Hakeminen Yrittäjyyden DI-ohjelmaan, Lahti

AJANKOHTAISTA: Seuraava hakuaika on vuodenvaihteessa, 1.12.2020 - 20.1.2021 klo 15.00, syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin. Ohjelman valintaperusteet ja valintakoekirja 2021 on julkaistu alla.

Yrittäjyyden DI-ohjelma soveltuu työn ohessa suoritettavaksi, sillä pakollisia läsnäoloa vaativia kursseja on vähän. Ohjelman oppitunnit toteutetaan Lahdessa arkisin ja ne pyritään aikatauluttamaan loppuviikolle. Muista valinnoistasi (sivuaine, täydentävät kurssit) riippuen opintosi saattavat kuitenkin sijoittua eri päiville.

Hakukelpoisuus

Yrittäjyyden DI-ohjelmaan (Lahti) voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*); tekniikan kandidaatti, diplomi-insinööri tai arkkitehti
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Suomalainen muu kuin tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi***)
 5. Suomalainen muu kuin tekniikan alan YAMK -tutkinto***
 6. Tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK), Merikapteeni (AMK), Rakennusarkkitehti (AMK), Rakennusmestari (AMK)
 7. Insinööri (opistoinsinööri)

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri, arkkitehti) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot. Saman alan koulutusohjelmasta eli tuotantotalous-nimisestä koulutusohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen.

** Aiemmin suoritettu insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa ja opintomenestystä siinä, jos hakijalla sellainen on.

***Ylemmän tutkinnon suorittaneiden (YAMK tai maisteritason tutkinto) keskiarvo pisteytykseen katsotaan aina alemman tutkinnon mukaan, jos hakijalla sellainen on.

TARKENNUKSENA: Ohjelma on suunniteltu eri alojen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joten aiempia ohjelman alan opintoja ei vaadita.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.8.2021 mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 6.9.2021 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Muutokset valintaperusteisiin koronatilanteen johdosta ovat mahdollisia. Muutokset pyritään tekemään ennen hakuajan alkua.

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 opintopisteen) tutkintoa tuotantotalouden koulutusohjelmaan yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen, tutkintotodistuksen sekä yrittäjyyskokemuksen ja -näyttöjen yhteispisteiden (enintään 100 pistettä) perusteella. Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 50 % mahdollisista enimmäispisteistä.

EDELLISESTÄ HAUSTA: Alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi oli 53 (maksimipistemäärä 100).

Valintakoe (enintään 60 pistettä)

Kaikki määräaikaan hakemuksensa tehneet, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat voivat osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään keskiviikkona 17.2.2021 klo 15.00 - 18.00 osoitteessa Lahden Messukeskus, Kokoustilat (E-hallin alakerta), Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä vaan osallistumisohjeet lisätään tälle sivulle lähempänä koepäivää. Vuoden 2021 valintakoe perustuu alla mainittuun valintakoekirjaan (tieto julkaistu 30.9.2020).

VALINTAKOEKIRJA, JOHON YRITTÄJYYDEN VALINTAKOE PERUSTUU VUONNA 2021:

 • Viitala Riitta ja Jylhä Eila (julkaisuvuosi 2019). Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita Publishing Oy, Painetun kirjan ISBN: 978-951-37-7519-3

Valintakoe on esseetyyppinen eli sisältää sekä laajempia esseetehtäviä että lyhyempiä tehtäviä, joissa painopiste on esimerkiksi käsitteiden ja mallien avaamisessa. Valintakokeessa ei tarvita laskinta.

Emme julkaise vanhoja yrittäjyyden valintakokeita.

Tutkintotodistus (enintään 25 pistettä)

Pisteytetään hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo (ei painotettu ka). Keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista, tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista MUKAAN lukien opinnäytetyö. Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opinnoista MUKAAN lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan todistuksen keskiarvo on välillä 3,00 -5,00:

 • keskiarvo 3,00 - 3,50 =  5 pistettä
 • keskiarvo 3,51 - 4,00 = 12 pistettä
 • keskiarvo 4,01 - 4,50 = 20 pistettä
 • keskiarvo 4,51 - 5,00 = 25 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Tutkintotodistuksessa kirjaimin merkityt arvosanat, kuten S (suoritettu), H (hyväksytty) tai K (korvattu/hyväksiluettu), jätetään keskiarvolaskusta kokonaan pois. Lukujoukon aritmeettinen keskiarvo on joukon jäsenten summa jaettuna sen jäsenten määrällä eli tässä tapauksessa numeeristen arvosanojesi summa jaettuna arvosanojen määrällä.

HUOM! Voit hakea vaikka keskiarvosi jäisi alle 3,00 - et vain saa siitä pisteitä tässä valinnassa.

Kokemus ja näytöt yrittäjyydestä (enintään 15 pistettä)

 • Pisteet annetaan tapauskohtaisesti, skaala 0-15, painotetaan oleellisinta kokemusta.
 • Yrittäjänä toimivat liittävät kopion Kaupparekisteriotteesta hakemuksen liitteeksi.

ENNAKKOTIETONA: Tähän kohtaan tulemme lisäämme hakijaohjeistusta hakuajan alkuun mennessä.

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUTin suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Hakulomakkeella sinun ei tarvitse ilmoittaa hakutoivejärjestystä. Mikäli tulet hyväksytyksi useampaan koulutukseen voit vastaanottaa niistä yhden. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Yrittäjyyden DI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana (linkki lisätään tähän). Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Yrittäjyys, Lahti, tuotantotalouden diplomi-insinööri (2 v)" alta.

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä ja oikein päin samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi esim. Tutkintotodistus-ins-amk-2000-05-31, Opintosuoritusote-keskeneräisestä-tutkinnosta, Työtodistus-työnantaja-kesto-3v-2kk-1pv.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Lataa hakemukseesi mukaan:

 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista
 • Yrittäjänä toimivilta Kaupparekisteriote
 • Ansioluettelo (sis. kokemuksen ja näytöt yrittäjänä, yritysten johtotehtävistä tai muista yrittäjämäisistä työtehtävistä).
 • Kopiot työtodistuksista (harkinnan mukaan olennaisimmista työsuhteista yrittäjyyteen liittyen). Työtodistusten kopioiden tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2020 - 20.1.2021 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Yrittäjyyden DI-ohjelman hakijoille on valintakoe - katso tiedot ylempää kohdasta "Valintakoe".

Valinnan tulos julkistetaan Oma Opintopolku -palvelussa ja kaikille hakijoille myös ilmoitetaan valinnan tulos 15.4.2021 sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 16.7.2021 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Vaatimus suomen kielen taidosta täyttyy, jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä hakuaikana tai viimeistään täydennysajan loppuun 27.1.2021 klo 15.00 mennessä. Katso kaikki suomen kielen taidon osoittamisen tavat.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi