Hakeminen tuotantotalouden DI-ohjelmaan TUDI, Lahteen

AJANKOHTAISTA: Seuraava haku maisteriohjelmaan on vuodenvaihteessa 2019-2020 (2.12.2019 - 22.1.2020 klo 15.00) syksyllä 2020 alkaviin opintoihin.

Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:iin toteutettavat lähiopinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Intensiiviopetusta on perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin Lahdessa, noin kolmena viikonloppuna kuukaudessa.

Hakukelpoisuus

Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:iin voit hakea, mikäli sinulla on jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Insinööri (opistoinsinööri)
 2. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 3. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**). Lisäksi hakukelpoisia ovat soveltuvan tekniikan alan alemmat AMK-tutkinnot esim. rakennusmestari (AMK) ja merikapteeni (AMK).
 4. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).

Yliopistolla on oikeus päättää, täyttääkö tutkinto tai tutkinnon myöntänyt oppilaitos kelpoisuuskriteerit.

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot.

* Saman alan koulutusohjelmasta (eli tuotantotaloudesta) valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa ja opintomenestystä siinä, jos hakijalla sellainen on.

HUOM! Keskeneräisellä tutkinnolla et voi hakea tähän ohjelmaan.

TARKENNUKSENA! Insinööritutkinnolla voivat hakea kaikkien alojen insinööri (AMK):t ja opistoinsinöörit.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoa tuotantotalouden koulutusohjelmassa Tuotantotalouden DI-ohjelmassa TUDI, Lahti.

Opiskelijat valitsevat tutkinnon syventymiskohteen (toimitusketjun johtaminen, suorituskyvyn johtaminen tai innovaatiojohtaminen) opintojen alkuvaiheessa. Jos jonkin syventymiskohteen valitsee huomattava enemmistö opiskelijoista, tasataan ryhmiä valintakoemenestyksen mukaisessa järjestyksessä,

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen, tutkintotodistuksen ja työkokemuksen yhteispisteiden (enintään 100 pistettä) perusteella. Tasapisteisiin päädyttäessä valintakoemenestys ratkaisee valinnan.

Valintakoe (enintään 50 pistettä)

Kaikki hakukelpoisuuden täyttävät hakijat voivat osallistua valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään helmikuussa 2020 Lahdessa - tarkka ajankohta, paikka ja osallistumisohjeet lisätään tälle verkkosivulle lähempänä koetilaisuutta. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Valintakoe tulee perustumaan alla lueteltuun kirjallisuuteen vuonna 2020 (julkaistu 8.10.2019).

TUDI:N VALINTAKOE PERUSTUU SEURAAVAAN VALINTAKOEKIRJALLISUUTEEN VUONNA 2020:

 • Heikkilä, Jussi ja Ketokivi, Mikko. Tuotanto murroksessa: Strategisen johtamisen uusi haaste. Talentum Oyj, Helsinki, 3. painos, 2013 tai 2. painos 2009

Valintakoe käsittää sekä essee- että monivalintatehtäviä.

Emme julkaise vanhoja TUDI-valintakokeita.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Vuonna 2019 alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi oli 56,5 (max 100).

Tutkintotodistus (enintään 30 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo. Keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista mukaan lukien opinnäytetyö. Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan todistuksen keskiarvo on välillä 3,00-5,00:

 • 3,00 - 3,24 = 12 pistettä
 • 3,25 - 3,49 = 15 pistettä
 • 3,50 - 3,74 = 18 pistettä
 • 3,75 - 3,99 = 21 pistettä
 • 4,00 - 4,24 = 24 pistettä
 • 4,25 - 4,49 = 27 pistettä
 • 4,50 - 5,00 = 30 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat, kuten S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois. Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä eli tässä tapauksessa numeeristen arvosanojesi summa jaettuna arvosanojen määrällä.

HUOM! Voit hakea vaikka keskiarvosi jäisi alle 3 - et vain saa siitä pisteitä tässä valinnassa.

Työkokemus (enintään 20 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon jälkeinen koulutusta vastaava työkokemus hakuajan päättymiseen mennessä seuraavasti:

 • vähintään kolmen vuoden työkokemus = 10 pistettä
 • vähintään viiden vuoden työkokemus = 15 pistettä
 • vähintään kahdeksan vuoden työkokemus = 20 pistettä

Työkokemusta laskettaessa osa-aikatyö otetaan huomioon työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella (esim. 80 % osa-aikatyössä 0,8 x työsuhteen kesto).

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUTin suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja. Ohjelmaan valitaan uusia opiskelijoita korkeintaan 40.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI:iin Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana (linkki Opintopolun ko. sivulle lisätään tähän myöhemmin). Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI, Lahti, diplomi-insinööri (2 v)" alta. Hakulomake avautuu 2.12.2019 klo 8.00.

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi esim. Tutkintotodistus-insinööri-amk-2000-05-31, Työtodistus-työnantaja-kesto-3v-2kk-1pv.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden perusteena olevasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Työtodistusten kopiot valmistumisen jälkeisestä työkokemuksesta, mikäli työkokemusta on vähintään 3 vuotta (työtodistusten tulee vastata luetteloa, jonka kirjoitat saadaksesi työkokemuspisteitä). Työtodistusten kopioiden  tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.
 • Myös toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tarvitaan kopio työtodistuksesta / väliaikaisesta työtodistuksesta, mikäli sitä käytetään osana työkokemuksen kestoa (kesto huomioidaan korkeintaan hakuajan päättymiseen asti).

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 2.12.2019 - 22.1.2020 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 15.4.2020 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 15.4.2020 ilmoitustaululla yliopiston ala-aulassa ja Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Puhelinneuvonta hakuaikana arkisin klo 12.00 - 15.00.

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi