oikein päin samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi sisällön mukaan esim. Tutkintotodistus-ins-amk-2000-05-31, Tyotodistus-työnantaja-kesto-3v-2kk-1pv.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden perusteena olevasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Työtodistusten kopiot valmistumisen jälkeisestä työkokemuksesta, mikäli työkokemusta on vähintään 3 vuotta (työtodistusten tulee vastata luetteloa, jonka kirjoitat saadaksesi työkokemuspisteitä). Työtodistusten kopioiden tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.
 • Myös toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tarvitaan kopio työtodistuksesta/väliaikaisesta työtodistuksesta, mikäli sitä käytetään osana työkokemuksen kestoa (kesto huomioidaan korkeintaan hakuajan päättymiseen asti).
 • Yhteenveto työtodistuksista. Jokaisesta hakemukseen liittämästäsi työtodistuksesta tarvitaan yhteenvetoon seuraavat tiedot: lataamasi tiedoston nimi, työnantaja, työtehtävä/nimike, työn alku- ja päättymispäivämäärät, tieto koko- tai osa-aikatyöstä (%), työkokemuksen kesto valmiiksi laskettuna.
  ESIMERKKI: Tyotodistus-LUT-7v-0kk-13pv, LUT-yliopisto, koulutuspäällikkö, 02.01.2010-15.01.2017, 100%, 7v 0kk 13 pv; jne.
  HUOM! Laske kesto aikaisintaan tutkintotodistukseesi merkitystä valmistumispäivämäärästäsi alkaen. Lopuksi laske työkokemuksen kestot yhteensä ja merkitse viimeiseksi luetteloon.
 • Virallisen kielenkääntäjän tekemä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös, mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2021 - 19.1.2022 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

TUDI-ohjelman hakijoille on valintakoe - katso tiedot ylempää kohdasta "Valintakoe".

14.4.2022 valinnan tulos julkistetaan Oma Opintopolku -palvelussa ja kaikille hakijoille myös ilmoitetaan tuolloin valinnan tulos sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Vaatimus suomen kielen taidosta täyttyy, jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä hakuaikana tai viimeistään täydennysajan loppuun 26.1.2022 klo 15.00 mennessä. Katso kaikki suomen kielen taidon osoittamisen tavat.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi