Hakeminen Yrittäjyyden DI-ohjelmaan, Lahti

Seuraava hakuaika on vuodenvaihteessa 1.12.2021 - 19.1.2022 klo 15.00, syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen. Valintakoekirjallisuus ja valintakokeen päivämäärä on julkaistu!

 • Päivitys 27.10.2021: Yksilölliset järjestelyt valintakokeeseen 15.12.2021 klo 15.00 mennessä, ohjeet lisätty valintakoe-otsikon alapuolelle.

Yrittäjyyden DI-ohjelma (120 op) soveltuu työn ohessa suoritettavaksi, sillä pakollisia läsnäoloa vaativia kursseja on vähän. Ohjelman oppitunnit toteutetaan Lahdessa arkisin ja ne pyritään aikatauluttamaan loppuviikolle. Muista valinnoistasi (sivuaine, täydentävät kurssit) riippuen opinnot saattavat kuitenkin sijoittua eri päiville.

Hakukelpoisuus

Yrittäjyyden DI-ohjelmaan (Lahti) voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*); tekniikan kandidaatti, diplomi-insinööri tai arkkitehti
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Suomalainen muu kuin tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi***)
 5. Suomalainen muu kuin tekniikan alan YAMK -tutkinto***
 6. Tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK), Merikapteeni (AMK), Rakennusarkkitehti (AMK), Rakennusmestari (AMK)
 7. Insinööri

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri, arkkitehti) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot. Saman alan koulutusohjelmasta eli tuotantotalous-nimisestä koulutusohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa ja opintomenestystä siinä, jos hakijalla sellainen on.

***Ylemmän tutkinnon suorittaneiden (YAMK tai maisteritason tutkinto) keskiarvo pisteytykseen katsotaan aina alemman tutkinnon mukaan, jos hakijalla sellainen on.

TARKENNUKSENA: Ohjelma on suunniteltu eri alojen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joten aiempia ohjelman alan opintoja ei vaadita.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.8.2022 mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 6.9.2022 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoa tuotantotalouden koulutusohjelmaan yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen, tutkintotodistuksen sekä yrittäjyyskokemuksen ja -näyttöjen yhteispisteiden (enintään 100 pistettä) perusteella. Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 50 % mahdollisista enimmäispisteistä.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi oli 55,5 (maksimipistemäärä 100).

Valintakoe (enintään 60 pistettä)

Kaikki määräaikaan hakemuksensa tehneet, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat voivat osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään torstaina 3.2.2022 klo 15.00 - 18.00 osoitteessa Lahden Messut, Vesijärvi-halli (D-halli), Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti (koepäivämäärä julkaistu 5.10.2021). Valintakoe tulee perustumaan valintakoekirjallisuuteen ja mahdolliseen kokeessa jaettavaan materiaaliin. Valintakoekirjana vuonna 2022 on (tieto kirjasta julkaistu alla 5.10.2021):

 • Viitala, Riitta, ja Jylhä, Eila. "Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit", Helsinki: Edita (2019 tai uudempi painos), Painetun kirjan ISBN: 978-951-37-7519-3
 • Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan tarkempi ohjeistus kokeeseen osallistumisesta lisätään tälle verkkosivulle lähempänä koepäivää.

Emme julkaise vanhoja yrittäjyyden valintakokeita.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeeseen tulee jättää LUT-yliopiston hakupalveluihin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.12.2021 klo 15:00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman/sairauden laadusta sekä lausunto asiantuntijan suosittelemista yksilöllisistä järjestelyistä.

Tarkempi ohjeistus: Ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen Yrittäjyyden DI-ohjelman valintakokeeseen

Tutkintotodistus (enintään 25 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo (ei painotettu ka). Keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista, tutkintotodistukseen merkityistä opintosuorituksista MUKAAN lukien opinnäytetyö. Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opintosuorituksista MUKAAN lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan todistuksen keskiarvo on välillä 3,00-5,00:

 • keskiarvo 3,00 - 3,40 =  5  pistettä
 • keskiarvo 3,41 - 3,80 = 10 pistettä
 • keskiarvo 3,81 - 4,20 = 15 pistettä
 • keskiarvo 4,21 - 4,60 = 20 pistettä
 • keskiarvo 4,61 - 5,00 = 25 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat, kuten S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois. Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä eli tässä tapauksessa numeeristen arvosanojesi summa jaettuna arvosanojen määrällä.

HUOM! Voit hakea vaikka keskiarvosi jäisi alle 3,00 - et vain saa siitä pisteitä tässä valinnassa.

Kokemus ja näytöt yrittäjyydestä (enintään 15 pistettä)

Yrittäjyyskokemuksen pisteytyksessä huomioidaan monipuolisesti kokemus yrittäjyydestä ja liikkeenjohdosta, mutta pisteitä annetaan myös yrittäjyyttä edistävästä toiminnasta. Yrittäjyyspisteiden arvioimiseksi sinua pyydetään vastaamaan hakulomakkeella oleviin kysymyksiin, perustelemaan lyhyesti antamasi vastaukset sekä todentamaan ne hakemukseen liitteillä.

Yrittäjyyskokemuksen soveltuvuudesta emme pysty antamaan lausuntoja etukäteen. Annetut pisteet ilmoitetaan sinulle opiskelijavalinnan tuloksen julkaisun yhteydessä.

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUTin suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Hakulomakkeella sinun ei tarvitse ilmoittaa hakutoivejärjestystä. Mikäli tulet hyväksytyksi useampaan koulutukseen voit vastaanottaa niistä yhden. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelusta - hakulomake aukeaa 1.12.2021 klo 8.00. Harmaa Täytä hakulomake -painike sijaitsee alla mainitun linkin kautta aukeavalla Opintopolun sivulla, kun selaat tuon sivun tietoja alaspäin: Maisterihaku, Yrittäjyys, Lahti, tuotantotalouden diplomi-insinööri (2 v).

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä ja oikein päin samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi sisällön mukaan esim. Tutkintotodistus-ins-amk-2000-05-31, Opintosuoritusote-keskeneräisestä-tutkinnosta, Työtodistus-työnantaja, Kaupparekisteriote-yritys
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Lataa hakemukseesi mukaan:

 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista
 • Hakulomakkeen osiossa "Kokemus ja näytöt yrittäjyydestä" annetut vastaukset/merkinnät tulee todentaa todistuksilla. Todistuksina käyvät • Kaupparekisteriotteet, osakassopimus, verotodistus, vakuutusote tai jokin muu dokumentti, josta käy ilmi omistussuhde kyseiseen yritykseen • Työtodistus/väliaikainen työtodistus tai jokin muu dokumentti, joka todentaa työsuhteen/hallituksen puheenjohtajuuden/hallitusjäsenyyden olemassaolon.
  Kopiot todistuksista/dukumenteista riittävät. Kopioiden tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.
 • Ansioluettelo
 • Virallisen kielenkääntäjän tekemä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös, mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2021 - 19.1.2022 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Yrittäjyyden DI-ohjelman hakijoille on valintakoe - katso tiedot ylempää kohdasta "Valintakoe".

14.4.2022 valinnan tulos julkistetaan Oma Opintopolku -palvelussa ja kaikille hakijoille myös ilmoitetaan tuolloin valinnan tulos sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Vaatimus suomen kielen taidosta täyttyy, jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä hakuaikana tai viimeistään täydennysajan loppuun 26.1.2022 klo 15.00 mennessä. Katso kaikki suomen kielen taidon osoittamisen tavat.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi