Hakeminen Yrittäjyyden DI-ohjelmaan, Lahti

AJANKOHTAISTA: Uudet opiskelijat on valittu syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin. Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin on vuodenvaihteessa 2020-2021 (joulu-tammikuussa), syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin.

Yrittäjyyden DI-ohjelma soveltuu työn ohessa suoritettavaksi, sillä pakollisia läsnäoloa vaativia kursseja on vähän. Ohjelman oppitunnit toteutetaan Lahdessa arkisin ja ne pyritään aikatauluttamaan loppuviikolle. Muista valinnoistasi (sivuaine, täydentävät kurssit) riippuen opintosi saattavat kuitenkin sijoittua eri päiville.

Hakukelpoisuus

Yrittäjyyden DI-ohjelmaan (Lahti) voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Suomalainen muu kuin tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi***)
 5. Tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK)
 6. Merikapteeni (AMK)
 7. Rakennusarkkitehti (AMK)
 8. Rakennusmestari (AMK)
 9. Insinööri (opistoinsinööri)

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot.

* Saman alan koulutusohjelmasta (eli tuotantotaloudesta) valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa ja opintomenestystä siinä, jos hakijalla sellainen on.

*** Aiemmin suoritettu ylempi yliopistotutkinto ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa yliopistotutkintoa ja opintomenestystä siinä, jos hakijalla sellainen on.

Ohjelma on suunniteltu eri alojen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joten aiempia ohjelman alan opintoja ei vaadita.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2020 mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 5.8.2020 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 opintopisteen) tutkintoa tuotantotalouden koulutusohjelmaan yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen, tutkintotodistuksen, yrittäjyyskokemuksen ja -näyttöjen sekä ennakkotehtävän yhteispisteiden (enintään 100 pistettä) perusteella. Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 50 % mahdollisista enimmäispisteistä.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Vuonna 2019 alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi oli 50 pistettä (max 100).

Valintakoe 2020 (enintään 60 pistettä)

Kaikki määräaikaan hakemuksen jättäneet, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat voivat osallistua valintakokeeseen. Valintakoe perustuu alla kerrottuun koekirjallisuuteen (julkaistu 23.10.2019).

UUSI VALINTAKOEKIRJA, JOHON YRITTÄJYYDEN VALINTAKOE PERUSTUU VUONNA 2020:

 • Viitala Riitta ja Jylhä Eila (julkaisuvuosi 2019). Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita Publishing Oy, Painetun kirjan ISBN: 978-951-37-7519-3

Valintakoe on esseetyyppinen eli sisältää sekä laajempia esseetehtäviä että lyhyempiä tehtäviä, joissa painopiste on esimerkiksi käsitteiden ja mallien avaamisessa.

Valintakokeessa ei tarvita laskinta. Emme julkaise vanhoja yrittäjyyden valintakokeita.

YRITTÄJYYDEN VALINTAKOE JÄRJESTETÄÄN LAHDESSA TORSTAINA 13.2.2020 KLO 15.00 - 18.00. PAIKKANA ON:

 • Lahden Messukeskus, Kokoustilat (E-hallin alakerta), Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
 • Kartta sisäänkäynnistä
 • Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä - katso tästä osallistumisohjeet
 • Valintakoetta ei voi suorittaa etänä tai toisena ajankohtana.

Tutkintotodistus (enintään 20 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo (ei painotettu ka). Keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista, tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista MUKAAN lukien opinnäytetyö. Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opinnoista MUKAAN lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan todistuksen keskiarvo on välillä 3,00 -5,00:

 • keskiarvo 3,00 - 3,50 =  5 pistettä
 • keskiarvo 3,51 - 4,00 = 10 pistettä
 • keskiarvo 4,01 - 4,50 = 15 pistettä
 • keskiarvo 4,51 - 5,00 = 20 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat, kuten S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois. Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä eli tässä tapauksessa numeeristen arvosanojesi summa jaettuna arvosanojen määrällä.

HUOM! Voit hakea vaikka keskiarvosi jäisi alle 3,00 - et vain saa siitä pisteitä tässä valinnassa.

Kokemus ja näytöt yrittäjyydestä (enintään 10 pistettä)

 • Yrittäjäkokemuksen ja näyttöjen arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi hakijan ura yrittäjänä, yrityksen johtotehtävissä, hallituksessa, yritysneuvojana tai muissa yrittäjämäisissä tai yrittäjiä tukevissa tehtävissä. Pisteiden annossa arvioidaan myös kyseisten tehtävien lukumäärää ja kestoa. Pisteet annetaan tapauskohtaisesti, skaala 0-10, painotetaan oleellisinta kokemusta.
 • Yrittäjänä toimivat liittävät kopion Kaupparekisteriotteesta hakemuksen liitteeksi

Ennakkotehtävä 2020 (enintään 10 pistettä)

 • Valitse kiinnostava, lyhyt yritysaiheinen teksti (esim. aikakauslehdet, kirjat, blogitekstit, uutiset). Kuvaile tekstin perusajatus lyhyesti. Peilaa tekstin sanomaa omaan yrittäjyyskokemukseesi tai näkemyksiisi yrittäjyydestä. Kerro tehtävän lopuksi, miten akateeminen yrittäjyysohjelma edistää omaa uraasi tai yrittäjyystavoitteitasi tai miksi haluat akateemiseen yrittäjäohjelmaan? Tehtävän maksimipituus on 2 sivua.
 • Tehtävässä arvioidaan motivaatiota ja kykyä soveltaa lähdetekstiä analyyttisesti. Hyvässä ennakkotehtävässä kuvataan lyhyesti mutta selkeästi käytetyn aineiston perusajatus ja peilataan osallistujan omia pohdintoja analyyttisesti lähdetekstin ajatuksiin. Myös motivaatio ja tarve koulutukselle tuodaan selkeästi esille.
 • Ennakkotehtävässä käyttämäsi aineisto voi olla englannin- tai suomenkielinen, mutta kirjoita tehtävä suomeksi. Lähdeaineistoa ei tarvitse liittää mukaan tehtävään.
 • Palauta ennakkotehtävä sähköisen hakulomakkeen liitteenä.

Muuta huomioitavaa

Ohjelmaan valitaan uusia opiskelijoita korkeintaan 25. Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUTin suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Hakulomakkeella sinun ei tarvitse ilmoittaa hakutoivejärjestystä. Mikäli tulet hyväksytyksi useampaan koulutukseen voit vastaanottaa niistä yhden. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Yrittäjyyden DI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Yrittäjyys, Lahti, diplomi-insinööri (2 v)" alta. Hakulomake aukeaa 2.12.2019 klo 8.00.

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä ja oikein päin samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi esim. Yrittäjyyden-ennakkotehtävä-2020, Tutkintotodistus-insinööri-amk-2000-05-31, Opintosuoritusote-keskeneräisestä-tutkinnosta-2019-12-03, Työtodistus-työnantaja-kesto-3v-2kk-1pv.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Lataa hakemukseesi mukaan:

 • Ennakkotehtävä
 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista
 • Yrittäjänä toimivilta Kaupparekisteriote
 • Ansioluettelo (sis. kokemuksen ja näytöt yrittäjänä, yritysten johtotehtävistä tai muista yrittäjämäisistä työtehtävistä).
 • Kopiot työtodistuksista (harkinnan mukaan olennaisimmista työsuhteista yrittäjyyteen liittyen). Työtodistusten kopioiden tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 2.12.2019 - 22.1.2020 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä (tämä koskee myös ennakkotehtävää, joka tulee liittää hakemukseen).

Yrittäjyyden DI-ohjelman hakijoille on valintakoe - katso tiedot ylempää kohdasta "Valintakoe 2020".

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 15.4.2020 mennessä sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä viimeistään täydennysajan loppuun 29.1.2020 klo 15.00 mennessä. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi