Hakeminen Yrittäjyyden DI-ohjelmaan

TIEDOKSI: Kaikille hakijoille, sekä hyväksytyille että ei valituille, ilmoitetaan valinnan tulos 12.4.2018 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 12.4.2018 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivulla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Hakukelpoisuus

Voit hakea Yrittäjyyden DI-ohjelmaan, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Suomalainen muu kuin tekniikan alan yliopistotutkinto tai suomalainen muu kuin tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 5. Tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK)
 6. Merikapteeni (AMK)
 7. Rakennusarkkitehti (AMK)
 8. Rakennusmestari (AMK)
 9. Insinööri (opistoinsinööri)

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot.

* Saman alan koulutusohjelmasta (eli tuotantotaloudesta) valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa, jos hakijalla sellainen on.

Ohjelma on suunniteltu eri alojen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joten aiempia ohjelman alan opintoja ei vaadita.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2018 mennessä. Oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 3.8.2018 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 opintopisteen) tutkintoa tuotantotalouden koulutusohjelmaan yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen, tutkintotodistuksen, yrittäjyyskokemuksen ja -näyttöjen sekä ennakkotehtävän yhteispisteiden (enintään 100 pistettä) perusteella. Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 50 % mahdollisista enimmäispisteistä.

Valintakoe (enintään 60 pistettä)

Kaikki määräaikaan hakemuksen jättäneet, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat voivat osallistua valintakokeeseen.

VALINTAKOE JÄRJESTETÄÄN:

 • torstaina 15.2.2018 klo 15.00 - 18.00 Lahdessa, FellmanniCampuksen auditoriossa, osoitteessa Kirkkokatu 27, 15140 Lahti.

VALINTAKOE PERUSTUU SEURAAVAAN VALINTAKOEKIRJALLISUUTEEN VUONNA 2018

 • Viitala Riitta & Jylhä Eila (2014). Liiketoimintaosaaminen, menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita Publishing Oy, ISBN 978-951-37-6359-6.

Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan osallistumisohjeet löytyvät tästä: ohjeet yrittäjyyden-valintakokeeseen tuleville.

PS. Emme julkaise vanhoja yrittäjyyden valintakokeita.

Tutkintotodistus (enintään 20 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo. Keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista, tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista mukaan lukien opinnäytetyö. Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opinnoista mukaan lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan todistuksen keskiarvo on välillä 3-5:

 • keskiarvo 3,00 - 3,50 =  5 pistettä
 • keskiarvo 3,51 - 4,00 = 10 pistettä
 • keskiarvo 4,01 - 4,50 = 15 pistettä
 • keskiarvo 4,51 - 5,00 = 20 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

HUOM! Hakea voi vaikka pyydetty keskiarvo jäisi alle 3 - siitä ei vaan saa pisteitä.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Kokemus ja näytöt yrittäjyydestä (enintään 10 pistettä)

 • Pisteet annetaan tapauskohtaisesti, skaala 0-10, painotetaan oleellisinta kokemusta
 • Yrittäjänä toimivat liittävät kopion Kaupparekisteriotteesta hakemuksen liitteeksi

Ennakkotehtävä (enintään 10 pistettä)

 • Valitse kiinnostava, lyhyt yritysaiheinen teksti (esim. aikakauslehdet, kirjat, blogitekstit, uutiset). Kuvaile tekstin perusajatus lyhyesti. Peilaa tekstin sanomaa omaan yrittäjyyskokemukseesi tai näkemyksiisi yrittäjyydestä. Kerro tehtävän lopuksi, miten akateeminen yrittäjyysohjelma edistää omaa uraasi tai yrittäjyystavoitteitasi tai miksi haluat akateemiseen yrittäjäohjelmaan? Tehtävän maksimipituus on 2 sivua.
 • Tehtävässä arvioidaan analyyttisyyttä, tekstin rakennetta ja motivaatiota.
 • Ennakkotehtävässä käyttämäsi aineisto voi olla englannin- tai suomenkielinen, mutta kirjoita tehtävä suomeksi.
 • Palauta ennakkotehtävä hakemuksesi mukana.

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUT:n suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Aloituspaikkoja tähän DI-ohjelmaan on 25. Ohjelman ei tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Yrittäjyyden DI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Yrittäjyys, diplomi-insinööri (2 v)" alta. Hakulomake aukeaa 1.12.2017 klo 8.00.

 • Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi:ssä
 • Tulosta lähettämäsi hakulomake
 • Postita tulostamasi hakulomake yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa osoitteeseen: Lappeenrannan teknillisen yliopiston hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta
 • Merkitse kuoreen tunnus YRITTÄJYYS-DI

Palauta hakemuksesi mukana:

 • Ennakkotehtävä
 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista
 • Kopiot työtodistuksista (harkinnan mukaan olennaisimmista työsuhteista yrittäjyyteen liittyen)
 • Yrittäjänä toimivilta Kaupparekisteriote
 • Ansioluettelo (sis. kokemuksen ja näytöt yrittäjänä, yritysten johtotehtävistä tai muista yrittäjämäisistä työtehtävistä)
 • Opintopolku.fi:ssä lähetetyn hakulomakkeen tulostus.

Kopioiden tutkintotodistuksista liitteineen sekä työtodistuksista tulee olla kahden henkilön oikeasi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2017 - 24.1.2018 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 12.4.2018 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 12.4.2018 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä.

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalinnan tuloksiin liittyvät tiedustelut: katso yhteystiedot sähköpostitse saamastasi tulosilmoituksesta.

Opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 12.4.2018 julkaistavan opiskelijavalinnan tuloksen osalta oikaisupyyntöaika päättyy 27.4.2018 klo 12.00. Lisätiedot oikaisupyyntöohjeesta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312